منبع پایان نامه درمورد رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، رهبری تحول آفرین، حمایت سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

داری
000/0
143/0
000/0
000/0
000/0
000/0

حمایت سازمانی ادراک شده

ضریب
همبستگی
266/0
073/ 0-
174/0
029/0
145/0
179/0

معنی داری
000/0
329/0
019/0
700/0
052/0
016/0

جدول5-15 خلاصه مدل پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی از روی رهبری تحول آفرین و حمایت سازمانی ادراک شده درمعلمان مرد
مدل
متغیر های واردشده
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعدیل شده
خطا ی برآورد
1
رهبری تحول آفرین
552/0
305/0
301/0
836/6

جدول 5-16 همبستگی رهبری تحول آفرین و حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی درمعلمان زن
رهبری تحول آفرین
رفتار شهروندی و مولفه ها

وظیفه شناسی
جوانمردی
فظیلت مدنی
ادب و ملاحظه
نوع دوستی
رفتار شهروندی سازمانی

شاخص
های آماری

ضریب همبستگی
404/0
206/0
290/0
258/0
404/0
516/0

معنی داری
000/0
021/0
001/0
004/0
000/0
000/0

حمایت سازمانی ادراک شده

ضریب
همبستگی
306/0
161/ 0
225/0
136/0
231/0
325/0

معنی داری
000/0
071/0
011/0
128/0
000/0
000/0

جدول5-17 خلاصه مدل پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی از روی رهبری تحول آفرین و حمایت سازمانی ادراک شده در معلمان زن
مدل
متغیر های واردشده
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعدیل شده
خطا ی برآورد
1
رهبری تحول آفرین
516/0
266/0
260/0
058/7
2
رهبری تحول آفرین حمایت سازمانی
566/0
320/0
309/0
821/6

با مقایسه جداول همبستگی بین معلمان مرد و زن در می یابیم که ضریب همستگی بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی در معلمان مرد 552/0 و معلمان زن516 /0 می باشد که هر دو معنی دار در سطح 000 /0 معنادار هستند، اما ضرایب همبستگی بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی در معلمان مرد 179/0و در معلمان زن 325/0است. این ضرایب نشان می دهند که ضریب همبستگی بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی در معلمان زن بیشتر از معلمان مرد است. مقایسه جداول رگرسیون گام به گام متغیرها در معلمان مرد و زن نشان می دهد که در معلمان مرد تغییرات رفتار شهروندی سازمانی از روی رهبری تحول آفرین مدیران قابل پیش بینی است و این متغیر5/30 درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی می کند ولی متغیر حمایت سازمانی ادراک شده قادر به پیش بینی تغییرات رفتار شهروندی سازمانی در معلمان مرد نمی باشد، اما انجام رگرسیون گام به گام بین متغیرها در معلمان زن نشان دهد که تغییرات رفتار شهروندی سازمانی از روی هر دو متغیر رهبری تحول آفرین مدیران و حمایت سازمانی ادراک شده معلمان قابل پیش بینی است.
جدول 5-18 همبستگی رهبری تحول آفرین و حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی درمعلمان مقطع ابتدایی
رهبری تحول آفرین
رفتار شهروندی و مولفه ها

وظیفه شناسی
جوانمردی
فظیلت مدنی
ادب و ملاحظه
نوع دوستی
رفتار شهروندی سازمانی

شاخص
های آماری

ضریب همبستگی
456/0
139/0
428/0
306/0
499/0
605/0

معنی داری
000/0
079/0
000/0
000/0
000/0
000/0

حمایت سازمانی ادراک شده

ضریب
همبستگی
375/0
074/ 0
232/0
145/0
207/0
343/0

معنی داری
000/0
351/0
003/0
067/0
009/0
000/0

جدول5-19 خلاصه مدل پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی از رهبری تحول آفرین و حمایت سازمانی ادراک شده در معلمان مقطع ابتدایی
مدل
متغیر های واردشده
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعدیل شده
خطا ی برآورد
1
رهبری تحول آفرین
605/0
366/0
362/0
539/6
2
رهبری تحول آفرین حمایت سازمانی
649/0
422/0
414/0
263/6

جدول 5-20 همبستگی رهبری تحول آفرین و حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی درمعلمان مقطع متوسطه اول
رهبری تحول آفرین
رفتار شهروندی و مولفه ها

وظیفه شناسی
جوانمردی
فظیلت مدنی
ادب و ملاحظه
نوع دوستی
رفتار شهروندی سازمانی

شاخص
های آماری

ضریب همبستگی
351/0
132/0
323/0
295/0
314/0
442/0

معنی داری
003/0
275/0
006/0
013/0
008/0
000/0

حمایت سازمانی ادراک شده

ضریب
همبستگی
098/0
085/ 0-
027/0
125/0
045/0
062/0

معنی داری
421/0
486/0
825/0
302/0
711/0
609/0

جدول5-21 خلاصه مدل پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی از رهبری تحول آفرین وحمایت سازمانی ادراک شده درمعلمان مقطع متوسطه اول
مدل
متغیر های واردشده
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعدیل شده
خطا ی برآورد
1
رهبری تحول آفرین
442/0
195/0
184/0
092/7

با مقایسه جداول همبستگی بین معلمان مقاطع تحصیلی(ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) در می یابیم که بیش ترین ضریب همستگی بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی در معلمان مقطع ابتدایی552/0 می باشد ضریب همستگی بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی درمعلمان مقطع ابتدایی552/0 می باشد و بیش ترین ضریب همبستگی بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی نیز در معلمان مقطع ابتدایی343/0 است که در سطح000/0 معنی دار است. رگرسیون گام به گام بین متغیرهای در معلمان مقطع ابتدایی نیز نشان داد که هر دو متغیر تحول آفرین مدیران و حمایت سازمانی ادراک شده قادر به پیش بینی تغییرات رفتار شهروندی سازمانی هستند. اما کم ترین ضرایب همبستگی بین متغیرها در معلمان مقطع متوسطه اول می باشد همان طور که جدول(5-22) نشان می دهد ضریب همستگی بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی در معلمان مقطع متوسطه اول442/0 می باشد و در سطح000/0 معنی دار است ولی ضریب همبستگی بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی نیز در معلمان مقطع ابتدایی062/0 است که معنی دار نیست، انجام رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که تغییرات رفتار شهروندی سازمانی ازروی متغیر رهبری تحول آفرین مدیران معلمان قابل پیش بینی است و این متغیر 5/19درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی پیش بینی می کند ولی متغیر حمایت سازمانی ادراک شده قادر به پیش بینی تغییرات رفتار شهروندی سازمانی در معلمان مقطع متوسطه اول نیست. ضریب همبستگی بین متغیرها در معلمان متوسطه دوم نیز به این صورت است که ضریب همستگی بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی درمعلمان مقطع متوسطه دوم564/0 می باشد و ضریب همستگی بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی در معلمان متوسطه دوم 243/0 می باشد هر دو متغیر رهبری تحول آفرین مدیران و حمایت سازمانی ادراک شده قادر به پیش بینی تغییرات رفتار شهروندی سازمانی درمعلمان متوسطه دوم نیز هستند.

فصل پنجم

یافته ها، بحث و نتيجه گيري

5- 1مقدمه
دراین فصل نتایج حاصل از پژوهش که در فصل گذشته بیان گردید با نتایج سایر پژوهشگران در تحقیقاتی که در رابطه با متغیرهای پژوهش و در سازمانهای مختلف انجام داده اند مورد مقایسه قرار گرفته و برای تائید نتایج حاصله به یافته های مشابه و سایر استناد شده است. آنگاه محدودیتهای که محقق در هنگام طراحی و اجرای طرح تحقیق با آن روبرو بوده است، بیان شده است و در پایان هم پیشنهادهای برگرفته از پژوهش و همچنین راهبردهایی برای کمک به مدیران ومعلمان درجهت تاثیر گذاری بیشتر وظایف و فعالیتهای آنها و همچنین اثربخشی بیشتر مدارس ارائه شده است.
5-2 یافته های پژوهش
5-2-1 یافته های پژوهشی در رابطه با فرضیه اصلی
درفرضیه اصلی پژوهشگر به دنبال این بوده است که آیا رهبری تحولی مدیران و حمایت سازمانی ادراک شده معلمان با رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه دارند و همچنین این دو متغیر پیش بین(رهبری تحولی مدیران و حمایت سازمانی ادراک شده معلمان)می توانند تغییرات رفتار شهروندی سازمانی معلمان را پیش بینی کنند.
میزان همبستگی بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی معلمان 534/0می باشد این همبستگی نشان از رابطه مثبت و معنی داری این دو متغیر می باشد در تحقیقات قبلی که در دو دهه اخیر انجام شده است حاکی رابطه معنی دار و مثبت بین این دو متغیر بوده است هرچند که میزان همبستگی آنها سیری نزولی داشته است .
موحد زاده و بهرنگی(1389)ضریب همبستگی رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی را در تحقیقق خود که بین دبیرستانهای دولتی شهر قزوین صورت گرفته است 817/0گزارش داده اند .
یعقوبی، مقدمی و کیخا (1389)ضریب همبستگی رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی را در محیط اداری بین کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره امور مالیاتی استان قم 77/0گزارش کرده اند.
اکبری در پایان نامه خود ضریب همبستگی رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی را بین دبیران مقطع متوسطه شهریار 68/0 گزارش کرده است .
مرادی و همکاران (1390)ضریب همبستگی رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی را بین کارکنان سازمان تربیت بدنی 51/0 گزارش کرده اند .
همچنین زین آبادی (1390)در تحقیق خود با عنوان خود با« رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی در مدرسه: بازآموزان و تغییر یک الگوی آزمون شده در صنعت» که بین دبیران مرد دوره ابتدایی شهر تهران صورت گرفته به همبستگی معنی داری بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی دست یافته است؛ همبستگی بین این دو متغیر 24/0 بیان شده است.
بررسی فرایند تحقیقات گذشته این نتیچه را به دست می دهد که بین رهبری تحول آفرین همواره رابطه مثبت ومعنی داری وجود داشته است.
علت آن را باید بیان کرد که یکی از شاخص های رهبری تحول آفرین برانگیختن کارکنان جهت عملکرد ورای انتظارات است. باس و ریگو(2006)معتقدند که رهبری تحول آفرین کسی است که زیردستان را بر می انگیزد تا بیش آنچه از آنها انتظار می رود(عملکرد ورای انتظارات) تلاش کنند. زین آبادی (1390)که بیان می کند تاثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی، به حدی است که بهره مندی از زیر دستان با رفتار شهروندی سازمانی بالا، یکی از مهمترین وجوه ممیز این رهبران از سایر رهبران عنوان شده است.
بولینو و ترنلی(2003)، در توجیه تاثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی می گویند گارگران زمانی برای مدیران الهام بخش و حمایت کننده کار می کنند تمایل دارند تلاش فوق العاده ای داشته باشند. به طور کلی تعامل زیر دستان با رهبران تحول آفرین، افزون بر نقش و فراتر از چارچوب های تعیین شده و مقررات سازمانی است (کریمی،1375؛زین آبادی و همکاران، 1388) به همین دلیل است که این سبک هایی است که تاثیر بسزایی بر رفتار رشهروندی سازمانی کارکنان دارد. علاوه بر آن تعبیر «عملکرد ورای انتظارات» باس (1985)،در توصیف رهبران تحول آفرین، دقیقا منطبق با تعاریفی است که از رفتار شهروندی سازمانی ارائه شده است. همانطوری که نتایج تحقیقات خارجی و داخلی که در سازمانهای مختلف از جمله سازمان آموزش و پرورش و مدارس انجام شد است نشان از رابطه رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی و همچنین قدرت پیش بینی تغییرات رفتار شهروندی سازمانی توسط رهبری تحول آفرین دارد. مدیران مدارس نزدیک
ترین اشخاص به معلمان در مدارس هستند و اگر به مدیران اختیارات بیشتری در رابطه با معلمان داده شود مدیران می توانند با همکاری معلمان و مشارکت دادن معلمان در تصمیات باعث تقویت روحیه معلمان و برانگیزاننده آنها به بروز رفتارهای فرانقش باشند
میزان همبستگی بین حمایت و سازمانی ادراک شده رفتار شهروندی سازمانی معلمان 243 /0 می باشد این همبستگی نشان از رابطه مثبت و معنی داری این دو متغیر می باشد در تحقیقاتی که در مورد رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است نیز رابطه مثبت و معنی دار بین این دو متغیر گزارش شده است . ﺑﻞ و ﻣﻨﮕﻮک (2002) در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺧﻮد ﺑﺮ روی شرکتهای بیمه در آمریکا ﺑﻪ وﺟﻮد رابطه ی ﻣﺜﺒﺖ بین درک ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﭘﻨﺞ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ پی ﺑﺮدﻧﺪ . رن (2011) در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، رهبری تحول آفرین، حمایت سازمانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کتابداران، ابزار پژوهش، روش پژوهش، میزان استفاده