منبع پایان نامه درمورد توسعه گردشگری، رگرسیون، تحلیل اطلاعات، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

پروازهاي ديگر کاهش قابل توجهي مي دهند. اين صرفه جويي در زمانهاي انتظار در فرودگاهها مربوط به ورود و خروج در اماکن اقامتي و هتلها نيز مي باشد. که با بکارگيري سيستمهاي ورود و خروج و صورتحساب77 يکپارچگي در کل مجموعه قسمتهاي هتل برقرار شده و حتي امکان ارسال صورتحساب مشتريان از طريق سيستمهاي Bluetooth به تلفنهاي همراه اين مشتريان و متعاقباً پرداخت سريع اين صورتحساب از طريق تلفن همراه و پرداخت الکترونيکي ميسر مي باشد. کاهش فرايندهاي تکراري و حذف فعاليتهاي زايد با استفاده از فناوري اطلاعات مي تواند منجر به بهبود خدمات دهي به گردشگران شود. استفاده از پايگاه اطلاعاتي مسافران مي تواند تا حد زيادي از اطلاعات مربوط به مسافراني را که در گذشته به کشور سفر داشته اند را فراهم کند و بسياري از تشريفات ورودي و خروجي آنها را از کشور کاهش دهد.
3-17-5-6. بکارگيري سيستمهاي بازمهندسي فرايندها
گسترش همکاريها با ساير کشورها، ادغامهاي افقي و عمودي با ساير سازمانهاي فعال در صنايع وابسته، گسترش خدمات اتوماسيون شده، بکارگيري پرداخت الکترونيکي، صدور بليط و رزرواسيون الکترونيکي، گسترش کانالهاي توزيع الکترونيکي و… همگي نياز به بازمهندسي فرايندهاي فعلي78 را در کشور الزامي مي سازند. در حال حاضر در شهرهاي مهم گردشگري جهان، روند فعاليتها بگونه ايست که گردشگري در بدو ورود به شهر، در ازاي پرداخت مبلغي معين، کارت شناسايي دريافت مي کند، که اين کارت امکان استفاده از کليه امکانات رفاهي و عمومي را در اختيار گردشگر قرار مي دهد. بکارگيري اين تکنولوژي، اطلاعات جامعي از فعاليتهاي گردشگردر حين سفر را دراختيار تصميم گيرندگان مقصد قرار مي دهد. اينکه هر گردشگر، با توجه به نژاد، مليت، تحصيلات، جنسيت و سطح درآمد، در يک مسافرت بيشتر تمايل به انجام چه فعاليتهايي را دارد. اما پياده سازي اينچنين سيستم کارآمدي، نيازمند بازمهندسي در فعاليتهاي کليه واحدهاي خدمات گردشگري، شامل خدمات حمل و نقل، جاذبه هاي فرهنگي و طبيعي، برنامه هاي تفريحي و … مقصد را بهمراه دارد بگونه اي که همگي اين واحدها بتوانند بر اساس بکارگيري يک سيستم واحد به فعاليتهاي خود ادامه دهند.(هاشمي و همکاران، 1389)

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق

مقدمه
در این فصل داده های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . همانطور که درگذشته آمد تحقیق حاضر از لحاظ طبقه بندي پژوهش بر مبناي هدف از نوع کاربردي و از لحاظ طبقه بندي بر حسب روش، از نوع توصیفی- تحلیلی است از میان انواع پژوهش هاي توصیفی، از نوع رابطه ای بوده چرا که در آن ارتباط بین نقش IT با توسعه گردشگری مورد مطالعه قرار می گیرد. داده ها با استفاده از یک پرسشنامه 16سوالی ، و به تعداد 215 نمونه از بین 8000 نفر از دانشجویانی که از شبکه اینترنت استفاده کرده و به تصادف انتخاب شده اند جمع آوری گردید .

شکل 4-1 نمودار مقطع تحصیلی پرسش شوندگان

شکل 4-2 نمودارجنسیت پرسش شوندگان

ابتدا داده های پرت از طریق باقیمانده هایی استاندارد شده حذف و از طریق روش های نرمال سازی ، نرمال و آماده تجزیه و تحلیل گردید . درادامه آماره های توصیفی و نمودارهای مربوطه بررسی شده و با توجه به متغیرهای پرسشنامه‏ای طیف لیکرت متغیرهای همگروه در یک دسته قرار گرفته و با تعیین میانگین جهت تجزیه و تحلیل روش‏های همبستگی و رگرسیون و تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفته است.
جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوري شده از نرم افزار Excel و براي آزمون فرضیه ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.
جهت استفاده از رگرسیون ابتدا باید پیش فرض هایی را مد نظر قرار داد . در هر مدل رگرسیون خطی چند پذیره داریم که با فرض درستی آن ها ، نتایج رگرسیون معتبر هستند و در غیر این صورت باید مدل دیگری را جایگزین ساخت. این پذیره ها(مفروضات) عبارتند از:
1 – نرمال بودن
2 – ثابت بودن واريانس ها
3 – مستقل بودن
4 – هم خطی
مفروضات رگرسیون از طریق آزمون باقیمانده هاي مدل پس از حذف داده های پرت مورد بررسی قرارمی گیرند که در ادامه آمده است .

4-1. تعريف فرضيه ها
فرضیه اصلی: بین نقشIT (متغیر مستقل) با توسعه گردشگری (متغیر وابسته) رابطه معناداری وجود دارد.
و بر این اساس پنج فرضیه فرعی به شرح ذیل تدوین شده است.
1- بین فن‌آوری‌های نوین الکترونیک با توسعه گردشگری رابطه وجود دارد.
2- بین آگاهی از فضای الکترونیک با توسعه گردشگری رابطه وجود دارد.
3- بین شبکه های اجتماعی مجازی با توسعه گردشگری رابطه وجود دارد.
4- بین امنیت کافی الکترونیک با توسعه گردشگری رابطه وجود دارد.
5 -بین روابط عمومی الکترونیک با توسعه گردشگری رابطه وجود دارد.
در ادامه تاثیر مستقیم و غیر مستقیم فرضیه ها از طریق تحليل مسير مورد بررسی قرار گرفت .
4-2. بررسی آماره‏های توصیفی
ابتدا آماره های توصیفی متغیرهای فرضیه‏های نقش IT (متغیرمستقل) و توسعه گردشگری(متغیر وابسته) به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‏گیرند . آماره های توصیفی شامل میانگین ، انحراف معیار ، چولگی ، کشیدگی ، چارک ها ، دامنه …. می باشد .

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد عرضه کنندگان، رضایت مشتریان، بازاریابی اینترنتی، توسعه منابع انسانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، صنعت گردشگری، فرهنگ نامه، اوقات فراغت