منبع پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی، تقسیم سود، رقابت بازار، رقابت بازار محصول

دانلود پایان نامه ارشد

مدیران در محیطهای غیر رقابتی انباشته نمودن سودها را به پرداخت سود نقدی سهام ترجیح بیشتری میدهند
تقسیم سود‚ بازخرید سهم‚ و فرضیه جانشینی
2006
گروئلن و میچائیلی
8
نتایج تحقیق بیانگر آن است که مدیران در محیطهای غیر رقابتی انباشته نمودن سودها را به پرداخت سود نقدی سهام ترجیح بیشتری میدهند
مشکلات نمایندگی‚ رقابت بازار محصول و سیاست تقسیم سود در ژاپن
2012
هی و همکاران
9
بر اساس نمونه ای از شرکتهای تولیدی امریکایی طی دوره زمانی 1996 الی 2005 نشان دادند که بین رقابت بازار محصول و کیفیت سود رابطه مثبتی وجود دارد
بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر کیفیت سود
2013
چنگ و همکاران
10
با بررسی 6019 شرکت امریکایی طی سالهای 1987 الی 2009 به این نتیجه رسیدند که بین قدرت بازار محصول و همچنین رقابت پذیری در صنعت با مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
قدرت بازار محصول‚ ساختار صنعت‚ و مدیریت سود شرکت
2013
داتتا و همکاران
11
نتیجه تحقیق حاکی از وجود رابطه ارتباط معکوس معناداری میان رقابت بازار محصول با سود نقدی و بازخرید سهام است(تایید فرضیه جانشینی).
تهدیدات بازار محصول‚ تقسیم سود‚ و انعطاف پذیری مالی
2012
هابرگ و همکاران
12
با استفاده از مدل های نمایندگی نشان داد شرکتها با نرخ حاکمیت شرکتی بالاتر‚ پرداخت سود بالاتری دارند و در شرکتهایی که حاکمیت شرکتی قوی تر است رابطه منفی قوی تری بین رشد و سود تقسیمی وجود دارد
تحلیلی بر شرکت از اثر حاکمیت شرکتی در بحران مالی شرق اسیا
2004
میتون
13
با استفاده از دو مدل پیامد و جانشینی به این نتیجه رسیدند که اگر حقوق سهامداران بهتر رعایت شود شرکتها سود بالاتری می پردازند به ویزه هنگامیکه فرصتهای سرمایه گذاری ضعیف است.
حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود در لهستان
2007
كوالسكي و تالاورا
14
نتیجه پژوهش نشان داد که رابطه مثبتی بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سود تقسیمی وجود دارد
حاکمیت شرکتی و سود تقسیمی شرکتها
2008
پرونزیت و همکاران
15
یافته ها حاکی از این است که شرکتهایی با حاکمیت شرکتی موثرتر با محدودیتهای تامین مالی خارجی بالاتر‚ سود سهام کمتری می پردازند
چگونه حاکمیت شرکتی بر سیاست تقسیم سود تحت مشکلات نمایندگی و محدودیتهای مالی بیرونی اثر می گذارد
2009
چای و همکاران
16
نتایج نشان می دهد که میان اهرم و کیفیت حاکمیت رابطه معکوسی وجود دارد.شرکتهایی با حاکمیت ضعیف به طور معنی داری اهرم بیشتری دارند و به نظر می رسد برای کاهش تناقض های نمایندگی‚ اهرم‚ جایگزین مناسبتری برای نمایندگی است.
بررسی کیفیت حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه
2012
کیسانگ و همکاران
16
یافته ها حاکی از این است رابطه منفی بین مجموعه فرصت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود برای شرکتها با اندازه هیئت مدیره بزرگتر وجز غیر موظف بیشتر‚ ضعیف تر است.
بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود
2011
دیوای و سابرامانیم
18

یافته پژوهش حاکی از آن است که مکانیزم حاکمیت شرکتی با بهره وری شرکتها رابطه مثبت دارد و وقتی رقابت در صنعت بیشتر باشد اثر بخشی این مکانیزم ها بر بهره وری کاهش می یابد
تاثیر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر بهره وری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1392
بحرانی فرد
19
نتیجه تحقیق نشان می دهد که درصد مالکیت سهامدار مدیریتی بر سیاستهای تقسیم سود تاثیر گذار است‚ اما بین درصد مالکیت سهامداران نهادی وسیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد
بررسی تاثیر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1388
فروغی و همکاران
20
یافته ها حاکی از آن است که شرکتهایی که دارای حاکمیت شرکتی کافی بوده اند(خواه این حاکمیت شرکتی ضعیف باشد یا قوی باشد)اقلام تعهدی اختیاری کمتری دارند یعنی در اینگونه شرکتها مدیریت سود کمتری اتفاق می افتد.
رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1389
نیکومرام و محمدزاده سالطه
21
نتیجه پژوهش بیانگر آن است که بین شاخص های حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود رابطه معکوس معنادار وجود دارد
رابطه بین حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1389
فخاری و یوسفعلی تبار
22
محققان دریافتند که بین کیفیت سود و مدیران غیر موظف حاکمیت شرکتی و سهامداران نهادی رابطه معناداری وجو ندارد
رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1391
گرد و همکاران
23
نتایج حاکی از ان است که بین رقابت بازار محصول و تقسیم سود رابطه معکوس معناداری وجود دارد و نتایج مطابق مدل جانشینی و در تضاد با مدل پیامد است
بررسی تاثیر رقایت بازار محصول را بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1392
نمازی و رضایی
24
نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رقابت بازار محصول و هزینه نمایندگی رابطه معکوس معنادار وجود دارد
بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و هزینه نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1392
طالب تبارآهنگر و همکاران
25
نتیجه بیانگر این بود که رقابت بازار محصول دارای رابطه حاکمیتی نیست ورابطه بین دو مکانیزم حاکمیت شرکتی(کیفیت افشای اطلاعات و ترکیب هیئت مدیره) را بهبود نمی دهد
بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و ترکیب هیئت مدیره و کیفیت افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1392
قربانی و موحدمجد و منفردمهارلویی
26
نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین رقابت بازار محصول( تمرکز صنعت، قابلیت جانشینی محصول، اندازه بازار، موانع ورود به بازار و تعداد شرکتهاي فعال) و سیاست تقسیم سود را سنجیدند و یافته های آنها بیانگر این بود که فقط قابلیت جانشینی محصولات و اندازه بازار دارای رابطه مثبت با تقسیم سود است و بقیه موارد از جمله تمرکز صنعت رابطه معناداری با تقسیم سود ندارد.

بررسی تأثیر ساختارهاي رقابتی بازار محصول بر سیاستهاي تقسیم سود شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1392
انوری رستمی و همکاران
27

فصل سوم

روش تحقیق

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد رقابت بازار، رقابت در بازار، رقابت در بازار محصول، سود سهام Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روش تحقیق، سهم بازار، جامعه آماری، تجارت جهانی