منبع پایان نامه درمورد جامعه آماری، جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

کنترل و سپس چگونگی تاثیر دستکاری خود بر تغییر وضعیت، رفتار آزمودنی ها و به طور کلی متغیر وابسته را مشاهده نماید یا بسنجد. پژوهش به هشت مدل: پیمایشی، برآوردی و ارزیابی، روش علی- مقایسه ای، روش همبستگی، روش تاریخی، تک نگاری یا مونوگرافی، مطالعه موردی و روش دلفی تقسیم می شود. در اینجا فقط به بررسی روش همبستگی پرداخته می شود:
روش همبستگی: بسیاری همبستگی را یک روش تحلیل آماری به حساب می آورند تا یک روش پژوهش. اگر همبستگی یک روش پژوهش به حساب آورده شود، آن را نیز می توان در قالب
پژوهش های توصیفی طبقه بندی نمود. همبستگی یکی از ساده ترین و پرکاربردترین روش ها است که از نظر ادبی به معنای داشتن ارتباط متقابل است و به سنجش رابطه بین دو یا چند متغیر می پردازد. پژوهش همبستگی سه هدف را دنبال می کند: 1- شناسایی و بررسی همبستگی بین دو یا چند متغیر
2- پیش بینی یک متغیر از روی متغیرهای دیگر که در این حالت متغیرهای مستقل را متغیر پیش بین136 و متغیر وابسته را متغیر پیش بینی شونده می نامند 3- تعیین شدت یا قوت رابطه ی بین متغیرها.
ج)روش تحقیق از نظر زمان:
به دو نوع پژوهش مقطعی و طولی تقسیم می شود.
پژوهش مقطعی: پژوهشی است که در آن مشاهده ها فقط در یک زمان انجام می گیرد.
پژوهش طولی: یک پژوهش غیر آزمایشی است که در آن پژوهشگر یک جامعه را در طول زمان یک بیش از یک مقطع یا برهه ی زمانی مثلاً در طول یک دهه یا بیشتر به صورت مستمر مشاهده و مطالعه می کند و داده های حاصل از آن را جمع آوری می کند (میرزایی،1390).
د)روش تحقیق با توجه به اجرا یا نحوه گردآوری داده ها: به سه نوع پژوهش میدانی، اسنادی و آزمایشگاهی تقسیم می شود.
میدانی: به مطالعه آزمودنی ها در محیط طبیعی خودشان می پردازد و شامل جمع آوری داده های اولیه یا اطلاعات جدید از خود آزمودنی ها است.
اسنادی: با استفاده از منابع بیرونی و داده های دست دوم از جمله نوشتگان، ادبیات، داده های آماری، فیلم و عکس و غیره گفته می شود.
آزمایشگاهی: شامل مجموعه فنون و رویه هایی است که در محیط مصنوعی و کنترل شده ی آزمایشگاه به منظور اعمال کنترل و دستکاری روی متغییرهای مستقل یا آزمودنی ها و مشاهده ی
نتیجه ی آنها روی متغییرهای وابسته صورت می گیرد.
ه)روش تحقیق با توجه به میزان ژرفایی: به دو نوع تحقیق پهناگر (مقطعی و گسترده) و ژرفاگر(طولی و محدود) تقسیم می شود (میرزایی، 1390).
نوع تحقيق بر اساس هدف، كاربردي است و روش آن بر اساس نحوه گردآوري داده ها ، میدانی می باشد چرا که مطالعه آزمودنی ها در محیط طبیعی خودشان صورت می گیرد و هیچ دستکاری آزمایشی روی
نمیدهد. پژوهش از نظر مسیر، همبستگی که زیر مجموعه ای از روش پژوهش توصیفی کمی است می باشد چرا که به بررسی چند متغیر و تاثیر آنها بر هم پرداخته شده است که به صورت طبیعی رخ داده و هیچ دستکاری صورت نمیگیرد. از نظر زمان، تحقیق بصورت مقطعی انجام شده است. از نظر ماهیت داده ها، کمی می باشد چون داده های حاصل از پرسشنامه را در قالب مدل لیکرت تبدیل به داده های کمی می کند.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد، اشیاء و… (واحد) که حداقل در یک صفت مشترک باشند (خاکی، 1383، ص250).
جامعه آماری عبارتست از تعدادی عناصر مطلوب موردنظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. جامعه آماری به دو نوع تقسیم میشود: محدود و نامحدود. اگر جامعه از تعداد محدود و ثابتی تشکیل شود و پایانپذیر باشد آن را محدود و در غیر این صورت وقتی که جامعه از یک ردیف بیانتها مقادیر تشکیل شده باشد آن را نامحدود گویند (آذر، 1377، ص 65).
جامعه آماری این تحقیق شامل دو بخش است ، بخش اول کارگزاران بورس اوراق بهادار استان زنجان هستند که تماما در شهر زنجان مستقر می باشند که تعداد آنها 23 کارگزار بوده و محقق بر اساس میزان دسترسی به 7 کارگزار مراجعه کرد.
بخش دوم سرمایه گذاران و خریداران و فروشندگان سهام می باشند که به کارگزاران مراجعه می کنند و تعداد آنها نامحدود می باشد.
3-4- نمونه آماری و روش نمونهگیری
نمونه عبارت است از مجموعهای از نشانهها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعهای بزرگتر انتخاب
میشود، بهطوریکه این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد (خاکی، 1383، ص250).
در این تحقیق روش و طرح نمونهگیری از نوع نمونهگیری تصادفی ساده میباشد.
نمونهگیری تصادفی روشی برای انتخاب بخشی از جامعه است بهگونهای که همه نمونههای ممکن برای انتخاب شدن احتمال یکسان داشته باشند (همان منبع، ص251).
حجم نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضاء که از جامعه آماری انتخاب شده اند. در واقع حجم آماری یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران، 1381).
با توجه به این که جامعه آماری پژوهش حاضر جامعهای محدود است، لذا برای به دست آوردن حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده کرده و حجم نمونه به دست آمده طبق فرمول کوکران برابر 384 نفر میباشد، که براي اطمينان بيشتر تعداد 400 پرسشنامه در کارگزاری های استان زنجان (کارگزاری های مفید، بانك كشاورزي، سرمايه و دانش، بانک سامان، آینده نگر خوارزمی، بانک تجارت و پارس نمودگر)توزیع شد و 384 عدد مورد بررسی نهایی قرار گرفتند(نرخ پاسخ دهی: 1.041=384/400)، و شیوه نمونهگیری در این پژوهش نیز، نمونهگیری در دسترس میباشد. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول 3-1 استفاده شده است.
فرمول 3-1) n=(Z_(α⁄(2 ))^2 pq)/ε^2 =(〖1.96〗^2*0.5*0.5)/〖0.05〗^2 ≈384
در این فرمول:
Z_(α⁄(2 ))^2 : مقدار نرمال استاندارد
n: حجم نمونه
p: وجود صفت
q: عدم وجود صفت
ε: مقدار خطای نسبی
3-5- متغیرهای پژوهش
در یک تحقیق برای پاسخ دادن به سوال های تحقیق و یا آزمون فرضیه ها، تشخیص متغیرها امری ضروری است. متغیرها بر حسب نقشی که در تحقیق برعهده دارند به دو دسته مستقل137 و وابسته138 تقسیم می شوند. متغیر مستقل که به علت مفروض، درون داد، پیش می آید، متغیری است که توسط محقق اندازه گیری، دستکاری و یا انتخاب می شود تا اثر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود. متغیر وابسته که به آن معلول، برون داد، پاسخ و نتیجه گفته می شود متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل است و براساس اندازه گیری و دستکاری، اندازه گیری و مورد مشاهده قرار می گیرد (ساعی ارسی، 1387).
علاوه بر طبقه بندی متغیر ها به صورت فوق ، متغیر ها را می توان بصورت اسمی (جنسیت، تأهل و نوع همکاری) و نسبی (سن، سابقه همکاری و تحصیلات) و ترتیبی یا رتبه ای (متغییر های اشاره شده فوق)
تقسیم بندی کرد (همان منبع).
با توجه به تعاریف فوق، متغیر های مستقل این پژوهش عبارتند از: عدم اطمینان محیطی و مشخصات شناختی سهامداران که مشخصات شناختی سهامداران خود شامل: تعصب توهم کنترل، تعصب اعتماد، تعصب اسناد به خود و مغالطه سرمایه گذاری.
متغیر های تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری به عنوان متغیر میانجی و رفتار توده ای به عنوان متغیر وابسته می باشد.
3-6- روش جمع آوری اطلاعات
در این قسمت به بررسی روش های جمع آوری اطلاعات که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند پرداخته می شود، در این پژوهش از دو روش مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی استفاده شده است.
الف) مطالعات کتابخانه ای
یعنی برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای مثل کتابها، مقالات، اینترنت و… استفاده شود.
ب) تحقیقات میدانی
یعنی برای جمع آوری اطلاعات تحقیق از پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه شامل نامه همراه، سوالات عمومی و سوالات تخصصی می تواند باشد.
برای جمع آوری اطلاعات مربوط به پیشینه تحقیق، مبانی نظری و ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای (فیش برداری) استفاده شده است. لازم به توضیح است که از کتابها ، مقالات خارجی، مقالات ایرانی، اینترنت و پایان نامه های دانشگاه های مختلف برای جمع آوری اطلاعات نیز، کمک گرفته شده است.
3-6-1- پرسشنامه
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است . پرسشنامه
مجموعه ای از سوال ها (‌گویه ها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ لازم را ارائه می دهد این پاسخ، داده ی مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد. به طور کلی سوال های پرسشنامه به دو صورت ارائه می شود: الف) سوال های بسته-پاسخ ،‌ ب) سوال های باز-پاسخ
الف) سوال های بسته-پاسخ: سوال های بسته-پاسخ مجموعه ای از گزینه ها را ارائه می دهد تا پاسخ دهنده از میان آن ها یکی را انتخاب کند. پاسخ دهنده این نوع سوال ها را به سرعت درک کرده و به سهولت به آن پاسخ می دهد.
ب) سوال های باز- پاسخ: سوال هایی هستند که در آن ها پاسخ دهنده می تواند پاسخ را به اختیار خود بیان کند. این پاسخ ها می تواند از چند کلمه تا چند جمله باشد. از این نوع سوال ها برای بررسی و مطالعه عقاید در یک زمینه خاص استفاده می شود (سرمد، بازرگان، 1387).
برای جمع آوری بخش دیگر اطلاعات، از پرسشنامه استفاده شده است.
این پرسش نامه محقق ساخته می باشد. هر پرسشنامه در ابتدا شامل یک نامه همراه می باشد، که در این نامه توضیحاتی در مورد ضرورت پاسخگویی، اطلاعاتی در مورد تحقیق انجام شده و نحوه پاسخگویی داده شده است.
این پرسشنامه شامل دو بخش است: بخش اول مربوط به سؤالات فردی و بخش دوم مربوط به سؤالات تخصصی. سوالات فردی در بخش اول مربوط به سوالاتی همچون جنسیت، سطح تحصیلات، سن، شغل، تجربه معامله، نحوه معامله و مکان معامله می باشد.
بخش دوم پرسش نامه شامل 45 سوال تخصصی می باشد، در این قسمت سعی شده که سوالات مختصر و کاملاً روشن و واضح باشند. برای طراحی این بخش از طیف لیکرت 5 گزینه ای که یکی از رایج ترین مقیاسهای اندازه گیری است استفاده کرده ایم. از آنجا که این مقیاس جزء آمار ناپارامتریک است از آمار شبه فاصله ای برای تبدیل آن به آمار پارامتریک استفاده می کنیم چرا که آمار پارامتریک قوی تر می باشد. برای اینکار طیف لیکرت خود را از یک تا پنج (بسیارزیاد امتیاز پنج، زیاد امتیاز چهار، متوسط امتیاز سه، کم امتیاز دو و بسیارکم امتیاز یک) ارزشگذاری شده است.
در جدول 3-1 به تفکیک متغیرها و سوالات مربوط به هر کدام را مشخص شده است.

جدول 3-1- ترکیب سوالات پرسش نامه
متغیرها (فارسی)
نام متغیر(انگلیسی)
نوع متغیر
سوالات در پرسشنامه
جمع سوالات
عدم اطمینان محیطی
Environmental uncertainty
متغییر مستقل
7-1
7
مشخصات شناختی سهامداران
Cognitive profile of Shareholders
متغییر مستقل
26-8
19
تعصب توهم کنترل
Illusion of
control bias
متغییر مستقل
12-8
5
تعصب اعتماد
Prejudice trust
متغییر مستقل
17-13
5
تعصب اسناد به خود
Prejudice to documents
متغییر مستقل
22-18
5
مغالطه سرمایه گذاری
Investment Fallacy
متغییر مستقل
26-23
4
تبادل اطلاعات
Exchange of information
متغییر میانجی
33-27
7
تورش های رفتاری
Behavioral biases
متغییر میانجی
38-34
5
رفتار توده ای
Mass behavior
متغییر وابسته
45-39
7
جمع
45-1
45

پس از تدوین پرسش نامه ، اعتبار(روایی) و ثبات (پایایی) آن سنجیده می شود.
3-6-1-1- روایی پرسشنامه
یکی از مهمترین جنبههای هر تحقیق، مناسب بودن ابزار اندازهگیری آن است. زیرا اطلاعات و دادههای لازم جهت تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری نهایی بوسیله ابزار اندازهگیری به دست میآید. ابزار اندازهگیری در این تحقیق پرسشنامه است. برای سنجش میزان مناسب بودن ابزار اندازهگیری (پرسشنامه) دو مولفه سنجیده میشود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی عقد نکاح، جبران خسارت، مفقودالاثر، حل اختلاف Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق فرانسه، منابع حقوق، حل اختلاف، اصل برائت