منبع پایان نامه درمورد دانشجویان دختر، گروه کنترل، مبانی نظری، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

ر می گیرند، ماهیت این اختلال عملکرد در تعیین نوع تمرین براي بازگرداندن ثبات یا نقش حمایتی مهم است. یکی از این تمرینات، تمرینات اختصاصی ثبات دهنده گردن است، تمرین هاي ثبات دهنده با تقویت ایزومتریک عضلات مالتی فیدوس، روتاتورها وفلکسورهاي عمقی سبب استحکام ستون فقرات گردنی می شوند و سبب تقویت عضلات موضعی اطراف گردن می شوند، این تمرین ها مشابه تمرینات ثبات دهنده کمر براي بهبود مکانیسم هاي ذاتی ستون فقرات طراحی شده اند، از نقطه نظر زمان و تجهیزات تمرین هاي ساده اي هستند ولی از لحاظ فیزیولوژیک پیچیده می باشند. (اکبری و همکاران1388).
در مطالعه اکبری و همکاران که به مقایسه اثربخشی تمرینات ثبات دهنده و دینامیک در بهبود ناتوانی و درد مزمن گردن پرداخته بود، اثربخشی بیشتر تمرینات ثبات دهنده در مقایسه با تمرینات دینامیک را در بهبود درد و ناتوانی افراد گردن دردی مطرح کرد(اکبری و همکاران 1388).
بنابراین از آنجايي که هرگونه برنامه ريزي به منظور پيشگيري، درمان يا توانبخشي گردن درد در افراد مستلزم آگاهي از علل آن به همراه معرفی تمریناتی برای بهبود گردن درد می باشد، محقق در صدد پاسخ دادن به این سوال است که تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد، تعادل و حس وضعیت گردن در دختران مبتلا به گردن درد غیراختصاصی مزمن دانشگاه باهنر چگونه بود؟

1-3 اهميت و ضرورت اجرای تحقيق
گردن درد، دومين ناتواني شايع عضلاني- اسکلتي بعد ازکمر درد است که در سال هاي اخير به دليل پيشرفت تکنولوژي و کار با رايانه ميزان آن رو به افزايش است. (سعادت 2012)، که علاوه بر ناراحتی های جسمی و ذهنی، باعث غیبت از کار می شود (تیمیلا12 2000). لذا این درد تاثیر ویژه ای بر فعالیت های زندگی، اشتغال و تفریح دارد و باعث کاهش کیفیت زندگی می شود و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، هزینه های قابل توجه بهداشتی و درمانی را دربردارد. (فیلیپ راو13 2008). گردن درد منجر به بروز اختلال در خواب و فعالیت های داخل و خارج از منزل می شود. در افراد گردن دردی انجام بسیاری از فعالیت ها از جمله رانندگی و کار با کامپیوتر مشکل داشته و اغلب مشارکت های اجتماعی و ورزشی در این افراد کاهش می یابد و اختلال در این فعالیت ها در نتیجه گردن درد، روابط شخصی، خانوادگی، سیستم سلامت و اقتصاد را به میزان قابل ملاحظه ای متاثر می سازد. (احسانی 1390) بطوریکه بخش بزرگی از مراقبت های سلامتی به مراقبت از مشکلات گردن اختصاص داده شده و سالانه میلیون ها دلار صرف درمان می شود و خسارت جبران ناپذیری را به بار می آورد. (برانفورت14 2001)
در مطالعه ماکلا15 و همکاران بر روی 8000 نفر از جمعیت عمومی5/13% زنان و 5 /9% مردان درد گردن را ذکر کردند. (افتخار سادات 2013) که احتمالاً زنان بار اسکلتی عضلانی بیشتری در مقایسه با مردان برای انجام فعالیت های خود بکار می گیرند و علائم بالینی خود را بیشتر از مردان گزارش می- کنند، به همين دليل بررسي و درمان ضايعات گردني در خانم ها ضروري تر به نظر مي رسد . (احسانی 1390)
بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده ضرورت انجام یک تحقیق براي مشخص نمودن تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد، تعادل و حس وضعیت افراد گردن درد وجود دارد.

1- 4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف کلی: هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد، تعادل و حس وضعیت گردن در دانشجویان دخترمبتلا به گردن درد غیر اختصاصی دانشگاه شهید باهنرکرمان بود.

1-4-2 اهداف اختصاصی:
1. تعیین اثر تمرينات ثبات دهنده بر میزان تعادل در دانشجويان دختر مبتلا به گردن درد غیر اختصاصی.
2. تعیین اثر تمرينات ثبات دهنده بر میزان حس وضعیت در دانشجويان دختر مبتلا به گردن درد غیراختصاصی .
3. تعیین اثر تمرينات ثبات دهنده بر میزان درد در دانشجويان دختر مبتلا به گردن درد غیر اختصاصی.
4. مقایسه اثر تمرینات ثبات دهنده بر تعادل در بین گروه کنترل و تجربی در دانشجویان دختر.
5. مقایسه اثر تمرینات ثبات دهنده بر حس وضعیت در بین گروه کنترل و تجربی در دانشجویان دختر .
6. مقایسه اثر تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد در بین گروه کنترل و تجربی در دانشجویان دختر.

1- 5 فرضیه های تحقیق:
1. تمرینات ثبات دهنده بر میزان تعادل دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیراختصاصی تاثیر معناداری دارد.
2. تمرینات ثبات دهنده بر میزان حس وضعیت دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیراختصاصی تاثیر معناداری دارد.
3. تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیراختصاصی تاثیر معناداری دارد.
4. بین میزان تعادل دانشجویان دختر دارای گردن درد غیراختصاصی بعد از اعمال تمرینات ثبات دهنده و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد.
5. بین میزان حس وضعیت دانشجویان دختر دارای گردن درد غیراختصاصی بعد از اعمال تمرینات ثبات دهنده و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .
6. بین میزان درد دانشجویان دختر دارای گردن درد غیراختصاصی بعد از اعمال تمرینات ثبات دهنده و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .

1-6 پیش فرض های تحقیق:
1- شرکت کنندگان انگیزه کافی برای جواب دادن به پرسشنامه را داشته اند.
2-آزمودني ها، حداكثر تلاش خود را در انجام آزمون ها و اجرای برنامه بكار برده اند.
3-آزمودني ها از هيچ دارويي براي تسكين درد استفاده نكرده اند.
4-اندازه گيري از آزمودنی ها به طور يكسان و هماهنگ انجام شده است.

1-7 قلمرو تحقیق (محدوده تحقیق):
1- افراد شرکت کننده در تحقیق از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه باهنر بودند.
2- دامنه سنی دانشجویان بین28- 18 سال در نظر گرفته شد.
3-وجود هر كدام از موارد عنوان شده در زير، با تشخیص پزشک، باعث حذف نمونه از شركت در مراحل اجراي آزمون گرديد.
• سابقه سربه جلو، آسيب ديدگي ناحيه ستون فقرات، سر و كمربند شانه اي (اسکیپاتی16 2003).
• سابقه جراحي در ناحيه سر، گردن، كل ستون فقرات و كمربند شانه اي (کورتالس172003).
• وجود ناهنجاري هاي بدني (معروفی 1390).
•سابقه تصادف و ضربه به گردن (اکبری1388، تینگ 2007).
• نياز هاي دارويي طولاني مدت (کورتالس2003).
• سابقه بیماری های قلبي و تنفسي در 5 سال گذشته.
• وجود اختلالات و ناهنجاري هاي مادرزادي (آرامی1390).
•درگيري سيستم عصبي، ديابت، آرتريت روماتوييد و آسيب سيستم دهليزي(تینگ182007، لی19 2007).
• وجود فتق دیسک، پاراستزی،گزگز، بی حسی و درد انتشاری(اکبری1388، پینسالت202008).

1-8 محدودیت های تحقیق
– کنترل شرایط روحی روانی و میزان دقت شرکت کنندگان هنگام پاسخ به پرسشنامه.
– آزمون گیری از تمام شرکت کننده ها در یک روز.
– عدم کنترل عواملي نظير ترس از درد، ميزان انگيزش و ساير عوامل روانی.
_ عدم کنترل تفاوت های فردی بین شرکت کننده ها.
-عدم درک یکسان مفهوم درد.

1-9 تعریف واژه های تحقیق
1-9-1 تعریف نظری واژه های تحقیق

-تعادل: تعادل به عنوان توانایی حفظ یا برگشت مرکز ثقل بدن در محدوده سطح اتکا و یا کنترل و حفظ وضعیت بدن در فضا به منظور دستیابی به پایداري و جهت گیري تعریف می شود(صادقی 1392).

-حس وضعیت: توانایی احساس و درک موقعیت فضایی مفصل و حرکت، بدون استفاده از چشم است. (کوروش فرد 1390).

-گردن درد غیر اختصاصی : به گردن دردی گفته می شود که علت خاصی برای آن نمی توان پیدا کرد این گردن درد بدون علت پاتولوژی مشخص مثل فتق دیسک، فشار روی ریشه عصب و تغییرات تخریبی استخوان تعریف می شود. (سعادت و همکاران 2012)

1-9- 2 تعریف عملیاتی واژه های تحقیق
-تعادل: کسب میزان امتیاز از حفظ وضعیت بدن بر روی تعادل سنج دیجیتالی بایودکس در دو سطح پایدار(12) و سطح ناپایدار(6).
-حس وضعیت: میزان خطای بازسازی سر و گردن در حرکت اکستنشن،چرخش به راست و چرخش به چپ بوسیله کلاه با نشانگر لیزری.
-گردن درد غیراختصاصی: گردن دردی است که افراد در یک سال گذشته حداقل سه ماه گردن درد داشته باشند و معیارهای خروج از تحقیق شامل فتق دیسک، سابقه ضربه، تصادف، جراحی، بیماری های عصبی و دیابت و…را نداشته باشند و توسط پزشک تایید شده باشند.

2-1 مقدمه
ويژگي خاص تربيت بدني و ورزش كه همانا مختص نبودن ورزش به يك گروه خاص از افراد جامعه مي باشد، جايگاه والايي را براي آن فراهم نموده است. در زندگي ماشيني امروزه سلامتي جسم و روح همواره در معرض تهديد جدي بوده و اثرات سوء اين تهديد در تمام جنبه هاي زندگي ظاهر گرديده است. یکی از عوارض این زندگی ماشینی و بی تحرکی ،دردهای ناحیه گردن ا ست. در اين زمينه تحقيقات و پژوهش هاي علمي زيادي هم زمان با پيشرفت صنعتي بشر جهت مبارزه با دستاوردهاي زيان آور جسماني آن صورت گرفته كه در اين راستا تربيت بدني و علوم ورزشي از اين قاعده مستثني نبوده است. بنابراين در این فصل با ارائه دو بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق، به بررسی و تحقیقات انجام شده در زمینه گردن درد و تعال و حس وضعیت می پردازیم. در بخش مبانی نظری تحقیق، مطالبی در مورد ستون فقرات، ستون فقرات گردنی، حرکات گردن، عضلات گردن،گردن درد غیراختصاصی، تعادل، نقش گردن در حفظ تعادل، شیوع گردن درد و تمرینات ثبات دهنده پرداخته ودر بخش مربوط به پیشینه تحقیق ابتدا تحقیقات انجام شده در داخل کشور و سپس تحقیقات انجام شده در خارج کشور را بر حسب تقدم و تاخر مرور و سپس جمع بندی می گردد.

2-2 مبانی نظری تحقیق
2-2-1 آناتومی و عملکرد ستون فقرات گردنی
اسكلت بدن انسان شامل دو قسمت محوري و ضمائم متصل به آن است. قسمت محوري شامل سر، ستون مهره ها و اتصالات آن، دنده ها و جناغ مي باشد كه اسكلت اوليه انسان را به وجود مي آورند. ستون مهره ها در قسمت خلفي– مياني بدن قرار گرفته است كه شامل 33 مهره مي باشد (تصویر2- 1) .(گریپ 200821، هرتلینگ22 2006)

تصویر2- 1ستون فقرات

ستون فقرات گردني به سمت عقب مقعر است و در محل اتصال3/ 2 جلویی و3/ 1 عقبی گردن قرار دارد (افهمی 1389) .
گردن شامل دو بخش فوقانی و تحتانی می باشد. بخش فوقانی شامل اکسیپوت، C1 وC2 می باشد و بخش تحتانی شامل C2-C7 می باشد (هرتلینگ 2006) .
ستون فقرات گردنی، ناحیه مهم وکلیدی در کنترل وضعیت بدن است. این ناحیه مسئول حفظ ثبات ارگان های حسی مهم بینایی وشنوایی، حمایت سر روی تنه، جهت دهی سر در فضاوانتقال نیروهای وضعیتی از تنه به سر است. با وجود اینکه سروگردن ٧ درصد کل وزن بدن هستند، ولی ناحیه گردن23 عضله مختلف دارد که به دو طرف ستون مهره ها متصل می شوندکه بیشتر آنها عمل مشابه دارند، تعداد این عضلات بیشتر از میزان مورد نیاز، برای تولید حرکات سر است. عضلات گردن مورفولوژی خاصی دارند،آن ها چندین محل اتصال دارند، ازدو یا چند مفصل عبور می کنندوبر خلاف عضلات اندام ها که اتصالات تاندونی مشخص به استخوان دارند، این عضلات معماری پیچیده ای دارندکه شامل تاندون های کوچک وآپونوروز است و هر عضله چندین عملکرد دارد (سعادت2012) .

2-2-2 آرتروکینماتیک گردن
مفاصل فاست در بخش پایینی گردن مسطح هستند و فقط امکان حرکات لغزش بالایی و پایینی را دارند. در لغزش پایینی یا اکستنشن سطوح مفصلی در حداکثر تجانس و مفاصل و کپسول مفصلی در حداکثر کشیدگی قرار دارند.اکستنشن در موقعیت بسته مفصلی23 هست و ستون فقرات گردنی در حداکثر پایداری قرار دارند. همچنین در فلکشن کامل لیگامنت ها و کپسول مفصلی در وضعیت کشیدگی قرار دارند اما سطوح مفصلی به سختی درگیرند و حالت بی ثباتی است (هرتلینگ 2006).

2-2-3 گردن درد غیر اختصاصی
در تقسیم بندی از گردن درد که پژوهشگران گرایش زیادی به آن پیدا کرده اند و در بسیاری از تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد، تقسیم بندی بر اساس درگیری ساختارهای آناتومیک یا روند آسیب می باشد. بدین ترتیب و بر اساس این مدل تقسیم بندی، بیماران در دو گروه گردن درد اختصاصی و گردن درد غیراختصاصی قرار می گیرند. از نظر اپیدمیولوژی اکثر بیماران دارای گردن درد را گروه گردن درد غیراختصاصی تشکیل می دهد. گردن درد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد درد مزمن، کنترل قامت، گروه کنترل، سیستم عصبی Next Entries منبع پایان نامه درمورد گروه کنترل، درد مزمن، افراد مبتلا، روش تحقیق