منبع پایان نامه درمورد روابط بین فردی، مدیریت استرس، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

ی اوقات
(3/29)98

(8/26)264

اغلب
(4/37)125

(5/37)369

همیشه
(5/27)92

(8/27)274

18- به آینده امیدوار هستم.
هرگز
(3)10
674/37
(7/6)66
655/13
0/390

گاهی اوقات
(9/15)53

(9/15)157

اغلب
(1/34)114

(8/30)303

همیشه
(47)157

(6/46)459

24- از خود راضی‌ام و احساس آرامش می‌کنم.
هرگز
(5/7)25
684.71
(1/12)119
651/62
0/146

گاهی اوقات
(8/33)113

(2/35)347

اغلب
(47)157

(1/38)375

همیشه
(7/11)39

(6/14)144

30- برای رسیدن به اهداف بلند مدت زندگی‌ام تلاش می کنم.
هرگز
(3)10
665/68
(5/5)54
658/07
0/737

گاهی اوقات
(5/19)65

(7/19)194

اغلب
(6/44)149

(4/40)398

همیشه
(9/32)110

(4/34)339

36- هر روز زندگی برایم جالب توجه و چالش برانگیز است.
هرگز
(6/9)32
660/65
(9/11)117
659/78
0/970

گاهی اوقات
(44)147

(42)414

اغلب
(2/36)121

(33)325

همیشه
(2/10)34

(1/13)129

42- از مسائلی که در زندگی برایم اهمیت دارند، آگاهی دارم.
هرگز
(3/3)11
643/10
(1/6)60
665/73
0/314

گاهی اوقات
(6/24)82

(5/19)192

اغلب
(9/47)160

(6/46)459

همیشه
(3/24)81

(8/27)274

48- احساس می‌کنم با نیروهایی بزرگتر از خودم در ارتباط هستم.
هرگز
(7/17)59
700/80
(1/21)208
646/16
0/018

گاهی اوقات
(7/28)96

(1/33)326

اغلب
(3/35)118

(7/30)302

همیشه
(3/18)61

(1/15)149

52- برای یادگیری تجربیات جدید آمادگی دارم.
هرگز
(7/2)9
639/66
(4/3)33
666/90
0/220

گاهی اوقات
(1/14)47

(1/13)129

اغلب
(6/41)139

(1/37)365

همیشه
(6/41)139

(5/46)458

میانگین، انحراف معیار و میانه حیطه رشد معنوی
26، 48/4±67/25
669/92
26، 10/5±41/25
656/64
0/581

بر اساس اطلاعات جدول بالا دو جامعه مورد مطالعه در سوال 48 (احساس می‌کنم با نیروهایی بزرگتر از خودم…) (p=0/018) از لحاظ آماری اختلاف معنی داری داشت اما به طور کلی در دو جامعه در حیطه رشد معنوی اختلاف معنی داری وجود نداشت. (p=0/581)

جدول شماره 17: مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در حیطه روابط بین فردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دانشگاه گیلان
سوالات حیطه روابط بین فردی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه گیلان
آزمون من ویتنی

فراوانی
تعداد(درصد)
میانگین رتبه ای
فراوانی
تعداد(درصد)
میانگین رتبه ای

1- در خصوص مشکلات و نگرانی‌هایم با اطرافیانم بحث و گفتگو می‌کنم..
هرگز
(1/5)17
667/38
(6/8)85
657/50
0/654

گاهی اوقات
(5/54)182

(6/50)498

اغلب
(9/29)100

(6/29)292

همیشه
(5/10)35

(2/11)110

7- از دیگران بخاطر موفقیت‌هایشان به آسانی تعریف و تمجید می‌کنم.
هرگز
(2/4)14
637/91
(9/4)48
667/49
0/192

گاهی اوقات
(7/23)79

(4/19)191

اغلب
(7/40)136

(41)404

همیشه
()105

(7/34)342

13- با دیگران رابطه پر معنی و رضایت بخشی دارم.
هرگز
(8/1)6
656/55
(4)39
661/17
0/836

گاهی اوقات
(5/22)75

(9/21)216

اغلب
(7/52)176

(8/47)471

همیشه
(1/23)77

(3/26)259

19- وقتم را با دوستان نزدیک میگذرانم.
هرگز
(8/1)6
667/17
(1/3)31
657/57
0/665

گاهی اوقات
(9/24)83

(7/26)263

اغلب
(2/54)181

(49)483

همیشه
(2/19)64

(1/21)208

25- بیان نگرانی، عشق و صمیمیت به دیگران برایم آسان است.
هرگز
(1/11)37
637/85
(7/12)125
667/51
0/199

گاهی اوقات
(5/36)122

(5/31)310

اغلب
(4/34)115

(5/32)320

همیشه
(18)60

(4/23)230

31- توسط افرادی که مورد توجه آنها هستم لمس می شوم و آنها را لمس می‌کنم.
هرگز
(1/11)37
647/35
(7/14)145
664/29
0/463

گاهی اوقات
(9/38)130

(8/31)313

اغلب
(9/32)110

(7/32)322

همیشه
(1/17)57

(8/20)205

37- راه‌ هایی را برای ایجاد روابط صمیمی و نزدیک پیدا می‌کنم.
هرگز
(9/3)13
636/52
(1/5)50
667/96
0/164

گاهی اوقات
(4/34)115

(3/28)279

اغلب
(9/41)140

(5/44)438

همیشه
(8/19)66

(1/22)218

43- از سوی مجموعه ای از افراد که نگرانم هستند و برایم دل می سوزانند، حمایت می‌شوم.
هرگز
(3)10
649/07
(9/5)58
663/71
0/520

گاهی اوقات
(7/25)86

(3/19)190

اغلب
(3/38)128

(8/40)402

همیشه
(9/32)110

(34)335

47- از طریق گفتگو و توافق با دیگران مشکلاتم را برطرف می‌کنم.
هرگز
(2/4)14
683/37
(5/9)94
652/07
0/166

گاهی اوقات
(8/33)113

(7/31)312

اغلب
(4/46)155

(5/43)428

همیشه
(6/15)52

(3/15)151

میانگین، انحراف معیار و میانه حیطه روابط بین فردی
25، 96/3±25
646/50
25، 30/4±11/25
664/58
0/452

بر اساس اطلاعات جدول بالا (جدول شماره 17) دو جامعه مورد مطالعه در هیچ یک از سوالات از لحاظ آماری اختلاف معنی داری نداشتند و به طور کلی نیز دو جامعه مورد مطالعه، در حیطه روابط بین فردی اختلاف معنی داری نداشتند. (p=0/452).

جدول شماره 18: مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در حیطه مدیریت استرس دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دانشگاه گیلان
سوالات حیطه مدیریت استرس
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه گیلان
آزمون
من ویتنی

فراوانی
تعداد(درصد)
میانگین رتبه ای
فراوانی
تعداد(درصد)
میانگین رتبه ای

5- به قدر کفایت میخوابم.
هرگز
(2/7)24
655
(5/7)74
661/70
0/769

گاهی اوقات
(7/25) 86

(5/26)261

اغلب
(2/45)151

(3/41)407

همیشه
(9/21)73

(7/24)243

11-هر روز دقایقی را برای آرام‌سازی و شل کردن عضلات، تعیین می کنم.
هرگز
(3/38)128
656/37
(1/40)395
661/23
0/828

گاهی اوقات
(7/46)156

(4/41)408

اغلب
(1/11)37

(1/13)129

همیشه
(9/3)13

(4/5)53

17- مسایلی از زندگی‌ام را که قدرت تغییر آنها را ندارم، می‌پذیرم.
هرگز
(1/8)27
660/21
(8/11)116
659/93
0/990

گاهی اوقات
(3/41)138

(36)355

اغلب
(6/38)129

(2/39)386

همیشه
(12)40

(13)128

23- زمان خوابیدن بر افکار خوب تمرکز می‌کنم.
هرگز
(7/8)29
642/36
(7/9)96
665/98
0/299

گاهی اوقات
(8/42)143

(1/39)385

اغلب
(2/36)121

(7/34)342

همیشه
(3/12)41

(4/16)162

29- از روش‌های خاصی برای کنترل استرس خودم استفاده می‌کنم.
هرگز
(9/12)43
661/53
(9/19)196
659/48
0/928

گاهی اوقات
(6/44)149

(4/35)349

اغلب
(9/35)120

(4/33)329

همیشه
(6/6)22

(3/11)111

35- بین زمان کار و تفریح تعادل ایجاد می‌کنم.
هرگز
(4/8)28
630/85
(1/7)70
669/88
0/083

گاهی اوقات
(2/42)141

(9/38)383

اغلب
(6/38)129

(1/40)395

همیشه
(8/10)36

(9/13)137

41- آرام سازی و روش هایی مانند یوگا را روزانه 20-15 دقیقه تمرین می‌کنم.
هرگز
(5/66)222
653/72
(6/64)636
662/13
0/679

گاهی اوقات
(8/22)76

(7/25)253

اغلب
(8/7)26

(7/7)76

همیشه
(3)10

(2)20

47- برای جلوگیری از خستگی قدم می‌زنم.
هرگز
(4/17)58
669/10
(9/21)216
656/92
0/596

گاهی اوقات
(2/42)141

(8/38)382

اغلب
(4/31)105

(1/26)257

همیشه
(9)30

(2/13)130

میانگین انحراف معیار و میانه حیطه مدیریت استرس
18، 34/3±36/18
648/29
18، 35/3±53/18
663/97
0/514

بر اساس اطلاعات جدول بالا دو جامعه مورد مطالعه در هیچ یک از سوالات از لحاظ آماری اختلاف معنی داری نداشتند و به طور کلی نیز، دو جامعه در حیطه مدیریت استرس اختلاف معنی داری نداشتند. (p=0/514).

جدول شماره 19: مقایسه نمره کلی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دو جامعه مورد مطالعه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد سبک زندگی، مسئولیت پذیری، فعالیت جسمانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حل اختلاف، عرضه کنندگان، ناخودآگاه