منبع پایان نامه درمورد رقابت بازار، رقابت در بازار، رقابت در بازار محصول، سود سهام

دانلود پایان نامه ارشد

تقسيم سود تقسيمي انتظارات مديران را درباره سود هاي آتي شركت نشان مي دهد. مديران به عنوان افراد درون سازماني از طريق سياست تقسيم سود علائمي را درباره انتظارات شان از درآمدهاي آتي شركت به سرمايه گذاران ارسال مي كنند(ويگند و بيكر¸ 2006).
3) نظريه نمايندگي: نظريه نمايندگي به دنبال آن است كه ساختار سرمايه شركت را به عنوان نتيجه تلاش براي حداقل سازي هزينه هاي مرتبط با تفكيك مالكيت شركت و كنترل آن نشان دهد پرداخت سود سهام مديران را مجبور به تأمين مالي خارجي و حضور در بازار هاي مالي مي كند. استفاده از منابع خارجي باعث مي شود كه مدير از طرف متخصصان حرفه اي مانند بانكها و واسطه هاي مالي تحت نظارت و كنترل باشد. با تشخيص ارزش نظارت تأمين مالي خارجي، ذينفعان ممكن است روي پرداخت سود پافشاري كنند (چاي و سو87¸2009). معمولاً در شركتهايي كه داراي سهامداران نهادي هستند و بهتر قادرند بر فعاليت هاي مدير نظارت كنند پرداخت سود تقسيمي كمتر است(جانسون و همكاران¸ 2006).
4) نظريه چرخه عمر: طبق اين نظريه ميزان سود تقسيمي در شركت هايي كه به دوران بلوغ خود رسيده اند، بيشتر است، در حالي كه در شركت هاي با فرصت هاي رشد بالا ميزان سود تقسيمي كمترمي باشد(بروكمن و آنلو¸ 2009).
2-19)مفهوم رقابت:
اقتصاد دانان در مفهوم رقابت و چگونگی تحقق شرایط رقابتی با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در نظریه رقابت نئو کلاسیک رقابت را یک موقعیت ویژه و تعادلی می پندارد و شرایط رقابتی را بر حسب تعداد رقبا و همگنی کالا و شباهت بنگاه ها تعریف می کند(نیکل88 ¸1996 ). در حالی که منتقدین این نظریه معتقدند که رقابت یک فرایند پویا است که طی آن بنگاه ها با ایجاد تمایز بین خود و سایر رقبا درصدد کسب مزیت و سهم بازار بیشتر می باشند.
طبق این نظریه رقابت یک فرایند پویا و متشکل از مجموعه ای حوادث و کوشش ها برای کشف شناختها است که طی آن روشهای تولید و محصولات برتر معرفی می شوند(هایک89 1987و شومپیتر90 1997). رقابت از دو قسمت تشکیل شده است.بخش اول شامل همکاری با رقبای موجود در جلوگیری از ورود رقبای بالقوه می باشد.اما بخش دیگر شامل رقابت بازیگران یک صنعت با شرکای حاضر در آن صنعت خواهد بود (داروغ91 1993 ¸ کلینچ و وریکچیلیا92 1997 ).
در اقتصاد متكي بر بازار، بنگاهها همواره به منظور جذب مشتري بيشتر با يكديگر رقابت ميكنند و ازاين رو دائما رفتارهاي يكديگر را زير نظر گرفته و استراتژي هاي متنوعي براي كسب موفقيت اتخاذ مي نمايند. بنابراين رقابت موجب مي شود تا بنگاه ها به بهترين شكل عمل نمايند، كالاهايي را با بهترين كيفيت توليد كنند و خدماتي را باپايين ترين هزينه ارائه دهند. فضاي رقابتي بر اساس مكانيزم تشويق بنگاههاي كارآمد و بهره ور و تنبيه بنگاه هاي ناكارآمد و غير بهره ور، توسعه فعاليتهاي كارآفرينانه و ورود به بازارهاي جديد را ترغيب مي نمايد. در شرايط ايده آل بازار، بنگاهها در برابر تقاضاي متغير بازار و ورود بي وقفه رقبا با سرعت و انعطاف مناسب واكنش نشان مي دهند. ورود بنگاه هاي جديد، محركهاي لازم را براي تنظيم بازار ايجاد ميكند، اين در حالي است كه توان وسرعت انطباق بنگاهها، سنجه هايي براي تعيين ميزان كارايي آن ها بطور خاص و رقابت پذيري شان بطور عام محسوب ميشود. بدين گونه است كه رقابت، مهمترين عامل پيش برنده رقابت پذيري مي شود. بر اين اساس و در تعريفي كلي رقابت پذيري به معناي توانايي بنگاه ها در مواجهه با يك شرايط رقابتي پايدار تعبير مي شود.
در مفهوم وسیع رقابت بر «بقای شایسته ترینها» دلالت می کند(محمود جعفری و تاجیک¸ 1390). واژه رقابت دو دیدگاه مغایر را در بر می گیرد:رقابت به عنوان یک ساختار و رقابت یه عنوان یک فرایند. در دیدگاه اول رقابت توصیفی از ساختار صنعت و نه توصیف بنگاه های انفرادی است. در دیدگاه دوم ویژگی بنگاه ها در شکل گیری مبارزه و رقابت نقش بسیار مهمی دارد و رقابت بر حسب تغییر موقعیت رقبا اندازه گیری می شود(خداداد کاشی¸ 1388).
2-20) رقابت بازار کامل:
در بازار رقابت کامل، تعداد زيادى خريدار و فروشنده وجود دارد که اقلام همگنی نظير گندم، مس يا اوراق بهادار را با هم داد و ستد مى‌کنند و در شرايط رقابت کامل، هيچ ‌يک از خريداران يا فروشندگان به تنهايى قادر نيستند بر قيمت‌هاى فروش جارى تاثير بگذارند زيرا خريداران می‌توانند همان کالا را با قیمتی ثابت از سایر بنگاه‌ها تهیه کنند.در این بازار تعداد زیادی از فروشندگان، کالاهای مشابهی را به تعداد زیادی از خریداران عرضه می‌کنند. شرکتهای مختلف در تولید و فروش کالا، رقابت تنگاتنگی دارند و کالاهای آن‌ها نسبت به دیگری برتری چندانی ندارد.
به عبارت دیگر رقابتپذیر بودن بدین معنی است که شرکت نتوانسته شیوه تولیدی اتخاذ نماید که کالاهای با کیفیتتری تولید کند یا کالاهای تولیدی خود را با قیمتی پایینتر از سایر رقبا عرضه کند و در نتیجه بازار فروش را در قبضه خود بگیرد؛ لذا رقابتی بودن بازار محصول در جهت عکس انحصاری بودن بازار محصول مطرح می‌گردد. در این شرایط بازار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت کالا می باشد، خصوصیات این بازار شامل همگن بودن کالاها، تعداد زیاد تولیدکننده و تعداد زیاد مصرفکننده میباشد(قره باغیان، 1372).
2-21) رقابت بازار انحصاری:
در این بازار تعداد فروشندگان برای یک کالای خاص محدود میباشد. قیمت کالا براساس عرضه و تقاضای بازار تعیین نمیشود بلکه عمدتاً توسط تولیدکنندهای که توانسته است به واسطه بهینهسازی روشهای تولیدی، کالاهای با کیفیتتری تولید نماید یا کالایی با قیمتهای پایینتر عرضه کند و به شرایطی نزدیک به انحصار رسیده است تعیین میشود. در بازار انحصار کامل بازار فقط از يک فروشنده تشکيل مى‌شود.مطابق با ادبیات پژوهش مفاهیمی مثل بازارهای رقابتی یا انحصاری مفاهیم نسبی هستند. در واقع اگر انواع بازارها از نظر رقابت طبقه بندی شود، میتوان گفت بازارها طیفی است که یک سر آن بازار رقابت کامل و سر دیگر آن انحصار کامل قرار دارد(قره باغیان، 1372).

2-22) رقابت در بازار محصول:
منظور از رقابتی بودن بازار محصول این است که شرکتهاي مختلف در تولید و فروش کالا رقابت تنگاتنگی دارند و کالاهاي آنها نسبت به دیگري برتري چندانی ندارد. به عبارت دیگر، رقابت پذیر بودن بدین معنی است که شرکت نتوانسته است شیوه تولیدي اتخاذ نماید که کالاهاي با کیفیت تري تولید کند یا کالاهاي تولیدي خود را با قیمتی پایینتر از سایر رقبا عرضه کند و در نتیجه بازار فروش را در قبضه خود بگیرد(ابراهیمی¸1390). استدلالهاي اصلی علم اقتصاد بر این مبنا استوار است که رقابت در بازار محصولات، یک مکانیزم عالی براي تخصیص بهینه منابع تشکیل داده و داراي اثرهاي انضباطی بر رفتار مدیران و بی کفایتی هاي آنان است(مارکاریان و سانتالو93 ¸2010 ).
در بازار رقابت شرکتها اجبارا باید شیوه هایی از تولید را بکار بگیرندکه از کمترین میزان هزینه و بالاترین میزان کارایی برخوردار باشند تا بدین ترتیب بتوانند به مصرف کننده در تحصیل کالایی با کیفیت بهتر و قیمت پایین تر کمک کنند.در این حالت منابع کل اقتصاد به شیوه کارآمدتر مورد استفاده قرار گرفته و باعث می شود تمام اقتصاد سود ببرند(داهالیوال و همکاران94¸ 2008). رقابت بازار محصول در انتخاب بهترين تيم مديريت استفاده مي شود و شركتهايي با مديريت بد را حذف مي كند. آنها فرض كردند كه شركتهايي موفق هستند بخش زيادي از بازار محصول را كنترل كنند و احياي شركتهاي بازنده در رقابت مشكل است. بنابراين، رقابت در حقيقت مشابه كنترل است(آلن و گیل¸ 2000 ).
رقابت دربازار ابعاد متفاوتی دارد، ازجمله مهمترين ابعاد عبارتند از: (پورحیدری و غفارلو،1371; 47 ).

«1) قابلیت جانشینی کالاها: نخستین بعد قابلیت جانشینی است.درصورت بالا بودن قابلیت جانشینی کالاها گفته میشود محصول دارای شباهتهای زيادی با ديگر محصولات قابل جانشین است و اين محصولات میتوانند به جای هم مصرف شوند و در اين صورت تعداد مصرف کنندگان و تعداد تولیدکنندگان و حجم بازارها و در نتیجه شدت رقابت بیشتر خواهد بود.
2)حجم تقاضا: بعد دوم حجم تقاضاست: اندازه بزرگتر بازار درنتیجه تقاضای بیشتر ايجاد میشود و درنتیجه تقاضای بالا رقابت را نیز بیشترمیکند، زيرا تا زمانی که بازار اشباع نشده، برای ورود رقبای جديد انگیزه لازم وجود دارد.
3) میزان سرمايه گذاری لازم (شدت سرمايه گذاری): سومین بعدموانع ورود است. به علت اين که منابع در اقتصاد محدود هستند، درصورتی که برای ورود رقبا، حجم بالای سرمايه گذاری در دارايی های ثابت مورد نیاز باشد،رقبا انگیزه چندانی برای ورود نخواهند داشت، زيرا هزينه فرصت سرمايه گذاری بالاست.
4) نسبت تمرکز صنعت: بعد چهارم نسبت تمرکز است. درصورتی که حجم عمده تولید وفروش (نسبت تمرکز) در صنايع محدودبه يک يا چند بازيگر باشد، شدت رقابت دراين صنايع کمتر خواهد بود.
5) تعداد شرکتهای فعال درصنعت: آخرين بعد، تعدادشرکتهای فعال درهريک ازصنايع است. در صورتی که تعداد شرکتها بیشتر باشد،رقابت بین آنها نیزبیشترخواهد بود.»
2-23)رقابت در بازار محصول و سیاست پرداخت سود سهام
چندین دلیل بالقوه وجود دارد که چرا رقابت بازار محصول و تقسیم سود بایکدیگر ارتباط دارند.شاید مهمترین دلیل¸ تعامل بین رقابت بازار و تعارضات نمایندگی باشد.شاید رقابت در بازار محصول از طریق اثراتش بر تعارضات نمایندگی¸ به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده تصمیم های مدیریت برای پرداخت سود به سهامداران باشد (بوث و ژو95¸2009).
رقابت بازار محصول به واسطه تاثیرش بر هزینه نمایندگی می تواند به گونه بالقوه داراری دو تاثیر متضاد بر سیاست پرداخت سود سهام باشد.درواقع پرداخت سود سهام توسط شرکت می تواند پیامد رقابت شدید در بازار محصول یا به گونه ای جایگزین¸ جانشینی برای رقابت باشد (هی96¸ 2009 ).
از دیدگاه تجربی‚ به نظر میرسد که دیدگاه متعددی از این ایده حمایت میکند که رقابت‚ انگیزه های مدیران برای کاراتر شدن و همسو شدن مدیران با سهامداران را افزایش می دهد.گریفت97(2001) شواهدی فراهم نمود که نشان می دهد که افزایش رقابت در بازار محصول به افزایش بهره وری می انجامد‚ به ویژه در شرکتهایی با مدیران کمتر همسو با سهامداران.همچنین منافع خصوصی کنترل مدیران به عنوان یک اندازه گیری از تضاد منافع بین مدیران و سهامداران‚ با افزایش در میزان رقابت بازار محصول کاهش می یابد(گودالپ و پرزگونزالس‚ 2010).به تازگی برخی از پژوهشها نشان می دهد که رقابت در بازار محصول دارای اثر انضباطی است که نیاز به کنترل های درون سازمانی و برون سازمانی را کاهش میدهد(گیرود و مولر‚ 2010).رقابت در بازار محصول بر فرایند تصمیم گیری مدیران در خصوص تعیین سیاستهای سود نقدی شرکت به سهامداران تاثیر دارد.مدیران در بازارهای غیر رقابتی انباشته نمودن سودها را به پرداخت نقدی سود سهام ترجبح بیشتری می دهند(هی‚ 2012).رقابت به عنوان یک مکانیزم کنترل برون سازمانی عامل کنترل کننده ای در سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها و بازخرید سهام آنها می باشد(بیون و همکاران‚ 2012).با افزایش رقابت بازار محصول‚ سود تقسیمی کاهش می یابد بنابراین شرکتهایی در بازار متمرکز و رقابت بالا‚ سود کمتری را پرداخت می کنند زیرا‚ آنها به ذخیره وجه نقد برای مقابله با تهدیدها و رفتارهای مخرب رقبا نیاز دارند(خدادادی و همکاران‚ 1393).
2-24)مدل پیامد:
طبق این مدل مدیران موجود در بازارهای شدیدا رقابتی به این دلیل وجه نقد بیشتری را به سهامدارانشان توزیع می کنند که احتمال اینکه در صورت اداره نادرست منابع شرکت توسط نیروهای انضباطی رقابت جریمه شوند بیشتر است.این ایده مبتنی بر این فرض است که رقابت موجب افزایش ریسک و هزینه های سرمایه گذاری بیش از اندازه مدیران می شود.از دیدگاه تئوریکی به نظر می رسد که دو استدلال عمده برای توجیه این فرض وجود داشته باشد.استدلال نخست در ارتباط با فرضیه تهدید انحلال است.منطق اصلی در اینجا این است که اگر شرکت موجود در یک صنعت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد تقسیم سود، سود سهام، سیاست تقسیم سود، سود تقسیمی Next Entries منبع پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی، رقابت بازار، رقابت بازار محصول، تقسیم سود