منبع پایان نامه درمورد خودروسازی، سیستم مدیریت کیفیت، دانشگاه آزاد اسلامی، مدیریت صنعتی

دانلود پایان نامه ارشد

ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
16. مه پیکر، محمد رضا (1381)، مقایسه سیستمهای تضمین کیفیت با تاکید بر الزامات و خواست مشتری
17. ایرانزاده،سلیمان، بررسي تاثيرسيستم كيفيت برشاخص هاي كيفيت ISO/TS 16949درصنايع قطعه سازي استان آذربايجان شرقي (مطالعه موردي)
18. استاندارد ایران ISO 84024(1387)، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
19.رحمانیان،اعظم، (1388)،بررسی تاثیر پیاده سازی ISO/TS 16949 در شرکت های خودروسازی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
20. فارسيجاني،ح،كلاس جهاني ساز مان ها و مديريت كيفيت،1386،چاژ اول،تهران،انتشارات مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
21. فارسيجاني،ح،برنامه ريزي استراتژيك مديريت كيفيت،1386،چاژ اول،تهران،انتشارات مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
22. رضا زاده نياوراني،و،راهنماي جامع ISO/TS 16949:2002 ،1384،چاپ اول،تهران،نشر نورپردازان
23. جوادي،امير رضا،دلايل عدم موفقيت اجراي استاندارد ISO 9000 در برخي شركت ها،مجله تدبير،شماره 103 خرداد 79
24. بخشي،م،كاربرد ديدگاه فرايندگرا در طرح ريزي سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد
ISO/TS 16949:2002،مجله صنعت خودرو،شماره: 102،دي 1386
25. اميران،حيدر،مجموعه ISO 9000،1375، انتشارات مشاورين كيفيت ساز،تهران
26. انصاري،م،بررسي مهمترين ابزارهاي نوين مديريت در قرن بيست و يكم،1386،سومين كنفرانس ملي مديريت عملكرد
27. حسيني،ابوالحسين، استاندارد جهاني صنعت خودرو ((ISO/TS 16949،1381،ويرايش دوم،انتشارات علم و ادب
28. پرسشنامه مقاله بررسی تاثیرISO/TS 16949 بر صنایع خودروسازی و قابلیت های سازمانی ایجاد شده ناشی از
پیاده سازی آن (استادی و همکاران،2010)
29. چك ليست مميزي داخلي استاندارد ISO/TS 16949،كتابچه استاندارد ISO/TS 16949،شركت IMQ، 2013
منابع لاتين
1. Ostadi, B., Aghdasi, M., & Kazemzadeh, R. B. (2010). The impact of ISO/TS 16949 on automotive industries and created organizational capabilities from its implementation. Journal of Industrial Engineering and Management, 3(3), 494-511.
2. K.Ishilawa,” What is quality control?” The Japanese Way,Prinice-hall,1985
3. Crosby,Philip B,”Quality without tears:The art of Hassle-Free management”,Mc Graw-Hill,1984
4. ISO organization,ISO/TS 16949,Technical Specification,3rd edition,2009
5.Survey on the implementation of quality management in Malaysian automotive Suppliers,2010
6.Pre-assessment questionnaire (Srilanka standards institution,2011)
7. Measuring the relative efficiency, Journal of Operational Research Society,vol.64,No. 2,2013)

پيوست ها

• پیوست الف: پرسشنامه

بسمه تعالي
پاسخگوي گرامي
با سلام
پرسشنامه اي که به پيوست تقديم مي گردد، بخشي از تحقيق علمي است که با هدف جمع آوري اطلاعات مورد نياز براي «بررسي تاثير پياده سازي استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفی در صنايع قطعه- سازي خودرو– مطالعه موردي شركت سايپاپرس» به عنوان پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد تنظيم شده است. از آنجايي که نظرات جنابعالي مهمترين منبع براي انجام اين تحقيق به شمار مي آيد،خواهشمند است با مطالعه و پاسخگويي کامل اينجانب را در نيل به اهداف اصلي تحقيق ياري رسانيد. لازم بذکر است ISO/TS 16949 در شرکت سایپاپرس در سال 1383 پیاده سازی شده است.
با تشکر
رضا شفيعي نيك
• جنسيت: مرد زن
• سن: كمتر از 30 سال 35-30 سال 40-36 سال 45-41 سال بيشتر از 45 سال
• سطح تحصيلات: فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس
• سابقه كار در شركت سايپاپرس: كمتر از 5 سال 10- 6 سالس بیش از 10 سال
• سمت: کمک کارشناس ک كارشناس كارشناس مسئول رئيس مدير معاون

جدول الف-1: سوالات پرسشنامه
رديف

سوالات
خيلي زياد
زياد
تاحدي
كم
خيلي كم
1
نگرش های مديران اجرايي تاچه حد فرايندهاي توليد را تسهيل نموده است؟

2
پس از اجراي ISO/TS 16949به چه میزان ارائه نوآوری در سازمان افزایش یافته است؟

3
انتقال اطلاعات و ارتباط با تامین کنندگان پس از اجرای ISO/TS 16949 تاچه حد تسهیل شده است؟

4
مدیران سازمان در ارائه و اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت تا چه اندازه خود را مسئول می دانند؟

5
بهبود ملموس اثربخشي شغلي تاچه حد پس از اجراي ISO/TS 16949 افزايش يافته است؟

6
مدیران سازمان در ارائه و اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت تا چه اندازه توانایی دارند؟

7
دسترسی به مدارک و مستندات سازمان تاچه اندازه با بکارگیری ابزارهای مناسب تسهیل شده است؟

8
مدیران سازمان در پيشبرد اهداف كلان سازمان تا چه اندازه موثر هستند؟

9
مفاد خط مشي كيفيت مورد تاييد مديريت ارشد به چه ميزان در سازمان اجرا مي شود؟

10
ايجاد كانالهاي ارتباطي با ذينفعان را تاچه اندازه براي سازمان اثربخش مي دانيد؟

11
اعمال يك نظام يكپارچه در سازمان تاچه حد بر تعاملات درون سازماني سازمان موثر واقع شده است؟

12
پس از اجراي ISO/TS 16949در سازمان تاچه حد از بروز خطاي اپراتوري در حين توليد جلوگيري شده است؟

13
ارتقاء سطح دانش كيفي تامين كنندگان مرتبط با سازمان پس از اجراي ISO/TS 16949 به چه ميزان افزايش يافته است؟

14
تاچه حد بسترهاي لازم براي ايجاد ارتباطات برون سازماني فراهم مي باشد؟

15
برقراری ارتباطات بین واحدها را تاچه اندازه برای اهداف سازمان اثربخش می دانید؟

16
اختيارات لازم از سوي مديريت ارشد جهت برقراري ارتباطات برون سازماني به چه ميزان تنفيذ شده است؟

17
وضعیت سازمان را در ارتقاء عملكرد منابع انساني به چه ميزان ارزيابي مي نماييد؟

18
مديريت ارشد به چه ميزان متعهد به اجراي فرايندهاي مصوب كاري مي باشد؟

19
ارتباط و يكپارچگي بين فرايندهاي كاري در سطح سازمان به چه ميزان مشاهده مي شود؟

20
شكايات مشتريان سازمان پس از اجراي ISO/TS 16949 به چه ميزان كاهش يافته است؟

21
دامنه وسعت و وضعيت سازمان تاچه حد بر عمكرد فرايندهاي كاري آن موثر مي باشد؟

22
اطمينان به سوابق و مستندات ايجاد شده در سازمان جهت تهيه گزارشات مديريتي به چه ميزان مي باشد؟

23
تعامل با تامين كنندگان مرتبط با سازمان پس از اجراي ISO/TS 16949 به چه ميزان افزايش يافته است؟

24
تحويل به موقع خدمات و قطعات از تامين كنندگان پس از اجراي ISO/TS 16949 به چه ميزان افزايش يافته است؟

25
وضعيت سازمان را تاچه حد بر ارتقاء آن در جامعه موثر مي دانيد؟

26
مستندسازي فرايندهاي كاري تاچه حد براي كليه عمليات هاي توليدي و غير توليدي انجام شده است؟

27
وضعیت تخصیص مشاغل به پرسنل را تا چه حد برای اهداف سازمان موثر می دانید؟

28
پس از اجراي ISO/TS 16949 در سازمان تاچه حد سطح انگيزش شغلي در بين پرسنل افزايش يافته است؟

29
سازمان پس از اجراي ISO/TS 16949 تاچه حد موفق به كاهش ضايعات داخلي خطوط توليدي خود شده است؟

30
پس از اجراي ISO/TS 16949در سازمان تاچه حد مشخصات فني محصولات با الزامات مدنظر مشتري تطابق داشته است؟

31
ايجاد مدارك و مستندات تاچه حد منجر به بهبود فرايندهاي كاري سازمان شده است؟

32
پس از اجراي ISO/TS 16949به چه ميزان حمايت مديريت ارشد بر بهبود سطح كيفي محصولات افزايش یافته است ؟

33
زمان پاسخگويي به نيازهاي مشتريان پس از اجراي ISO/TS 16949 به چه ميزان كاهش يافته است؟

34
پس از اجراي ISO/TS 16949 در سازمان تاچه حد رضايت شغلي در بين پرسنل افزايش يافته است؟

35
بازنگري قوانين،الزامات و فرايندهاي اصلي سازمان تاچه حد براي مديريت ارشد داراي اهميت است؟

36
اعمال يك نظام يكپارچه در سازمان تاچه حد بر تعاملات برون سازماني سازمان موثر واقع شده است؟

37
مدیریت ارشد به چه میزان پشتیبان اجرای فرايندهاي مصوب كاري مي باشد؟

38
پس از اجراي ISO/TS 16949نقش مديريت ارشد بر تحقق الزامات مدنظر مشتري به چه ميران افزايش يافته است؟

ادامه جدول الف-1: سوالات پرسشنامه
رديف

سوالات
خيلي زياد
زياد
تاحدي
كم
خيلي كم
39
میزان تولید پس از اجرای ISO/TS 16949 در سازمان به چه ميزان افزايش يافته است؟

40
سطح دانش و آموزش پرسنل موثر بر كيفيت پس از اجراي ISO/TS 16949 به چه ميزان افزايش يافته است؟

41
محصولات برگشتی از مشتریان پس از اجراي ISO/TS 16949 تاچه حد کاهش یافته است؟

42
پس از اجراي ISO/TS 16949به چه ميزان حمايت مديريت ارشد بر تحقق نيازمندي هاي نيروي انساني افزايش یافته است؟

43
پس از اجراي ISO/TS 16949در سازمان قابلیت دوام و عملکرد محصول تاچه حد افزایش یافته است؟

44
اعمال يك نظام يكپارچه در سازمان تا چه حد از بروز دوباره کاری ها در فعالیت ها و فرایندها جلوگیری کرده است؟

45
رضايت مشتريان سازمان پس از اجراي ISO/TS 16949 به چه ميزان افزايش يافته است؟

46
پس از اجراي ISO/TS 16949در سازمان تاچه حد مدارك و سوابق اپراتوري توليد در دسترس بوده است؟

47
سازمان پس از اجراي ISO/TS 16949 تاچه حد موفق به كاهش درصد توقفات خطوط توليدي خود شده است؟

48
سودآوري پس از اجرای ISO/TS 16949 در سازمان به چه ميزان افزايش يافته است؟

Abstract

Nowadays,implementation of different standards in companies and institutions has been increasingly expanded. Taking quality certification along with beneficial results requires expending money.This research concentrates on the study of results of ISO/TS 16949 implementation on improvement of quality indices.The research consists of 1 major hypothesis and 6 minor hypotheses.Used analyses are testing normality of statistical population,Pearson correlation coefficient,Conformity Factor Analysis & Structural Equation Modeling (SEM).
Data of 217 accepted questionnaires were evaluated by standard, scientific and statistical tools then following steps have been done:
First, the normality claim of data distribution was proved.Second,correlation coefficient of dimensions of research subject was determined as positive & meaningful.Finally,Causative Relation between “quality management system implementation, based on ISO/TS 16949, and quality indices” has been analyzed by Structural Equation Modeling (SEM).
All meaningful numbers of model parameters are bigger than 1.96 and meaningful. The meaningful number of 3.45 between “quality management system implementation, based on ISO/TS 16949, and “quality indices” shows the positive and meaningful causative relation between these parameters.Therefore major hypothesis is approved and it’s possible to state that improvement of “quality management system implementation,based on ISO/TS 16949” in related population within 95% confidence level makes promotion of “quality

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد صنعت خودرو، مدیریت دانش، دانشگاه تهران، مدیریت صنعتی Next Entries منبع پایان نامه درمورد قابلیت های سازمانی، خودروسازی