منبع پایان نامه درمورد جامعه آماری، تاپسیس فازی، سازمان تامین اجتماعی، استان یزد

دانلود پایان نامه ارشد

1389).
بودجهریزی اهداف و كاربردهاي مختلفي در تنظيم, تصويب, اجرا و كنترل سياستهاي دولت و سازمانها دارد. در مرحله اول, بودجه چارچوبي را براي تنظيم سياستهاي دولت و سازمانها فراهم ميكند و فعاليتهاي مختلف براي رسيدن به اهداف توسعه و تقسيم اين فعاليتها بين مجريان فعاليتها تعيين ميشود. در مرحله تصويب, بودجه وسيله كنترل قانوني است. در مرحله اجرا, بودجهبندي راهنماي مديران در اجراي سياستهاي تدوين شده است و در نهايت بودجهبندي مهمترين ابزار كنترل و نظارت بر عملكرد دولت و سازمانها محسوب ميشود (ميرزائي اهرنجاني, حسن).
1-3- اهداف تحقيق
در اين پروژه تحقيقاتي، هدف اصلي شناسایی مناسبترین الگوي بودجهريزي جهت سازمان تامین اجتماعی میباشد، و با هدف اینکه کدامیک از الگوها مناسبتر است، لازم است عوامل ارزیابی بودجهریزی را شناسایی نمود تا به وسیله این عوامل الگوی مناسب را شناسایی کرد.

1-4- سئوالات تحقیق:
1- شاخصهاي (عوامل) اصلي ارزيابي الگوهاي مناسب بودجهريزي چيست؟
2- الگوي مناسب بودجهريزي براي سازمان تامين اجتماعي چيست؟
1-5- روش تحقیق:
روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ هدف کاریردی است و از حیث نحوه گردآوری اطلاعات در زمره مطالعات توصیفی، پیماشی پژوهشی طبقهبندی میگردد که از روش میدانی برای گردآورد اطلاعات استفاده شده است.
1-6- روش گردآوری اطلاعات و دادهها:
الف) جمعآوری اطلاعات:
برای تدوین مبانی نظری و ادبیات تحقیق و بخشهای تئوریک از مطالعات کتابخانه ای و با مطالعه کتب و نشریات و مقالات داخلی و خارجی، جستجوی اینترنتی استفاده شده است.
ب) جمعآوری دادهها:
پرسشنامه، مهمترین ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش میباشد. جهت رتبهبندی معیارهای ارزیابی الگوهای بودجهریزی و شناسایی الگوی مناسب بودجهریزی از پرسشنامههای متفاوتی استفاده شده است.

1-7- جامعه آماری:
جامعه آماری عبارتست از افراد و اشیاء یا نمودهایی که در یک یا چند خاصیت اشتراک دارند (صفاری، حقشناس ،1384). جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارشناسان بخش مالی واحدهای درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان یزد می باشند، که در دو بخش درمان مستقیم شامل: بیمارستان شهدای کارگر، و درمانگاههای قایمیه، دندانپزشکی، پلیکلینینک حضرت امیر(ع)، حضرت سجاد(ع)، شهید پاکنژاد یزد و پلیکلینینک، شهرستانهای اردکان، میبد، بافق، ابرکوه، مهریز، اشکذر و تفت، و در بخش درمان غیر مستقیم، دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی، مشغول به کار میباشند، که جهت این پژوهش از آنها کمک گرفته شده است.
1-8- حجم نمونه و روش نمونه گیری:
با عنایت به اینکه کارشناسان مالی جمعا 21 نفر میباشند، کل جامعه آماری، به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند.
1-9- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات و دادهها:
به منظور بررسی آماری و تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید. همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون کرونباخ و برای بررسی رتبهبندی عوامل ارزیابی از تکنیک تاپسیس فازی و برای رتبهبندی الگوی مناسب بودجهریزی از تکنیک ویکورفازی استفاده شده است.
1-10- قلمرو تحقیق:
1-10-1- قلمرو موضوعی تحقیق:
قلمرو تحقیق از حیث موضوع به الگوی مناسب بودجهریزی در سازمان تامین اجتماعی میپردازد.
1-10-2- قلمرو زمانی تحقیق:
حیطه زمانی اجرای تحقیق حاضر از نظر توزیع و جمع آوری پرسشنامه سه ماهه دوم سال 1394 بوده است.
1-10-3- قلمرو مکانی تحقیق:
قلمرو تحقیق از حیث مکانی، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان یزد انجام گرفته است.
1-11- تعاریف عملیاتی واژهها:
بودجهريزي1: فرآيند توسعه در برنامه کوتاه مدت است که شامل تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه، تصويب، اجرا و نظارت بر بودجه در يکسال مالي است. بودجهريزي يک تفکر منسجم از منابع مالي محدود در برابر نيازهاي نامحدود است بطوريکه ارتباطات ارگانيک و همه جانبه بين منابع مالي و غير مالي لحاظ شده باشد. بودجهريزي برآورد منطقي حجم عمليات در مقابل اعتبارات میباشد (فرزيب، علیرضا ،1381).
الگوی بودجهریزی2: نگرشی یکپارچه برای شکلدهی بودجه است که از طریق الگوی بودجهریزی، سازمان میتواند به اهداف و برنامههای خود منسجمتر بپردازد و روشهای خود را اصلاح کند. به کمک الگوی بودجهریزی میتوان رابطه بین متغییرها را به خوبی شناخت تا هنگام بودجهریزی و تصمیمگیری، تمام عوامل و متغییرهای مؤثر در روابط آنها مورد توجه قرار گیرد ( بابائي، 1379).
سازمان تامين اجتماعي3: سازمان تأمين اجتماعي بر پايه اصلاح قانون تشکيل سازمان تأمين اجتماعي ( مصوب تير ماه 1358 ) از تغيير نام صندوق تأمين اجتماعي و به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و همچنين جمعآوري وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايهگذاري و بهرهبرداري از محل وجوه و ذخاير تشکيل شد (ریاضی، محسن ، 1385).
تاپسیس فازی4: تاپسیس فازی به معنی روشهای ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده‌آل است، به دلیل سادگی و ماهیت قابل برنامهریزی آن به عنوان یکی از تکنیکهایmamdm به طور گسترده مورد استفاده قرار میکیرد. این تکنیک برای رتبهبندی گزینهها به کار گرفته میشود (حبیبی، آرش. ایزدیار، صدیقه. سرافرازی، اعظم. 1393).
ویکورفازی5 : ویکورفازی به منظور حل مسايل تصمیمگیری چند معیاره و دستیابی به بهترین راه حل توافقی معرفی شدهاست. این روش جهت رتبهبندی و انتخاب گزینهها با توجه به مجموعهای از شاخصهای مختلف، مورد استفاده قرار میگیرد. هدف اصلی این روش، نزدیکی بیشتر گزینهها به جواب ایدهآل در هر شاخص است (حبیبی، آرش. ایزدیار، صدیقه. سرافرازی، اعظم ، 1393).

فصل دوم

ادبیات تحقیق

مقدمه
ديدگاهها, نظريهها و تعاريف مختلفی در خصوص بودجه ارائه شده است. این تعاريف نیز متاثر از نظريههاي اقتصادي در مورد دولت بوده است و ديدگاههاي موجود در زمينه سازمان نيز تحت تاثير شرايط متفاوت سياسي, اقتصادي و اجتماعي بوده است. در یک بررسی کلی میتوان گفت نظام بودجهریزي به عنوان يك ابزار مهم و حساس برنامهريزي به موازات رشد و توسعه سازمان، مراحل و تحولات مهمي را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت يك نظام پيچيده فني و مالي درآمده است. اين نظام در آغاز پيدايش خود به علت محدوديت حوزه فعاليت سازمان عمدتاً مربوط به درون سازمان بوده و حالا با مسائل خارج از سازمان روبرو میباشد.
در این فصل ابتدا تعاریفی از بودجه، سیر تکوینی، ضرورت، اهمیت و اصول بودجه مطرح میشود، و در بخش دوم، راجع به موارد استفاده از بودجه، مراحل بودجهریزی در سازمان تامین اجتماعی، روشهای بودجهریزی، ویژگیهای بودجهریزی مناسب، و عوامل مؤثر در بودجهریزی، توضیحاتی داده خواهد شد.
در بخش آخر پیشنههای تحقیق در داخل و خارج کشور راجع به موضوع پژوهش ارائه گردیده است.
2-1- تعاريف ومفاهيم بودجه
بودجه عبارتست ازشرح صورت وضعیت و پیش‌‌بینی درآمدها و هزینه‌ها برای یک دوره درآینده یک سازمان و یک ابزارمدیریتی است که مدیر را درکنترل و سلامت مالی سازمان کمک می کند. استفل بودجه در سازمانهای تخصصی را این چنین تعریف میکند: بودجهریزی مشخصکردن، تخصیصدادن، بهبود و نظارت و مدیریت صندوق مالی سازمان است که یکی از دو عامل مهم و ضروری در مدیریت و داشتن خلاقیت در مدیریت میباشد. تالبوت بودجه را به عنوان یک موقعیت پولی مناسب برای سازمانهایی که نگرانیهایی درباره اولویتهای سازمان دارد، تعریف میکند )مکی6،2003(.
بودجه عبارت است از پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها و عملیات معین که در دورۀ محدودی از زمان انجام می شود (انصاری،1386(.

2-2- فلسفه وجودي بودجه
انسانها در دوران مختلف هميشه درصدد بوده‌اند تا نيازها و خواسته‌هاي خود را به نوعي از امكاناتي كه در طبيعت وجود دارد تأمين نمايند. اما با توجه به اينكه نيازها و خواسته‌هاي انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امكاناتي كه در اختيار دارد محدود است، ميتوان گفت كه بشر با دنيايي مملو از كميابي زندگي ميكند و لذا در مواجهه با اين مشكل از قوه تعقل و قدرت تجزيه و تحليل و توان پيشبيني خود استفاده كرده و با توسل به برنامه‌ريزي درصدد برآيد تا با حداقل امكاناتي كه در اختيار دارد، حداكثر مطلوبيت را نصيب خود نمايد.
حتي آثار به جا مانده از زندگي بشر اوليه در صدها هزار سال پيش، قبل نشانه‌هاي زيادي از برنامه‌ريزي در امور دارد. با عنايت به مباحث مطرح شده، ميتوان گفت: فلسفه وجودي بودجه‌نويسي دو عامل است: يكي نيازهاي نامحدود بشر و دوم منابع و امكانات محدودي كه در اختيار دارد (بابايي، 1378 ).

2-3- سیر تکوین بودجه و بودجهريزي
مفهوم بودجه همگام با تكامل سازمانها و پيچيدهتر شدن وظايف سازمانها, تغيير و تكامل يافته است. اين تكامل را ميتوان به چهار مرحله متمايز تقسيم كرد.
در مرحله اول كه تقريباً از 1920 تا 1935 مي باشد, تاكيد عمده روي ايجاد يك سيستم با كفايت براي كنترل هزينه‌ها بود و حسابداري هزينه‌ها و پيوند بين حسابداري و بودجه مطرح بود.
مرحله دوم كه در توسعه بودجه عملياتي خود را نشان مي دهد, استفاده از بودجه به عنوان ابزار مديريت مالي بود و خود را در اصلاح ساختار مناسب, بهبود مديريت و برنامه‌هاي اندازه‌گيري كار ظاهر ساخت و بر بودجه‌اي تاكيد داشت كه كار و فعاليتهاي سازمان را اندازه بگيرد.
مرحله سوم با پيوند دادن بودجه و برنامه به عنوان معياري براي تجزيه و تحليل رفاه اقتصادي آغاز شد و روي پيشرفتهائي كه در تكنولوژيهاي تصميم‌گيري و اطلاعاتي رخ داده بود تمركز داشت.
مرحله چهارم بواسطه پيچيدگي محيط سازمانها بوجود آمده و باعث استفاده از بودجه بر مبناي صفر به عنوان ابزار برنامه‌ريزي راهبردي (استراتژيك) گرديده است. بر این اساس سیر تکوین بودجه را میتوان به شرح ذیل برشمرد:
الف- بودجه به عنوان ابزار كنترل
ب- بودجه به عنوان ابزار برنامه‌ريزي
ج- بودجه به عنوان ابزار مديريت مالي
د- بودجه به عنوان ابزار راهبردي(استراتژيك)

2-4- سیر تکاملی بودجهریزی دولتی
بطور كلي قبل از مشروطيت و در دوران طولاني حكومت شاهنشاهي در ايران، نظارت مردم بر بودجه در حداقل بوده و شاهان در راس حكومت قرارداشتند و چگونگي اخذ ماليات از مردم توسط آنان صورت مي گرفت. با پيدايش انقلاب مشروطه، در زمينه بودجه قوانيني رواج يافت كه عمدتا” از قوانين فرانسه نشات گرفته بود. در ايران اولين بودجه كشور را به روش جديد پس از مشروطيت، صنيع الدوله هدايت در سال 1289 هجري شمسي تهيه وتقديم مجلس نمود. اين روش تا سال 1320 هجري شمسي به همين منوال ادامه داشت و اداره امور بودجه بر عهده وزارت دارايي بود. در سالهاي 1327 همراه با بودجه جاري، بودجه عمليات شرکت هاي دولتي نيز تهيه و به مجلس تسليم شد. در سال 1340 کليه امور مربوط به بودجه عمراني به سازمان برنامه و تمامي امور مربوط به بودجه عادي به وزارت دارايي محول شد. از سال 1346 وظيفه تهيه بودجه عادي و عمراني که به طور جداگانه در دفتر مرکزي برنامه ريزي و دفتر مرکزي بودجه تهيه مي شدند به واحد جديدي بنام دفتر مرکزي طرح و بودجه واگذار شد. در سال 1347 برنامه پنجساله چهارم تصويب گرديد و برنامه عمراني پنج ساله پنجم از سال 1352 اجرايي شد و تا سال 1356 ادامه داشت (احمدي، 1382).
از سال 1358 تا سال 1367 مصادف با پيروزي انقلاب و شروع جنگ، بخاطر مشكلات پديد آمده عملا” اتفاق مهمي در روند تهيه و تنظيم بودجه كل كشور بوجود نيامد. در سال 1368 برنامه اول توسعه بعد از انقلاب اسلامي به تصويب مجلس رسيد و تا سال 1373 ادامه داشت. در اين سالها اهداف بودجه در قالب برنامه‌هاي پنج ساله اداه يافت تا در سال 1384 تهيه بودجه به روش عملياتي مورد تأکيد مسئولين قرار گرفت و بخشنامه بودجه سال 1385 نيز بر همين اساس تهيه و به کليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ و در نهايت به مجلس تقديم و به تصويب رسيد (کردبچه، 1385).

2-5- ضرورت بودجه و بودجه‌ریزی
بودجه‌بندي را

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد سازمان تامین اجتماعی، استان یزد، ادبیات تحقیق، جمعیت شناختی Next Entries منبع پایان نامه درمورد منابع محدود، اعداد و ارقام، عامل راهبردی، صاحب نظران