منبع پایان نامه درمورد رفتار شهروندی، رهبری تحول آفرین، رفتار شهروندی سازمانی، حمایت سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

معلمان…………………………………………………………………………..54
2-5-5-2 ارزیابی رفتار شهروندی معلمان……………………………………………………………………………………………………54
2-5-5-4 نقش رفتار شهروندی سازمانی در مدرسه…………………………………………………………………………………….56
2-5-5-5 تفاوت رفتار شهروندی سازمانی معلمان با کارکنان سازمانهای غیر آموزشی………………………………58
2-6 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….59
2-6-2 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………59
2-6-1تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………..60
2-7 جمع بندی ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..63
2-8 مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..64
فصل سوم: روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
3-2روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
3-2-1- هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………67
3-2-2- نحوه گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….67
3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
3-4 نمونه،حجم وروش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………68
3-5 گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………..68
3-5-1 ابزار گرد آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………..68
3-5-1-1پرسشنامه رهبری تحول آفرین…………………………………………………………………………………………………….68
3-5-1-2 پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده………………………………………………………………………………………69
3-5-1-3 پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده……………………………………………………………………………………….70
3-6 روایی وپایایی ابزارها………………………………………………………………………………………………………………………………71
3-8روش تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..72
3-7 فرایند اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 73
3-8-1 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………..73
3-8-2 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………….73
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………………………………………………………………74
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75
4-2 یافته های توصیفی متغیرهای مورد پژوهش …………………………………………………………………………………….. 75
4-3بررسی فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….79
4-4یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………………………………84
فصل پنجم: بحث، نتيجه گيري و پيشنهادها……………………………………………………………………………………………….89
5- 1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
5-2 یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..90
5-2-1 یافته های پژوهشی در رابطه با فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………..90
5-2-1 یافته های پژوهشی در رابطه با فرضیه های ویژه…………………………………………………………………………… 93
5-3 بحث ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….94
5-4 محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………98
5-5 پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………99
5-5-1پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………………99
5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………..100
پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102
پيوست 1: صفحه اول پرسشنامه پژوهش……………………………………………………………………………………………………103
پيوست 2: پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني…………………………………………………………………………………………..104
پيوست 3: پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده…………………………………………………………………………………..105
پيوست4: پرسشنامه رهبري تحول آفرين………………………………………………………………………………………………….106
منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107
منابع فارسي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….108
منابع انگليسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….113
چکیده انگلیسی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….120

فهرست جدول ها
جدول3-1: نمونه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..68
جدول 3- 2 : توزیع سوالات ابعاد رهبری تحول آفرین………………………………………………………………………………………69
جدول 3-3 : توزیع سئوالات ابعادرفتارشهروندی سازمانی………………………………………………………………………………….71
جدول 5-1آماره های توصیفی سطح تحصیلات نمونه………………………………………………………………………………………75
جدول 5-2آماره های توصیفی سابقه خدمت نمونه…………………………………………………………………………………………..76
جدول 5-3آماره های توصیفی جنسیت نمونه……………………………………………………………………………………………………76
جدول 5-4آماره های توصیفی مقطع تدریس نمونه…………………………………………………………………………………………..77
جدول 5-5آماره های توصیفی رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن………………………………………………………….77
جدول 5-6آماره های توصیفی رهبری تحول آفرین و مولفه های آن…………………………………………………………………78
جدول 5-7آماره های توصیفی وضعیت حمایت سازمانی ادراک شده……………………………………………………………….78
جدول 5-8همبستگی رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………….79
جدول 5-9 خلاصه مدل پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی از روی ابعاد رهبری تحول آفرین…………………….80
جدول 5-10رگرسیون همزمان رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………81
جدول 5-1

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد حمایت سازمانی ادراک شده، رفتار شهروندی، حمایت سازمانی، رهبری تحول آفرین Next Entries منبع پایان نامه درمورد رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، شهرستان بهار، حمایت سازمانی