منبع پایان نامه درمورد رفتار شهروندی، حمایت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهشی روی159 نفر از کارکنان سازمان های چین به این نتیجه رسید که ارتباط بین درک حمایت سازمانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (فضیلت مدنی، وجدان، ادب و نزاکت، رفتارهای کمکی) معنی دار است. ایرجی نقندر وحمیدی(1390)در تحقیقی ارتباط ادراک حمایت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان مازندران را بررسی کرده اند به همبستگی معنی داری بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی دست یافته اند ؛ همبستگی بین این دو متغیر 446/0 بیان شده است همچنین چن و چوی (2000) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تحت تأثیر حمایت سرپرستان قرار دارد. لازم به ذکر است که در برخی پژوهش ها (ستن و همکاران ، 1996؛ هوس و همکاران ،2000) نیز نتایج متفاوتی از بررسی رابطه میان این دو متغیر حاصل شد و بر خلاف انتظار محققین، فرض ارتباط بین این دو متغیر تایید نشد. دعایی و همکاران (1389)درپژوهشی به عنوان مدل یابی تاثیرحمایت سازمانی بر رفتارشهروندی، موردمطالعه: هتل پنج ستاره ی پارس این نتیجه رسیدند که درک حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مستقیم دارد . سلطانی ،صریحی و عباسی(1392) در پژوهشی که روی 167 کارکنان ستادی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد به این نتیجه رسیدند که حمایت سازمانی ادراک شده روی رفتار شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد و می توان تغییرات آن را پیش بینی کند.
شاید مهم ترین علت به وجود آمدن این نتیجه به ماهیت حمایت سازمانی مربوط باشد. بسیاری از صاحب نظران حوزۀ رفتار سازمانی اعتقاد دارند حمایت سازمانی دارای دو بعد حمایت عاطفی- اجتماعی و حمایت مربوط به شغل(حمایت کاری) است. از آنجا که در این تحقیق بر بعد عاطفی- اجتماعی تأکید شده است، این امکان وجود دارد که این بعد برای معلمان شهرستان بهارستان اهمیت بیشتری داشته باشد. به اداره آموزش و پرورش پیشنهاد می شود حمایت خود را ازکارکنان افزایش دهند؛ زیرا هر چه کارکنان احساس حمایت سازمانی بیشتری داشته باشند، احساس آنها بر عملکردشان تأثیر می گذارد و موجب افزایش بروز رفتار شهروندی در آن ها می شود. علاوه بر آن، تمایل به ماندن آن ها در سازمان نیز افزایش پیدا می کند. همچنین احساس حمایت سازمانی موجب کاهش فشارهای شغلی شده، از تمایل به ترک خدمت کارکنان می کاهد.
مقایسه این تحقیق با تحقیقات قبلی نشان می دهد که رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی معلمان در آموزش و پرورش رابطه قوی نیست و همچنین قدرت پیش بینی حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه با تغییرات رفتار شهروندی سازمانی معلمان ناچیز است شاید از دلایل آن تفاوتهای که درفرهنگ و اعتقادات مذهبی جوامع کشورهای مختلف وجود دارد باعث شده باشدکه معلمان با داشتن نگرش مذهبی و اعتقاد به درآمد از راه درست و حلال، علارغم حمایت سازمانی پایین از رفتار شهروندی قابل قبولی برخوردار باشند و هم چنین از طرفی جامعه آماری این پژوهش معلمان می باشند ولی در پژوهشهای گذشته جامعه آماری کارکنان سایر سازمانها بوده است و فرهنگ سازمانها نیز با همدیگر متفاوت است. رابطه که در مدرسه وجود دارد رابطه انسانی بین معلمان با مدیران و معلمان با دانش آموزان است. آموزش و پرورش ما سازمانی دولتی و متمرکز است و شرایط آن با سازمانهای خصوصی تفاوت دارد نیروهای صفی( معلمان )بیشتر از آنکه با نیروهای ستادی آموزش و پرورش ارتباط داششته باشند با مدیران مدارس سرو کار دارند. تصمیات در سازمانهای متمرکز در سطوح بالا گرفته می شود و ادراک این تصمیمات و حمایتهای سازمانی برای معلمان با کارکنان سازمانهای خصوصی که تعداد آنها کمتر است، تفاوت دارد.
5-2-1 یافته های پژوهشی در رابطه با فرضیه های ویژه
درفرضیه ویژه یک پژوهشگر بیان کرد که بین ویژگیهای آرمانی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی معلمان شهرستان بهارستان رابطه وجود دارد. نتایج حاصل حاصل از پژوهش این فرضیه را تائید کرد. ضریب همبستگی ویژگی های آرمانی 354/0می باشد.
درفرضیه ویژه دو پژوهشگربیان کرد که بین رفتارهای آرمانی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی معلمان شهرستان بهارستان رابطه وجود دارد. نتایج حاصل حاصل از پژوهش این فرضیه را تائید کرد. ضریب همبستگی رفتارهای آرمانی369/ 0می باشد.
درفرضیه ویژه سه پژوهشگر بیان کرد که بین ملاحظات فردی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی معلمان شهرستان بهارستان رابطه وجود دارد. نتایج حاصل حاصل از پژوهش این فرضیه را تائید کرد. ضریب همبستگی ملاحظات فردی518/0می باشد.
درفرضیه ویژه چهار پژوهشگر بیان کرد که بین انگیزش ال

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، رهبری تحول آفرین، حمایت سازمانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کتابداران، ابزار پژوهش، روش پژوهش، میزان استفاده