منبع پایان نامه درمورد دانشجویان دختر، آزمون فرضیه، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

ن تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر حس وضعیت در هر سه جهت وجود دارد (05/0>p). بنابراین فرض صفر تحقیق رد می شود.

جدول 4-3 :مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر میزان حس وضعیت دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیراختصاصی در قبل و بعد از تمرین
گروه
حس وضعیت
قبل از تمرین
بعد از تمرین
معنی داری

تعداد
انحراف استاندارد ± ميانگين
تعداد
انحراف استاندارد ± ميانگين

چرخش به راست (درجه)

15
75/3±12/10

12
62/2±57/6
001/0*
چرخش به چپ (درجه)

45/4±82/11

50/4±45/9
001/0*
فلکشن(درجه)

52/5±04/11

02/4±79/8
026/0*
* معنی داری در سطح 05/0

نمودار4-2: مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر میزان حس وضعیت دانشجویان دخترمبتلا به گردن درد غیراختصاصی در قبل و بعد از تمرین

4-3-3 آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم: تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیراختصاصی تاثیر معناداری ندارد.
جهت بررسی تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیراختصاصی از آزمون تی وابسته استفاده شد. نتایج جدول 4-4 نشان می دهد که تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد معنی دار است(05/0>p). بنابراین فرضیه صفر تحقیق رد می شود.

جدول 4-4 : مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیراختصاصی در قبل و بعد از تمرین

متغیر
تعداد
قبل از تمرین
بعد از تمرین
معنی داری

درد (درصد)

12
انحراف استاندارد ± ميانگين
انحراف استاندارد ± ميانگين

022/0*

63/3±50/25
15/3±83/18

* معنی داری در سطح 05/0

4-3-4 آزمون فرض چهارم
فرضیه چهارم:
بين میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر تعادل دانشجویان دختر دارای گردن درد غیراختصاصی در گروه تجربی بعد از اعمال پروتکل با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد.
جهت بررسی تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر تعادل در بین دو گروه تجربی و کنترل از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج جدول 4-12 نشان می دهد که تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر تعادل در شاخص های کلی و قدامی- خلفی معنادار است(05/0>p) اما در شاخص داخلی-خارجی معنادار نبود(05/0جدول 4-5 : مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر تعادل بین گروه تجربی بعد از اعمال پروتکل و گروه کنترل
گروه
تعادل
تجربی
کنترل
معنی داری

تعداد
انحراف استاندارد ± ميانگين
تعداد
انحراف استاندارد ± ميانگين

کلی(میزان خطا)

12
29/.±90/.

13
26/.±23/1

008/0*
قدامی-خلفی (میزان خطا)

27/.±66/.

22/.±97/.

005/0*
داخلی-خارجی (میزان خطا)

13/.±52/.

14/.±60/.

19/0

* معنی داری در سطح 05/0

نمودار 4-3: مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر تعادل بین دو گروه تجربی بعد از اعمال پروتکل و گروه کنترل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد شاخص توده بدنی، نقطه مرجع، دانشجویان دختر، آزمون فرضیه Next Entries منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی، توزیع فراوانی، اطلاعات حسابداری