منبع پایان نامه درمورد درصد تجمعی، تاپسیس فازی، جمعیت شناختی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

بودجهریزی در جدولی، به تعداد عوامل ارزیابی (10)، با استفاده از مقیاس 7 درجه لیکرت از گزینههای “خیلی کم-1” تا “خیلی زیاد-7” توسط جامعه آماری مورد ارزیابی قرار کرفت، سپس با استفاده از نرم افزار ویکور فازی رتبهبندی گردید.
پرسشنامهها شامل موارد ذیل میباشند:
الف) نامه همراه: در این نامه علاوه بر بیان عنوان پژوهش، هدف از گردآوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه اهمیت همکاری پاسخ دهندگان در تکمیل پرسشنامه کاملا بیان شده و در پایان تشکر و قدردانی از پاسخ دهندگان آورده شده است.
ب) سوالات عمومی : شامل چهار سوال عمومی یا جمعیت شناختی از قبیل، جنسیت، سن، میزان تحصیلات، سابقه اشتغال در سازمان میباشد.
ج) سوالات تخصصی: سوالات تخصصی شامل دو بخش می باشد که در بخش اول از پاسخ دهندگان خواسته شده است تا به ترتیب اهمیت هر یک از عوامل ارزیابی با استفاده از عدد 1 تا 5 رتبهبندی کنند.
در بخش دوم این پرسشنامه که تشکیل شده از 10 جدول، از پاسخ دهندگان خواسته شده با توجه به مؤلفههای ارزیابی بودجهریزی، اهمیت آنها را در الگوهای بودجهریزی با استفاده از عدد 1 تا 7 رتبهبندی نمایند.
3-3- روایی16 پرسشنامه
منظوراز روایی این است که محتوای ابزار گردآوری اطلاعات یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی هم دادههای گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه دادههای مورد نیاز در رابطه با سنجش متغییرها در محتوای ابزار حذف نشده باشند، به عبارت دیگر ابزارهای گردآوری اطلاعات، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد (سرمد و دیگران، 1386).
برای افزایش روایی پرسشنامه مربوط به این تحقیق، مطالعه پرسشنامههای مشابه، مقالات، کتب و توزیع ابتدایی پرسشنامهها بین تعدادی از اساتید دانشگاه و کارشناسان ارشد بودجه و اعمال نظرات اصلاحی آنان انجام گرفته است. علاوه بر آن در تایید روایی محتوا، نظرات اساتید راهنما و مشاور هم در پرسشنامه مورد توجه و ملاک عمل قرار گرفته است.
3-4- پایایی17 پرسشنامه
قابلیت (اعتماد) یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است که برای سنجش متغییر و صغتی خاص، ساخته شده است تا چه اندازه نتایج یکسانی در شرایط مشابه به دست میدهد. به عبارت دیگر ابزار پایا، ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری وسنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.(حافظ نیا، 1384)
براي برآورد اعتبارپرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است. در واقع در مورد پرسشنامههايي كه پاسخهاي چندگزينهاي دارند، استفاده از فرمول ضريب آلفاي كرونباخ توصيه شده است . هر چه قدر مقدار آلفا به يك نزديكتر باشد پايايي بيشتر و هرچه قدر مقدار آن كمتر باشد نشانه پايايي كمتر ميباشد در اين تحقيق مقدار0.79 ضريب آلفاي محاسبه شده از طريق نرم افزارSPSS میباشد. بنابراين ميتوان گفت كه پرسشنامه فوق از اعتبار كافي برخوردار ميباشد.
3-4- شیوه نمونه گیری وحجم نمونه
در اين پژوهش، به دلیل محدود بودن جامعه آماري، کل جامعه، یعنی کلیه کارشناسان بودجه واحدهای درمانی مدیریت درمان استان یزد شامل: بیمارستان شهدای کارگر، دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی و درمانگاههای قایمیه، دندانپزشکی، پلیکلینینک حضرت امیر(ع)، حضرت سجاد(ع)، شهید پاکنژاد یزد و پلیکلینینک شهرستانهای اردکان، میبد، بافق، ابرکوه، مهریز، اشکذر و تفت، جمعا تعداد21 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
3-5- روشهای تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده
تاپسیس18 فازی به معنی روشهای ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده‌آل است، به دلیل سادگی و ماهیت قابل برنامهریزی آن به عنوان یکی از تکنیکهایmamdm به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. این تکنیک اولین بار توسط هوانگ و یون19 در سال 1981 مطرح و برای رتبهبندی گزینه ها به کار گرفته شد(تانسل20، 2012).
در این روش m گزینه بوسیله n شاخص ارزیابی می‌شود. منطق اصولی این مدل راه‌حل ایده‌آل (مثبت) و راه‌حل ایده‌آل منفی را تعریف می‌کند. راه حل ایده آل (مثبت) راه حلی است که معیار سود را افزایش و معیار هزینه را کاهش می‌دهد. گزینه بهینه، گزینه ای است که کمترین فاصله از راه حل ایده‌آل و در عین حال دورترین فاصله از راه حل ایده‌آل منفی دارد. اساس این تکنیک، تعیین بهترین گزینه بر مبنای مفهوم راه حل ایده آل میباشد. به عبارتی در رتبه‌بندی گزینه‌ها به این روش، گزینههایی که بیشترین تشابه را با راه‌حل ایده آل داشته باشند، رتبه بالاتری کسب می‌کنند (حبیبی، آرش. ایزدیار، صدیقه. سرافرازی، اعظم. 1393).
تکنیک ویکور21 فازی اولین بار توسط اپریکوویچ در سال 1998 به منظور حل مسايل تصمیمگیری چند معیاره و دستیابی به بهترین راه حل توافقی معرفی شد. این روش جهت رتبهبندی و انتخاب گزینهها با توجه به مجموعهای از شاخصهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. هدف اصلی روش ویکور فازی نزدیکی بیشتر گزینهها به جواب ایدهآل در هر شاخص است، بطورکلی که رتبهبندی گزینهها بر اساس این هدف صورت میگیرد.
روش ویكور فازی برای تعیین راه حل توافقی مسئله چندمعیاره فازی توسعه یافته است، و نشاندهنده عملکرد یك روش تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب بهترین گزینه (توافقی) می‌باشد. گزینه‌ها را می‌توان ایجاد نمود و با مدل‌های ریاضیاتی، مدل‌های فیزیكی و یا بوسیله آزمایشات بر روی سیستم موجود یا دیگر سیستم‌های مشابه، مورد آزمون قرار داد. محدودیت‌ها بعنوان اهداف با اولویت بالا تلقی می‌شوند كه باید در فرایند ارزیابی گزینه‌ها لحاظ شوند (حبیبی، آرش. ایزدیار، صدیقه. سرافرازی، اعظم. 1393).
چهارچوب اجرايي اين تحقيق بدين صورت تشريح مي‌شود: در ابتدا، پس از جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز به روش مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی انواع متون فارسی و انگلیسی در ارتباط با موضوع، و با استفاده از روش میدانی و از طریق مراجعه به مراکز درماني سازمان تامين اجتماعي استان يزد، گفتگو و مذاکره با متخصصان، مؤلفههای مهم در انتخاب الگوهای مناسب بودجهریزی شامل: 1- تخصیص بهینه منابع 2- سازگاری با وظایف سازمان 3- كارآيي 4- عقلاییتربودن بودجه 5- تامینکننده اهداف سازمان 6- امكان مقايسه پروژهها و برنامهها 7- سادگی اجرا 8- سهولت کنترل عملیات 9- پاسخگوبودن 10- شفاف بودن بودجه 11- انعطافپذیری 12- مشارکت گروهی 13- سهولت کنترل بودجه، شناسایی شدند.
سپس با طراحی پرسشنامه با طیف 5 تایی لیکرت، و ارجاع آن به 5 تن از اساتید و کارشناسان خبره، نظرات آنها جمعآوری شد. با استفاده از دادهها و نرم افزار تاپسیس فازی، رتبهبندی انجام شد. که از میان 13 عامل، 10 عامل در اولویت قرار گرفتند. در ادامه با این 10 مؤلفه، ( 1- تأمین کننده اهداف سازمان 2- شفاف بودن بودجه 3- تخصیص بهینه منابع 4- انعطافپذیری 5- سهولت كنترل بودجه 6- سازگاری با وظایف سازمان 7- پاسخگو بودن 8- سهولت کنترل عملیات 9- امکان مشارکت گروهی 10- سادگی اجرا)، پرسشنامه دیگری با طیف 7 تایی لیکرت، طراحی گردید.
با استفاده از این پرسشنامه (جدول شماره 3-2) و با توجه به عوامل ارزیابی، الگوهای مناسب بودجهریزی شامل: 1- عملياتي 2- برنامهاي 3- طرح و برنامه 4- افزایشی 5- برمبناي صفر 6- متداول یا سنتی 7-متمرکز 8- برمبنای هدف، مورد ارزیابی پاسخ دهندگان قرارگرفت تا با توجه به اطلاعات و دادهها، الگوهای مناسب بودجهریزی را انتخاب و رتبهبندی کرد. بنابراین پرسشنامه را بین جامعه آماری(21 نفر از کارشناسان بودجه) توزیع شد. پس از جمعآوری اطلاعات دادهها را با استفاده از نرم افزار ویکورفازی فازی رتبهبندی صورت گرفت.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل دادهها

مقدمه
رسیدن به نتایج قابل قبول، علاوه بر طراحی یک روش مناسب، نیازمند به طبقهبندی درست اطلاعات و تجزیه و تحلیل دادهها و بهکارگیری تکنیکهای مناسب آماری میباشد. پایه و اساس هر روش تحقیق، استفاده از فرایند علمی تجزیه و تحلیل دادههاست. به طور کلی تجزیه و تحلیل عبارت از روشی است که از طریق آن کل فرایند پژوهش، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت میشود.
در این فصل از تحقیق، تکنیکهای آماری توصیفی (مانند شاخصهای فراوانی، درصد فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق) و جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار تکنیکهای تصمیمگیری (تاپسیس فازی، ویکورفازی) استفاده شده است.
4-1- متغیرهای جمعیت شناختی
در تحلیل توصیفی پژوهشگران دادههای جمعیت شناختی تحقیق را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقهبندی میکنند، در اين بخش از تجزيه و تحليل آماري به بررسي چگونگي توزيع نمونه‌هاي آماري ازحيث متغيرهايي چون، جنسيت، سن، تحصیلات و سابقه اجرایی پاسخ دهندگان پرداخته مي‌شود.
الف) جنسیت پاسخ دهندگان
جدول 4-1 فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مرد
15
72
72
زن
6
28
100
کل
21
100

با توجه به جدول (4-1) آمار مردان حدود 72 درصد است و 28 درصد از کارکنان که در تحقیق حاضر شرکت کرده اند زن میباشند.
ب) سن پاسخ دهندگان
جدول4-2 فراوانی سن پاسخ دهندگان
سن(سال)
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 30
3
15
15
بین 30 تا 40
5
23
38
بیش از40
13
62
100
کل
21
100

با توجه به جدول(4-2) تعداد کل پاسخ دهندگان 21 نفر است که 15 درصد از افراد کمتر از 30 سال سن دارند، همچنین 23 درصد از افراد بین 30 تا 40 سال هستند و 62 درصد بیش از 40 سال سن دارند.
ج) تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول 4-3 فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
فوق دیپلم
2
10
10
لیسانس
16
76
86
فوق لیسانس و بالاتر
3
14
100
کل
21
100

با توجه به جدول (4-3) حدود 10 درصد از افراد تحصیلات فوق دیپلم دارند و 76 درصد تا مقطع لیسانس تحصیل کرده اند، همچنین 14درصد از پاسخ دهندگان مدرک فوق لیسانس و بالاتر دارند.
د) سابقه اشتغال در سازمان پاسخ دهندگان
جدول 4-4 سابقه اجرایی افراد
سابقه جرایی(سال)
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 5
3
14
14
بین 5 تا 10
2
10
24
بین 10 تا 15
4
19
43
بین 15 تا 20
4
19
62
بین 20 تا 25
3
14
76
بیش از 25
5
24
100
کل
21
100

با توجه به نتایج آمارها نشان میدهد حدود 14 درصد از افراد کمتر از 5 سال سابقه اجرایی دارند و همچنین 10 درصد بین 5 تا 10 سال سابقه دارند. همچنین 19 درصد از افراد بین 10 تا 15 سال سابقه دارند. همچنین 19 درصد از افراد بین 15 تا 20 سال سابقه دارند همچنین 14 درصد از افراد بین 20 تا 25 سال سابقه دارند افرادی که بیش از 25 سال سابقه اجرایی دارند حدود 24 درصد هستند.

4-2- آزمون سوالات پژوهش
4-2-1- آزمون سوال اول:
شاخصهاي (عوامل) اصلي ارزيابي الگوهاي مناسب بودجهريزي چيست؟
با توجه به اطلاعات بدست آمده از خبرگان(اساتید و کارشناسان بودجه مدیریت درمان یزد) که در جدول(4-5) آمده است، با استفاده از نرم افزار تاپسیس فازی آزمون سوال انجام گرفت.
جدول4-5 نظرسنجي خبرگان
فرد5

فرد4
فرد3
فرد2
فرد1
گزینه
معیار
4
5
5
5
4
تخصیص بهینه منابع
5
5
5
5
5
تامین کننده اهداف سازمان
4
5
5
3
4
سازگاری با وظایف سازمان
4
5
4
4
3
كارايي
3
4
4
3
3
عقلاییتربودن بودجه
3
4
4
4
4
امكان مقايسه پروژههاو برنامهها
4
4
5
4
4
امکان مشارکت گروهی
4
4
4
5
5
انعطاف پذیری
5
5
5
5
5
شفاف بودن بودجه
4
4
5
4
4
پاسخگوبودن
4
4
5
5
4
سهولت كنترل بودجه
4
4
5
4
4
سهولت کنترل عملیات
4
4
5
4
4
سادگی اجرا
اولویت‌بندی گزینه‌ها با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی براساس نظرات خبرگان، اعداد فازی و عبارات کلامی به کار رفته در این تحقیق در جدول(4-6) نشان داده شده است.
جدول4-6- اعداد فازی و عبارت کلامی
عدد فازی
عبارت کلامی
(1,1,3)
خیلی ضعیف
(1,3,5)
ضعیف
(3,5,7)
متوسط
(5,7,9)
خوب
(7,9,11)
خیلی خوب
براساس اعداد فازی و عبارات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد سازمان تامین اجتماعی، روش تحقیق، روش پژوهش، جامعه آماری Next Entries منبع پایان نامه درمورد تخصیص بهینه، انعطاف پذیری، تامین کننده، رتبه بندی