منبع پایان نامه درمورد حافظه کاری، محافظه کاری، عدم تقارن، وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

فرصت هاي سرمايه گذاري، از تامين مالي با انتشار اوراق به قيمت كمتر، اجتناب كنند.
بيدل و هيلاري35 (2006) دريافتند كه كيفيت حسابداري بالاتر، كارايي سرمايه گذاري را با كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و تامين كنندگان خارجي سرمايه، تقويت مي نمايد. آنان همچنين بيان نمودند كه در كشورهايي كه تامين مالي عمدتا از طريق معاملات در شرايط عادي (بازار سرمايه) انجام مي شود، در مقايسه با آن هايي كه تامين مالي بيشتر از طريق اعتبار دهندگان (مانند بانك هاي دولتي )انجام مي شود، ارتباط بين كيفيت حسابداري و كارايي سرمايه گذاري بيشتر خواهد بود.
وردي36 (2006) نشان داد كه رابطه بين كيفيت گزارشگري مالي و كم سرمايه گذاري در شركت هايي كه با محدوديت هاي تامين مالي روبه رو هستند و نيز رابطه بين كيفيت گزارشگري و بيش سرمايه گذاري در شركت هايي كه داراي مانده هاي وجه نقد عمده هستند، قوي تر مي باشد.
بيدل، هيلاري و وردي(2008) نيز دريافتند كه كيفيت گزارشگري در شركت هايي كه در حوزه هاي تجاري متمايل به بيش سرمايه گذاري (كم سرمايه گذاري) هستند با سرمايه گذاري رابطه منفي (مثبت) دارد. به اين معنا كه كيفيت بالاتر گزارشگري موجب جلوگيري از بيش (كم) سرمايه گذاري مي شود.
کوین و ویکی(2008) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سرمایه گذاري در دارایی هاي سرمایه اي پرداختند. نتایج پژوهش آنان حاکی از این است که در شرکت هاي داراي کیفیت سود پایین نرخ بازده سهام و نرخ بازده داراییها کمتر است و سرما یه گذ اري در دارایی هاي سرمایه اي آنها نسبت به جریان هاي نقدي داخلی، حساسیت کمتري نشان می دهد.
توماس ، وانگ و داس گوپتا (2008) به این نتیجه رسیدند که شرکت ها در کوتاه مدت در عکس العمل به تکانه های وجوه نقد به پس انداز وجوه نقد و کاهش تامین مالی خارجی روی می آورند .هم چنین رفتار شرکت ها را در شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی بررسی نموده اند و به این نتیجه رسیده اند که در یک دوره 3 ساله عکس العمل سرمایه گذاری به تکانه وجوه نقد در شرایط محدودیت مالی حدود 60% و در شرایط عدم محدودیت مالی حدود 80% است در حالی که عکس العمل سود سهام و مخارج سرمایه ای به تکانه های وجه نقد بسیار ناچیز و کم اهمیت بود(ارسلان و همکاران،2011).
گواریگلیا (2008) در پژوهشی رابطه محدودیت های مالی داخلی و خارجی و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داده است . جامعه آماری مشتمل بر 24184 شرکت در طی سال های 2003-1996 بوده است .نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) نشان می دهد حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان نقدی به درجات مختلف محدودیت های مالی و خارجی وابسته است(منبع پیشین).
کلاری و همکاران37 (2006) تاثیر محدودیت های مالی داخلی و خارجی را بر روی حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی مورد بررسی قرار داده اند . آنها مدلی پیش بینی کردند که این حساسیت را به وسیله اثر متقابل بین درآمد و هزینه نشان می دهد طبق اثر هزینه سطوح بالاتر سرمایه گذاری نیازمند مقروضات بیشتر ، هزینه های بیشتر و در نتیجه ریسک بالاتر است که یک رابطه مثبت بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری را نشان می دهد .از طرف دیگر طبق اثر درآمد سطح بالاتر سرمایه گذاری ، درآمد بیشتری برای شرکت ایجاد می کند و در نتیجه ریسک شرکت را کاهش خواهد داد .این تاثیر یک رابطه منفی بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری را نشان می دهد.
ارسلان و همکاران(2011)، تاثیر انعطاف پذیری مالی بر سرمایه گذاری و کارآیی شرکتها را بررسی کردند. آنها نشان دادند که شرکتها می توانند از طریق انتخاب یک سیاست محافظه کارانه در اهرم مالی، به انعطاف پذیری مالی بیشتری در مقایسه با نگهداری ذخایر نقد، دست یابند.آنها همچنین ثابت کردند که انعطاف پذیری مالی در تعیین سیاستهای سرمایه گذاری و کارآیی شرکت، نقش مهمی ایفا می کند.

2-10-2) تحقیقات انجام شده در داخل کشور
كاشاني پور و نقي نژاد(1388) با انتخاب نمونه اي شامل 78 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1380 تا 1385 به بررسي اثر محدوديت هاي مالي بر حساسيت جريان نقدي وجه نقد پرداختند. آنها با استفاده از معيارهاي اندازه شركت، عمر شركت، نسبت سود تقسيمي و گروه تجاري به عنوان نماينده اي از وجود محدوديت هاي مالي نشان دادند كه جريان هاي نقدي تأثير معني داري بر سطوح نگهداري وجه نقد نداشته، همچنين تفاوت معني داري بين حساسيت جريان هاي نقدي-وجه نقد شركت هاي با محدوديت مالي و شركت هاي بدون محدوديت مالي وجود ندارد.
تهراني و حصارزاده(1388) به بررسي تأثير جريان هاي نقدي آزاد و محدوديت تأمين مالي بر بيش سرمايه گذاري و كم سرمايه گذاري در 120 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1379 تا 1385پرداختند.نتايج پژوهش آنها نشان مي دهد كه رابطه بين جريان هاي نقدي آزاد و بيش سرمايه گذاري مستقيم و به لحاظ آماري معني دار است.بين محدوديت در تأمين مالي و كم سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود ندارد.
ثقفی و هاشمی (1383) به بررسی تحلیلی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی برای ارائه مدلی برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی پرداختند .یافته های حاصل از پزوهش آنان نشان داد که در سطح کلیه شرکت ها ضرایب متغیرهای مورد استفاده در مدل مطرح شده معنادار می باشند ولی در سطح گروه شرکت ها برخی از ضرایب متغیرهای مورد استفاده معنادار نبوده اند.
آقایی و همکاران (1389) در تحقیقی با عنوان بررسی تکانه های جریان وجوه نقد عملیاتی بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دریافتند بین تغییرات وجوه نقد عملیاتی (ناشی از تکانه های جریان وجه نقد ) و تغییرات ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد ، هم چنین نتایج پژوهش آنان نشان داد که شرکت ها در کوتاه مدت به افزایش در وجوه نقد نگه داری شده و کاهش استقراض یا فروش سهام سرمایه تمایل دارند و در بلند مدت به افزایش سرمایه گذاری منطقی و تامین مالی خارجی مبادرت می نمایند .در واقع نحوه تخصیص وجوه نقد شرکت ها بیان کننده عکس العمل شرکت ها به تکان ه های وجوه نقد می باشد.
مدرس و حصارزاده(1387) در تحقيق خود به بررسي رابطه كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري بر اساس مدل وردي(2006) پرداخته و با بررسي 120شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند که علاوه بر اينكه سطح كيفيت گزارشگري مالي با سطح كارايي سرمايه گذاري رابطه معنادار و مثبتي دارد، كيفيت گزارشگري مالي موجب بهبود كارايي سرمايه گذاري مي شود. همچنين، اين تحقيق نشان داد كه بر اساس مدل استفاده شده به منظور كارايي سرمايه گذاري بين بيش(يا كم) سرمايه گذاري و كيفيت گزارشگري مالي رابطه اي منفي و معنادار وجود دارد(مدرس و حصارزاده،1387).
ثقفی و مازاریزدی(1389) در تحقیقی با عنوان کیفیت گزارشگری مالی و ناکارآیی سرمایه گذاری، به آزمون تجربي رابطه ميان كارايي سرمايه گذاري و كيفيت گزارشگري مالي پرداختند. در اين تحقيق، سرمايه گذاري مورد انتظار، تابعي از فرصت هاي رشد تلقي شده و سرمايه گذاري كمتر از حد(انحراف منفي از سرمايه گذاري مورد انتظار) و سرمايه گذاري بيش از حد(انحراف مثبت از سرمايه گذاري مورد انتظار) به عنوان ناكارايي سرمايه گذاري مطرح شده است. اين تحقيق در میان 152 شركت پذيرفته شده در بورس تهران، بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش هاي مالي شركت ها انجام شده است. نتايج نشان داد در بورس تهران بر خلاف تحقيقات بيدل و همكاران(2006) عملا هيچ گونه همبستگي معناداري ميان کیفیت گزارشگری مالی و ناکارآیی سرمایه گذاری وجود ندارد(ثقفی و مازاریزدی،1389).

جدول 2-1 ) خلاصهی تحقیقات خارجی انجام شده
سال تحقیق
محقق
متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گيري
مدل
خلاصه نتیجه گیری
1984
مير و مجلوف
عدم تقارن اطلاعاتي و کارآیی سرمايه گذاري
ROA=(خالص سود)/(ها دارايي كل )
رگرسيون خطی چند متغیره
عدم تقارن اطلاعاتي بين شركت و سرمايه گذاران منجر به كم سرمايه گذاري مي شود.
1997
باسو
بازده سهام:شامل
سود نقدي و تغييرات قيمت است.
محافظه کاری: طبق مدل باسو اندازه گيري شده است.
رابطه بين سود و بازده سهام = مدل باسو

رگرسيونی
حساسیت سود نسبت به بازده های منفی 2 الی 6 برابر بزرگتر نسبت به بازده های مثبت است

1998
فازاري و همكاران
تغییرپذیری جریان نقدی، کم سرمایه گذاری، بیش سرمایه گذاری، محدودیت های مالی
رگرسيون خطی چند متغیره
رابطه ميان تغييرات در ميزان سرمايه گذاري با تغييرات جريان وجوه نقد در شركتهاي با محدوديت مالي نسبت به ساير شركتها شديدتر است.
2000
مورگادو
ارزش شركت و سرمایه گذاری
رگرسيون خطی چند متغیره
يك سطح بهينه براي سرمايه گذاري وجود دارد.
1978
2002
واتز و زیمرمن
احمد و همکاران
هزینه های سیاسی
Size i,t=Ln(Sales i,t)
محافظه كاري طبق مدل باسو

رگرسيون حداقل مربعات

با تضاد منافع میان وام دهندگان و سهامداران در تقسیم سود
در شرکتهای بزرگتر باعث اشتیاق بیشتر نسبت به رویه های محافظه کارانه است
2003
پا
اعمال نظر مدیریت
محافظه کاری
رگرسيون حداقل مربعات
محافظه کاری حسابداری اساساً قابل انتساب به اقلام تعهدی غیر منتظره است
2004

فرانسز

محافظه كاري طبق مدل باسو
KZ=تامين مالي

روش رگرسيون حداقل مربعات
با افزایش کیفیت اطلاعات مالی هزینه سرمایه بدهی افزایش پیدا می کند.
2005
ریچودهاری و واتز
عدم تقارن زمانی سود و زیان
نسبتMTB
رگرسيون چند متغيره
هر چه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی طولانی تر باشد رابطه دو متغیر منفی می شود
2005
لیاندس و زادنو
اهرم مالی
Lev=(Total Liabilities)/( Total Asets)
بیش سرمایه گذاری
رگرسیونی
بين اهرم مالي و بيش سرمايه گذاري به لحاظ آماري رابطه معني داري وجود ندارد.
2006
بيدل و
هيلاري
كيفيت حسابداري، كارايي سرمايه گذاري، عدم تقارن اطلاعاتي
رگرسيون خطي چند متغيره
كيفيت حسابداري بالاتر، كارايي سرمايه گذاري را با كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و تامين كنندگان خارجي سرمايه، تقويت مي نمايد.
2006
وردي
كيفيت گزارشگري مالي و كم و بیش سرمايه گذاری
رگرسيون خطي چند متغيره
كيفيت بالاتر گزارشگري موجب جلوگيري از بيش (كم) سرمايه گذاري مي شود.
2007
احمد و دولمان
اندازه شرکت، فرصتهای رشد، محافظه کاری
MTB*(-1)=محافظه كاري
MTB=(بازار ارزش)/(دفتري ارزش)

Size i,t=Ln(Sales i,t)

رگرسيون حداقل مربعات

با استفاده از سه معیار محافظه کاری عدم تقارن زمانی اقلام تعهدی و ارزشهای بازار نشان دادندکه بین اندازه شرکت و محافظه کاری رابطه وجود دارد.
2007
دیتریش، مولر و ریدل
محدودیت مالی محافظه کاری
عدم تقارن زمانی سود و زیان

رگرسيون چند متغيره
در صورت نبود محدودیت مالی آزمون آماری نسبت به محافظه کاری دارای سوءگیری می باشد.
2007
بائوود
محافظه کاری شرطی و غیر شرطی قراردادهای بدهی و رتبه اعتباری شرکتها
رگرسيوني
رتبه اعتباری شرکتها با محافظه کاری شرطی بالاتر به طور معناداری بیشتر ولی هزینه بدهی آنها کمتر است.
2007
گیولی،هاین،ناتارجان
قدرت شرکتهای بزرگ قابلیت اتکای اثر تجمیعی رویدادها،محافظه کاری
مدل سری زمانی
تاثیر اثر تجمیعی در صورتهای مالی شرکتهای بزرگتر باعث میشود محافظه کاری در آنها نسبت به شرکتهای کوچکتر کمتر باشد.
2008
بال و کوتاری
فرصتهای رشد ، MTB
ارزش بازار،محافظه کاری
= فرصت رشد = Q توبين
(سرمايه بازار ارزش+بدهي بازار ارزش )/(دارايي بازار ارزش)
MTB=(بازار ارزش)/(دفتري ارزش)
رگرسيون حداقل مربعات
انتقادات وارده به مدل باسو ناشی از تصور اشتباه درباره اهداف این تحقیق است
2008
لافوند و ریچودهاری
درصد مالکیت مدیران محافظه کاری ، نسبت بدهی ،اندازه شرکت
Size

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات Next Entries منبع پایان نامه درمورد جامعه آماری، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، معنادار بودن