منبع پایان نامه درمورد رگرسیون، تورش رفتاری، عدم اطمینان، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي مغالطه سرمایه گذاری
رديف

سؤال

ميانگين

انحراف‌معيار

23
جایگزین کردن وهم و خیال به جای عقل تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟
57/3
98/0

24
تمایلات و تنفرات دروغین و غیر اصیل تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟
44/3
17/1

25
حاکمیت قوای طبیعی و فیزیکی بدن مانند خستگی و عواطف شادی یا غم سرمایه گذار در هنگام تبادل اطلاعات با دیگران بر تورش رفتاری آنان تاثیر ندارد ؟
76/3
89/0

26
هرنوع خطا وآشفتگي آگاهانه يا غيرآگاهانه اي که در سهامداران رخ می دهد تا چه اندازه بر تبادل اطلاعات میان سهامداران نقش دارد؟
96/3
80/0

همانطور که در جدول 4-12 مشاهده می شود سوال بیست و ششم پرسشنامه (هرنوع خطا وآشفتگي آگاهانه يا غيرآگاهانه اي که در سهامداران رخ می دهد تا چه اندازه بر تبادل اطلاعات میان سهامداران نقش دارد؟) با میانگین 96/3 و انحراف معیار 80/0 دارای بیشترین میانگین و سوال بیست و چهارم (تمایلات و تنفرات دروغین و غیر اصیل تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟) با میانگین 44/3 و انحراف معیار 17/1 دارای کمترین میانگین می باشد که نشان می دهدکه اعضای جامعه مورد مطالعه با سوال بیست وششم بیشترین موافقت را داشته اند.
4-3-6- تبادل اطلاعات
سؤال‌هاي 27 تا 33 پرسشنامه به متغیر تبادل اطلاعات اختصاص دارد. ميانگين و انحراف معيار نظرات افراد نمونة آماري در مورد اين متغير در جدول 4-13 نشان داده شده است.

جدول4- 13 مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي تبادل اطلاعات
رديف

سؤال

ميانگين

انحراف‌معيار

27
کسب اطلاعات محرمانه و انتقال مسقیم آن به دیگران توسط تحلیل گران مالی تا چه اندازه می تواند بر تورش رفتاری تأثیر داشته باشد؟

59/3

09/1
28
شفافیت اشاعه اطلاعات تا چه اندازه می تواند بر تورش رفتاری تأثیر داشته باشد؟
71/3
95/0
29
سهولت دسترسی به اطلاعات تا چه اندازه می تواند بر تورش رفتاری تأثیر داشته باشد؟
24/3
22/1

30
جمع آوری اطلاعات داخلی توسط سرمایه گذاران نهادی تا چه اندازه می تواند بر تورش رفتاری تأثیر داشته باشد؟

60/3

01/1

31
نبود ساختاری مناسب برای ارائه و افشای اطلاعات در بازارهای مالی تا چه اندازه می تواند در ایجاد تورش رفتاری بین سهامداران اثر گذار باشد؟

98/3

89/0

32
واكنش‌هاي غير‌منطقي سهامداران نسبت به اطلاعات و اخبار جديد تا چه اندازه منجر به ایجاد تورش رفتاری می شود؟

79/3

98/0
33
افشای اطلاعات نادرست تا چه میزان بر تورش رفتاری تاثیر می گذارد؟
66/3
07/1

همانطور که در جدول 4-13 مشاهده می شود سوال سی و یکم پرسشنامه (نبود ساختاری مناسب برای ارائه و افشای اطلاعات در بازارهای مالی تا چه اندازه می تواند در ایجاد تورش رفتاری بین سهامداران اثر گذار باشد؟) با میانگین 98/3 و انحراف معیار 89/0 دارای بیشترین میانگین و سوال بیست و نهم(سهولت دسترسی به اطلاعات تا چه اندازه می تواند بر تورش رفتاری تأثیر داشته باشد؟) با میانگین 24/3 و انحراف معیار 22/1 دارای کمترین میانگین می باشد که نشان می دهد که اعضای نمونه مورد مطالعه با سوال سی و یکم بیشترین موافقت را داشته اند.
4-3-7- تورش رفتاری
سؤال‌هاي 34 تا 38 پرسشنامه به متغیر تورش رفتاری اختصاص دارد. ميانگين و انحراف معيار نظرات افراد نمونة آماري در مورد اين متغير در جدول 4-14 نشان داده شده است.
جدول4- 14 مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي تورش رفتاری
رديف

سؤال

ميانگين

انحراف‌معيار
34
واکنش کمتر از حد تا چه اندازه می تواند بر رفتار توده ای تأثیر داشته باشد؟
79/2
27/1
35
ناهماهنگی شناختی چه اندازه می تواند بر رفتار توده ای تأثیر داشته باشد؟
21/3
25/1
36
محافظه کاری تا چه اندازه می تواند بر رفتار توده ای تأثیر داشته باشد؟
39/3
22/1

37
‌توجه به رویدادهای اخیر تا چه اندازه می تواند بر رفتار توده ای تأثیر داشته باشد؟

29/3

12/1
38
زیان گریزی تا چه اندازه می تواند بر رفتار توده ای تأثیر داشته باشد؟
07/3
42/1

همانطور که در جدول 4-14 مشاهده می شود سوال سی و ششم پرسشنامه (محافظه کاری تا چه اندازه می تواند بر رفتار توده ای تأثیر داشته باشد؟) با میانگین 39/3 و انحراف معیار 22/1 دارای بیشترین میانگین و سوال سی و چهارم (واکنش کمتر از حد تا چه اندازه می تواند بر رفتار توده ای تأثیر داشته باشد؟) با میانگین 79/2 و انحراف معیار 27/1 دارای کمترین میانگین می باشد که نشان می دهد اعضای نمونه مورد مطالعه با سوال سی و ششم بیشترین موافقت را داشته اند.
4-3-8- رفتار توده وار
سؤال‌هاي 39 تا 45 پرسشنامه به متغیر رفتار توده وار اختصاص دارد، ميانگين و انحراف معيار نظرات افراد نمونة آماري در مورد اين متغير در جدول 4-15 نشان داده شده است.
جدول4- 15 مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي رفتار توده وار
رديف

سؤال

ميانگين

انحراف‌معيار
39
عوامل اجتماعی تا چه اندازه بر ایجاد رفتار توده وار تاثیر می گذارد ؟
10/3
26/1
40
تا چه اندازه نوظهور بودن بازارها در ایجاد رفتار توده وار تاثیرندارد؟
39/3
29/1

41
تا چه اندازه عواملی از جمله حباب بازارسهام، سقوط بازار سهام، آشوبهاي خياباني،آزار اقليتها، تظاهرات سياسي ويا هواخواهي هاي مذهبي يا سياسي) در ایجاد رفتار توده ای نقش دارند؟

40/3

26/1
42
سینه به سینه نقل شدن تا چه اندازه بر ایجاد رفتار توده وار تاثیر می گذارد؟
36/3
20/1
43
رفتار توده ای افراد تابع تمایل ذاتی افراد برای همراهی با جمع نمی باشد؟
32/3
18/1
44
تا چه اندازه رفتار توده ای افراد تابع دغدغه شهرت آنان نمی باشد؟
94/2
36/1
45
تا چه اندازه رفتار توده ای افراد تابع توسعه نیافتگی نهادهای تخصصی می باشد؟
43/3
11/1

همانطور که در جدول 4-15 مشاهده می شود سوال چهل و پنجم پرسشنامه (تا چه اندازه رفتار توده ای افراد تابع توسعه نیافتگی نهادهای تخصصی می باشد؟) با میانگین 43/3 و انحراف معیار 11/1 دارای بیشترین میانگین و سوال چهل و چهارم (آن تا چه اندازه رفتار توده ای افراد تابع دغدغه شهرت آنان نمی باشد؟) با میانگین 94/2 و انحراف معیار 36/1 دارای کمترین میانگین می باشد که نشان می دهد اعضای جامعه مورد مطالعه با سوال چهل و پنجم بیشترین موافقت را داشته اند.
4-4- انجام پیش فرض های رگرسیون
در این قسمت به بررسی دو پیش فرض رگرسیون یعنی نرمال بودن متغیرها و مستقل بودن خطاها پرداخته شده است:
4-4-1- آزمون کولموگروف اسمیرنوف
برای بررسی توزیع آماری متغیرها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده می شود که نتایج حاصل از آن در زیر آمده است: H0: نرمال بودن متغیر ها H1: غیر نرمال بودن متغیر ها
جدول4- 16 نتایج حاصل از آزمون k.s
متغیر ها
آماره کولموگروف اسمیر نوف
سطح معناداری
مشخصات شناختی سهام داران
020/1
186/0
تعصب توهم کنترل
186/1
075/0
تعصب اعتماد
769/0
523/0
تعصب اسناد به خود
803/0
428/0
مغالطه سرمایه گذاری
052/1
201/0
عدم اطمینان محیطی
122/1
096/0
تبادل اطلاعات
987/0
286/0
تورش رفتاری
113/0
123/0
رفتار توده دار
083/1
121/0

در جدول 4-16 میزان آماره کولموگروف اسمیرنوف و سطح معناداری آزمون آمده است از آنجایی که مقدار سطح معناداری آزمون برای تمامی متغیرها از میزان خطای قابل پذیرش(05/0=α) بیشتر می باشد لذا می توان فرض H0 را در سطح 05/0 رد کرد لذا می توان گفت تمامی متغیر های پژوهش نرمال هستند یعنی پیش فرض اول رگرسیون برقرار است .
4-4-2- آزمون استقلال خطاها
به منظور بررسی استقلال خطاها از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است در این آزمونH0 : عدم همبستگی بین خطاها وH1 : همبستگی بین خطاها می باشد. آزمون دوربین واتسون برای هریک از فرضیات در زیر آمده است:
جدول4- 17 آزمون دوربین واتسون
ردیف
فرضیه
آماره دوربین واتسون
نتیجه آزمون
1
عدم اطمینان محیطی – تبادل اطلاعات
727/1
عدم همبستگی بین خطاها
2
مشخصات شناختی سهامداران – تبادل اطلاعات
858/1
عدم همبستگی بین خطاها
2-1
تعصب توهم کنترل – تبادل اطلاعات
975/1
عدم همبستگی بین خطاها
2-2
تعصب اعتماد – تبادل اطلاعات
930/1
عدم همبستگی بین خطاها
2-3
تعصب اسناد به خود – تبادل اطلاعات
833/1
عدم همبستگی بین خطاها
2-4
مغالطه سرمایه گذاران – تبادل اطلاعات
894/1
عدم همبستگی بین خطاها
3
تبادل اطلاعات میان سهامداران- تورش رفتاری
779/1
عدم همبستگی بین خطاها
4
تورش رفتاری- رفتار توده ای
787/1
عدم همبستگی بین خطاها

همانطور که در جدول 4-17 مشاهده می شود از آنجایی که مقدار آماره دوربین واتسون برای تمامی فرضیات در بازه 1.5 تا 2.5 می باشد، لذا نمی توان فرض H0 را رد کرد و همبستگی بین خطاها وجود ندارد لذا می توان گفت پیش فرض دوم رگرسیون نیز برقرار است.
با توجه به اینکه هر دو پیش فرض رگرسیون یعنی نرمال بودن متغیرها و مستقل بودن خطاها وجود دارد و در هر کدام از فرضیات تنها یک متغیره مستقل مورد بررسی قرار می گیرد لذا از رگرسیون تک متغیره برای بررسی فرضیات پژوهش استفاده شده است.
4-5- آزمون فرضیات پژوهش
4-5-1- فرضیه اول پژوهش
فرضیه اول پژوهش به بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات می پردازد که از رگرسیون تک متغیره برای آزمون فرضیه اول پژوهش استفاده شده است، که نتایج حاصل به قرار زیر است:

جدول4- 18 خلاصه مدل فرضیه اول
آماره
مقادیر
ضریب همبستگی
856/0
ضریب تعیین
733/0
ضریب تعیین تعدیل یافته
733/0

در جدول4-18 مقدار ضریب همبستگی پیرسن (R) برابر با 856/0 می باشد که بیانگر میزان رابطه عدم اطمینان محیطی با تبادل اطلاعات می باشد و مقدار ضریب تعیین (R2) برابر 733/0 می باشد که نشان می دهد عدم اطمینان محیطی حدود 73% از کل تغییرات تبادل اطلاعات را توجیه می کند و مابقی سهم سایر متغیر هاست.
جدول4- 19 آنالیزواریانس فرضیه اول
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معناداری
رگرسیون
مانده ها
مجموع
894/170
168/62
062/233
1
382
383
894/170
163/0
079/1050

000/0

در جدول 4-19 فرض”H0: رگرسیون معنادار نیست” در مقابل فرض “H1: رگرسیون معنادار است” مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجایی که سطح معناداری آزمون برابر 000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) کمتر می باشد لذا فرض “H0: رگرسیون معنادار نیست” رد می شود یعنی رگرسیون از نظر آماری معنادار است .

جدول4- 20 مدل رگرسیونی فرضیه اول
مدل
برآورد پارامتر ها
آماره t
سطح معناداری
عرض از مبدا 0β
623/0
482/6
000/0
عدم اطمینان محیطی 1β
837/0
405/32
000/0

چون رگرسیون از نظر آماری معنادار بوده لذا در جدول 4-20 فرض های H0:β1,β0 =0 را در مقابل فرض های0≠ H1: β1,β0 را مورد بررسی قرار می دهیم. فرض H0:β1, β0 =0 را با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری آن ها 000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) کمتر می باشد رد می شود. لذا می توان گفت عدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد که با توجه به مقدار برآورد 1β که برابر 837/0 بدست آمده است و یک مقدار مثبت می باشد لذا می توان گفت عدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات تاثیر مثبت و مستقیمی دارد. نهایتا مدل رگرسیونی به صورت زیر در می آید :
عدم اطمینان محیطی 837/0+ 623/0= تبادل اطلاعات
4-5-2- فرضیه دوم پژوهش
فرضیه دوم پژوهش به بررسی تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات می پردازد که از رگرسیون تک متغیره برای آزمون فرضیه دوم پژوهش استفاده شده است، که نتایج حاصل به قرار زیر است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی منابع معتبر، حل اختلاف Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دانشگاه تهران، حقوق تجارت، فلسفه حقوق