منبع پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، وضعیت تأهل، سرمایه اجتماعی، خدمات شهری

دانلود پایان نامه ارشد

مساحت منطقه
ورودی
I2
عملکرد سالانه
خروجی
O1

که عملکرد سالانه شامل موارد زیر است.
جدول 4-3- زیر بخش‌های عملکرد سالانه مدیریت پارک‌ها و فضای سبز خدمات شهری شهرداری قم
عناوین عملکرد
زیر بخش
تعریف
آماده‌سازی
خاک‌ریزی
خاک‌ریزی عبارت است از اضافه نمودن خاك مناسب به‌منظور آماده‌سازی بستري مناسب جهت عمليات كاشت (نشاء بذر و غيره) و تأمین نيازهاي ضروري

خاک‌برداری

ماسه دهی

کود دهی شیمیایی

کود دهی حیوانی

باغچه سازی

کاشت
کاشت چمن
كاشت، مجموعه عملياتي است كه قبل از كشت بذر، غده، نهال، قلمه و… يا همزمان با آن معمولاً در زمين انجام می‌شود. تسطيح زمين، كودپاشي، مرزكشي و آبياري قبل از كشت، شخم، ديسك زدن، نهركشي، ضدعفوني بذر، بذرپاشي، زيرخاك كردن بذر، نشاكاري و امثال آن‌ها در اين مجموعه قرار می‌گیرند.

باز کاشت چمن

کاشت ترون و مورد

کاشت گل‌های فصلی

کاشت و بازکاشت نهال

کاشت رز

درختچه‌های زینتی

تولید
تولید انواع گل‌های گلدانی
نهال درخت جواني است كه محيط بن آن كمتر از 15 سانتی‌متر باشد و هنوز به سن باردهي يا بهره‌برداری نرسيده است.

تولید نهال‌های گلدانی

بذزگیری انواع گل

بذرگیری انواع نهال

خزانه کاری
خزانه کاری انواع گل
ﺧﺰاﻧﻪ عبارت است از ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺬر و ﻳﺎ ﻗﻠﻤﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص به‌طور ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﺎﺷﺘﻪ می‌شود ﺗﺎ ﭘﺲ از رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ.

خزانه کاری انواع نهال

تولید انواع قلمه

نصب مبلمان پارکی
نیمکت
مبلمان شهری عبارت است از پوشش زمين المان نشستن روشنایی‌ها تابلوهاي اطلاع‌رسانی محدودکننده سایبان‌ها کیوسک‌ها و سازه‌های هنري سبب آسايش،اطلاع،راحتي، تردد، ايمني، سرگرمي و استراحت شهروندان می‌گردند.

سطل زباله

وسایل بازی

پایه روشنایی

آبخوری

آلاچیق

محوطه‌سازی
کف سازی

بلوک چینی

جدول‌گذاری

زیرسازی

پس از استاندارسازی متغیر خروجی، داده‌ها توسط نرم‌افزار DEA MASTER تخمین زده شدند که نتایج به‌صورت زیر است.

نمودار 4-4- رتبه‌بندی بهره‌وری مدیریت پارک‌ها و فضای سبز شهری مناطق شهرداری قم
همان‌طور که مشاهده می‌کنید با در نظر گرفتن دو ورودی و یک خروجی که حاصل عملکرد بخش فضای سبز خدمات شهری شهرداری قم در ۶ منطقه است، منطقه ۴ با ۱۶۴٫۶۷ واحد بهره‌وری در جایگاه اول و منطقه ۶ با ۱۳٫۲۹۱ واحد بهره‌وری در جایگاه آخر قرارگرفته است. اما با توجه به آنکه عملکرد بخش فضای سبز شهرداری قم دارای ۶ زیر بخش است، بررسی بهره‌وری و رتبه‌بندی مناطق در هریک از این ۶ زیر بخش می‌تواند اطلاعات جامع‌تری از چگونگی عملکرد این مناطق در بحث بهره‌وری را در اختیار ما بگذارد. برای به دست آوردن این اطلاعات در ۶ مرتبه آزمون هر بار دو ورودی را با 1 خروجی از 6 خروجی موردبررسی قرار داده و توسط نرم‌افزار DEA تخمین زده‌شده است. که نتایج حاصل از آن را می‌توان در جدول زیر مشاهده کرد.
جدول 4-4- رده‌بندی بهره‌وری مدیریت پارک‌ها و فضای سبز شهری مناطق شهرداری قم
عملکرد
آماده‌سازی
کاشت
تولید
خزانه کاری
نصب مبلمان پارکی
محوطه‌سازی
رده‌بندی بهره روری
منطقه
امتیاز
منطقه
امتیاز
منطقه
امتیاز
منطقه
امتیاز
منطقه
امتیاز
منطقه
امتیاز
رده اول
4
۳۹۰٫۴۷۶
۴
۱۶۴٫۶۷
۴
۱۰۳٫۴۶
۲
۱۳۱٫۰۶۶
۲
۶۸۷٫۹۷۴
۴
۳۹۷٫۵
رده دوم
۱
۴۷٫۹۶۷
۲
۸۸٫۶
۲
۹۱٫۹۱۲
۴
۱۰۳٫۲۲۶
۱
۱۴۱٫۶۶۷
۵
۴۵٫۲۸۳
رده سوم
۲
۳۴٫۶۴۸
۱
۵۸٫۲۱۳
۱
۱۳٫۹۷۱
۳
۴۷٫۹۱۷
۳
۶۷٫۷۸۵
۲
۳۴٫۰۳۶
رده چهارم
۵
۲۴٫۳۹
۳
۳۸٫۰۵۳
۳
۵٫۸۸۲
۵
۳۰٫۲۰۸
۴
۶۰٫۲۹۹
۱
۱۷٫۶۱
رده پنجم
۳
۱۸٫۶۹۹
۶
۲۷٫۴۳۴
۵
۲٫۹۴۱
۱
۲۷٫۰۸۳
۶
۲۲٫۵۹۶
۳
۱۰٫۶۹۲
رده ششم
۶
۸٫۵۳۷
۵
۲۲٫۳۶۵
۶
۲٫۹۴۱
۶
۹٫۳۷۵
۵
۶٫۵۳۵
۶
۰
در جدول بالا امتیاز بهره‌وری هر منطقه به‌صورت نسبی تعیین‌شده است همان‌طور که مشاهده می‌کنید منطقه 4 در 4 زیر بخش آماده‌سازی، کاشت، تولید و محوطه‌سازی جایگاه اول را به خود اختصاص داده است که سبب شده در تخمین کلی بهره‌وری به روش تحلیل پوششی داده‌ها نیز در رده اول قرار گیرد.
همان‌طور که مشاهده کردید در این بخش برای سنجش بهره‌وری خدمات شهری از روش تحلیل پوششی داده‌ها و نرم‌افزار DEA MASTER استفاده‌شده است. با توجه به آنکه در فصل قبلی مدل سنجش، مدل خروجی محور با بازده به مقیاس متغیر انتخاب‌شده بود در این بخش ورودی‌ها و خروجی‌ها نیز تعیین و تعریف شدندکه شامل دو ورودی (تعداد کارگر بر هزینه سالانه، تعداد کارگر بر جمعیت و مساحت منطقه) و یک خروجی (عملکرد سالانه) هستند. خروجی انتخاب‌شده خود مشتمل بر 6 زیر بخش (آماده‌سازی، کاشت، تولید، خزانه کاری، نصب مبلمان پارکی و محوطه‌سازی) است. در پایان نتایج حاصل‌شده از تخمین نشان می‌دهد که منطقه 4 و منطقه 6 به‌طور نسبی به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین بهره‌وری خدمات شهری را دارا می‌باشند.
4-4- تحلیل سنجش سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری و شهروندان
4-4-1- آمار توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری
در این قسمت به تشریح ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماري در سه گروه شهروندان، شهروندان مراجعه‌کننده به شهرداری و کارمندان شهرداري به تفکیک منطقه 4 و 6 پرداخته می‌شود. ویژگی‌هایی که در این بخش موردبررسی قرار می گیرند عبارت‌اند از: وضعیت تأهل، جنسیت، تحصیلات، درآمد و سن
4-4-1-1- وضعیت تأهل نمونه‌های موردبررسی
جدول 4-5- توزیع فراوانی نمونه‌های موردبررسی بر اساس وضعیت تأهل

مجرد
%
متأهل
%
وضعیت تأهل شهروند ۶
۱۳۴
۰٫۳۸
۱۸۸
۰٫۲۷
وضعیت تأهل شهروند مراجعه‌کننده به شهرداری ۶
۱۳
۰٫۳۳
۲۴
۰٫۳
وضعیت تأهل شهروند ۴
۱۵۹
۰٫۴۶
۱۹
۰٫۲۷
وضعیت تأهل شهروند مراجعه‌کننده به شهرداری ۴
۱۳
۰٫۳۳
۲۶
۰٫۳۳
کارمند ۶
۱۰
۰٫۲۶
۲۹
۰٫۳۷
کارمند ۴
۸۹
۰٫۸۲
۱۹
۰٫۰۹

نمودار ۴-۵- توزیع فراوانی نمونه‌های موردبررسی بر اساس وضعیت تأهل
4-4-1-2- وضعیت جنسیت نمونه‌های موردبررسی
جدول 4-6- توزیع فراوانی نمونه‌های موردبررسی بر اساس جنسیت
 
مذکر
%
مؤنث
%
جنسیت شهروند ۶
۲۴۲
۰٫۶۹
۸۲
۰٫۱۲
جنسیت شهروند مراجعه‌کننده به شهرداری ۶
۲۸
۰٫۷
۶
۰٫۰۸
جنسیت شهروند ۴
۲۸۲
۰٫۸۱
۶۷
۰٫۱
جنسیت شهروند مراجعه‌کننده به شهرداری ۴
۳۳
۰٫۸۵
۶
۰٫۰۸
کارمند ۶
۳۹
۱
۰
۰
کارمند ۴
۱۰۰
۰٫۹۳
۸
۰٫۰۴

نمودار 4-6- توزیع فراوانی نمونه‌های موردبررسی بر اساس جنسیت
4-4-1-3- وضعیت تحصیلات نمونه‌های موردبررسی
جدول 4-7- توزیع فراوانی نمونه‌های موردبررسی بر اساس تحصیلات

زیر دیپلم
%
دیپلم
%
فوق‌دیپلم
%
لیسانس
%
فوق‌لیسانس
%
تحصیلات شهروند 6
۷۸
۰٫۲۲
۱۶۲
۰٫۲۳
۲۸
۰٫۰۲
۷۸
۰٫۰۳
۰
۰
تحصیلات شهروند مراجعه‌کننده به شهرداری ۶
۱۸
۰٫۴۵
۱۶
۰٫۲
۳
۰٫۰۲
۳
۰٫۰۱
۰
۰
تحصیلات شهروند ۴
۰
۰
۰
۰
۶۴
۰٫۰۵
۱۲۷
۰٫۰۵
۱۲۶
۰٫۰۲
تحصیلات شهروند مراجعه‌کننده به شهرداری ۴
۳
۰٫۰۸
۳
۰٫۰۴
۳
۰٫۰۲
۱۸
۰٫۰۶
۸
۰٫۰۱
کارمند ۶
۳
۰٫۰۸
۲
۰٫۰۳
۷
۰٫۰۴
۲۰
۰٫۰۶
۵
۰٫۰۱
کارمند ۴
۸
۰٫۰۷
۱۹
۰٫۰۹
۲۸
۰٫۰۶
۵۳
۰٫۰۶
۰
۰

نمودار 4-7- توزیع فراوانی نمونه‌های موردبررسی بر اساس تحصیلات
4-4-1-4- وضعیت درآمد نمونه‌های موردبررسی
جدول 4-8- توزیع فراوانی نمونه‌های موردبررسی بر اساس درآمد

زیر ۶۰۰
%
۶۰۰-۱
%
۱-۱٫۵
%
۱٫۵-۲
%
بالای ۲م
%
درآمد شهروند ۶
۱۵۷
۰٫۴۵
۱۵۶
۰٫۲۲
۳
۰
۷
۰
۰
۰
درآمد شهروند مراجعه‌کننده به شهرداری ۶
۱۵
۰٫۳۸
۱۲
۰٫۱۵
۳
۰٫۰۲
۷
۰٫۰۲
۰
۰
درآمد شهروند ۴
۱۲۷
۰٫۳۶
۶۳
۰٫۰۹
۱۲۷
۰٫۰۹
۳۲
۰٫۰۱
۰
۰
درآمد شهروند مراجعه‌کننده به شهرداری ۴
۶
۰٫۱۵
۱۰
۰٫۱۳
۶
۰٫۰۴
۱۴
۰٫۰۴
۳
۰
کارمند ۶
۰
۰
۱۶.
۰٫۲۱
۱۸
۰٫۱۲
۳
۰٫۰۱
۰
۰
کارمند ۴
۸
۰٫۰۷
۱۸
۰٫۰۸
۵۸
۰٫۱۳
۲۴
۰٫۰۳
۰
۰

نمودار 4-8- توزیع فراوانی نمونه‌های موردبررسی بر اساس درآمد
4-4-1-5- وضعیت سن نمونه‌های موردبررسی
جدول 4-9- توزیع فراوانی نمونه‌های موردبررسی بر اساس سن

۲۰-۳۰
%
۳۱-۴۰
%
۴۱-۵۰
%
بالای ۵۰
%
سن شهروند ۶
۲۳۵
۰٫۶۷
۱۰۴
۰٫۱۵
۹
۰٫۰۱
۱
۰
سن شهروند مراجعه‌کننده به شهرداری ۶
۲۵
۰٫۶۳
۹
۰٫۱۱
۶
۰٫۰۴
۰
۰
سن شهروند ۴
۱۹۰
۰٫۵۴
۱۲۷
۰٫۱۸
۰
۰
۳۲
۰٫۰۱
سن شهروند مراجعه‌کننده به شهرداری ۴
۴
۰٫۱
۲۰
۰٫۲۶
۶
۰٫۰۴
۹
۰٫۰۳
کارمند ۶
۱۷
۰٫۴۴
۱۷
۰٫۲۲
۲
۰٫۰۱
۳
۰٫۰۱
کارمند ۴
۳۰
۰٫۲۸
۶۰
۰٫۲۸
۱۸
۰٫۰۴
۰
۰

نمودار 4-9- توزیع فراوانی نمونه‌های موردبررسی بر اساس سن
4-4-2- آمار توصیفی شاخص‌های سرمایه اجتماعی
در این بخش به بررسی آمار توصیفی شاخص‌های سرمایه اجتماعی(اعتماد و مشارکت) در دو زیر بخش آمار توصیفی شاخص‌های سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری و شاخص‌های سرمایه اجتماعی شهروندان می‌پردازیم. همان‌طور که پیش‌تر نیز توضیح داده‌شده است، سنجش سرمایه اجتماعی توسط پرسشنامه صورت می‌پذیرد. بدین منظور دو پرسشنامه طراحی که یکی در میان کارمندان شهرداری منطقه 4 و 6 و دیگری در میان شهروندان مراجعه‌کننده به شهرداری و شهروندان کوچه و خیابان این دو منطقه توزیع شد. پرسشنامه کارمندان از 7 موقعیت ( 14 سؤال) و پرسشنامه شهروندان از 5 موقعیت (10 سؤال) تشکیل‌شده است. در هریک از این موقعیت‌ها دو سؤال گنجانده‌شده است که یکی مؤلفه اعتماد و دیگری مؤلفه مشارکت پاسخ‌دهندگان را می‌سنجد. در ادامه آمار توصیفی نتایج حاصل از پرسش‌نامه را در 6 زیرگروه شهروندان مراجعه‌کننده منطقه 4، شهروندان منطقه 4، شهروندان مراجعه‌کننده منطقه 6، شهروندان منطقه 6 و کارمندان منطقه 4 و 6 برای دو مؤلفه اعتماد و مشارکت بیان می‌کنیم.
4-4-2-1- آمار توصیفی شاخص‌های سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری
4-4-2-1-1- آمار توصیفی سنجش مؤلفه اعتماد کارمندان شهرداری
جدول 4-10- آمار توصیفی شاخص اعتماد کارمندان شهرداری
ردیف
منطقه
تعداد نمونه
میانگین
میانه
انحراف معیار
واریانس
ماکزیمم
مینیمم
1
4
108
20
21
3.7
14.2
15
27
2
6
37
21
23
4.5
20
13
28

نمودار 4-10- آمار توصیفی شاخص اعتماد کارمندان شهرداری

منطقه 4
منطقه 6

نمودار 4-11- توزیع فراوانی شاخص اعتماد کارمندان شهرداری منطقه 4 و منطقه 6
4-4-2-1-2- آمار توصیفی سنجش مؤلفه مشارکت کارمندان شهرداری
جدول 4-11- آمار توصیفی شاخص مشارکت کارمندان شهرداری
ردیف
منطقه
تعداد نمونه
میانگین
میانه
انحراف معیار
واریانس
ماکزیمم
مینیمم
1
4
108
22
23
3.1
10
18
30
2
6
37
21
23
4.5
18.9
14
29

نمودار 4-12- آمار توصیفی شاخص مشارکت کارمندان شهرداری

منطقه 4
منطقه 6

نمودار 4-13- توزیع فراوانی شاخص مشارکت کارمندان شهرداری منطقه 4 و منطقه 6
4-4-2-1-3- آمار توصیفی سنجش مؤلفه اعتماد شهروندان
جدول 4-12- آمار توصیفی شاخص اعتماد شهروندان
ردیف
منطقه
تعداد نمونه
میانگین
میانه
انحراف معیار
واریانس
1
شهروندان منطقه 4
383
12.5
12
2.6
7.2
2
شهروندان مراجعه‌کننده به شهرداری منطقه 4

15.6
18
6.4
41.94
3
شهروندان منطقه 6
383
14.5
13
3.31
11
4
شهروندان مراجعه‌کننده به شهرداری منطقه 6

15.4
15
3.7
14.3

نمودار 4-14- آمار توصیفی شاخص اعتماد شهروندان
شهروندان منطقه 4
شهروندان مراجعه‌کننده به شهرداری منطقه 4

شهروندان منطقه 6
شهروندان مراجعه‌کننده به شهرداری منطقه 6

نمودار 4-15- توزیع فراوانی شاخص اعتماد شهروندان منطقه 4 و منطقه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد سرمایه اجتماعی، خدمات شهری، دوراهی اجتماعی، پرسش نامه Next Entries منبع پایان نامه درمورد سرمایه اجتماعی، خدمات شهری، ضریب تعیین، متغیر مستقل