منبع پایان نامه درمورد حمل و نقل، مدیریت موجودی، تکنولوژی اطلاعات، مواد غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

خواست مشتري ميپردازد.
پردازش: ارائه برنامه زمانبندي توليد، كنترل كيفيت.
موجودي: تأمين نيازمنديهاي تقاضا ضمن توجه به هزينهها و نگهداري موجودي.
خريد: ارزيابي عرضهكنندگان بالقوه، پشتيباني خط توليد.
تأمينكنندگان (عرضهكنندگان): ارائهكننده كالا و مواد اوليه در كمترين زمان، با كيفيت و انعطاف بالا.
مكانيابي: مشخصكننده موقعيت تجهيزات.
پشتيباني (تداركات): به هماهنگي در تدارك مواد و ملزومات ميپردازد (مقدسي، 1390).

اعضای زنجیرههای تأمين:
در سادهترین حالت یک زنجیره تأمين از یک شرکت و مشتریان و تأمينکنندگانش تشکیل شده است. این مجموعه، گروهی اولیه و پایهای از اعضا است که زنجیره تأمين سادهای را ایجاد میکند. در زنجیرههای تأمين گسترش یافته سه نوع دیگری از اعضا نیز وجود دارند. نخست این که در ابتدای این زنجیرههای تأمين، تأمينکننده یک تأمينکننده و یا تأمينکننده آغازی و دوم این که در انتهای زنجیره، مشتری و یا مشتری نهایی قرار دارند. در نهایت هم این که دسته کاملی از شرکتها که به یکدیگر خدمتدهی میکنند نیز در این زنجیرهها وجود دارد. این شرکتها، خدماتی همچون امور تدارکات، مالی، بازاریابی و تکنولوژی اطلاعات را ارائه میدهند.

2-8-1- تولیدکنندگان:
سازندگان یا تولیدکنندگان، سازمانهایی هستند که محصول را تولید میکنند و به دو دسته تولیدکننده مواد خام و یا تولیدکننده نهایی تقسیم میشوند. تولیدکنندگان مواد خام سازمانهایی هستند که معادن را استخراج میکنند، برای نفت و گاز به حفاری میپردازند و الوارها را میبرند. همچنین سازمانهایی که به فعالیت کشاورزی، پرورش دام و تهیه و تولید مواد غذایی دریایی مشغولند، جزء این دسته محسوب میشوند. تولیدکنندگان محصولات نهایی برای تولید محصولات خود از این مواد اولیه و قطعات نیمه مونتاژ شده توسط سایر سازندگان استفاده میکنند.

2-8-2- توزیعکنندگان:
توزیعکنندگان یا عمده فروشان شرکتهایی هستند که محصولات را بصورت حجیم از تولیدکننده دریافت نموده و مجموعهای از محصولات مورد نیاز مشتریان را به آنها تحویل میدهند. آنها معمولاً محصولات را در مقادیری بیش از میزان خرید مشتریان انفرادی، به مراکز تجاری میفروشند. توزیعکنندگان با نگهداری موجودی، نوسانات تقاضا را کنترل نموده و از انتقال آن به تولیدکنندگان جلوگیری میکنند. آنها همچنین عمده فعالیتهای فروش همچون یافتن مشتریان و ارائه خدمت به آنها را برعهده دارند. کارکردهای “زمانی و مکانی” یعنی تحویل محصول در زمان و محل مورد نظر مشتری توسط توزیعکنندگان صورت میگیرد. معمولاً یک توزیعکننده، سازمانی است که مالکیت محصولات دریافتی از تولیدکنندگان جهت فروش به مشتریان را در اختیار دارد. توزیعکنندگان علاوه بر فروش و ترویج محصول، فعالیتهای دیگری همچون مدیریت موجودی، امور انبارداری، حمل و نقل محصول و خدمات پس از فروش را نیز انجام میدهند. توزیعکننده میتواند تنها یک واسطه بین تولیدکننده و مشتری باشد، طوری که هیچگاه مالکیت محصول را در اختیار نگیرد. این نوع توزیعکنندگان عمدتاً امور فروش و ترویج محصول را برعهده دارند. در هر دو حالت فوق، توزیعکنندگان با رشد انتظارات مشتری و تغییر محصولات در دسترس، دائماً نیازهای مشتری را پیگیری نموده و آن را از طریق محصولات موجود مرتفع میسازند.

2-8-3- خردهفروشان:
خردهفروشان، موجودی را نگهداری نموده و آنرا در مقادیر کوچک به عامه مردم میفروشند. همچنین آنها رفتار و تقاضاهای مشتریانشان را از نزدیک تعقیب و پیگیری میکنند. هر خردهفروش از طریق ارائه ترکیباتی از قیمت، تنوع محصول، خدمات و تسهیلات به تبلیغ پرداخته و سعی مینماید تا مشتریان بیشتری را جذب کنند.
2-8-4- مشتریان:
مشتری یا مصرفکننده، هر فرد یا سازمانی است که از محصول استفاده میکند. یک مشتری سازمانی ممکن است محصولی را به منظور ترکیب با محصول دیگری خریداری نموده و این مجموعه را به مشتریان دیگری بفروشد. همچنین ممکن است مشتری، مصرفکننده نهایی محصول باشد که آنرا برای استفاده خود خریداری کرده است.

2-8-5- شرکتهای خدماتی:
این شرکتها، سازمانهایی هستند که به تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مشتریان خدماتی را ارائه میدهند. شرکتهای خدماتی، تخصصها و مهارتهای ویژهای داشته و بر روی یک یا چند فعالیت خاص مورد نیاز زنجیره تأمين متمرکز شدهاند. از اینرو آنها قادرند تا این فعالیتهای خدماتی را بسیار کاراتر و با قیمت مناسبتری از تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، خردهفروشان و یا مصرفکنندگان انجام دهند.
زنجیره تأمين، ترکیبی از اعضا شامل یک یا چند تولیدکننده و توزیعکننده و … است. نیازهای زنجیره تأمين در طول زمان ثابت است و آنچه که تغییر میکند، ترکیب اعضا و نقشهایی است که هرکدام از آنها برعهده دارند. در برخی از زنجیرههای تأمين، شرکتهای خدماتی کمی وجود دارند، چون سایر اعضا خودشان خدمات مورد نیاز را انجام میدهند. در سایر زنجیرههای تأمين، شرکتهای ارائه دهنده خدمات تخصصی با کارایی بسیار بالا وجود داشته و سایر اعضا به جای اینکه این خدمات را خودشان انجام دهند، آنها را به این شرکتها برون سپاری میکنند (هوگوس، 2003).

2-9-ديدگاههاي متفاوت در باره مديريت زنجيره تأمين:
مفهوم كنوني مديريت زنجيره تأمين از دو ديدگاه اساسي نسبت به آن به وجود آمده است.

2-9-1- ديدگاه خريد و تأمين خريداران صنعتي:
عموماً اكثر مقالات در مورد مديريت زنجيره تأمين مربوط به ديدگاه خريد و تأمين است. در اين ديدگاه، مديريت زنجيره تأمين به معني يكپارچهسازي بر اساس تأمينكننده است كه از عمليات سنتي خريد و مديريت عرضه ناشي ميشود. اين تعريف به اين نكته اشاره دارد كه خريد و مديريت مواد يك عمليات مهم و اساسي ميباشد. فلسفه مديريت اين است كه فعاليتهاي داخلي را گسترش داده و تمام شركتها را براي رسيدن به هدف بهينهسازي گرد هم ميآورد. مديريت زنجيره تأمين مجموعهاي از شركتها را تحت عنوان يك شركت مجازي در كنار هم جمع ميكند كه هدف آن مديريت بهينه فعاليتها شامل هماهنگي خريد، مديريت تقاضا و طراحي محصولات جديد و برنامهريزي و كنترل توليد ميباشد. اين ديدگاه مبتني بر صنعت توليد بوده و با فروش محصولات ارتباطي ندارد. در مدت زمان كوتاه، هدف آن بالا بردن توليد، كاهش ذخيره انبار و زيان گردش ميباشد، در حالي كه اهداف بلندمدت آن افزايش رضايت مشتري، سهم بازار و درآمد تمام اعضاي اين شركت مجازي ميباشد. براي رسيدن به اين اهداف تمام اعضاي شركت بايد متوجه باشند كه عمليات خريد يك ارتباط حياتي بين منابع تأمين و خود سازمان ميباشد (چون تن، 2001).

2-9-2- ديدگاه حمل و نقل و لجستيك كالا:
عمليات حمل و نقل و لجستيك صنعت، عمدهفروشي و خرده فروشي بر روي جنبه ديگري از مديريت زنجيرهْ تأمين تمركز دارد .پيدايش اين جنبه از مديريت زنجيرهْ تأمين به تلاشي براي مديريت بهتر عمليات حمل و نقل و لجستيك بر ميگردد. تحقيقات در زمينه لجستيك در دو شاخه لجستيك داخلي و خارجي دستهبندي ميشود كه تمركز اوليه بر روي لجستيك داخلي است. با توجه به اين ديدگاه مديريت زنجيرهْ تأمين اين تمركز بر روي لجستيك را دارد و تصميمگيري استراتژيك ميكند. اين تمركز لجستيكي محدود به صورت يك موضوع مهم در طي زنجيره ارزش از تأمينكننده تا مصرفكننده مطرح شد. اين تعريف باعث ميشود كه اعضاي زنجيرهْ ارزش به جاي آنكه هر كدام فقط كالا را در طول زنجيره به حركت درآورند، به عنوان يك نهاد لجستيكي واحد به عمل بپردازند. در چنين سيستمي از هماهنگ كردن عمليات لجستيكي هر شركت مستقل در زنجيره ارزش بيشترين مزايا به دست ميآيد. در چنين تعريفي مديريت زنجيره تأمين به معني لجستيك هماهنگ ميباشد و دامنه وسيعي را در بر ميگيرد. يك سيستم هماهنگ لجستيكي شامل هماهنگي فعاليتها و سيستمها و شركتهايي ميشود كه جريان كالاها را از تأمينكننده به سمت مشتري و بدون ضايعات كنترل ميكند. در حالي كه قبلاً لجستيك به معناي پركردن انبارها از كالا بود، يك سيستم يكپارچه لجستيكي شامل مديريت كالا، ارتباط با فروشنده، حمل و نقل، توزيع، انبارداري و خدمات ارسال ميشود. نقش توزيع فيزيكي مؤثر، يك جزء اساسي عمليات لجستيكي ميباشد. قطعات بايد سريعاً جايگزين شده و در موقع نياز و هر كجا كه به آن نياز است و در هر تعدادي، مخصوصاً در سيستمهاي توليد بهنگام در دسترس باشد. اين امر هدف تعويض ذخيره انبار با اطلاعات ميباشد. سازمان دهي مؤثر فعاليتهاي لجستيكي به وسيله توليد بهنگام براي كارايي شركت بسيار ضروري ميباشد. سازمانهايي كه در صنعت فروش مشغول به كار هستند از مديريت زنجيره تأمين براي مقابله با عدم قطعيت و پيچيدگي رو به افزايش بازار و شرايط رقابت استفاده ميكنند تا ميزان كالاي ذخيره شده را در كل زنجيره ارزش كاهش دهند. اين كار يك ابزار استراتژيك ميباشد و با مديريت حمل و نقل و لجستيك كلاسيك كه در آن زنجيره ارزش يك شركت واحد فرض ميشود، فرق دارد. در مفهوم لجستيك يكپارچه، يك چرخه كوتاه و قابل اعتماد تقاضا و توانايي برآورده كردن تمام تقاضاها، از اجزا مهم خدمات مشتريان به حساب ميآيد. با اين حال مهم است كه بدانيم توزيع جغرافيايي اجزاء زنجيره عرضه و هزينه خريد يا احداث سازمان، اساس كار لجستيكي ميباشد (چون تن، 2001).

2-9-3- ديدگاه مديريت زنجيره تأمين واحد و يكپارچه:
مديريت زنجيره تأمين واحد و يكپارچه، از تلفيق دو ديدگاه فوق بوجود ميآيد. شكل (2-1) بيانگر يك چهارچوب خلاصه از تكامل مديريت زنجيره تأمين در دو ديدگاه بالا ميباشد كه نهايتا ًبه يك بدنه واحد تبديل ميشود (چون تن، 2001).

مشكلات موجود در زنجيرهْ تأمين:
در جهان تجارت مثالهاي بيشماري از شركتهايي كه قادر نيستند به سطح تقاضايشان برسند و در نتيجه موجوديهاي هزينه بر را متحمل ميشوند، وجود دارد. اهم مشكلات طي زنجيره تأمين عبارتند از:

2-10-1- عدم اطمينان:
يك منبع اصلي عدم اطمينان زنجيره تأمين پيشبيني تقاضا است. پيشبيني تقاضا از چندين فاكتور از قبيل رقابت، قيمتها، شرايط فعلي، توسعه تكنولوژيكي و سطح عمومي تعهد مشتريان تأثير ميپذيرد. ديگر عامل عدم اطمينان زنجيره تأمين زمانهاي تحويل است كه خود به عواملي مانند نسبت خرابي ماشينها در فرآیند توليد خطي، فشردگي ترافيكي كه در حمل و نقل دخالت ميكند و مشكلات كيفيت مواد كه ممكن است تأخيرات توليد را ايجاد كند، وابسته است .

2-10-2- عدم هماهنگي:
اين نوع مشكلات هنگامي اتفاق ميافتد كه يك بخش شركت با ديگر بخشها ارتباط خوبي ندارد، وقتي پيغام براي شركاء تجاري غير قابل فهم باشد و وقتي بخشهاي شركت از بعضي مسائل آگاهي ندارند و يا خيلي دير از آنچه مورد نياز است و يا آنچه بايد اتفاق بيفتد آگاه ميشوند.

2-10-3- اثرشلاق چرمي:
اثر شلاقي به تغييرات نامنظم در سفارشات طي زنجيره تأمين اطلاق ميشود. اين اثر براي اولين بار به وسيله پروكتل و گمبل در ارتباط با يكي از محصولاتشان مشاهده و شناخته شد. در اين مشكل گرچه فروش واقعي در فروشگاهها نسبتاً ثابت و قابل پيشبيني بود، اما سفارشات عمدهفروشان و توزيعكنندگان براي سازنده ميدان نوسانات شديدي داشته و مشكلات موجودي محصول ساخته شده را داشت. يك تحقيق نشان داد كه سفارشات توزيعكنندگان به دليل پيشبيني ضعيف تقاضا و كمبود هماهنگي و اطمينان در ميان شركاء زنجيره تأمين تغييرات نامنظمي داشت، به دليل اينكه هر ماهيت مجزا طي زنجيره تأمين سفارشات و تصميمات موجودي را با يك ديد نسبت به منافع خود به طرف بالاي زنجيره تأمين انجامید كه اين منجر ميشد ميزان پيشبينيها به طرف بالاي زنجيره همچنان افزايش يافته و به موجوديهاي اضافهاي در تمام قسمتهاي زنجيره تأمين منجر شود.

2-10-4- ذخيره فريبنده:
اينگونه مشكل زماني كه مشتريان محصولي را ميخواهند كه در دسترس نيست، اتفاق ميافتد، گرچه در حقيقت وجود دارد، مثل وقتي كه محصول در جايي نادرست قرار ميگيرد يا اينكه مقدار ذخيره ناصحيح

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد حمل و نقل، مزیت رقابتی، تمرکززدایی، تکنولوژی اطلاعات Next Entries منبع پایان نامه درمورد مزیت رقابتی، زنجیره تأمین، نیروی انسانی، ارزیابی عملکرد