منبع پایان نامه درمورد رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، رهبری تحول آفرین، حمایت سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

استنباط می شودکه این متغیر در نهایت اثر بخش خواهد بود(ارگان،1988؛به نقل از زین آبادی وهمکاران،1388).
پژوهشهای زیادی برای اثبات این ادعا در مدارس صورت نگرفته است و این امر یکی از ضعف های بنیادی و شکاف های دانشی در مورد رفتار شهروندی سازمانی معلمان به شمار می آید،اما همان پژوهشهای اندک، چشم اندازهای امیدوار کننده ای فراهم کرده اند. علیرغم برداشتهای گوناگون درباره شاخص های اثربخشی مدارس، در مورد متغیر پیشرفت تحصیلی، به عنوان یکی از مهم ترین شاخص ها اتفاق نظر وجود دارد(دیپا ئولا وهوی ،2005). پیش از پژوهش کوه و همکاران(1995)و دیپائولا و هوی(2005)، پژوهشهای منسجمی در مورد رابطه رفتار شهروندی سازمانی معلمان با پیشرفت تحصیلی انجام نشده بود. گرچه ممکن است برخی رساله های دکترا، برخی مقاله های منتشر شده در آموزش عالی و برخی گزارشهای پژوهشی این رابطه را بررسی کرده باشند اما این شواهد جامعیت این دو بخش را ندارند. کوه وهمکاران(1995)، دریافتند وظیفه شناسی و نوع دوستی(دو بعد رفتار شهروندی سازمانی)به ترتیب27 و 7 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین معنادار می کنند. دیپائولا وهوی (2005) در پژوهشی جامع تر، دریافتندرفتار شهروندی سازمانی معلمان ، چه با کنترل سهم متغیر وضعیت اقتصادی اجتماعی دانش آموزان و چه بدون کنترل آن با پیشرفت در ریاضیات و خواندن رابطه معنادار داردآنها میان این دو متغیرضریب هم بستگی34درصد پیش و30پس ازکنترل وضعیت اقتصادی اجتماعی در خواندن گزارش کرده اند.

چرا و با چه توجیهی رفتار شهروندی سازمانی معلمان به افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان منجر می شود؟با بررسی های پژوهشهای موجود می توان توجیهات زیر را مطرح کرد:
1- معلمان بارفتار شهروندی سازمانی بالا یاوران مدیر و معلمانی دیگر در مدرسه؛ارگان(1988) بر این باور است که رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، نیاز سازمان را برطرف می کند و موجب می شود مدیران زمانی بیشتر و بهتری را در امور مدیریتی مهم صرف کنند. بنابراین وقتی معلمانی به امور می پردازند که جز وظایف آنها نیست، اما برای مدرسه لازم است، در حقیقت دغدغه مدیر را نسبت به آنها و چگو نگی انجام و ظایف توسط آنها ، کاهش می دهند. در چنین شرایطی مدیران به جای پرداختن به این امور زمان بیشتری صرف امور آموزشی و حمایت از هسته ی فنی مدرسه (کلاس درس) خواهند کرد.
2- ویژگی های معلمان بارفتار شهروندی سازمانی بالا در جهت کمک به دانش آموزان و کلاس درس؛ به طور طبیعی رفتار شهروندی سازمانی معلمان در جهت کمک به دانش آموزان و کلاس درس تاثیر مستقیمی بر عملکرد دانش آموزان دارد( کوهن وهمکاران ،1995).
معلمانی که نسبت به یادگیری حساس هستند، تکالیف متنوع و چالش برانگیز و ویژه ای برای دانش آموزان با توانایی های گوناگون فراهم می کنند، سعی زیادی در رفع مشکلات یادگیری دارند، از روشهای گوناگون تدریس استفاده می کنند، به ایجاد فرصت های یادگیری گوناگون و متنوع برای دانش آموزان می پردازند، خلاقیت بالایی در تدریس و ارائه محتوا ی برنامه درسی دارند، به ارزشیابی مداوم یادگیری و ضعف های دانش آموزان درامور درسی حساس هستند ، همواره برای رفع آن دغدغه دارند و به طور کلی فراتر از حد معمول در کلاس درس زحمت می کشند. این معلمان با توجه به میزان بالای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، از دیگر معلمان متمایز می شوند(دیپائولا و هوی،2005؛ به نقل از زین آبادی وهمکاران،1387).

2-5-5-5 تفاوت رفتار شهروندی سازمانی معلمان با کارکنان سازمانهای غیر آموزشی:
پژوهش ها نشان می دهند رفتار شهروندی سازمانی متغیری«وابسته به زمینه150 » است(ارگان،1988). بنابراین می توان از این متغیر درسازمانهای گوناگون، انتظارات متفاوتی داشت. با توجه به منابع از منظر توصیف تفاوتهای میان رفتار شهروندی سازمانی معلمان وکارکنان دیگر مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت سه تفاوت عمده به شرح زیر شناسایی شد:
1-هماهنگی بالای میان اهداف فردی معلمان با اهداف مدرسه وجود دارد؛ هدف معلمان و هدف مدرسه، افزایش و بهبود مستمر یادگیری دردانش آموزان است این هماهنگی رفتار شهروندی سازمانی بالای در معلمان تضمین می کند(دیپا ئولاو و شانن موران،2001)، زیرا افرادی که احساس می کنند اهداف آنها به اهداف مدرسه نزدیک است، برای تحقق آن اشتیاق بیشتردارند؛ اما ممکن است این هماهنگی در سازمانهای دیگر کم تر بوده یا حتی وجود نداشته باشد.
2- تمایزمیان رفتار شهروندی سازمانی و رفتار های رسمی معلمان مشکل است؛ تدریس فعالیت حرفه ای بدون مرز است و به راحتی نمی توان مرزهای وظیفه و فراتر از وظیفه را تعیین کرد. بنابراین پاسخ به این سئوال که کدام رفتار در قلمرو رفتار شهروندی سازمانی و کدام در حیطه وظایف رسمی معلمان واقع می شود، مشکل خواهد بود به طبع این مشکل در سازمانهای دیگر کمتر است(اپلانک، 2006: به نقل از زین آبادی وهمکاران، 1387).
3- رفتار شهروندی سازمانی معلمان احساسی تر، درونی تر و اخلاقی تر است تعهد به دانش آموزان تعهداحساسی تر ، درونی تر و اخلاقی تر به حساب می آید.
4-معلمان خود نسبت به تدریس و یادگیری دانش آموزان بسیار دلواپس هستند (اپلانک،2006)، رفتار شهروندی سازمانی، معلمان را احساسی تر، درونی تر و اخلاقی تر از کارکنان سازمانهای آموزشی می کند.

2-6 پیشینه تحقیق:
2-6-1تحقیقات داخلی
افراسیابیان (1392) در پژوهش خود که جامعه آماري آن کلیه معلمان مرد آموزش و پرورش عشایري فارس بوده است ، به بررسی رابطه بین رهبري تحول آفرین مدیران و شیوع رفتار شهروندي سازمانی از دیدگاه معلمان ابتدایی عشایري استان فارس پرداخته بود. نتیجه پژوهش حاکی از این است که : بین رهبري تحول آفرین مدیران و شیوع رفتار شهروندي سازمانی از دیدگاه معلمان ابتدایی عشایري استان فارس رابطه وجود دارد.
موحد زاده و بهرنگی (1389) در تحقیقی که جامعه آنها دبیران مدارس متوسطه شهر قزوین بوده است نتایج زیر را به دست آوردند. میان ویژگیهای آرمانی، رفتارهای آرمانی، ترغیب ذهنی ،انگیزش الهام بخش، ملاحظات فردی به عنوان ابعاد رهبری تحول آفرین مدیران و رفتار شهروندی سازی دبیران روابط معنا داری وجود دارد.
یعقوبی، مقدمی و کیخا (1389) در تحقیق خود در بین کارکنان دو سازمان استان قم بین سبک ابعاد رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی ضریب همبستگی برابر70 /0 به دست آورند .آنها هم چنین در این تحقیق رابطه همبستگی بین همه ابعاد سبک رهبری تحول آفرین را بارفتار شهروندی سازمانی معنادار گزارش می کنند.
سید تقوی و همکاران (1387) در پژوهش خود رابطه معنادار بین دو متغیر رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی نیز را گزارش کرده اند. در واقع پژوهش آنها نشان داده است میان متغیر رهبری تحول آفرین و رفتارهای آرمانی، ترغیب ذهنی انگیزش الهام بخش، ملاحظات فردی بارفتار شهروندی سازمانی رابطه معنا دارد وجود دارد در حالی میان متغیرهای ترغیب ذهنی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنا دار وجود ندارد.
نوروزي سید حسینی( 1391 ) در پژوهشی به بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادارك شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی پرداخت. در این پژوهش براي آزمون فرضیه هاي پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاري براستفاده شد. نتایج نشان داد که حمایت سازمانی ادراك شده با ضریب مسیر 64 /0رفتار شهروندي سازمانی تأثیرگذار است.
همتی نژاد طولی و همکاران( 1391 ) در پژوهشی به بررسی رابطۀ حمایت سازمانی ادراك شده با رفتار شهروندي سازمانی در بین کارشناسان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که رابطۀ مثبت و معناداري بین حمایت سازمانی ادراك شده با رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد آن به جزء بعد جوانمردي وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از روش تحلیل رگرسیون نشان داد که حمایت سازمانی ادراك شده، پیش بینی کننده ي معنی داري براي رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد آن به جزء بعد جوانمردي است.
رضایی راد و دعایی(1390)در پژوهشی نشان بیان کردند که راهبردهای منابع انسانی با ضریب رگرسیونی512/0و 296/0 به ترتیب با ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺷـﺪﻩ و ﺗﻌﻬـﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ پرستاران و همچنین ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺷـﺪﻩ ضریب رگرسیونی673/0با ﺗﻌﻬـﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ پرستاران رابطۀ معنی داری وجود دارد. همچنین نقش واسط ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺷـﺪﻩ در ارتباط بین راهبردهای منابع انسانی و ﺗﻌﻬـﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ پرستاران با بزرگتر بودن رابطه غیر مستقیم(344/0) از رابطه مستقیم(296/0) تائید شد.
زرندی و ایرجی تفندر(1390) نشان دادند که بین درک حمایت سازمانی با تعهدسازمانی، تعهد مستمر، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین و رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد. از طرفی نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺷـﺪﻩ توان پیش بینی تمامی متغیر های مذکور را دارد.
دعایی و همکاران ( 1389 ) در پژوهشی به بررسی تأثیر درك حمایت سازمانی بر رفتار شهروندي کارکنان هتل پنج ستاره پارس پرداختند. در این پژوهش براي آزمون فرضیه هاي پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاري استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که حمایت سازمانی درك شده توسط کارکنان بر تمام ابعاد رفتار شهروندي سازمانی تأثیر مستقیمی دارد.
2-6-2 تحقیقات خارجی
یان، کاکس و جی آر(2007)«با بررسی رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی» اذعان داشتند که بین رهبری تحول آفرین وتبادلی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد .
تویگ151و همکاران(2007) در تحقیقی با عنوان «رهبری تحول آفرین در سازمانهای صنعتی» بر اهمیت نقش سبک رهبری تحول آفرین در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی از جانب کارگران تآکید کردند.
پوروانوا و همكاران(2006) در پژوهش خود با عنوان رهبري تحول آفرين، ويژگيهاي شغلي و رفتار شهروندي سازماني، ضمن تأييد رابطة رهبري تحول آفرين – رفتار شهروندي سازماني، نشان دادند كه ادراك كاركنان از شغلشان اين رابطه را تعديل مي كند. آنها نشان دادند كه رهبري تحول آفرين متغيري است كه از روي آن مي توان ادراك كاركنان از شغلشان را پيش بيني كرد.
فـی چن152 (2006) رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را مورد مطالعه قرار داد که نتیجه تحقیق بیانگر این بود که سبک رهبری تحول آفرین باعث ایجاد تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بالای در اعضای سازمان می‌شود
مادهو و كريشنان153( 2005 ) در پژوهش تجربي تاثير رهبري تحول آفرين بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان را در چند كارخانة توليدي در هند مورد آزمون قرار دادند. آنها دريافتند كه رهبري تحول آفرين رفتارهاي نوعدوستي و وظيفه شناسي كاركنان را افزايش و رفتار فضيلت مدني را كاهش مي دهد. اين نوع رهبري رفتار جوانمردانه را به طور غيرمعني داري كاهش مي دهد. رهبري تحول آفرين تأثيري بر رفتار، ادب و مهرباني كاركنان ندارد.
ویکتوریا رفلر154(2004) در پژوهشی در مقطع دکترا تأثیر هوش عاطفی مدیران بر اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی زیردستان را مورد بررسی قرار داد. وی در پژوهش خود از مدل مایر و سالووی در هوش عاطفی استفاده کرد که نتایج تحقیق حاکی از این بود مدیرانی که هوش عاطفی بالای داشتند دارای کارکنانی بودند که رفتار شهروندی سازمانی بالای را از خودشان نشان می‌دادند و همچنین زیردستان نسبت به سبک مدیریت آنها اعتماد بیشتری داشتند.
نتایج پژوهش لاگامارزینو و کاردونا (2003)تحت عنوان«بررسی رابطه میان رهبری وتعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی موسسات بهداشت اروگوئه» نشان دادند که بین رهبری تحول آفرین به کمک متغیر میانجی یعنی تعهد سازمانی و به صورت غیر مستقیم روی رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد(باس، 1985 ؛اسمیت، 1983؛ ارگان، 1988).
دن هولم(2002) در پژوهش خود دریافته است که رفتار شهروندی سازمانی با اعتماد( اعتماد به همکاران ، مدیر و دانش آموزان) و همچنین با سن

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، مدیران مدارس، رضایت شغلی Next Entries منبع پایان نامه درمورد رهبری تحول آفرین، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، حمایت سازمانی