منبع پایان نامه درمورد رگرسیون، سطح معنادار، عدم اطمینان، ضریب تعیین

دانلود پایان نامه ارشد

از کل تغییرات تورش رفتاری را توجیه می کند و مابقی سهم سایر متغیر هاست.
جدول4- 37 آنالیزواریانس فرضیه سوم
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معناداری
رگرسیون
مانده ها
مجموع
230/187
478/219
707/406
1
382
383
230/178
575/0
872/325

000/0

در جدول 4-37 فرض”H0: رگرسیون معنادار نیست” در مقابل فرض “H1: رگرسیون معنادار است” مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجایی که سطح معناداری آزمون برابر 000/0می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) کمتر می باشد لذا فرض “H0: رگرسیون معنادار نیست” رد می شود یعنی رگرسیون از نظر آماری معنادار است.
جدول4- 38 مدل رگرسیونی فرضیه سوم
مدل
برآورد پارامتر ها
آماره t
سطح معناداری
عرض از مبدا 0β
127/0-
683/0-
495/0
تبادل اطلاعات 1β
896/0
052/18
000/0

چون رگرسیون از نظر آماری معنادار بوده لذا در جدول 4-38 فرض های H0:β1,β0 =0 را در مقابل فرض های0≠ H1: β1,β0 را مورد بررسی قرار می دهیم. فرض H0:β1 =0 را با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری آن برابر000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) کمتر می باشد رد می شود ولی فرض H0: β0 =0 را با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری آن 495/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) بیشتر می باشد رد نمی شود با این وجود می توان گفت تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری تاثیر دارد که با توجه به مقدار برآورد 1β که برابر 896/0 بدست آمده است و یک مقدار مثبت می باشد لذا می توان گفت تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری تاثیر مثبت و مستقیمی دارد. نهایتا مدل رگرسیونی به صورت زیر در می آید:
تبادل اطلاعات میان سهامداران 896/0= تورش رفتاری
4-5-4- فرضیه چهارم پژوهش
فرضیه چهارم پژوهش به بررسی تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها می پردازد که از رگرسیون تک متغیره برای آزمون فرضیه دوم پژوهش استفاده شده است، که نتایج حاصل به قرار زیر است:
جدول4- 39 خلاصه مدل فرضیه چهارم
آماره
مقادیر
ضریب همبستگی
688/0
ضریب تعیین
473/0
ضریب تعیین تعدیل یافته
472/0

در جدول4-39 مقدار ضریب همبستگی پیرسن (R) برابر با 688/0 می باشد که بیانگر میزان رابطه تورش های رفتاری سهامداران با رفتار توده ای آنها می باشد و مقدار ضریب تعیین (R2) برابر 473/0 می باشد که نشان می دهد تورش های رفتاری سهامداران حدود 47% از کل تغییرات رفتار توده ای سهامداران را توجیه می کند و مابقی سهم سایر متغیر هاست.
جدول4- 40 آنالیزواریانس فرضیه چهارم
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معناداری
رگرسیون
مانده ها
مجموع
729/191
373/213
102/405
1
382
383
729/191
559/0
250/343

000/0

در جدول 4-40 فرض”H0: رگرسیون معنادار نیست” در مقابل فرض “H1: رگرسیون معنادار است” مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجایی که سطح معناداری آزمون برابر 000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) کمتر می باشد لذا فرض “H0: رگرسیون معنادار نیست” رد می شود یعنی رگرسیون از نظر آماری معنادار است .

جدول4- 41 مدل رگرسیونی فرضیه چهارم
مدل
برآورد پارامتر ها
آماره t
سطح معناداری
عرض از مبدا 0β
118/1
091/9
000/0
تورش های رفتاری 1β
687/0
527/18
000/0

چون رگرسیون از نظر آماری معنادار بوده لذا در جدول 4-41 فرض های H0:β1,β0 =0 را در مقابل فرض های0≠ H1: β1,β0 را مورد بررسی قرار می دهیم. فرض H0:β1, β0 =0 را با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری آن ها 000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) کمتر می باشد رد می شود لذا می توان گفت تورش های رفتاری سهامداران با رفتار توده ای آنها تاثیر دارد که با توجه به مقدار برآورد 1β که برابر 687/0 بدست آمده است و یک مقدار مثبت می باشد لذا می توان گفت تورش های رفتاری سهامداران با رفتار توده ای آنها تاثیر مثبت و مستقیمی دارد. نهایتا مدل رگرسیونی به صورت زیر در می آید:
تورش های رفتاری سهامداران 687/0+ 118/1= رفتار توده ای سهامداران

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه فرآیند تحقیق
بحث در نتایج توصیفی
بحث در نتایج تحلیلی (فرضیات پژوهش)
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات تحقیق
پیشنهادات بر اساس فرضیات
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات به محققان
محدودیت ها و مشکلات تحقیق

5-1- مقدمه
گام های نهایی تحقیق از اصلی ترین و بنیادی ترین مراحل انجام آن می باشند. تجزیه و تحلیل دقیق و نتیجه گیری درست از داده ها و اطلاعات جمع آوری شده، بدین دلیل که مبنایی برای برنامه ریزی های آتی در سازمان و یا جامعه مورد تحقیق می باشد، از اهمیت دو چندانی برخوردار است. در واقع نتیجه های به دست آمده، باید آن چنان مستند و قابل تشریح باشند که جامعه مورد تحقیق به درستی و صحت آن ها اعتماد داشته تا برای اصلاح نواقص و کاستی ها با توجه به نتیجه های به دست آمده، برنامه ریزی جامعی انجام داده و به نتیجه های قابل پیش بینی دست یابند. در این فصل ابتدا به ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها می پردازیم و پس از آن به ارائه پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق ، پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی و محدودیت های تحقیق پرداخته می شود.
5-2- خلاصه فرآیند تحقیق
این پژوهش در صدد پاسخ به سوالات زیر بود:
آیا عدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تاثیر دارد؟
آیا مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟
آیا تبادل اطلاعات بر تورش های رفتاری تاثیر دارد؟
آیا تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای تاثیر دارد؟
پرسش های فرعی:
آیا تعصب توهم کنترل بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟
آیا تعصب اعتماد بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟
آیا تعصب اسناد به خود بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟
آیا مغالطه سرمایه گذاران بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟
به منظور پاسخ به این سوالات، 8 فرضیه طراحی گردید که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای شامل 7 سوال جمعیت شناختی و 45 سوال تخصصی و در مجموع 53 سوال استفاده شد که این پرسشنامه در بین سرمایه گذاران و سهامداران کارگذاری های بورس اوراق بهادار استان زنجان توزیع گردید که نهایتا از 384 پرسشنامه جمع آوری شده برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده گردیدکه با توجه به نرمال بودن متغیرهای پژوهش و مستقل بودن خطاها از یکدیگر از آزمون تحلیل رگرسیون تک متغیره برای آزمون متغیرهای پژوهش استفاده شد.
5-3- بحث در نتایج پژوهش
5-3-1- بحث در نتایج توصیفی
نتایج حاصل از متغیر جنسیت نشان دادکه تعداد 135نفر (2/35 درصد نمونه آماری)از اعضای نمونه مورد مطالعه زن و 249 نفر (8/64 درصد نمونه آماری) مرد بوده اند؛ نتایج حاصل از متغیر تحصیلات نشان داد که تعداد 107 نفر (9/27 درصد نمونه آماری) دیپلم، تعداد 34 نفر (9/8 درصد نمونه آماری) فوق دیپلم، تعداد 162 نفر (2/42 درصد نمونه آماری) لیسانس و تعداد 81 نفر (1/21 درصد نمونه آماری) دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر می باشند. نتایج حاصل از متغیر سن نشان داد که، تعداد 73 نفر (19درصد نمونه آماری) زیر 30 سال، تعداد 132 نفر(4/34 درصد نمونه آماری) از پاسخگویان بین 31 تا40 سال، تعداد 118 نفر(7/30 درصد نمونه آماری) از پاسخگویان بین 41 تا 50 سال و تعداد 61 نفر (9/15 درصد نمونه آماری) از پاسخگویان در گروه سنی بالاتر از 50 سال قرار دارند. نتایج حاصل از متغیر شغل نشان داد که تعداد 115 نفر (9/29 درصد نمونه آماری) از اعضای نمونه مورد مطالعه کارمند، تعداد 43 نفر (2/11 درصد نمونه آماری)کارگر، تعداد 136 نفر(4/35 درصد) شغل آزاد و تعداد90 نفر (4/23 درصد نمونه آماری) مستقیماً به شغل معاملات سهام مشغول هستند. نتایج حاصل از متغیر تجربه معامله نشان داد که تعداد 121 نفر (5/31 درصد نمونه آماری)کمتر از 2 سال، تعداد 174 نفر (6/45 درصد نمونه آماری) 2 تا 4 سال، تعداد 62 نفر (1/16 درصد نمونه آماری) 4 تا 6 سال و تعداد 27 نفر (7 درصد نمونه آماری) بیشتر از 6 سال تجربه معامله دارند. نتایج حاصل از متغیر نحوه معامله نشان داد که تعداد 202 نفر(6/52 درصد نمونه آماری) با مراجعه به کارگزاری، تعداد 54 نفر (1/14 درصد نمونه آماری) به صورت اینترنتی، تعداد 128 نفر(3/33 درصد نمونه آماری) نیز به هر دو صورت به انجام معامله می پردازند. نتایج حاصل از متغیر مکان معامله نشان داد که تعداد 65 نفر (9/16 درصد نمونه آماری) در خانه، تعداد 52 نفر (5/13 درصد نمونه آماری) در محل کار، تعداد 244 نفر (5/63 درصد نمونه آماری) در دفتر کارگزاری و تعداد 23 نفر(7 درصد نمونه آماری) در تمامی موارد یاد شده به معامله می پردازند.
5-3-2- بحث در نتایج تحلیلی (فرضیات پژوهش)
این پژوهش به بررسی 4 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی پرداخته است که نتایج حاصل به قرار زیر است :
فرضیه اصلی1: عدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تاثیر معناداری دارد.
این فرضیه درصدد بررسی تاثیر متغیر مستقل(عدم اطمینان محیطی) بر روی متغیر وابسته(تبادل اطلاعات) می باشد که برای آزمون این فرضیه از رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. که مقدار ضریب همبستگی (856/0) بیانگر میزان رابطه عدم اطمینان محیطی با تبادل اطلاعات می باشد و مقدار ضریب تعیین(733/0) نشان می دهد متغیر مستقل (عدم اطمینان محیطی) به تنهایی حدود 73% ازکل تغییرات متغیر وابسته (تبادل اطلاعات) را توجیه می کند و مابقی سهم سایر متغیر هاست. در جدول رگرسیونی نیز فرض های0 =1β 0β H0: را با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری ان ها برابر 000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش(05/0=α)کمتر می باشد رد می شود. یعنی عدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد. که با توجه به مقدار برآورد 1β که برابر 837/0بدست آمده است و یک مقدار مثبت می باشد لذا می توان گفت که عدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات تاثیر مثبت و مستقیمی دارد. همینطور نتایج حاصل از پژوهش اجیبولاد140 و همکاران (2010) تحت عنوان بررسی” تحمیل عدم اطیمنان محیطی بر سازمان ” نیز نشان داد که عدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سازمان ها و عملکرد سیستم حسابداری آن ها تاثیر مثبت و مستقیمی دارد .
فرضیه اصلی2: مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها تاثیر معناداری دارد.
این فرضیه درصدد بررسی تاثیر متغیر مستقل (مشخصات شناختی سهامداران) بر روی متغیر وابسته (تبادل اطلاعات) می باشد که برای آزمون این فرضیه از رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. که مقدار ضریب همبستگی (854/0) بیانگر میزان رابطه مشخصات شناختی سهامداران با تبادل اطلاعات می باشد و مقدار ضریب تعیین(730/0) نشان می دهد متغیر مستقل (مشخصات شناختی سهامداران) به تنهایی حدود 73% ازکل تغییرات متغیر وابسته (تبادل اطلاعات) را توجیه می کند و مابقی سهم سایر متغیر هاست. در جدول رگرسیونی نیز فرض های0 =1β 0β H0: را با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری ان ها برابر 000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش(05/0=α)کمتر می باشد رد می شود. یعنی مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد. که با توجه به مقدار برآورد 1β که برابر 851/0 بدست آمده است و یک مقدار مثبت می باشد لذا می توان گفت که مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات تاثیر مثبت و مستقیمی دارد. همینطور نتایج حاصل از پژوهش محزون (1389) تحت عنوان ” ارتباط میان ویژگی های فردی ، حرفه ای، و شخصیتی با تورش های رفتاری متداول در میان سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه ” نیز نشان داد که مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات تاثیر مثبت و مستقیمی دارد . و همینطور نتایج حاصل از پژوهش بآتریز فرناندز و همکاران (2010) تحت عنوان ” بررسی نقش تعامل بین اطلاعات و تعصب رفتاری در توضیح رفتار توده وار ” نشان داد که مشخصات شناختی سهامداران بر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد رگرسیون، سطح معنادار، ضریب تعیین، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی شخص ثالث، حقوق فرانسه، سوره بقره، دانشگاه تهران