منبع پایان نامه درمورد حافظه کاری، محافظه کاری، محافظه کاری حسابداری، کارآیی عملیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………….. 82
5-2-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………. 82
5-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………… 83
5-2-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………….. 84
5-2-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………… 85
5-3) پيشنهادهاي برآمده از نتایج تحقيق ………………………………………………………………………………………………………. 87
5-3-1)پيشنهادهاي كاربردي …………………………………………………………………………………………………………………. 87
5-3-2)پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي …………………………………………………………………………………………………. 89
5-4) محدوديتهاي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 89
فهرست جداول
2-1 ) خلاصهی تحقیقات خارجی انجام شده ……………………………………………………………………………………………………. 34
2-2 ) خلاصهی تحقیقات داخلی انجام شده ……………………………………………………………………………………………………… 38
4-1)تحلیل توصیفی متغیرهای اساسی تحقیق در سطح کل مشاهدات …………………………………………………………………… 63
4-2) تحلیل توصیفی متغیرهای اساسی تحقیق در سطح مشاهدات دارای محدودیت مالی…………………………………………. 64
4-3) آزمون نرمال بودن متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………… 66
4-4) نتایج تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………….. 69
4-5) نتایج تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………. 72
4-6) نتایج تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………….. 74
4-7) نتایج تحلیل آماری برای آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………….. 76
4-8) خلاصه نتايج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری …………………………………………………………………………………………… 78

فهرست نمودارها
4-1) نمودار نرمال بودن باقیمانده های مدل رگرسیونی اول …………………………………………………………………………………. 68
4-2) مقادیر پیش بینی شده در مقابل مقادیر باقیمانده مدل رگرسیونی اول ………………………………………………………………. 68

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1) مقدمه
استانداردهاي حسابداري عموما حاوي الزاماتی براي به کارگیري رویه هاي محافظه کارانه هستند گنجاندن چنین الزاماتی در متن استانداردها، بیش از هر چیز ناشی از توجه به ویژگی قابلیت اتکاي اطلاعات ارائه شده در گزارش هاي مالی است محافظه کاري به عنوان یکی از میثاق هاي تعدیل کننده در حسابداري ، سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت هاي مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداري از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صور تهاي مالی، سعی دارند تا تصویر واحد تجاري را مطلوب جلوه دهند و انگیزه تزریق سرمایه و منابع را از طریق افراد برون سازمانی، به واحد تجاري افزایش دهند .در چنین شرایطی است که محافظه کاري، جهت خنثی نمودن خوش بینی مدیران در جهت حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صور تهاي مالی به کار برده می شود بهره مندي از نتایج این گونه تحقیقات ، فرایند تصمیم گیري مدیران و ذینفعان ،را بهبود می بخشد، نیازهاي مختلف ذینفعان، نیز پاسخ داده خواهد شد و اینکه مدیران نیز در برآورد و پیش بینی هاي خود، میزان و شدت این رابطه را مد نظر قرار خواهند داد . تائوما در تحقیقی با عنوان ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری شرکتی، نشان داد که ارتباط بین محافظه کاری با سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی در شرکتهای دارای محدودیت های مالی، معکوس است. او استدلال نمود که محافظه کاری حسابداری با رویکردی که در محدود نمودن معیارهای عملکردی دارد؛ مدیران را به چشم پوشی از پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت تحریک می کند. همچنین در این تحقیق ثابت شد که ارتباط معکوس بین محافظه کاری با سرمایه گذاری، در شرکتهای با محدودیت های مالی بالا، نسبت به سایر شرکتها، شدیدتر است(تائوما،2011). اين فصل با عنوان كليات تحقيق، نگاهي كلي به پژوهش مي نمايد و خواننده را با آنچه قرار است تجزيه و تحليل گردد آشنا مي سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، تعریف کلمات کلیدی تحقیق، به لحاظ مفهومی عملیاتی ارائه می شوند.

1-2) بیان موضوع تحقیق
ارزيابي رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

1-3) مساله تحقیق
استانداردهاي حسابداري عموما حاوي الزاماتی براي به کارگیري رویه هاي محافظه کارانه هستند گنجاندن چنین الزاماتی در متن استانداردها، بیش از هر چیز ناشی از توجه به ویژگی قابلیت اتکاي اطلاعات ارائه شده در گزارش هاي مالی است محافظه کاري به عنوان یکی از میثاق هاي تعدیل کننده در حسابداري،سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت هاي مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداري از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صور تهاي مالی، سعی دارند تا تصویر واحد تجاري را مطلوب جلوه دهند و انگیزه تزریق سرمایه و منابع را از طریق افراد برون سازمانی، به واحد تجاري افزایش دهند .درچنین شرایطی است که محافظه کاري، جهت خنثی نمودن خوش بینی مدیران در جهت حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صور تهاي مالی به کار برده می شود بهره مندي از نتایج این گونه تحقیقات ، فرایند تصمیم گیري مدیران و ذینفعان ،را بهبود می بخشد، نیازهاي مختلف ذینفعان، نیز پاسخ داده خواهد شد و اینکه مدیران نیز در برآورد و پیش بینی هاي خود، میزان و شدت این رابطه را مد نظر قرار خواهند داد . در تحقیقات انجام شده در خصوص عوامل موثر بر کارایی سرمایه گذاري، اثر محافظه کاري کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا دراین تحقیق با مد نظر قرار دادن محافظه کاري در دنیاي کسب و کار امروز، برآنیم تا اثر این عامل را بر ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی مورد ارزیابی قرار دهیم.سوال اصلی تحقیق عبارتست از:چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی تحت شرایط محدودیت مالی وجود دارد؟

1-4) ضرورت و اهمیت تحقیق
نتیجه گیري در خصوص مسائل مطرح در علوم انسانی (همچون علم حسابداري) به لحاظ دخالت متغیرهاي متعدد و بعضا” غیر قابل کنترل در این حوزه ، اغلب بطور قطعی امکان پذیر نبوده ولی می توان با انجام تحقیقاتی از قبیل تحقیق حاضر ، به نتایجی دست یافته و مشکلات برخی شرکتها را در این خصوص مرتفع نمود . محافظه کاري حسابداري از مباحث مهم و تاثیرگذار در عرصه ي فعایت هاي شرکتها می باشد ، در مقابل ، خود محافظه کاري نیز در زمینه هاي بسیاري اثرگذار می باشد که برخی فواید احتمالی نظري و عملی آن به شرح زیر می باشد :
1- آشنایی استفاده کنندگان و مدیران از تاثیرات برخی عوامل موثر بر میزان کارایی سرمایه گذاري شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2-آشنایی استفاده کنندگان و مدیران از تاثیرات متقابل کارایی سرمایه گذاري بر برخی عوامل.
3-تصمیم گیري هوشمندانه تر مدیران و استفاده کنندگان در خصوص مسائل اقتصادي با در نظرگرفتن اثرات محافظه کاري درحسابداري.
4-کمک به تدوین کنندگان استانداردها و مقررات و مسئولین ، در جهت ارتقای گزارشگري و ارائه
رهنمودهاي ارزنده.
با توجه به موارد بالا می توان گفت که نتایج تحقیق حاضر در پیشبرد اهداف اقتصادي استفاده کنندگان و همچنین در تصمیم گیریهاي مدیران اثرگذار میباشد .

1-5) اهداف تحقیق
هدف اصلی
ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری تحت شرایط محدودیت های مالی
اهداف فرعی
1-تعیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری بیش از حد تحت شرایط محدودیت های مالی
2-تعیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری کمتر از حد تحت شرایط محدودیت های مالی
3-تعیین میزان تاثیراندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاري حسابداري وناکارآیی سرمایه گذاري
شرکتهاي پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

1-6) سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق
چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی تحت شرایط محدودیت مالی وجود دارد؟

سوالات فرعی
چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد؟
چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با کارآیی عملیاتی شرکتها وجود دارد؟
تا چه میزان اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاري حسابداري و ناکارایی سرمایه گذاري و کارآیی عملیاتی موثراست؟
تاچه میزان فرصت هاي رشد بر رابطه بین محافظه کاري و ناکارایی سرمایه گذاري و کارآیی عملیاتی موثراست؟

1-7) فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی، تحت شرایط محدودیت مالی، رابطه وجود دارد.
فرضیات فرعي
1) بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد در شرکتهای دارای محدودیت مالی رابطه وجود دارد.
2) بین محافظه کاری حسابداری با کارآیی عملیاتی در شرکتهای دارای محدودیت مالی رابطه وجود دارد.
3) اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاري و ناکارآیی سرمایه گذاري و کارآیی عملیاتی تاثیردارد.
4) فرصت هاي رشد بر رابطه بین محافظه کاري و ناکارایی سرمایه گذاري و کارآیی عملیاتی موثراست
1-8) روش کلی تحقیق
تحقيق حاضر به لحاظ هدف، كاربردي است و در آن ارتباط رویه های گزارشگری مالی با میزان انحراف آنها از سطح سرمایه گذاری موردانتظار شرکتها و دسترسی آنها به منابع مالی، بررسي مي شود. اين تحقيق به لحاظ روش گردآوري اطلاعات، توصيفي و استقرایی است و اطلاعات مورد نياز براي آزمون فرضيات آن از صورتهاي مالي حسابرسي شده و ساير اطلاعات مالي و غيرمالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بدست مي آيد.
تحقيق حاضر به بررسی روابط بين متغیره

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد محافظه کاری، حافظه کاری، تحلیل های آماری، محافظه کاری حسابداری Next Entries منبع پایان نامه درمورد عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، نرخ بهره، محافظه کاری