منبع پایان نامه درمورد روانشناسی، توانمندسازی، کارشناسی ارشد، رفتار شهروندی

دانلود پایان نامه ارشد

شاپور. (1382). تئوری های سازمان و مدیریت. انتشارات کوشامهر. چاپ اول، شیراز.
اورعی یزادنی، حمید. (1381). نگرش بر توانمندسازی، چاپ اول، مطالعات بازرگانی، تهران.
اورعی یزدانی، بدرالدین. (1379). تواناسازی، جابجایی پایگاه های قدرت در سازمان های امروزی، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 26 و 25.
آزبورن،ان ریچارد،شومورهون،جان آر وهانت،جیمز جی.(1996).مدیریت رفتارسازمانی.ترجمه: مهدی ایران نژاد
آقایار, سیروس.(1382). توانمند سازی روش نوینی در محیط رقابتی . مجله تدبیر.شماره .۱۳۵ ،6 صفحه 28 تا 33
بحرکانی،حسین.(1389).بررسی رابطه رفتارهای حمایتی وغیرحمایتی مدیروخشنودی شغلی باهویت سازمانی کارکنان سازمانهای دولتی هندیجان.پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی وسازمانی،دانشگاه آزاد مرودشت.
براتی،هاجر،عریضی،حمیدرضا وصادقیان،علیرضا.(1390).رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و حمایت سرپرستی ادراک شده دربین کارکنان شرکت پالایش و پخش ایران.فصلنامه مشاوره شغلی وسازمانی. دوره سوم،شماره 6، ص 25-41.
بلانچارد، کارلوس و راندولف .(1379). سه کلید توان افزایی، ترجمه امینی، فضل الله، نشر افرا.
پاریزی،محمدعلی ،بابایی،زکلیلی ومحمدعلی سبحان اللهی .(1380).تهران: نشر موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت.چاپ سوم.
تابع بردبار،فریبا،رنجبر،خدیجه.(1390).رابطه بین تعارض شغل خانواده بارفتارها شهروندی سازمانی کارکنان ومدیران اداره آموزش وپرورش شیراز. دراثر خدارحم نجات(گردآورنده)،مجموعه مقالات دومین همایش ملی روانشناسی.روانشناسی خانواده(صص 520-523).مرودشت.انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.
توسلی،غلام عباس.(1380).نظریه های جامعه شناسی.تهران:انتشارات سمت.چاپ هشتم.
حسن زاده، محمدصادق. (1383). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان در یکی از شرکت های فعال در زمینه خودرو، پایان نامه، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
دراکر، پیتر (1999). چالش های مدیریت در سده 21، ترجمه: عبدالرضا رضایی نژاد، تهران، نشر رسا 1380.
دعایی،حبیب اله،مرتضوی،سعید ونوری،علی.(1389).مدل یابی تاثیر درک حمایت سازمانی بررفتار شهروندی،موردمطالعه هتل پنج ستاره ی پارس.پژوهش نامه مدیریت اجرایی علمی.پژوهشی.سال دهم،شماره ی 1 (پیاپی 35).
رامین مهر،ح،های زاده مقدم،احمدی،ا .(1388).بررسی رابطه بین ادراک ازعدالت سازمانی ورفتار شهروندی سازمانی،پژوهش نامه مدیریت تحول،شماره 2.
رضائیان ،علی .(1385).مدیریت رفتار سازمانی ،چاپ چهارم انتشارات سمت – تهران
رضائیان، علی. (1387). مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت.
ریو، جان مارشال.( 1383 ) .انگیزش و هیجان، ترجمه سیدمحمدي، یحیی،تهران، چاپ ششم، ص10
ساعتچی ، محمود .(1386). روانشناسی بهره وری (ابعاد کاربردی روانشناسی کار و روانشناسی صنعتی – سازمانی) ، مؤسسه نشر ویرایش .
ساعتچی، محمود. (1386). روانشناسی بهره وری. چاپ دوم. تهران: انتشارات ترمه.
سیترز، ریچارد و پورتر، لیمان.(1372).انگیزش و رفتار در کار، ترجمه علوي، محمد، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولت،
سید جوادین ، رضا.(1386). مبانی سازمان و مدیریت، نگاه دانش، چاپ دوم
شهامت ، نادر(1389) ، توانمند سازی کارکنان،جزوه درسی مدیریت نیروی انسانی کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی مرودشت
طاهری طریق، سودابه .(1383). بررسی نقش و جایگاه توانمندسازی کارکنان بر عملکرد بانک رفاه تهران، پایان نامه، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
عباسپور، اصغر. (1385). ” بررسي رابطه بين اقدامات منابع انساني و رفتارهاي شهروندي سازماني در ميان كاركنان بانك ملت” ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران.
/39(T,zdti akhsd)تحقیقی بین خشنودی شغلی با حرف شنوی( ای باخشنودی شغلی دارند.
افراد دیگر سازمان است ودسته دوم اعمالی که به نعبدالهی، بیژن و نوه ابراهیم، عبدالرحیم.(1385). توانمندسازي کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی”. تهران
عسکریان, م., & باقری, ش. (1391). بررسی انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی معاونت آموزشی ناجا بر اساس نظریه دو عاملی هرزبرگ. مطالعات مدیریت انتظامی, 7(1), 7-39.
کینلا ، دنیس .(1995). توانمندسازی منابع انسانی، ترجمه مهدی ایاران نژاد پاریزی و معصومعلی سلیمانیان، نشر مدیران، 1383.
گودرزی، اکرم و گمینیان، وجیهه .(1381). اصول، مبانی و نظریه های جو و فرهنگ سازمانی، انتشارات جهاددانشگاهی، واحد اصفهان.
اللهیاری،محبوبه.(1388).رابطه حمایتهای سازمانی ادراک شده بارفتار شهروندی سازمانی درکارشناسان آکادمی ملی المپیک وپارالمپیک.پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی،دانشگاه شمال.
محمدزاده ،ع، مهر وژان ،آ.(1375).رفتار سازمانی، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول
مورهد / گریفین.(1374). رفتار سازمانی، ترجمه مهدي الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران: چاپ صهبا، چاپ اول
موریس، استیو و گراهام، ویل کاکس. (1379). فن توانمندسازی، ترجمه نیک فطرت، بردی و صمدی، همایون، گروه کارشناسان ایران، چاپ اول.
نصیری مهدی، رابطه ی انگیزش شغلی و سلامت روان با خودکارآمدی مدرسان زبان آموزشگاههای نواحی 1 و 2 شیراز- دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی . 1392 . کارشناسی ارشد
نعامی.(1390). طراحی و برازش الگويی ساختاری از روابط علّی بين فرهنگ ‌سازمانی با اشتياق‌شغلی، انگيزش‌شغلی و رفتارهای نوآورانه با ميانجی‌گری توانمندسازی‌ روانشناختی.مجله علوم رفتاری. دوره 5, شماره 4 1390
وتن، دیوید. ای و کمرون، کیم. اس.(1381). تواناسازی و تفویض اختیار، ترجمه اورعی یزدی. بدرالدین. تهران: انتشارات تحقیقات آموزشی و مدیریت.
یاری، حمیدرضا .(1385). مطالعه ای پیرامون وضعیت و الزامات توانمندسازی نیروی انسانی در استانداری همدان، پایان نامه، دانشگاه آزاد واحد بروجرد.

منابع و ماخذ انگليسي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد رگرسیون، حمایت سازمانی، انگیزش شغلی، توانمند سازی Next Entries دانلود مقاله با موضوع عملکرد تحصیلی، قضاوت اخلاقی، آموزش و پرورش، رگرسیون