منبع پایان نامه درمورد حقوق مدنی، دانشگاه تهران، شرکت سهامی، قواعد عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

پیشین، ص 175.
154 – بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قراردادها، تهران، نشر میزان، 1378، ص 18.
155 – قاسم زاده، همان، ص 75.
156 -Jourdain, 2000, op, cit: p.76.
157 Ibid.
158 – Viney, 1995, op. Cit, p 441.
159 – شیوایی کجوری، شمسالدین، مقایسه مسئولیت قراردادی با مسئولیت غیر قراردادی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 113.
160 – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، دوره عقود معین، ج1، معاملات معوض، شرکت سهامی انتشار،چاپ هفتم،1378، ص 196.
161 – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، 1374، ص 69 و 218.
162 – نظریه های مرتبط با خسارت تاخیر تادیه به تاریخ 25/8/1362 و 12/4/1364.
163 – مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقیه، 1411، ج 2، 193.
164 – کاتوزیان، پیشین، ش255.
165 – بابايي، ايرج، اصل قابليت جبران كليه خسارات درحقوق مسئوليت مدني ايران، مجله پژوهش حقوق و سياست شماره 15 و 16 
166 – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی،اعمال حقوقی،چ7،نشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن‌برنا،ص30
167 – امام العامه، ابن منظور، لسان العرب،بیروت،دار احیاء التراث العربی،ج اول،1408 هـ-ق،ص 448.
168 – جعفر لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ 1367 ص 166 شماره 1326.
169 – جعفری‏لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،ص 480،عقد ضمان،ص‏ 106 و 107
170 – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر یلدا، چاپ دوم، سال 1376، جلد اول، ص 108
171 – صفائی، حسین، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی، تعهدات و قراردادها، ج 2 تهران، انتشارات مؤسسه عالی حسابداری،1351، ص5و6.
172 – این ماده مقرر م دارد: «تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‏شود:1- به وسیلهء وفای به عهد 2- به وسیلهء اقاله 3-به‏ وسیلهء ابراء 4- به وسیلهء تبدیل تعهد 5-به وسیلهء تهاتر 6-به وسیلهء مالکیت مافی الذمه»
173 – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی،مقدمه،اموال،کلیات قراردادها،ج 1،تهران، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران،چاپ ششم، ص 23.
174 – Weill(Alex)et Terre?(Francois),Droit civil les obligations,4ee’d.,Paris, p,143,N.256.
175 – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،ج 1،تهران، انتشارات بنیاد استاد،چاپ اول، ج اول، ص 909.
176 – وحید الدین السوار، محمد، (1415 هـ-ق.)شرح القانون المدنی،النظریه العامه للالتزام، ج اول، سوریه، دمشق، منشورات جامعه دمشق، ص62 و 70.
177 – درودیان، حسنعلی، تقریرات درس حقوق مدنی 3 (قواعد عمومی قراردادها)،تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، فاقد تاریخ انتشار، ص4.
178 – کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد اول و عقود معین، جلد اول، ص 35 شماره 15.
179 – ر.ک. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران جلد اول، ص 231
180 – وحید الدین السوار، محمد، (1415 هـ-ق.)شرح القانون المدنی،النظریه العامه للالتزام، ج اول، سوریه، دمشق، منشورات جامعه دمشق، ص62 و 70.
181 – شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، ج2، 1387، ص217.
182 – معاونت آموزش قوه ی قضاييه 1385: ص 122.
183 Viney (G), Op.cit. , P 420.
184 – Ibid, P 329.
185 -Ibid.
186 – Saiant – pau. Jeon cheristophe. Juris – classeur. Responsabilite divile. Art. 1382. 2003, v13, p6.
187 – Convention la Haye du 2 octobre 1973.
188 – Saiant – pau. Jeon cheristophe, op. cit.
189 – کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، بهمن برنا، چ 18، 1373، ص204.
190 – نصیری، مجید، قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ اول، 1383، ص 40
191 – الماسی، نجاد علی، تعارض قوانین، تهران مرکز نشراسلامی، چ2، 1370، ص 194.
192 – باريكلو، پیشین، ص 208
193 – كاتوزيان، ناصر، مسئوليت مدنى و ضمان قهري، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چ دوم، صص 162 و 164، چاپ 1378 و حسينقلى حسيني‌نژاد، مسئوليت مدني، جهاد دانشگاهى دانشگاه شهيد بهشتي، چ اول، بهار 1376.
194 – باريكلو، پیشین، ص 209.
195 – همان، ص 210.
196 – همان، ص 212.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مسئولیت مدنی، دانشگاه تهران، حقوق مدنی، شرکت سهامی Next Entries پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، قانون حاکم