منبع پایان نامه درمورد جامعه آماری، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، معنادار بودن

دانلود پایان نامه ارشد

يك متغير وابسته و يك يا چند متغير مستقل هستند كه ميزان اثر متغيرهاي مستقل در متغير وابسته از طريق آزمونهاي رگرسيون برازش مي شود. .
3-3)تعریف جامعه آماري
جامعه بزرگترین مجموعه از عناصر است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می‌گیرد و تعریف جامعه آماری عبارتست از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه صفتی است که بین همۀ عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (عادل آذر، 1383).
جامعه آماري تحقيق را شركتهاي منتخب پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران که حائز شرایط زیر باشند تشكيل مي دهند: .
شركت جزء شركتهاي سرمايه گذاري، بانكها، شركتهاي بيمه و واسطه گري مالي نباشد.
پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
در طول سالهای 1385 تا 1389 در بازار بورس حضور داشته باشد.
شرکت در دوره مورد مطالعه تغيیر سال مالی نداده باشد.
اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
پس از اعمال شرایط و ضوابط فوق، تعداد 154 شرکت به عنوان جامعه آماری تحقیق، جهت انجام نمونه گیری مورد نظر قرار گرفت.
در اين تحقيق از داده هاي مالي طبقه بندي شده و حسابرسي شده شركتهاي فعال پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دلايل انتخاب جامعه آماري مذكور اين است كه سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعي درخصوص وضعيت شركتها و روند عملكردهاي مالي و اقتصادي آنها دارد و مي توان گفت تنها منبع اطلاعاتي است كه با استفاده از آن مي توان به منابع اطلاعاتي مالي شركتها دسترسي يافته و مدلهاي تحقيق را مورد آزمون قرار داد.
3-4) حجم نمونه آماری و کفایت آن
نمونه تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری است که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد. بنابراین نمونه گروه کوچکی از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب می‌شود. معمولاً در مسائل مختلف تحقیق، مطالعه دربارۀ تمام جزئیات جامعه از توان محقق خارج است و در صورتی که بتوان با مطالعه تعداد محدودی از افراد یک جامعه، اطلاعات مورد نیاز کافی راجع به همۀ افراد و جامعه بدست آورد، ضرورتی ندارد که همۀ افراد جامعه مورد مطالعه قرار گیرند. (عادل آذر، 1383).
در علم آمار جهت تعميم نتايج حاصل از تحقيق به كل جامعه بگونه اي كه هم هزينه و زمان انجام مراحل مختلف تحقيق معقول باشد و هم تعميم نتايج قابل اتكا باشد، روش هاي مختلفي براي نمونه گيري پيشنهاد شده است. آنچه كه مهم بنظر ميرسد اين است كه محققين در رشته هاي مختلف و در تحقيقات با موضوعات مختلف سعي نمايند بهترين روش نمونه گيري كه بيشترين كارآيي را در نيل به اهداف مذكور دارد؛ انتخاب نمايند.
برای تعیین کفایت حجم نمونه آماری از طریق معادله کوکران بررسی می شود. معادله کوکران برای تعیین حجم نمونه در شرایطی که تعداد جامعه آماری نامعلوم است؛ بشرح ذیل می باشد.
n=(Z^2 pq)/d^2
Z: متغیر استاندارد توزیع t استیودنت و برابر با 96/1 می باشد.
P = q : میزان خطای آزمون در سطح اطمینان 95% و برابر با 05/0 است.
d: خطای برآوردی که بطور معمول در تحقیقات معادل 10 درصد در نظر گرفته می شود.

حجم نمونه آماری مطلوب برآمده از محاسبه به روش فوق، تعداد 96 مشاهده می باشد. همانطور که ذکر شد، در تحقيق حاضر، پس از اعمال شرايط و ملاحظات در نمونه گيري حذفي سيستماتيك تعداد 154 شركت از جامعه آماري حائز شرایط موردنظر بوده اند. از این میان، تعداد 109 شرکت بصورت تصادفی، جهت آزمون فرضیات انتخاب شدند که بالاتر از حجم نمونه محاسبه شده توسط معادله کوکران است. دوره تحقيق 5 سال متوالي مي باشد بنابراين حجم نهايي نمونه براي آزمون فرضيات 545 سال- شركت مي باشد

3-5)روش نمونه گیری و دلایل استفاده از آن
روش نمونه گیری در تحقیق حاضر، روش تصادفی منظم است به این دلیل که همه افراد جامعه آماری شانس کاملا یکسانی برای انتخاب داشته باشند و بتوانیم نتایج حاصل از آزمون فرضیات را به کل جامعه آماری تعمیم دهیم.
3-6) روش گردآوري داده ها و موارد کاربرد
1)استفاده از مطالعات کتابخانه ای شامل کتابها، مجلات، پایان نامه ها، مقالات تحقیقی ونشریات جهت مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش
2) روش كاوش اينترني جهت تكميل به كارگيري بانكهاي اطلاعاتي سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سايت اينترنتي اين سازمان و نرم افزارهاي سهام مانند نرم افزار ره آورد نوين كه ارقام صورتهاي مالي حسابرسي شده شركتها در قالب فايل هاي اكسل در آن موجود مي باشد، براي گردآوري داده هاي مورد نياز جهت آزمون فرضيات
3-7 ) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده
استفاده از فیش برای ارجاع یا ذکر منبع یا مطلب مورد استفاده در مطالعه کتابخانه ای
جدول تلخيص داده ها

3-8) روش تجزيه و تحليل داده ها
پس از جمع آوري داده ها محقق بايد آن ها را دسته بندي و تجزيه و تحليل نماید، آن گاه به آزمون فرضيه هايي بپردازد که تا اين مرحله تحقيق او را ياري کرده اند، تا پاسخي براي پرسش هاي تحقيق بيابد. تجزيه و تحليل داده ها فرآيندي چند مرحله اي است که طي آن داده هاي گردآوري شده به طرق مختلف خلاصه، دسته بندي و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط بين داده ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد . در اين فرآيند، داده ها هم از لحاظ مفهومي و هم از جنبه تجربي پالايش مي شوند و روش هاي گوناگون آماري نقش بسزايي در استنتاج ها به عهده دارند.
3-8-1) روش هاي توصیفی
شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق بمنظور تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیات تعیین می شوند. میانگین به عنوان مهم ترین شاخص مرکزی به همراه انحراف معیار به عنوان مهم ترین شاخص های پراکندگی محاسبه خواهد شد ، انحراف معیار نیز پراکندگی داده ها را نشان می دهد . این اقدام بمنظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بیشتر آن صورت می گیرد.
3-8-2) روش هاي تعيين پيش فرضها
آزمون كلموگرف براي ارزيابي نرمال بودن توزيع متغيرها
آزمون كلموگرف براي ارزيابي نرمال بودن باقيمانده
تحليل همبستگي خطي پيرسون براي ارزيابي استقلال خطي متغير ها
نمودار پراكنش براي ارزيابي ثبات واريانس
سنجش ضريب تعيين براي اعتبار سنجي معادله
آزمون هانسس،ويكي فولر براي ارزيابي برقراري پيش فرضها و پتانسيل

3-8-3) روش هاي تعيين ارتباط بين متغيرها
از رگرسيون خطي مركب جهت تعيين ارتباط بين متغيرها
استقلال ضريب همبستگي اسپيرمن
3-8-4) روش هاي تعميم نتايج
استفاده از آزمون فيشر جهت ارزيابي معني داري پارامتر هاي معادله رگرسيون و تعميم به جامعه
آزمون معني داري همبستگي
در آمار تحلیلی یا استنباطی، رگرسیون خطی چند متغیره بکار رفته است. در صورتي محققي مي‌تواند از رگرسيون استفاده نمايد كه شرايط یا پیش فرضهای زير محقق شده باشد:
پیش فرض اول(نرمال بودن تک تک متغیرها) : فرض بر آن است كه توزيع متغير به نحوي است كه پراكندگي آن در مجاورت ميانگين حداكثر بوده و هر چه از ميانگين دورتر شويم در سمت راست و چپ آن به يك نسبت كاهش مي‌يابد؛ به منظوربررسي نرمال بودن از آزمون كلموگوروف- اسميرنوف(KS) استفاده مي شود.
پیش فرض دوم(ثبات یا برابری واریانس ها) : هرگاه فرض اخير نقض شود با مسئله‌اي موسوم به نابرابري واريانس‌ها مواجه خواهيم بود.
پیش فرض سوم: استقلال خطی متغیرهای مستقل (آزمون خود همبستگی متغیرها) : اگر اين فرض نقض شود با مسئله‌اي موسوم به خودهمبستگي مواجه خواهيم بود.
پیش فرض چهارم(آزمون نرمال بودن باقیمانده ها): اختلاف بین y های واقعی و برآوردی باقیمانده می باشد که باید نرمال باشد.
پیش فرض پنجم: به سمت یک میل کردن ضریب تعیین ( 1 =r2 ) : r2 درجه اعتبار معادله برآوردی را بیان می کند و مهمترين معياري است كه با آن مي‌توان رابطه بين دو متغير x و y را توضيح داد و ميزان انحراف مشاهدات y را با برآورد خط رگرسيون اندازه‌گيري مي‌كند. اين ضريب بين صفر تا يك در نوسان بوده به طوري كه مقدار صفر بيانگر آن است كه خط رگرسيون هرگز نتوانسته تغييرات y را به متغير مستقل x نسبت دهد. مقدار يك نيز بيانگر آن است كه خط رگرسيون به طور دقيق توانسته است تغييرات y را به متغير مستقل x نسبت دهد.
در رگرسيون چندمتغيره در صورتي كه نمونه آماری كوچك باشد، ضريب تعيين تعديل شده به جاي ضريب تعيين استفاده مي‌شود و با بزرگتر شدن حجم نمونه اين دو ضريب به همديگر نزديك مي‌شوند.(عادل آذر و مومني 1383)
3-8-3)بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق
جهت بررسي اين نکته که آيا متغيرهايي كه مورد بررسي و محاسبه قرار مي گيرند، از قابليت اتكاء مناسبي برخوردارند، آزمون نرمال بودن انحرافات صورت می گیرد که با استفاده از آزمون كلموگروف – اسيمرنوف به بررسي نرمال بودن داده هاي آزمون پرداخته می شود. با توجه به اينكه در جامعه هاي با توزيع نرمال، روشهاي پارامتريك و در جامعه هاي با توزيع غير نرمال، روشهاي ناپارامتريك به كار گرفته مي شود، لذا در ابتدا نرمال يا غير نرمال بودن داده ها مشخص مي شود و سپس فرضيه هاي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرند. به منظور بررسي نرمال بودن از آزمون كلموگوروف- اسميرنوف(KS) استفاده مي شود.
آزمون كلموگروف-اسميرنوف آزموني براي پيدا كردن نوع توزيع هاي آزمون است. آماره آزمون فوق از مقايسه قدرمطلق بيشترين تفاوتها بين مقادير مشاهده شده واقعي از مقادير مورد انتظار بدست مي آيد. نيكويي برازش اين آزمون نشان مي دهد كه آيا داده هاي آزمون از توزيع خاصي (در اينجا توزيع نرمال) پيروي مي كنند يا خير. با توجه به اينكه در جامعه هاي با توزيع نرمال، روشهاي پارامتريك و در جامعه هاي با توزيع غير نرمال، روشهاي ناپارامتريك به كار گرفته مي شود، لذا در ابتدا نرمال يا غير نرمال بودن داده ها مشخص مي شود و سپس فرضيه هاي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرند.
3-8-4) آزمون معني‌دار بودن در الگوي رگرسيون
در رگرسيون چندگانه، دو يا چند متغير مستقل وجود دارد و لازم است كه براي مشخص شدن معنادار بودن آنها دو آزمون انجام گيرد. ابتدا آزمون معني‌دار بودن معادله رگرسيون و در مرحله بعد آزمون معنادار بودن هر كدام از ضرايب متغيرهاي مستقل صورت مي‌گيرد كه به اختصار در زير شرح داده مي‌شود (مومني، 1386، 120).
آزمون معني‌دار براي معادله رگرسيون
در يك معادله رگرسيون چندگانه، چنانچه هيچ‌گونه رابطه‌اي ميان متغير وابسته و متغيرهاي مستقل وجود نداشته باشد، بايد تمامي ضرايب متغيرهاي مستقل در معادله، مساوي صفر باشند. بدين ترتيب، مي‌توانيم معنادار بودن معادله رگرسيون را آزمون كنيم. اين كار با استفاده از آماره F صورت مي‌گيرد. چنانچه در سطح اطمينان 95% آماره F محاسبه شده از معادله رگرسيون كوچكتر از مقدار F بدست آمده از جدول باشد در اين صورت معادله رگرسيون معنادار خواهد بود.
3-8-5)آزمون معني‌دار بودن ضرايب
هدف از انجام آزمون معنادار بودن رگرسيون آن است كه مشخص شود آيا در سطح اطمينان مورد نظر ضرايب محاسبه شده مخالف صفر مي‌باشد يا خير.
براي آزمون اين فرضيه‌ها از آماره t استفاده مي‌شود. اگر در سطح اطمينان 95% آماره بدست آمده از آزمون، كوچكتر از t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادي باشد، در اين صورت ضرايب مدل رگرسيون مخالف صفر مي‌باشد.

3-8-6)آزمون خودهمبستگي جملات خطا
همان‌گونه كه در مفروضات رگرسيون گفته شد در مدل‌هاي رگرسيون فرض بر آن است كه جملات خطا از دوره‌اي به دوره‌اي مستقل مي‌باشد، اما در بسياري از كاربردها، جملات خطا در دوره‌هاي مختلف همبسته‌اند. در چنين مواردي جملات خطا، اصطلاحاً داراي خودهمبستگي يا همبستگي متوالي مي‌باشند. براي بررسي آنكه در يك مدل رگرسيون جملات خطا خودهمبسته مي‌باشند يا خير، آزمون‌هايي طراحي گرديده است. در اين ميان آزموني كه بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد محافظه کاری، حافظه کاری، رگرسیون، عدم تقارن Next Entries منبع پایان نامه درمورد ناکارآیی سرمایه گذاری، محافظه کاری، حافظه کاری، محافظه کاری حسابداری