منبع پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی، رقابت بازار، رقابت بازار محصول، تقسیم سود

دانلود پایان نامه ارشد

شدیدا رقابتی اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش خالص فعلی منفی نمایند آنگاه از قدرت رقابت وی کاسته می شود و در نتیجه به احتمال زیاد از بازار بیرون رانده می شود.دومین استدلال برای مدل پیامد به فرضیه رقابت معیار مربوط است.طبق این فرضیه¸ رقابت بازار محصول از طریق ایجاد فرصتهای بیشتر برای افراد برون سازمانی جهت محک زدن عملکرد شرکت با عملکرد رقبایشان موجب کاهش اطلاعات نامتقارن و هزینه های نظارت می شود.از نظر تجربی مدل پیامد دارای این مفهوم ضمنی است که یک رابطه منفی بین میزان تمرکز صنعت و پرداخت سود سهام توسط شرکت وجو دارد(لاپورتا و همکاران¸ 2000).شرکتها به علت شرایط رقابتی و به عنوان راهکارهای اجباری که فشاری را بر روی مدیران در جهت توزیع وجه نقد بین سهامداران وارد می آورد‚ اقدام به پرداخت سود کرده و از این طریق ریسک و هزینه سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد.این شرایط باعث می شود که مدیران اقدام به تقسیم سود به جای سرمایه گذاری در طرح های غیر انتفاعی کنند(گاستا و رونی‚ 2012).
2-25) مدل جانشینی:
طبق این مدل¸ سود سهام جانشینی برای سایر معیارهای سنجش انضباطی نظیر قوانین و مقررات¸ رعایت و مقررات بازارهای عمومی یا نقش انضباطی رقابت بازار است.افزون بر این¸ پرداخت سود سهام ممکن است به گونه متداول تری در بازارهای کمتر رقابتی مورد استفاده قرار بگیرد.از این رو مدیران موجود در بازارهای کمتر رقابتی سود سهام می پردازند و سهام را بازخرید می نمایند تا هزینه نمایندگی بالقوه ای که به دلیل نبود فشار رقابتی از جانب بازار محصول ایجاد شده است را کاهش بدهند.طبق استدلال های تئوریکی اخیر مدیران شرکتهای کمتر از واقع ارزشگذاری شده برای ایجاد شهرت بابت برخورد خوب با سهامداران ممکن است منطقا چنین کاری را انجام دهند تا بتوانند در آینده با شرایط مساعدتری اقدام به افزایش سرمایه نمایند و ارزش اموالشان در شرکت را حداکثر کنند.از نظر مفاهیم ضمنی تجربی مدل جانشینی پیش بینی می کند که پرداختهای شرکت باید با تمرکز صنعت به گونه ای مثبت رابطه داشته باشد;زیرا مدیران از سود سهام و بازخرید سهام به عنوان جانشینی برای رقابت شدید استفاده می کنند(لاپورتا و همکاران¸ 2000).
مدیران از سودهای تقسیمی به عنوان جایگزینی برای عوامل خارجی در جهت ایجاد اعتبار در بازارهای سرمایه استفاده می کنند تا بتوانند سرمایه خود را به نحو مناسبتری افزایش دهند(گاستا و رونی‚ 2012).
2-26)پیشینه تحقیق
این پژوهش ها بر اساس ارتباط میان موضوعات مورد بررسی¸ مرتب شده اند:
2-26-1) پژوهش‏های خارجي
ویشنی (1997) در تحقیقی ارتباط بین مکانیزم های کنترل خارجی و حاکمیت شرکتی داخلی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که تاثیر مکملی بین حاکمیت شرکتی و مکانیزم کنترلی خارجی وجود دارد.به عبارتی دیگر¸تعامل بین دو مکانیزم کنترلی بطور کارامدتر به مدیران کمک می کند.شواهد نشان می دهد که ارتباط تعاملی بین مفاد ضدتصاحب¸ به عنوان یک پروکسی(نماینده)برای مکانیزم کنترلی خارجی و مالکیت نهادی¸ به عنوان یک پروکسی برای مکانیزم کنترل داخلی بر بازده سهام وجود دارد.در واقع فقط زمانی که یک شرکت دارای مالکیت نهادی بالا باشد¸ بازار برای کنترل شرکتی موثر است(گرمرز و نیر98 ¸2005).
جیرود و مولر(2011)تاثیر ارتباط بین حاکمیت شرکتی داخلی و رقابت بازار محصول را بر بازده سهام شرکتهای U.S سنجیدند و دریافتند که استراتژیهای تجاری که بر اساس حاکمیت شرکتی هستند فقط در بازارهای کمتر رقابتی(متمرکز) بازده غیر عادی مثبت به دست می آورند. واین نتیجه بدان معنی است که تاثیر جایگزینی بین این دو مکانیزم کنترلی وجود دارد. در تحقیقی دیگر با فرضیه مشابه که در 14 کشور اروپایی انجام شد همین نتیجه حاصل شد( امان و همکاران¸ 2010).همچنین بیون و لی و پارک (2012)همین تاثیر جایگزینی را در بازار ادغامی کره نشان دادند.
کیم و لو99 (2011)در پژوهشی از مالکیت مدیریتی به عنوان پروکسی حاکمیت شرکتی داخلی استفاده کردند و نشان دادند که سطوح بالا مالکیت مدیریتی جایگزین رقابت بازار محصول در کاهش ارزش سهامداران است. برخی پژوهش های پیشین نشان داده اند که رقابت در بازر محصول بر فرایند تصمیم گیری مدیران در خصوص تعیین سیاست تقسیم سود نقدی شرکت به سهامداران تاثیر دارد.بعنوان نمونه بولتن و اسچارفستین100 (1990)¸ گروئلن و میچائیلی(2006) و هی (2012)دریافتند که مدیران در محیطهای غیر رقابتی انباشته نمودن سودها را به پرداخت سود نقدی سهام ترجیح بیشتری میدهند.
چنگ و همکاران101(2013) در تحقیقی تحت عنوان” بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر کیفیت سود‟ بر اساس نمونه ای از شرکتهای تولیدی امریکایی طی دوره زمانی 1996 الی 2005 نشان دادند که بین رقابت بازار محصول و کیفیت سود رابطه مثبتی وجود دارد.همچنین داتتا و همکاران102(2013) با بررسی 6019 شرکت امریکایی طی سالهای 1987 الی 2009 به این نتیجه رسیدند که بین قدرت بازار محصول و همچنین رقابت پذیری در صنعت با مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.اما در پژوهشی دیگر وجود رابطه ارتباط معکوس معناداری میان رقابت بازار محصول با سود نقدی و بازخرید سهام را نشان می دهد(تایید فرضیه جانشینی)( هابرگ و همکاران103‚ 2012).
ميتون در سال) 2004 ( با استفاده از مدل هاي نمايندگي نشان داد، شركت ها با نرخ حاكميت شركتي بالاتر، پرداخت سود بالاتري دارند و در شركت ها يي كه حاكميت شركتي قويتر است رابطه منفي قويتري بين رشد و سود تقسيمي وجود دارد. كوالسكي و تالاورا در سال) 2007)، با استفاده از دو فرضيه پیامد و جانشینی اين نتيجه رسيدند كه، اگرحقوق سهامداران بهتر رعايت شود شركت ها سود بالاتری می پردازندبه ويژه هنگاميكه فرصتهاي سرمايه گذاري ضعيف است. پرونزيت و همكاران104 درسال (2008)نشان دادند؛ رابطه مثبتي بين كيفيت حاكميت شرکتی و سود تقسيمي برقرار است. اين نتايج بعد از كنترل ويژگيهاي شركت از جمله اندازه¸ سودآوري، اثر مالياتي و فرصتهاي رشد، نيز تغيير نمي كند.
چاي و همكاران در سال(2009)نشان دادند؛ شركت هايي با حاكميت شركتي مؤثرتر با محدوديتهاي تأمين مالي خارجي بالاتر، سود سهام كمتري مي پردازند، در حالي كه شركت هايي با حاكميت شركتي ضعيفتر با محدوديتهاي تأمين مالي خارجي كمترسود سهام بيشتري مي پردازند.
کیسانگ و همکاران105(2012) در پژوهشی نشان می دهد که میان اهرم و کیفیت حاکمیت رابطه معکوسی وجود دارد.شرکتهایی با حاکمیت ضعیف به طور معنی داری اهرم بیشتری دارند و به نظر می رسد برای کاهش تناقض های نمایندگی‚ اهرم‚ جایگزین مناسبتری برای نمایندگی است. همچنین در تحقیقی دیگر تحت عنوان ” بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود‟ نشان داده شد که رابطه منفی بین مجموعه فرصت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود برای شرکتها با اندازه هیئت مدیره بزرگتر وجز غیر موظف بیشتر‚ ضعیف تر است (دیوای و سابرامانیم106‚ 2011).
2-26-2) پژوهش‏های داخلي
بحرانی فرد(1392) در پژوهشی تاثیر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر بهره وری شرکتها را سنجید و نشان داد که مکانیزم حاکمیت شرکتی با بهره وری شرکتها رابطه مثبت دارد و وقتی رقابت در صنعت بیشتر باشد اثر بخشی این مکانیزم ها بر بهره وری کاهش می یابد.
در پژوهش های بسیاری تاثیر ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی را بر سیاست تقسیم سود سنجیده شد و نتایج مختلفی به دست آمد:
فروغي و همكاران(1388) در بررسي تاثير سهامداران نهادي بر سياست هاي تقسيم سود شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند، درصد مالكيت سهامدارمديريتي بر سياستهاي تقسيم سود تاثيرگذار است؛ اما بين درصد مالكيت سهامداران نهادي و سياست هاي تقسيم سود شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود ندارد.
نتیجه تحقیقات نیکومرام و محمدزاده سالطه(1389) نشان داد که شرکتهایی که دارای حاکمیت شرکتی کافی بوده اند(خواه این حاکمیت شرکتی ضعیف باشد یا قوی باشد)اقلام تعهدی اختیاری کمتری دارند یعنی در اینگونه شرکتها مدیریت سود کمتری اتفاق می افتد. تحقیق دیگری نشان داد که بین شاخص های حاکمیت شرکتی و سیاسیت تقسیم سود رابطه معکوس معنادار وجود دارد(فخاری و یوسفعلی تبار¸1389). همچنین در پژوهشی دیگر نشان داده شد که بین کیفیت سود و مدیران غیر موظف حاکمیت شرکتی و سهامداران نهادی رابطه معناداری وجو ندارد(گرد و همکاران¸ 1391).
نمازی و رضایی(1392) تاثیر رقایت بازار محصول را بر سیاست تقسیم سود سنجیدند و دریافتند که بین رقابت بازار محصول و تقسیم سود رابطه معکوس معناداری وجود دارد و نتایج مطابق مدل جانشینی و در تضاد با مدل پیامد است.در تحقیقی رابطه بین رقابت بازار محصول و هزینه نمایندگی سنجیده شد و مشخص شد که بین رقابت بازار محصول و هزینه نمایندگی رابطه معکوس معنادار وجود دارد(طالب تبارآهنگر و همکاران¸ 1392).در پژوهشی که توسط قربانی و موحدمجد و منفردمهارلویی(1392)انجام شد رابطه بین رقابت بازار محصول و ترکیب هیئت مدیره و کیفیت افشای اطلاعات به عنوان حاکمیت شرکتی داخلی سنجیده شد و نتیجه بیانگر این بود که رقابت بازار محصول دارای رابطه حاکمیتی نیست ورابطه بین دو مکانیزم حاکمیت شرکتی(کیفیت افشای اطلاعات و ترکیب هیئت مدیره) را بهبود نمی دهد.
انوری رستمی و همکاران(1392) در مقاله ای تحت عنوان« بررسی تأثیر ساختارهاي رقابتی بازار محصول بر سیاستهاي تقسیم سود شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»رابطه بین رقابت بازار محصول( تمرکز صنعت، قابلیت جانشینی محصول، اندازه بازار، موانع ورود به بازار و تعداد شرکتهاي فعال) و سیاست تقسیم سود را سنجیدند و یافته های آنها بیانگر این بود که فقط قابلیت جانشینی محصولات و اندازه بازار دارای رابطه مثبت با تقسیم سود است و بقیه موارد از جمله تمرکز صنعت رابطه معناداری با تقسیم سود ندارد.

جدول2-1-پیشینه پژوهش
نتیجه تحقیق
عنوان تحقیق
سال
نام محقق
ردیف
نتایج حاکی از آن است که تاثیر مکملی بین حاکمیت شرکتی و مکانیزم کنترلی خارجی وجود دارد
بررسی ارتباط بین مکانیزم های کنترل خارجی و حاکمیت شرکتی داخلی
1997
ویشنی
1
شواهد نشان می دهد که ارتباط تعاملی بین مفاد ضدتصاحب¸ به عنوان یک پروکسی(نماینده)برای مکانیزم کنترلی خارجی و مالکیت نهادی¸ به عنوان یک پروکسی برای مکانیزم کنترل داخلی بر بازده سهام وجود دارد.

بررسی ارتباط مکانیزم کنترل خارجی و مالکیت نهادی با بازده سهام
2005
گرمرز و نیر
2
نتایج دریافت شده نشان می دهد که استراتژیهای تجاری که بر اساس حاکمیت شرکتی هستند فقط در بازارهای کمتر رقابتی(متمرکز) بازده غیر عادی مثبت به دست می آورند. واین نتیجه بدان معنی است که تاثیر جایگزینی بین این دو مکانیزم کنترلی وجود دارد
تاثیر ارتباط بین حاکمیت شرکتی داخلی و رقابت بازار محصول را بر بازده سهام شرکتهای امریکا
2005
جیرود و مولر
3
با تحقیقی که در 14 کشور اروپایی انجام شد دریافتند که استراتژیهای تجاری که بر اساس حاکمیت شرکتی هستند فقط در بازارهای کمتر رقابتی(متمرکز) بازده غیر عادی مثبت به دست می آورند
رقابت بازار محصول و حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت
2010
امان و همکاران
4
نتایج تاثیر جایگزینی را در بازار ادغامی کره نشان داد و دریافتند که تاثیر جایگزینی بین این دو مکانیزم حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول وجود دارد
چگونه رقابت بازار محصول با حاکمیت شرکتی تعامل دارد
2012
بیون و لی و پارک
5
نتایج بیانگر این است که سطوح بالا مالکیت مدیریتی جایگزین رقابت بازار محصول در کاهش ارزش سهامداران است
مالکیت مدیریتی و حاکمیت خارجی و ریسک
2011
کیم و لو
6
پژوهش ها نشان داده است که رقابت در بازر محصول بر فرایند تصمیم گیری مدیران در خصوص تعیین سیاست تقسیم سود نقدی شرکت به سهامداران تاثیر دارد
نظریه شکار بر اساس مشکلات نمایندگی در قراردادهای مالی
1990

بولتن و
اسچارفستین

7
پژوهش حاکی از آن است که

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد رقابت بازار، رقابت در بازار، رقابت در بازار محصول، سود سهام Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روش تحقیق، سهم بازار، جامعه آماری، تجارت جهانی