منبع پایان نامه درمورد روش پژوهش، عملکرد خانواده، سازگاری تحصیلی، روش شناسی پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

ت بر قرار است.
9
شک
2009
بررسی رابطه عملکرد
خانواده با سلامت روانشناختی،سازگاری تحصیلی،ومشکلات
رفتاری نوجوانان چینی
یافته های وی نشان می دهد نوجوانانی که عملکرد خانواده خود را نامطلوب گزارش داده بودند در مقایسه با نوجوانانی که عملکرد خانواده خود را خوب گزارش کردند ،از مشکلات بهداشت روانی ورفتارهای مشکل دار بیشتر وعملکرد تحصیلی ضعیفتر داشته اند.

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

3-1-روش پژوهش
تصمیم گیری درباره روش پژوهش بستگی به هدف تحقیق،ماهیت مسئله مورد مطالعه و روشهای مختلف بررسی آن دارد.پس روش پژوهش باید با توجه به مسئله مورد مطالعه انتخاب شود.بنابراین پژوهش حاضر کاربردی ودر نحوه اجرا زمينه يابي است.
3-2-جامعه آماری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد پرخاشگری، رفتار پرخاشگرانه، ناخودآگاه، پرخاشگری کودکان Next Entries منابع پایان نامه با موضوع رگرسیون، هوش هیجانی، زندگی روزمره، رفتارهای مرتبط