منبع پایان نامه درمورد رتبه بندی شرکت ها، رتبه بندی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………………………………52
3- 3- نمونه آماری و شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………………..52
3- 4- روش جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………….52
3- 5- روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….53
3- 6- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………….53
فصل چهارم- مدل سازی عملیاتی و تحلیل نتایج……………………………………………….55
4-1- بدست آوردن وزن معیارها بوسیله روش فازی……………………………………………………………….56
4- 2- مشخص کردن معیارها…………………………………………………………………………………………………….57
4- 3- رتبه بندی شرکت ها………………………………………………………………………………………………………61
4- 4- پایش نظرات خبرگان……………………………………………………………………………………………………….61
4- 5- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………..65
4- 6- آمار استنباطی(بررسی فرضیه های تحقیق)……………………………………………………………………..67
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………82
5- 1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….83
5- 2- بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………83
5- 3- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..86
5- 4- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………..87
5-5- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………88
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………89
ضمایم و پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………….93

فهرست جدول ها و شکل ها
شکل 2- 1- تفاوت در شکل شبکه با سلسله مراتب……………………………………………………………………..40
شکل2- 2 – یک ساختار شبکه ای با وابستگی داخلی در هر سطح…………………………………………….42
شکل2- 3 – تفاوت ساختار سلسله مراتبی با شبکه ای………………………………………………………………..43
شکل 2- 4 – ساختار کلی سوپر ماتریس………………………………………………………………………………………45
شکل2- 5- الگوریتم فرایند تحلیل شبکه ای فازی…………………………………………………………………….49
شکل3- 1- پیاز فرآیند پژوهش…………………………………………………………………………………………………….51
شکل 4- 1- نمایش اعداد فازی مثلثی گزینه های هفت گانه…………………………………………………….56
جدول4- 1- تبدیل اعداد فازی مثلثی به اعداد قطعی………………………………………………………………….57
جدول 4- 2- مقایسه معیارهای تحقیق و معیارهای بورس…………………………………………………………..57
جدول4-3- نظر سنجی خبرگان در افق کوتاه مدت……………………………………………………………………58
جدول4-4- نظر سنجی خبرگان در افق میان مدت…………………………………………………………………….58
جدول4- 5- نظر سنجی خبرگان در افق بلند مدت…………………………………………………………………….59
جدول4- 6- جدول نهایی اوزان……………………………………………………………………………………………………..60
شکل 4- 2- نظر کارشناسان در مورد هر معیار با توجه به سه رویکرد…………………………………………62
جدول 4- 7- فاصله نرمال بین افراد خبره……………………………………………………………………………………..64
جدول 4- 8- جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………….65
شکل 4- 3- توزیع فراوانی جنسیت……………………………………………………………………………………………….65
جدول 4- 9- سن……………………………………………………………………………………………………………………………66
شکل 4 -4- توزیع فراوانی سن………………………………………………………………………………………………………66
جدول 4 – 10- مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………………………………67
شکل 4- 5- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی…………………………………………………………………………………..67
جدول 4- 11- آزمون كلموگروف اسميرنوف سرمايه گذاري كوتاه مدت …………………………………..68
جدول4- 12- آزمون كلموگروف اسميرنوف سرمايه گذاري ميان مدت………………………………………68
جدول 4- 13- آزمون كلموگروف اسميرنوف سرمايه گذاري بلند مدت …………………………………….69
جدول 4- 14- فراواني هاي فاكتورهاي سرمايه گذاري كوتاه مدت:……………………………………………69
جدول 4- 15 – آماره هاي توصيفي فاكتورهای کوتاه مدت ……………………………………………………….70
جدول 4- 16- فراواني فاكتورهاي سرمايه گذاري ميان مدت……………………………………………………..71
جدول 4- 17- آماره هاي توصيفي فاكتورهای میان مدت…………………………………………………………..72
جدول 4- 18- فراواني فاكتورهاي سرمايه گذاري بلند مدت:……………………………………………………..73
جدول 4- 19- آماره هاي توصيفي فاكتورهای بلند مدت…………………………………………………………..74
جدول 4- 20- رتبه ها…………………………………………………………………………………………………………………75
جدول 4- 21- آزمون…………………………………………………………………………………………………………………..75
جدول4- 22- آزمون خی- دو سرمایه گذاری کوتاه مدت………………………………………………………….76
جدول 4- 23- آزمون خی – دو سرمایه گذاری میان مدت……………………………………………………….76
جدول 4- 24- آزمون خی- دو سرمایه گذاری بلند مدت………………………………………………………….77
جدول4- 25- جدول مقایسه ای رتبه هاب کوتاه مدت و بلند مدت………………………………………….78
جدول 4- 26- آزمون Test Statistics کوتاه مدت…………………………………………………………….78
جدول 4- 27- جدول مقایسه ای رتبه های میان مدت و بلند مدت…………………………………………79
جدول 4- 28- آزمون Test Statistics میان مدت……………………………………………………………..79
جدول 4- 29- جدول مقایسه ای رتبه های کوتاه مدت و میان مدت……………………………………….80
جدول 4- 30- آزمون Test Statistics بلند مدت………………………………………………………………80
جدول 4- 31- آزمون همبستگی…………………………………………………………………………………………………81
پیوست 1- نمونه پرسشنامه طرح شده برای کشف معیارها و وزن آنها………………………………………94
پیوست2- فهرست معیارهای پیشنهادی……………………………………………………………………………………..95
پیوست3- فهرست شرکت ها بر اساس ارزش بازار………………………………………………………………………96
پیوست4- مقایسه معیارهای تحقیق و سایر معیارها…………………………………………………………………..98
پیوست5- رتبه بندی شرکت ها در افق کوتاه مدت…………………………………………………………………..100
پیوست6- رتبه بندی شرکت ها در افق میان مدت……………………………………………………………………102
پیوست7- رتبه بندی شرکت ها در افق بلند مدت…………………………………………………………………….104

فصل اول
کلیات تحقیق

1- 1- مقدمه
در این فصل قصد بر آن داریم تا با آوردن مطالبی به صورت چکیده ابتدا برای خواننده ذهنیتی در رابطه با موضوع تحقیق و آنچه قرار است به بررسی و آزمون آن بپردازیم و روش های مورد استفاده را عنوان کرده و خواننده را با مبانی و کلیات موضوع تحقیق مورد نظر خود آشنا نماییم.
ایجاد شفاقیت اطلاعاتی در سازمان ها و بازارها، عنصر بسیار مهمی جهت تصمیم گیری و کنترل جریان صحیح اطلاعات است.در میان بازارها، بازاری که نیاز به شفافیت اطلاعاتی با توجه به ملاک های قابل اطمینان و کاربردی، جهت تصمیم گیری افراد و سازمان ها را شدیدا در خود احساس می کند، بازار سرمایه است.بازار سرمایه به مثابه بخشی از بازارهای مالی نقش مهمی را در اقتصاد بازی می کند.به علاوه بازارهای مالی چشم انداز آتی بنگاه های اقتصادی را ارایه می نماید.
هرچه الگوی اقتصادی پس انداز وسرمایه گذاری در جامعه ای گسترده تر باشد،نیاز به بازار سرمایه متشکل،قدرتمند وکارا در جهت تخصیص هر چه بهینه منابع به شرکت های تولیدی بیشتر احساس م

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد سوره بقره Next Entries منبع پایان نامه درمورد رتبه بندی، بورس اوراق بهادار، بازار سرمایه