منبع پایان نامه درمورد روش نمونهگیری، رگرسیون خطی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

غیرقابل اتکایی می‌باشند که برای تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی پردازش گردند، تا با تبدیل داده‌ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیمگیری نمود.
در این فصل مباحثی چون روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونهگیری، ابزارگردآوری اطلاعات، پایایی و روایی پرسشنامه مورد بحث و بررسی قرار خواهدگرفت .

3-2- روش تحقیق:
روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی،1387).

نمودار 3-1 طبقه بندی جامع روشهای تحقیق (طبیبی و همکاران، 1392: 115)

تحقیقات علمي‌ براساس هدف تحقیق به سهدسته تقسیم می‌شوند: بنیادی، کاربردی و توسعهای.
تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. بدین صورت که جایگاه ارزیابی کنترلهای داخلی در انجام حسابرسی موفق در دستگاههای اجرایی را توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور مورد بررسی و پیمایش قرار میدهد.
در این تحقیق جهت تدوین متون و ادبیات پژوهش، از مطالعه کتابخانهای استفاده شده است و در بخش میدانی برای جمعآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردیده است.

دادههاي اين تحقيق كيفي هستند كه در قالب پرسشنامه مطرح گرديدهاند كه براي تبديل آنها به دادههاي كمي از طيف ليكرت به شرح زيراستفاده گرديده است كه به آن طیف مجموعه نمرات همگفته می‌شود.
(- – )                      ( –  )                (+ – )             ( + )            ( + + )
کاملاً مخالف                 مخالف                بی‌نظر           موافق          کاملاًموافق
1                            2                      3                  4                   5
پژوهشهای کاربردی به منظور تعیین موارد استفاده عملی از دستاوردها و یافتههای حاصل از پژوهشهای پایه و تعیین راه‌ها و روشهای جدید برای دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده و مشخص انجام می‌شود و پژوهشهای کاربردی ایدهها را تبدیل به ” عمل” و”کاربرد” می‌نماید (طیبی وهمکاران، 1388).

3-3- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی:
مدل طراحی شده برای ساختار کنترلهای داخلی مطلوب توسط کوزو به صورت جهانی مورد قبول قرار گرفته و از آن برای استقرار نظام کنترلهای داخلی استفاده میشود، در این مدل کنترلهای داخلی به پنج جزء تقسیم میشود که دیوان محاسبات کشور برای انجام حسابرسی کنترلهای داخلی مدل کنترل داخلی را به اجزای چهارگانه زیر تقسیم نموده است:
ارزیابی محیط کنترلی
ارزیابی خطر (مدیریت ریسک)
فعالیتهای کنترلی و اطلاعات و ارتباطات از جنبه
1-3- اعتبارات هزینهای
2-3- اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای
3-3- بودجه شرکتهای دولتی
ارزیابی نظارت
متغیر مستقل در این تحقیق اجزای چهارگانه مدل کنترلهای داخلی و متغیر وابسته حسابرسی موفق می‌باشد. از آنجائی که وظیفه کنترل داخلی رصد فعالیتهای مالی و اداری در دستگاههای اجرایی و شرکت‌های دولتی بوده و شناسایی انحرافات و گزارش به موقع به مدیریت دستگاه می‌باشد لذا در صورت خوب عمل نمودن و توجه بموقع به هشدارهای سیستم کنترل داخلی می‌توان از انحرافات مالی و اداری جلوگیری کرد و از طرفی حسابرسان میتوانند با یک بررسی صحیح ریسکهای موجود را به دقت بسنجند و برنامهریزی حسابرسی را با توجه به نقاط قوت و ضعف سیستم به گونه ای طراحی کنند که در نهایت بتوانند به یک حسابرسی موفق دست یابند.

نمودار 3-2 مدل مفهومی

3-4- جامعه آماري و نمونه آماری:
به مجموعه‌ای از عناصر که در یک صفت مشترک می‌باشند وتحقیق آماری درمورد صفت یا صفاتی ازآن مجموعه صورت می‌گیرد جامعه آماری می‌گویند(مقصودی، 1374). جامعه آماری دراین تحقیق شامل حسابرسان وکارشناسان فنی دیوان محاسبات کشورمیباشد.
روش نمونهگیری تحقیق: روش نمونهگیری تحقیق حاضرتصادفی ساده بوده که با توجه به حدود 635 نفر کادر فنی دیوان محاسبات استانهای کشور تعداد نمونه 240 نفر درنظر گرفته شده است.

3-5- حجم نمونه:
نمونهگیری عبارتست از، مجموعه اقدامات و فعالیتهایی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که نمونه انتخاب شده معرف جامعه مدنظر باشد.
استفاده از سرشماری در انجام یک تحقیق نیاز به امکاناتی از جمله زمان، هزینه و نیروی انسانی زیادی دارد که در این گونه موارد بهتر است به جای سرشماری از نمونهگیری استفاده شود و اگر حجم نمونه به درستی انتخاب گردد با اطمینان بیشتری می‌توان نتایج تحقیق را به کل جامعه تعمیم داد. درتعیین اندازه نمونه عوامل مختلفی دخالت دارند ازجمله:
ماهیت تحقیق که معمولاً درپژوهشهای میدانی، توصیفی و زمینهیابی نمونههای بزرگتری انتخاب می‌شود.
میزان ناهمگونی جامعه، هر چه افراد جامعه دارای ویژگیهای نامتجانستری باشد حجم نمونه نیز افزایش می‌یابد.
تعداد بخشهای جامعه آماری، چنانچه جامعه آماری به گروههای کوچکتری تقسیم شوند حجم نمونه نیز باید به نسبت بیشتر شود(صیادی، 1386).
به منظور تخمین حجم نمونه قابل قبول با توجه به حجم کل جامعه آماری از فرمول کوکران جامعه محدود با در نظر گرفتن خطای 5 درصد استفاده شده است و در جمع آوری اطلاعات تعداد 240 پرسشنامه توزیع گردید .

n= (N〖z_(∝/2)〗^2 p(p-1))/((N-1) d^2+〖z_(∝/2)〗^2 p(1-p) )
در این فرمول، z_(∝/2) مقدار احتمال نرمال استاندارد (که براساس جدول احتمال‌های نرمال استاندارد استخراج می‌شود)، d حداکثر خطای مجاز، p احتمال موفقیت و q احتمال عدم موفقیت را نشان می‌دهد. در پژوهش حاضر، میزان حداکثر خطای مجاز 05/0، و میزان موفقیت و عدم موفقیت 5/0 در نظر گرفته شده است تا حاصل ضریب pq حداکثر مقدار نمونه را در اختیار قرار دهد و N نیز تعداد اعضای جامعه می‌باشد که برابر با 635 نفر در نظر گرفته شده است. بنابراین:

n = (635*(〖1.96〗^2 )*(0.5)*(1-0.5))/((635-1)*(〖0.05〗^2 )+{(〖1.96〗^2 )*(0.5)*(1-0.5)})=240
3-6- ابزار گردآوری اطلاعات:
برای جمعآوری اطلاعات از ابزارهای مختلفی مانند: پرسشنامه، مصاحبه و یا مشاهده می‌توان استفاده نمود که در این تحقیق برای جمعآوری اطلاعات مدنظر از روش کتابخانه‌ای استفاده شده و از پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات و استخراج داده‌ها استفاده گردیده است . پرسشنامه تحقیق بر اساس طیف لیکرت تنظیم گردیده است. این طیف ازپنج قسمت مساوی تشکیل شده ومحقق متناسب با موضوع، تعدادی سئوال در اختیار پاسخگو قرار میدهد تا نظر خود را درباره آن مشخص نماید این طیف ازقسمتهای خیلی کم، کم، تاحدودی، زیاد و خیلی زیاد تشکیل شده است .

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه:
ابزاری که برای جمعآوری داده‌ها مورد استفاده قرار میگیرد درمرحله نخست باید ازروایی(اعتبار) برخوردار باشد و در مرحله دوم باید پایایی(اعتماد) داشته باشد. لذا قبل از بکارگیری ابزارهای اندازه‌گیری لازم است محقق از طریق علمی، نسبت به روا بودن ابزار اندازه‌گیری مورد نظر و پایایی آن که مکمل هم به حساب می‌آیند اطمینان نسبی پیدا کند.
3-7-1- روایی26 :
روائی بدین معناست که روش يا ابزار به كار رفته تا چه حدي قادر است خصوصيت مورد نظر را درست اندازهگيري كند .به عبارتی منظور از روایی این است که مقیاس ومحتوای ابزار یا سئوالات مندرج درابزار، دقیقاً متغیرها وموضوع مورد مطالعه را بسنجد یعنی اینکه هم دادههای گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از دادههای مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد(حافظ نیا، 1383). بطور کلی مقصود از روائي آن است كه وسيله اندازه‌گيري واقعاً بتواند خصيصه مورد نظر را اندازه‌گيري نمايد نه متغير ديگري را. اگر وسيله اندازه‌گيري از لحاظ خصيصه مورد نظر داراي روائي كافي نباشد، نتايج پژوهش بي ارزش خواهد بود (هومن، 1368).
در این تحقیق روایی محتوایی و ظاهری ابزار تحقیق با استفاده از نظرات استاد راهنمای محترم مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است.
3-7-2- پایایی27:
پايايي قابليت تكرار روش يا ابزار اندازهگيري است .پايائي دلالت بر آن دارد كه ابزار اندازه‌گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني بدست مي‌دهد. دامنه ضريب اعتبار از صفر تا يك است(هومن،1370).
براي تعيين پايايي ابزار اندازه‌گيري شيوه‌هاي مختلفي وجود دارد از جمله روش اجراي دوباره (بازآزمائي)، روش موازي (همتا)، روش تنصيف (دو نيمه كردن)، روش كودر، ‌ريچاردسون و روش آلفاي كرونباخ.
مشهورترين ضريب اعتباراز طريق يكبار اجراي آزمون توسط كرونباخ ارائه شده است كه به ضريب آلفاي كرونباخ معروف است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه به كار مي‌رود. در اين ابزار پاسخ هر سئوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند (بازرگان، 1376).
در این پژوهش پس از تدوین پرسشنامه برای تأمین پایایی شاخص‌ها در دو مرحله مقدماتی و نهایی آلفای کرونباخ محاسبه گردید که میانگین پایایی یا اعتماد شاخص‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 83% بدست آمده است مقدار آلفای کرونباخ بیشتر از 70% برای هر کدام از مقیاس‌ها نشان دهنده آن است که گویههای آن مقیاس، با دقت بالایی اندازهگیری شده است.
برای محاسبه ضریب قابلیت پایایی شیوه‌های مختلفی بهکار برده می‌شود که از آن جمله می‌توان به اجرای دوباره (روش بازآزمایی)، روش موازی (همتا)، روش تصنیف (دو نیمهکردن سئوالات پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته) و روش کورد و ریچاردسون اشاره کرد. همچنین می‌توان از نرم‌افزار spss و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ با فرمول زیر پایایی پرسشنامه را سنجید که هرچه درصد بدست آمده به 100% نزدیک‌تر باشد بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است.

اعتبارپرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss محاسبه گردیده كه براي اين كار تعداد30 پرسشنامه در مرحله اوليه توزيع گرديد.

جدول 3-1 آلفای کرونباخ
متغیر
ابعاد
ضریب پایایی

حسابرسی موفق
محیط کنترلی
815/0

ریسک
890/0

اطلاعات و ارتباطات
847/0

نظارت
833/0

جورج ومالری28(2003) مقادیر آلفای کرونباخ را به منظورتفسیرپذیری بهتر، درپنج قسمت دستهبندی کرده‌اند:
جدول3-2 جورج ومالری (2003)
مقدار
وضعیت
میزان پایایی
9/0

عالی
8/0

خوب
7/0

قابل قبول
6/0

ضعیف
5/0

غیرقابل قبول

3-8- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
ابتدا پرسشنامه طراحی شده جهت داشتن روایی لازم به مرحله آزمون گذاشته شده وپس از تایید داشتن درجه روایی بالا، پرسشنامه برای کلیه دیوان محاسبات استانهای سراسر کشور ارسال گردیده، پس ازدریافت پرسشنامهها، اطلاعات دریافتی با استفاده ازنرم افزارSPSS وروشهای آمار توصیفی شامل : فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل: آزمون کولموگروف سمیرنوف (kS) برای نرمال بودن داده‌ها و آزمونهای T مستقل و رگرسیون خطی یک متغیره و چند متغیره استفاده گردیده تابدین طریق پذیرش یا رد فرضیه‌ها مشخص گردد.

فصل چهارم
یافته‌های تحقیق

4-1 مقدمه
در اين فصل نتايج پژوهش در دو بخش يافتههاي توصيفي و آماره‌های استنباطی ارائه شده است. در بخش یافته‌هاي توصیفی ابتدا جداول فراوانی (جنسیت ، تحصیلات، سن، رشته تحصیلی و شغلی و سابقه خدمت) افراد نمونهرسم شده است، سپس جداول آماره‌هاي توصیفی (تعداد، میانگین، حداقل، حداکثر و انحراف معیار) مولفه‌هاي ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفقبرای کل نمونه و به تفکیک جنسیت حسابرسان رسم شده است. در انتها با استفاده از آزمون‌هاي کولموگروف- اسمیرنوف آزمون تی برای گروه‌هاي مستقل و رگرسیون خطی به بررسی فرضیات و سوالات تحقیق پرداخته شده است.

4-2-یافته‌هاي توصیفی پژوهش
4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
همان طور که نتایج به دست آمده از جدول (4-1) نشان میدهد، از بین 240 نفر از حسابران تحت نمونه 205 نفر معادل 5/85 % مرد و 35 نفر معادل 6/14 % زن بوده اند.

جدول 4-1

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد حسابرسی عملکرد، گزارشگری مالی، حسابرسان مستقل Next Entries منبع پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان