منبع پایان نامه درمورد رگرسیون، سطح معنادار، ضریب تعیین، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

:
جدول4- 21 خلاصه مدل فرضیه دوم
آماره
مقادیر
ضریب همبستگی
854/0
ضریب تعیین
730/0
ضریب تعیین تعدیل یافته
729/0

در جدول4-21 مقدار ضریب همبستگی پیرسن (R) برابر با 854/0 می باشد که بیانگر میزان رابطه مشخصات شناختی سهامداران با تبادل اطلاعات می باشد و مقدار ضریب تعیین (R2) برابر 730/0 می باشد که نشان می دهد مشخصات شناختی سهامداران حدود 73% از کل تغییرات تبادل اطلاعات را توجیه می کند و مابقی سهم سایر متغیر هاست.

جدول4- 22 آنالیزواریانس فرضیه دوم
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معناداری
رگرسیون
مانده ها
مجموع
148/170
914/62
062/233
1
382
383
148/170
165/0
109/1033

000/0

در جدول 4-22 فرض”H0: رگرسیون معنادار نیست” در مقابل فرض “H1: رگرسیون معنادار است” مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجایی که سطح معناداری آزمون برابر000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) کمتر می باشد لذا فرض “H0: رگرسیون معنادار نیست” رد می شود یعنی رگرسیون از نظر آماری معنادار است .
جدول4- 23 مدل رگرسیونی فرضیه دوم
مدل
برآورد پارامتر ها
آماره t
سطح معناداری
عرض از مبدا 0β
706/0
490/7
000/0
مشخصات شناختی سهامداران 1β
851/0
142/32
000/0

چون رگرسیون از نظر آماری معنادار بوده لذا در جدول 4-23 فرض های H0:β1,β0 =0 را در مقابل فرض های0≠ H1: β1,β0 را مورد بررسی قرار می دهیم. فرض H0:β1, β0 =0 را با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری آن ها 000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) کمتر می باشد رد می شود. لذا می توان گفت مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد که با توجه به مقدار برآورد 1β که برابر 851/0 بدست آمده است و یک مقدار مثبت می باشد. لذا می توان گفت مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات تاثیر مثبت و مستقیمی دارد. نهایتا مدل رگرسیونی به صورت زیر در می آید:
مشخصات شناختی سهامداران 851/0+ 706/0= تبادل اطلاعات
4-5-2-1- فرضیه فرعی اول پژوهش
فرضیه فرعی اول پژوهش به بررسی تاثیر تعصب توهم کنترل بر تبادل اطلاعات می پردازد که از رگرسیون تک متغیره برای آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش استفاده شده است، که نتایج حاصل به قرار زیر است:

جدول4- 24 خلاصه مدل فرضیه فرعی اول
آماره
مقادیر
ضریب همبستگی
915/0
ضریب تعیین
837/0
ضریب تعیین تعدیل یافته
836/0

در جدول4-24 مقدار ضریب همبستگی پیرسن (R) برابر با 915/0 می باشد که بیانگر میزان رابطه تعصب توهم کنترل با تبادل اطلاعات می باشد و مقدار ضریب تعیین (R2) برابر 837/0 می باشد که نشان می دهد تعصب توهم کنترل حدود 84% از کل تغییرات تبادل اطلاعات را توجیه می کند و مابقی سهم سایر متغیر هاست.

جدول4- 4 آنالیزواریانس فرضیه فرعی اول
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معناداری
رگرسیون
مانده ها
مجموع
957/194
105/38
062/233
1
382
383
957/194
100/0
446/1954

000/0

در جدول 4-25 فرض”H0: رگرسیون معنادار نیست” در مقابل فرض “H1: رگرسیون معنادار است” مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجایی که سطح معناداری آزمون برابر 000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) کمتر می باشد لذا فرض “H0: رگرسیون معنادار نیست” رد می شود یعنی رگرسیون از نظر آماری معنادار است.
جدول4- 26 مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول
مدل
برآورد پارامتر ها
آماره t
سطح معناداری
عرض از مبدا 0β
601/0
454/8
000/0
تعصب توهم کنترل 1β
856/0
209/44
000/0

چون رگرسیون از نظر آماری معنادار بوده لذا در جدول 4-26 فرض های H0:β1,β0 =0 را در مقابل فرض های0≠ H1: β1,β0 را مورد بررسی قرار می دهیم. فرض H0:β1, β0 =0 را با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری آن ها 000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) کمتر می باشد رد می شود. لذا می توان گفت تعصب توهم کنترل بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد که با توجه به مقدار برآورد 1β که برابر 856/0 بدست آمده است و یک مقدار مثبت می باشد لذا می توان گفت تعصب توهم کنترل بر تبادل اطلاعات تاثیر مثبت و مستقیمی دارد. نهایتا مدل رگرسیونی به صورت زیر در می آید:
تعصب توهم کنترل 856/0+ 601/0= تبادل اطلاعات
4-5-2-2- فرضیه فرعی دوم پژوهش
فرضیه فرعی دوم پژوهش به بررسی تاثیر تعصب اعتماد بر تبادل اطلاعات می پردازد که از رگرسیون تک متغیره برای آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش استفاده شده است، که نتایج حاصل به قرار زیر است:
جدول4- 27 خلاصه مدل فرضیه فرعی دوم
آماره
مقادیر
ضریب همبستگی
789/0
ضریب تعیین
622/0
ضریب تعیین تعدیل یافته
621/0

در جدول4-13 مقدار ضریب همبستگی پیرسن (R) برابر با 789/0 می باشد که بیانگر میزان رابطه تعصب اعتماد با تبادل اطلاعات می باشد و مقدار ضریب تعیین (R2) برابر 622/0 می باشد که نشان می دهد تعصب اعتماد حدود 62% از کل تغییرات تبادل اطلاعات را توجیه می کند و مابقی سهم سایر متغیر هاست.
جدول4- 28 آنالیزواریانس فرضیه فرعی دوم
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معناداری
رگرسیون
مانده ها
مجموع
983/144
079/88
062/233
1
382
383
793/144
231/0
793/628

000/0

در جدول 4-28 فرض”H0: رگرسیون معنادار نیست” در مقابل فرض “H1: رگرسیون معنادار است” مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجایی که سطح معناداری آزمون برابر 000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) کمتر می باشد لذا فرض “H0: رگرسیون معنادار نیست” رد می شود یعنی رگرسیون از نظر آماری معنادار است.
جدول4- 29 مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم
مدل
برآورد پارامتر ها
آماره t
سطح معناداری
عرض از مبدا 0β
700/1
732/20
000/0
تعصب اعتماد 1β
594/0
076/25
000/0

چون رگرسیون از نظر آماری معنادار بوده لذا در جدول 4-29 فرض های H0:β1,β0 =0 را در مقابل فرض های0≠ H1: β1,β0 را مورد بررسی قرار می دهیم. فرض H0:β1, β0 =0 را با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری آن ها 000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) کمتر می باشد رد می شود. لذا می توان گفت تعصب اعتماد بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد که با توجه به مقدار برآورد 1β که برابر 594/0 بدست آمده است و یک مقدار مثبت می باشد. لذا می توان گفت تعصب اعتماد بر تبادل اطلاعات تاثیر مثبت و مستقیمی دارد. نهایتا مدل رگرسیونی به صورت زیر در می آید :
تعصب اعتماد 594/0+ 700/1= تبادل اطلاعات
4-5-2-3- فرضیه فرعی سوم پژوهش
فرضیه فرعی سوم پژوهش به بررسی تاثیر تعصب اسناد به خود بر تبادل اطلاعات می پردازد که از رگرسیون تک متغیره برای آزمون فرضیه فرعی سوم پژوهش استفاده شده است، که نتایج حاصل به قرار زیر است:
جدول4- 30 خلاصه مدل فرضیه فرعی سوم
آماره
مقادیر
ضریب همبستگی
544/0
ضریب تعیین
296/0
ضریب تعیین تعدیل یافته
294/0

در جدول4-30 مقدار ضریب همبستگی پیرسن (R) برابر با 789/0 می باشد که بیانگر میزان رابطه تعصب اسناد به خود با تبادل اطلاعات می باشد و مقدار ضریب تعیین (R2) برابر 544/0 می باشد که نشان می دهد تعصب اسناد به خود حدود 30% از کل تغییرات تبادل اطلاعات را توجیه می کند و مابقی سهم سایر متغیر هاست.
جدول4- 31 آنالیزواریانس فرضیه فرعی سوم
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معناداری
رگرسیون
مانده ها
مجموع
874/68
188/164
062/233
1
382
383
874/68
430/0
242/160

000/0

در جدول 4-31 فرض”H0: رگرسیون معنادار نیست”را در مقابل فرض “H1: رگرسیون معنادار است” مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجایی که سطح معناداری آزمون برابر 000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) کمتر می باشد لذا فرض “H0: رگرسیون معنادار نیست” رد می شود یعنی رگرسیون از نظر آماری معنادار است .
جدول4- 32 مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم
مدل
برآورد پارامتر ها
آماره t
سطح معناداری
عرض از مبدا 0β
310/2
627/20
000/0
تعصب اسناد به خود 1β
407/0
659/12
000/0

چون رگرسیون از نظر آماری معنادار بوده لذا در جدول 4-32 فرض های H0:β1,β0 =0 را در مقابل فرض های 0≠ H1: β1,β0 را مورد بررسی قرار می دهیم. فرض H0:β1, β0 =0 را با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری آن ها برابر 000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) کمتر می باشد رد می شود. لذا می توان گفت تعصب اسناد به خود بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد که با توجه به مقدار برآورد 1β که برابر 407/0 بدست آمده است و یک مقدار مثبت می باشد. لذا می توان گفت تعصب اسناد به خود بر تبادل اطلاعات تاثیر مثبت و مستقیمی دارد. نهایتاً مدل رگرسیونی به صورت زیر در می آید:
تعصب اسناد به خود 407/0+ 310/2= تبادل اطلاعات

4-5-2-3- فرضیه فرعی چهارم پژوهش
فرضیه فرعی چهارم پژوهش به بررسی تاثیر تعصب اسناد به خود بر تبادل اطلاعات می پردازد که از رگرسیون تک متغیره برای آزمون فرضیه فرعی چهارم پژوهش استفاده شده است، که نتایج حاصل به قرار زیر است:
جدول4- 33 خلاصه مدل فرضیه فرعی چهارم
آماره
مقادیر
ضریب همبستگی
693/0
ضریب تعیین
481/0
ضریب تعیین تعدیل یافته
479/0

در جدول4-33 مقدار ضریب همبستگی پیرسن (R) برابر با 693/0 می باشد که بیانگر میزان رابطه مغالطه سرمایه گذاران با تبادل اطلاعات می باشد و مقدار ضریب تعیین (R2) برابر 481/0 می باشد که نشان می دهد مغالطه سرمایه گذاران حدود 48% از کل تغییرات تبادل اطلاعات را توجیه می کند و مابقی سهم سایر متغیرهاست.
جدول4- 34 آنالیزواریانس فرضیه فرعی چهارم
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معناداری
رگرسیون
مانده ها
مجموع
050/12
012/121
062/233
1
382
383
317/112
430/0
711/353

000/0

در جدول 4-34 فرض”H0: رگرسیون معنادار نیست” در مقابل فرض “H1: رگرسیون معنادار است” مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجایی که سطح معناداری آزمون برابر 000/0می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) کمتر می باشد، لذا فرض “H0: رگرسیون معنادار نیست” رد می شود یعنی رگرسیون از نظر آماری معنادار است.

جدول4- 35 مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم
مدل
برآورد پارامتر ها
آماره t
سطح معناداری
عرض از مبدا 0β
054/1
444/7
000/0
مغالطه سرمایه گذاران 1β
708/0
807/18
000/0

چون رگرسیون از نظر آماری معنادار بوده لذا در جدول 4-35 فرض های H0:β1,β0 =0 را در مقابل فرض های 0≠ H1: β1,β0 را مورد بررسی قرار می دهیم. فرض H0:β1, β0 =0 را با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری آن ها برابر 000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) کمتر می باشد رد می شود. لذا می توان گفت مغالطه سرمایه گذاران بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد که با توجه به مقدار برآورد 1β که برابر 708/0 بدست آمده است و یک مقدار مثبت می باشد لذا می توان گفت مغالطه سرمایه گذاران بر تبادل اطلاعات تاثیر مثبت و مستقیمی دارد. نهایتاً مدل رگرسیونی به صورت زیر در می آید:

مغالطه سرمایه گذاران 707/0+ 054/1= تبادل اطلاعات
4-5-3- فرضیه سوم پژوهش
فرضیه سوم پژوهش به بررسی تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری می پردازد که از رگرسیون تک متغیره برای آزمون فرضیه سوم پژوهش استفاده شده است، که نتایج حاصل به قرار زیر است:
جدول4- 36 خلاصه مدل فرضیه سوم
آماره
مقادیر
ضریب همبستگی
678/0
ضریب تعیین
460/0
ضریب تعیین تعدیل یافته
459/0

در جدول4-36 مقدار ضریب همبستگی پیرسن (R) برابر با 678/0 می باشد که بیانگر میزان رابطه تبادل اطلاعات میان سهامداران با تورش رفتاری می باشد و مقدار ضریب تعیین (R2) برابر 460/0 می باشد که نشان می دهد تبادل اطلاعات میان سهامداران حدود 46%

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد رگرسیون، تورش رفتاری، عدم اطمینان، انحراف معیار Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دانشگاه تهران، اصل برائت