منبع پایان نامه درمورد رهبری تحول آفرین، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، حمایت سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

جامعه هدف دارای ساخت نا همگن و نامتجانس می باشد جامعه به گروه های همگن تقسیم شده، به طوری که افراد در هر طبقه شبیه و همگن باشند، سپس از هر طبقه یک نمونه تصادفی به نسبت جامعه هدف انتخاب می گردد. در این روش پژوهشگر تمایل دارد به همان نسبتی که زیرگروه ها در جامعه وجود دارند در نمونه مورد نظر باشند.

جدول3-1: نمونه پژوهش
نمونه پژوهش
(306)
جنسیت
مقطع تحصیلی

مرد(180)
دبستان(95)

متوسطه اول(36)

متوسطه دوم(49)

زن(126)
دبستان(65)

متوسطه اول((26)

متوسطه دوم(35)

3-5 گردآوری اطلاعات:
عمده ترین روش های گرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر عبارت بوده است از:
3-5-1 ابزار گرد آوری داده ها :
به منظور جمع آوری داده های مورد نظر پژوهش از ابزارهای تحقیقاتی زیر استفاده شد:
3-5-1-1پرسشنامه رهبری تحول آفرین:
داده های مربوط به رهبری تحول آفرین با استفاده از سئوال های مربوط به رهبری تحول آفرین در پرسش نامه چند عاملی که توسط باس و الیو(2000)طراحی شده است، به دست آمد. این پرسشنامه با در هم آمیختن سئوالات مربوط به سه شیوه رهبری، تحول آفرین، مبادله ای وعدم مداخله گر، تکمیل کننده گان پرسشنامه را در موقعیتی قرار می دهد تا آنچه را که به واقعیت نزدیکتر است علامت گذاری کنند. این پرسشنامه شامل 36است و در قالب مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم شده است، که شیوه رهبری یک فرد را از دیدگاه پیروانش مورد بررسی قرار می دهد.
این پرسشنامه در تحقیقات متعددی مورد استفاده قرار گرفته است؛یعقوبی، مقدمی، کیخا(1389)ضریب آلفای کرونباخ آن را93/0 گزارش کرده اند. دراین پژوهش از آنجا که هدف ما بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی بود فقط سئوالات مربوط به این سبک از رهبری در پرسشنامه استفاده شدکه مشتمل بر 20سئوال بود. موحد زاده وبهرنگی(1389)در تحقیق خود فقط از این سئوالات استفاده کرده اند. آنها ضریب آلفای کرونباخ را برای این پرسشنامه 949/.گزارش کرده اند . در ذیل جدول شماره سئوالات مربوط به رهبری تحول آفرین آمده است.
جدول 3- 2 : توزیع سوالات ابعاد رهبری تحول آفرین
شماره سئوالات
ابعاد رهبری تحول آفرین
5-9-11-13
ویژگی های آرمانی
2-7-12-19
رفتارهای آرمانی
1-3-16-18
ترعیب ذهنی
4-6-14-20
انگیزش الهام بخش
8-10-15-17
ملاحظات فردی

3-5-1-2 پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده:
با توجه به بررسی ادبیات پژوهش وبا مطالعه های پرسشنامه های طراحی شده در زمینه حمایت سازمانی ادراک شده، پرسشنامه ای که توسط آیزنبرگ وهمکاران (1996) طراحی شده است از کاربرد بیشتری داشته است . نسخه های اصلی پرسشنامه آیزنبرگ وهمکاران 36 و 8 آیتمی می با شند. اللهیاری(1388) در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود نسخه 8 آیتمی را ترجمه کرده است و در فصل سوم پایان نامه به کار برده اند. اللهیاری در پژوهش خود آلفاي كرونباخ 85/0را گزارش کرد که نشان دهنده پایایی درونی مناسب پرسشنامه می باشد. از این پرسشنامه در تحقیقات زیادی درسازمانهای گوناگونی استفاده شده است .لاماسترو(1999) نسخه 12 آیتمی را نیز که از نسخه 36 آیتمی بدست آمده است در پژوهش خود گزارش کرده است . با توجه با این که این متغیر تا کنون در آموزش و پرورش مورد پژوهش قرار نگرفته است لذا با مشورت اساتید در این پژوهش از نسخه 12 آیتمی که تنا سب بیشتری در آموزش و پرورش دارد استفاده شده است .

3-5-1-3 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی:
با توجه به ادبیات پژوهش کاربردی ترین دسته بندی از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی متعلق به ارگان (1998) می باشد. ارگان رفتارشهروندی سازمانی را شامل ابعاد نوع دوستی، فضیلت مدنی، وظیفه شناسی، ادب وملاحظه و جوانمردی دانسته است. ادبیات نظری حاکی از آن است که هم اکنون، اکثر پژوهش های مرتبط با رفتارشهروندی سازمانی به توجه به مدل ارگان انجام می شود(نمانیک160،2000؛ اپلبام وهمکاران،2004 ؛مارکوزی وزین،2004 ؛ جرج ورینو161،2006 ؛شاطری،1388؛ حسن پور،1390). ازاین رو دراین پژوهش نیز پنج بعد رفتار شهروندی سازمانی ارگان مد نظر قرار قرار گرفت.
برای بررسی و سنجش رفتارشهروندی سازمانی با مطالعه پرسشنامه های اسمیت و همکاران(1983)؛ پادساکوف. همکاران(1990)؛ مورمن ووبلکی(1995)؛ جونوسکی(1996)؛ هیل(2002)؛ نور(1385): حسنی کاخکی وقلی پور(1386)و حسن پور(1390) به این نتیجه رسیدم که پرسشنامه ای که به طور مستقیم و صریع تر به ابعاد بیشتری از پنج بعدی که بالاترین کاربرد را در تحقیقات داشتند پرداخته و بسیاری از پژوهشگرآنان را مورد استفاده قرار داده اند؛ پرسشنامه پادساکوف وهمکاران در سال 1390است، بنابراین از این پرسشنامه استاندارد شده در پژوهش خود استفاده کردم.
پرسشنامه پادساکوف(1390)شامل 24 سئوال است که از این میان نوع دوستی5سئوال، ادب و ملاحظه 5سئوال، جوانمردی 5سئوال، وظیفه شناسی5 سئوال وفضیلت مدنی4 سئوال را به خود اختصاص داده اند.
سلیمانی و سیری(1389)در تحقیق خود با عنوان«رابطه سلامت روانی و رفتارشهروندی سازمانی معلمان»ضریب الفای کرونباخ را برای نوع دوستی 85/0، ادب 85/0،جوانمردی 85/0،وجدان82/0و رفتارمدنی 70/0گزارش کرده اند. نعامی و شکرکن(1380)ضریب الفای کرونباخ رابرای کل پرسشنامه93/0، نوع دوستی95/0، ادب وملاحظه75/0، جوانمردی75/0،وجدان83/0ورفتارمدنی65/0گزارش کرده اند. موحدزاده وبهرنگی(1389)نیز ضریب الفای کرونباخ را این پرسشنامه821/0گزارش کرده اند. هویدا و نادری (1388)ضریب الفای کرونباخ را برای این پرسشنامه 89/0گزارش کرده اند.
در این پژوهش 4سئوال را به دلیل شباهت به سئوالات دیگرحذف شده است و درنهایت20 سئوال باقی می ماند بنابراین هریک ازابعادپژوهش در پرسشنامه دارای4سئوال شد.درجدول ذیل شماره سئوالات مربوط به هر مولفه پرسشنامه آمده است.

جدول 3-3 : توزیع سئوالات ابعادرفتارشهروندی سازمانی
شماره سئوالات
ابعادرفتارشهروندی سازمانی
1-2-3-4
وظیفه شناسی
5-6-7-8
جوانمردی
9-10-11-12
فضیلت مدنی
13-14-15-16
ادب و ملاحظه
17-18-19-20
نوع دوستی

برای اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شد.
3-6 روایی وپایایی ابزارها:
مفهوم اعتبار162 (روایی) به این سئوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت(سرمد، بازرگان وحجازی، 1391،ص 17). روایی با این مسئله سرکار دارد که ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکرمی کنیم. برای تعیین روایی از روش های مختلفی می توان استفاده کرد. دراین پژوهش برای تعیین روایی از روایی صوری استفاده شد. روایی صوری به این مطلب اشاره دارد که سئوالهای آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستندکه برای ابزار اندازه گیری آن تهیه شده اند(بیابانگرد،1387). دراین پژوهش جهت تعیین روایی ابزار اندازه گیری، از روایی محتوا و صوری استفاده شد. ابتدا پرسشنامه های استانداردی که در سایر مطالعات استفاده شده و نیز باتوجه به ادبیات پژوهش برای دبیران بومی سازی شده بودند، تهیه شد و سپس توان سنجش خصیصه های مورد نظر در پرسشنامه ها توسط استاد اساتید راهنما و مشاور با حذف و اضافه کردن کردن تعدادی از سوالات مورد تاتید قرار گرفت.
قابلیت اعتماد163(پایایی)یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است و با این امر سرکار دارد که ابزاراندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه یکسانی به دست می دهد. معمولا دامنه ضریب اعتماد از صفر (عدم ارتباط)تا1+(ارتباط کامل)است.
ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می سنجد (سرمد،بازرگان وحجازی،1391،ص166).
دراین پژوهش برای بررسی پایایی ابزارها از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد یکی از روش های قابلیت اعتماد استفاده از فرمول آلفای کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزاراندازه گیری ازجمله پرسشنامه هایا آزمودنی های که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود(سرمد، بازرگان وحجازی، 1391، ص169).برای این منظور در یک مطالعه مقدماتی پرسش نامه ها بین 30 نفر از معلمان جامعه مورد نظر پخش دهد و بعد ازگرد آوری، ضریب آلفای کرونباخ توسط نرم افزار اس پی اس اس بدین صورت برای پرسشنامه محاسبه شد.
ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه رهبری تحول آفرین 86/0R=
ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده 80/0R=
ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی با استناد به پژوهش های قبلی 86/0R=
3-7 فرایند اجرای پژوهش:
در این قسمت از پژوهش، پژوهشگرآنچه را انجام داده است یا به عبارت دیگر آنچه را که برای آزمودنیها خواسته است یا به عبارت دیگرآنچه را که از آزمودنی خواسته است که انجام دهد، اطلاعاتی شرح می دهد. اطلاعاتی که در این قسمت شرح داده می شود باید به نحوی باشدکه خواننده پس ازمطالعه بتواند عینا آن را تکرار کند(دلاور،1388،ص279).
در این پژوهش سعی شده است که رابطه رهبری تحول آفرین، حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس شهرستان بهارستان مورد بررسی قرار گرفته و مولفه های از رهبری تحول آفرین و حمایت سازمانی ادراک شده که بر روی رفتار شهروندی سازمانی موثر واقع می شوند، مشخص گردد.
در این پژوهش پس از مشخص شدن جامعه آماری محقق با استفاده ازروش طبقه ای تصادفی اقدام به انتخاب نمونه با انتساب مناسب نمود. نمونه به صورت تصادفی در مدارس سه مقطع انتخاب شد. پس از تکثیر پرسشنامه ومراجعه به مدارس مربوطه وضمن ذکر اهداف پژوهش از معلمان خواسته شد که سئولات پرسشنامه رابه دقت مطالعه نموده و به آنها پاسح دهند. پس ازگرد آوری پرسشنامه های به اجرا در آمده، با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته، نتایج به دست آمده به صورتی در فصول بعدی جمع آوری و نگاشته شود.

3-8روش تجزیه وتحلیل داده ها:
در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات بدست آمده پس اجرای پرسشنامه از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده ازنرم افزار اس پی اس اس استفاده شد.
3-8-1 آمار توصیفی164:
در این پژوهش برای بیان یافته ها و توصیف گروه نمونه از نظر سابقه خدمت، مدرک تحصیلی، توزیع فراوانی مدارس و آزمودنی ها و نیز توصیف هریک از مولفه های سبک رهبری ومتغیرحمایت سازمانی از روشهای آمار توصیفی شامل جدول های فراوانی و رسم نمودارها،محاسبه درصدها، میانگین،انحراف معیار استفاده شده است.
3-8-2 آمار استنباطی165:
در این پژوهش جهت آزمون فرضیه ها از همبستگی برای تعین رابطه بین متغیرها و نیز رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام برای تعین توان پیش بینی متغیرها استفاده شد .

فصل چهارم

تجزيه وتحلیل داده ها

4-1 مقدمه
پردازش داده ها در دو سطح انجام گرفته که عبارت اند از توصیف و تحلیل داده ها و استباط آنها. در مرحله توصیف داده ها، نمونه مورد مطالعه با توجه به متغیرهای مورد نظرتوصیف شده و تصویری از وضع موجود ارائه می گردد، در این بخش آمار برای رد یا تائید فرضیه ی خاصی استفاده نمی شود، زیرا در این مرحله روابط بین متغیرها مد نظر نمی باشد و تنها ویژگی های آزمودنی ها توصیف می شود. در قسمت تحلیل داده ها از آمار استنباطی به منظور تشخیص روابط بین متغیرها و تبیین متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل استفاده می شود.
4-2 یافته های توصیفی متغیرهای مورد پژوهش
• مدرک
جدول 5-1آماره های توصیفی سطح تحصیلات نمونه
درصد
فراوانی
مدرک
653/0
2
دیپلم
398/13
41
فوق دیپلم
725/63
195
لیسانس
222/22
68
فوق لیسانس
0
0
دکترا
100
306
جمع

همان طورکه در جدول(5-1) می بینید بیش تر معلمان نمونه مورد پژوهش دارای مدرک لیسانس بوده اند که تعدادآنها 195 نفر می

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد حمایت سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، رهبری تحول آفرین Next Entries منبع پایان نامه درمورد رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، رهبری تحول آفرین، حمایت سازمانی