منبع پایان نامه درمورد رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، رهبری تحول آفرین، حمایت سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

باشد.

• سابقه خدمت
جدول 5-2آماره های توصیفی سابقه خدمت نمونه
درصد
فراوانی
سابقه خدمت
542/39
121
کم تر از 10 سال
411/29
90
10 تا 20 سال
045/31
95
بیش تر از 20 سال
100
306
جمع

همان طورکه در جدول(5-2) می بینید نمونه تحقیق بیش تر ازمعلمان با کمتر از 10 سال سابقه تشکیل شده اند.
• جنسیت
جدول 5-3آماره های توصیفی جنسیت نمونه
درصد
فراوانی
جنسیت
823/58
180
مرد
176/41
126
زن
100
306
جمع

همان طورکه در جدول(5-3) می بینید نمونه تحقیق ازمعلمان مرد و زن تشکیل شده است، که180نفرآنها مرد و126 نفر آنها زن بوده است.

• مقطع تدریس
جدول 5-4آماره های توصیفی مقطع تدریس نمونه
درصد
فراوانی
مقطع تدریس
960/51
159
ابتدایی
202/23
71
متوسطه اول
836/24
76
متوسطه دوم
100
306
جمع

همان طورکه در جدول(5-4) می بینید نمونه تحقیق از159 نفر ازمعلمان دوره ی ابتدایی، 71 نفر از معلمان دوره ی متوسطه اول و76 نفر از معلمان دوره ی متوسطه دوم تشکیل شده است.
• وضعیت رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن
جدول 5-5آماره های توصیفی رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن
مولفه ها
کمینه
پیشینه
دامنه
میانگین
انحراف معیار
وظیفه شناسی
7
20
14
44/16
73/2
جوانمردی
7
20
14
44/12
39/2
فضیلت مدنی
4
20
17
95/14
97/2
ادب و ملا حظه
10
20
11
80/16
29/2
نوع دوستی
4
20
17
67/15
77/2
رفتار شهروندی سازمانی
48
100
53
77/76
19/8

همان طورکه درجدول می بینید بیشترین میانگین برابر با 80/16 مربوط به مولفه ادب و ملاحظه می باشد وکم ترین میانگین برابربا 4/12مربوط به مولفه جوانمردی می باشد .در تمامی مولفه ها میانگین اکتسابی نمونه پژوهشی بالاتر از میانگین نظری است. کمترین نمره رفتار شهرونی سازمانی 48 و بیشترین نمره رفتار شهرونی سازمانی 53 است، میانگین رفتار شهروندی سازمانی نیز 77/76 است.

• وضعیت رهبری تحول آفرین
جدول 5-6آماره های توصیفی رهبری تحول آفرین و مولفه های آن
مولفه ها
کمینه
پیشینه
دامنه
میانگین
انحراف معیار
ویژگی های آرمانی
7
20
14
35/15
91/2
رفتار های آرمانی
8
20
13
25/15
53/2
ترغیب ذهنی
6
20
15
04/15
79/2
انگیزش الهام بخش
8
20
13
63/15
42/2
ملاحظات فردی
10
20
11
16/16
26/2
رهبری تحول آفرین
47
97
51
43/77
66/9

همان طور که درجدول می بینید بیشترین میانگین برابر با 16/16 مربوط به مولفه ملاحظات فردی می باشد و کم ترین میانگین برابر با 04/15مربوط به مولفه ترغیب ذهنی می باشد. در تمامی مولفه ها میانگین اکتسابی نمونه پژوهشی بالاتر از میانگین نظری است.کمترین نمره رهبری تحول آفرین 47 و بیشترین نمره رهبری تحول آفرین 97 است، میانگین رهبری تحول آفرین نیز 43/77 است.
• وضعیت حمایت سازمانی ادراک شده

جدول 5-7آماره های توصیفی وضعیت حمایت سازمانی ادراک شده
حمایت سازمانی ادراک شده
کمینه
پیشینه
دامنه
میانگین
انحراف معیار

12
53
42
83/25
98/8

کمترین نمره حمایت سازمانی ادراک شده 12و بیشترین نمره حمایت سازمانی ادراک شده 53 است، میانگین حمایت سازمانی ادراک شده نیز83/25 است.

4-3بررسی فرضیه های پژوهش:
• همبستگی رهبری تحول آفرین ومولفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی ومولفه های آن
جدول 5-8همبستگی رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی
رهبری تحول آفرین مولفه های آن
رفتار شهروندی و مولفه ها

وظیفه شناسی
جوانمردی
فظیلت مدنی
ادب و مهربانی
نوع دوستی
رفتار شهروندی سازمانی

شاخص
های آماری

ویژگی های آرمانی
ضریب همبستگی
292/0
055/0
239/0
113/0
393/0
354/0

معنی داری
000/0
341/0
000/0
049/0
000/0
000/0
رفتار های آرمانی
ضریب همبستگی
301/0
255/0
219/0
108/0
251/0
369/0

معنی داری
000/0
000/0
000/0
060/0
000/0
000/0
ترغیب ذهنی
ضریب همبستگی
271/0
047/0
338/0
098/0
286/0
351/0

معنی داری
003/0
417/0
025/0
087/0
087/0
000/0
انگیزش ذهنی
ضریب همبستگی
256/0
086/0
383/0
269/0
314/0
430/0

معنی داری
000/0
134/0
000/0
000/0
000/0
000/0
ملاحظات فردی
ضریب همبستگی
402/0
117/0
239/0
476/0
386/0
518/0

معنی داری
000/0
041/0
000/0
000/0
000/0
000/0
رهبری تحول آفرین
ضریب همبستگی
395/0
146/0
379/0
270/0
436/0
534/0

معنی داری
000/0
011/0
000/0
00/0
000/0
000/0

در فرضیه های ویژه 1تا 5 پژوهشگربه دنبال آن است تا تائید کند بین مولفه های رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی رابطه معناداری وجود دارد و این مولفه ها قادر به پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی هستند و در نتیجه آیا متغیر رهبری تحول آفرین مدیران با متغیر رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه معناداری دارد و این متغیر (رهبری تحول آفرین) قادر است تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را تبیین کند. با توجه جدول بالا (5-8) ضرایب همبستگی بین رفتار شهروندی سازمانی با ملاحظات فردی 518/0، انگیزش ذهنی430/0، رفتار های آرمانی369/0، ویژگی های آرمانی354/0، ترغیب ذهنی351/0و در نهایت با رهبری تحول آفرین534/0 به دست آمد که تمامی همبستگی ها در سطح 000/0=a معنی دار است.
پس از تشخیص و تعیین رابطه همبستگی بین دو متغیر رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی، در این قسمت با توجه به وجود همبستگی معنی دار برای مشخص شدن این امر که آیا رفتار شهروندی سازمانی را می توان از روی رهبری تحول آفرین پیش بینی کرد از رگرسیون استفاده می شود.
در ابتدا از روش رگرسیون چند گانه برای تعیین مولفه های رهبری تحول آفرین که قادر به پیش بینی رهبری تحول آفرین هستند استفاده شد. در این روش ترتیب ورود متغیر های پیش بین در اختیار محقق نبود، و با توجه به همبستگی مولفه ها، مولفه ای از متغیر مستقل رهبری تحول آفرین را که دارای بیشترین قدرت پیش بینی است وارد معادله می شود. در این روش ممکن است برخی یا همه مولفه ها ی متغیر مستقل رهبری تحول آفرین به دلیل نا چیز بودن قدرت پیش بینی آنها از معادله حذف شوند( نجاتی و اشرفی ،1389).
جدول 5-9 خلاصه مدل پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی از روی ابعاد رهبری تحول آفرین
مدل
متغیر های واردشده
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعدیل شده
خطا ی برآورد
1
ملاحظات فردی
518/0
268/0
266/0
020/7
2
ملاحظات فردی انگیزش الهام بخش
582/0
339/0
335/0
684/6
3
ملاحظات فردی انگیزش الهام بخش
رفتار های آرمانی
606/0
367/0
361/0
552/6

همانطورکه از جدول 5-9 مشخص است ، با انجام رگرسیون گام به گام در مرحله اول متغیر ملاحظات فردی به عنوان متغیر مستقل برای پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی با توجه به بیشترین همبستگی وارد معادله شده و توانسته شاخص های لازم برای پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی را کسب کند . ضریب همبستگی این بعد از رهبری تحول آفرین (ملاحظات فردی) با رفتار شهروندی سازمانی 518/0 می باشد. مطابق جدول ضریب تعیین 268/0 می باشد، یعنی ملاحظات فردی به تنهایی 8/26 درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی می کند.
جدول 5-10رگرسیون همزمان رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی
متغیرها
ضریب تعیین

ضریب
تعدیل شده
B
خطای برآورد
β
ارزش T
معنی داری
پیش بین
(رهبری تحول آفرین)

ملاک
(رفتار شهروندی سازمانی)

285/0
283/0
453/0
041/0
534/0
018/11
000/0

• همبستگی حمایت سازمانی اراک شده با رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن
جدول 5-11 همبستگی حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی
حمایت سازمانی ادراک شده

رفتار شهروندی و مولفه ها

وظیفه شناسی
جوانمردی
فظیلت مدنی
ادب و ملاحظه
نوع دوستی
رفتار شهروندی سازمانی

شاخص
های آماری

ضریب همبستگی
269/0
024/0
178/0
084/0
173/0
243/0

معنی داری
000/0
670/0
002/0
141/0
002/0
000/0

در فرضیه ویژه شش پژوهشگربه دنبال است تا تائید کند بین رهبری حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی رابطه معناداری وجود دارد و این متغیر قادر به پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی می باشد و در نتیجه آیا متغیر حمایت سازمانی ادراک شده معلمان با متغیر رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه معناداری دارد و این متغیر (حمایت سازمانی ادراک شده) قادر است تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را تبیین کند. با توجه جدول بالا(5-13) ضرایب همبستگی بین حمایت سازمانی ادراک شده با مولفه های رفتار شهروندی سازمانی از جمله وظیفه شناسی269/0، جوانمردی 024/0، فظیلت مدنی 178/0، ادب و ملاحظه 084/0، نوع دوستی 173/0و درنهایت با رفتار شهروندی سازمانی 243/0 در سطح 05/0=a به دست آمد که رابطه معناداری بین حمایت سازمانی ادراک شده و سه مولفه وظیفه شناسی، فظیلت مدنی، نوع دوستی وجود دارد ولی بین حمایت سازمانی ادراک شده و دو مولفه جوانمردی (670/0=a)و ادب و ملاحظه(141/0=a) رابطه معناداری تائید نشد ولی در مجموع بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول 5-12پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن توسط حمایت سازمانی ادراک شده (رگرسیون همزمان حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی)
متغیر ها
ضریب تعیین
ضریب
تعدیل شده
B
خطای برآورد
β
ارزش T
معنی داری
پیش بین
(حمایت سازمانی ادراک شده)

ملاک
(رفتار شهروندی سازمانی)

وظیفه شناسی
072/0
069/0
082/0
017/0
269/0
865/4
000/0

جوانمردی
001/0
003/0-
007/0
015/0
024/0
427/0
670/0

فضیلت مدنی
032/0
028/0
059/0
019/0
178/0
149/3
002/0

ادب و ملاحظه
007/0
004/0
022/0
015/0
084/0
476/1
141/0

نوع دوستی
030/0
027/0
053/0
017/0
173/0
057/3
002/0

رفتار شهروندی
059/0
056/0
222/0
051/0
243/0
368/4
000/0

با توجه به جدول 5-12حمایت سازمانی ادراک شده تقریبا 6 درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی می کند و این متغیر 2/7 درصد از تغییرات مولفه وظیفه شناسی،2/3 درصد از تغییرات مولفه فضیلت مدنی و 3 درصد ازتغییرات مولفه نوع دوستی را پیش بینی می کند. تغییرات مولفه های جوانمردی و ادب و ملاحظه از روی حمایت سازمانی ادراک شده قابل پیش بینی نیستند.

جدول5-13 خلاصه مدل پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی از رهبری تحول آفرین وحمایت سازمانی ادراک شده
مدل
متغیر های واردشده
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعدیل شده
خطا ی برآورد
1
رهبری تحول آفرین
534/0
285/0
283/0
938/6
2
رهبری تحول آفرین حمایت سازمانی
555/0
308/0
3/30
841/6

همانطورکه از جدول 5-13مشخص است، با انجام رگرسیون گام به گام در مرحله اول متغیر رهبری تحول آفرین به عنوان متغیر مستقل برای پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی با توجه به بیشترین همبستگی وارد معادله شده و توانسته شاخصهای لازم برای پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی را کسب کند. ضریب همبستگی رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی 534/0می باشد که نشان دهنده رابطه ی مثبت، معنی دار و متوسط بین این دو متغیر است. مطابق جدول ضریب تعین 285/0 می باشد، یعنی رهبری تحول آفرین به تنهایی5/28 درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی می کند.

4-4یافته های جانبی:
جدول 5-14 همبستگی رهبری تحول آفرین و حمایت سازمانی ادراک شده
با رفتار شهروندی سازمانی درمعلمان مرد
رهبری تحول آفرین
رفتار شهروندی و مولفه ها

وظیفه شناسی
جوانمردی
فظیلت مدنی
ادب و ملاحظه
نوع دوستی
رفتار شهروندی سازمانی

شاخص
های آماری

ضریب همبستگی
388/0
110/0
455/0
282/0
464/0
552/0

معنی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد حمایت سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، رهبری تحول آفرین Next Entries منبع پایان نامه درمورد رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، رهبری تحول آفرین، حمایت سازمانی