منبع پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، سابقه خدمت، جمعیت شناختی، مدل کانو

دانلود پایان نامه ارشد

محاسبه بردار ویژه تعیین اولویت می‌گردد. وزن معیارهای اصلی براساس هدف را با بردار W_1 نمایش می‌دهند. معمولاً معیارهای اصلی خیلی کلی هستند و برای درک بهتر هر معیار تعدادی شاخص یا

زیرمعیار توسعه داده می‌شود. در مدل کلاسیک AHP عناصر سطح دوم را زیرمعیارهای مربوط به هر معیار تشکیل می‌دهند. در گام دوم زیرمعیارهای مربوط به هر معیار در خوشه مربوط تعیین اولویت می‌شوند. این مجموعه از زیرمعیارها براساس معیارهای اصلی مطالعه مورد بررسی و مقایسه قرار خواهند گرفت. در نهایت مقایسه زوجی زیرمعیارها براساس معیارهای اصلی, ماتریس W2 محاسبه خواهد شد.
جهت محاسبه وزن عناصر هر خوشه از تکنیک میانگین هندسی و روش بردار ویژه استفاده می‌شود. بردار ویژه معادل واژه eigen value است و همان اولویت نهائی یک معیار است که وزن نرمال هم گفته می شود. وقتی یک ماتریس مقایسه زوجی می‌سازیم میانگین هندسی هر سطر وزن نهائی عنصر آن سطر است. میانگین هندسی هر سطر به صورت زیر محاسبه می‌شود:

μ_g=(∏_(i=1)^n▒a_i )^(1/n)=√(n&a_1 〖.a〗_2 〖….a〗_n )
این وزن نرمال نیست برای نرمال سازی از تکنیک بردار ویژه (نرمال سازی خطی) استفاده می شود. وزن هر سطر تقسیم بر کل اوزان می شود تا نرمال شود یعنی جمع کل اوزان تمامی معیارها یک شود.اگر میانگین هندسی مقادیر مربوط به مقایسه زوجی هر عنصر با π_i نشان داده شود وزن نرمال هر عنصر با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود :
W_i= π_i/(∑_(i=1)^n▒π_i )
برای تعیین اولویت‌های کلی کافی است تا وزن هر زیرمعیار در وزن معیار اصلی مربوط ضرب شود. (ساعتی، 1980) .
3-8- روش تحلیل داده ها
مقصود اصلی از تحلیل , یعنی تنظیم و خلاصه کردن داده ها به صورت اطلاعاتی روشن , خوانا , مستدل و تفسیر پذیر است . به گونه ای که بتوان روابط موجود در مسایل پژوهش را کشف و بررسی کرده وآنها را آزموده , تفسیر بر پایه ی یافته ها , نتایج حاصل از تحلیل در باره ی روابط مورد مطالعه استنباط به عمل می آورد و درباره ی روابط نتیجه گیری می کند ( هومن , 1387 ) .
در این پژوهش نیز با استفاده از داده ها و ابزاراهایی که عنوان شد و همچنین به وسیله ی روشهای موجود , در فصل بعد به تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها پرداخته خواهد شد .

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها

4-1- مقدمه
پژوهش علمی یک کوشش نظامند جهت پاسخ دادن به پرسش‌های مطرح شده است. یکی از بخش‌های اصلی هر پژوهش علمی, جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها جهت آزمون فرضیات بیان شده توسط محقق است. انتخاب یک روش پژوهش مناسب , محقق را تا حد زیادی در پیشگیری از بروز اشتباهات یاری می‌رساند. به کارگیری آزمون‌های آماری مناسب با روش پژوهش منجر به حصول اطمینان از دقت و صحت نتایج بدست آمده می‌گردد. لذا در این فصل پس از طرح مسأله پژوهش, روش‌های آماری مناسب جهت تأیید یا رد فرضیات تبیین شده, ارائه خواهد شد (سرمد و همکاران، 1388) .
در این فصل ابتدا به بررسی ویژگی های جمعیتشناختی کارکنان و پاسخدهندگانی پرداخته خواهد شد که در پژوهش و تکمیل پرسشنامه همکاری کردهاند . دربخش اطلاعات جمعیت شناختی ، ابتدا اطلاعات کلی پاسخ ‌دهندگان به طور جداگانه, مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس, پس از توصیف ويژگي‌هاي عمومي پاسخگويان ، از تکنیک کانو برای دسته‌بندی معیارهای شناسائی شده استفاده شده است. سپس از تکنیک تحلیل سلسله‌ مراتبی برای اولویت‌ بندی معیارها استفاده شده است . در نهایت , بخش انتهایی این فصل به آمار استنباطی اختصاص مییابد , که در این بخش با استفاده از آزمونهای مناسب آماری میزان ارتباط متغیرها و پیشبینی آنها را آزمایش خواهیم کرد .داده‌های خام بدست آمده ازجامعه آماری بااستفاده ازتکنیک‌های آماری مناسب و نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل ، وپس ازپردازش به شکل اطلاعات ارائه شده است.

4-2- ویژگی‌های جمعیت شناختی جامعه
از شاخص‌های آمار توصیفی برای بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان استفاده شده است. فراوانی پاسخ‌دهندگان براساس جنسیت, سن , میزان تحصیلات و تجربه شغلی مورد بررسی قرار گرفته است و نمودار های مربوط ترسیم شده است.
جنسیت : 13 نفر یعنی کمتر از 10%زن و 135 نفر یعنی91%پاسخ‌دهندگان مرد هستند. دو نفر نیز پاسخ صحیح به این پرسش ارائه نکرده‌اند.
جدول4 -1- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
فراوانی تراكمی
مرد
135
91.22
91.22
زن
13
8.78
100.00
كل
148
100.00

نمودار 4-1- فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسیت

سن: در این بخش سن 150 پاسخ‌دهنده‌ی به پرسشنامه حاضر ارائه می‌شود. تعداد 14 نفر زیر سال سن دارند که حدود 10% حجم نمونه است. 78 نفر بین 30 تا 40 سال سن دارند که 52% حجم نمونه بوده و از بیشترین فراوانی برخوردار هستند. 30 نفر بین 40 تا 50 سال و 28 نفر بیش از 50 سال سن دارند. جدول 4-2 اطلاعات توصیفی مربوط به سن پاسخ‌دهندگان رانشان می‌دهد.
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس سن
سن
فراوانی
درصد
فراوانی تراكمی
کمتر از 30 سال
14
9.33
9.33
30 تا 40 سال
78
52.00
61.33
40 تا 50 سال
30
20.00
81.33
بیش از 50 سال
28
18.67
100.00
كل
150
100.00

نمودار 4- 2- فراوانی پاسخ دهندگان براساس سن

مدرک تحصیلی:50 نفر از افراد مدرک تحصیلی کمتر از دیپلم دارند و 3/33% درصد حجم نمونه را به خود اختصاص داده‌اند. تعداد 33 نفر از پاسخ‌دهندگان مدرک تحصیلی دیپلم دارند که 22% حجم نمونه است. افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی نیز شامل 47 نفر می‌باشد و 3/31% درصد حجم نمونه را به خود اختصاص داده‌اند. افرادی که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا بالاتر دارند نیز 20 نفر می‌باشند.
جدول 4- 3 – توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد
فراوانی تراكمی
کمتر از دیپلم
50
33.33
33.33
دیپلم
33
22.00
55.33
کارشناسی
47
31.33
86.67
تحصیلات تکمیلی
20
13.33
100.00
كل
150
100.00

نمودار 4- 3- فراوانی پاسخ دهندگان براساس مدرک تحصیلی

سابقه خدمت :14 نفر از پاسخ‌دهندگان کمتر از 5 سال سابقه کاری دارند. 43 نفر دارای 5 تا 10 سال سابقه‌کاری هستند. این تعداد 7/28% درصد حجم نمونه مورد مطالعه است. تعداد 44 نفر از پاسخ‌دهندگان نیز بین10 تا 15سال سابقه کاری دارند که حدود 30% حجم نمونه مورد مطالعه است. 17 نفر یعنی بیش از 10% حجم نمونه 15 تا 20 سال سابقه کاری دارند و 32 نفر یعنی بیشتر از 20% افراد بیش از 20سال سابقه کار دارند.
جدول 4- 4- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس سابقه خدمت
سابقه کار
فراوانی
درصد
فراوانی تراكمی
کمتر از 5 سال
14
9.33
9.33
5 تا 10 سال
43
28.67
38.00
10 تا 15 سال
44
29.33
67.33
15 تا 20 سال
17
11.33
78.67
بیش از 20 سال
32
21.33
100.00
كل
150
100.00

نمودار 4- 4- فراوانی پاسخ دهندگان براساس سابقه خدمت

سوالاتی نیز در زمینه مهارت یا تخصص معین، سابقه خرید و تمایل به استفاده از محصول مطرح شده است که تمامی پاسخ‌دهندگان به این سوالات پاسخ مثبت داده‌اند.
4-3- دسته‌بندی نیازهای اصلی مشتریان با استفاده از مدل کانو
در این مطالعه 21 متغیر به عنوان نیازهای اصلی مشتریان درصنعت سیمان انتخاب گردید. نخست با استفاده از روش تحلیل مدل کانو اقدام به دسته‌بندی هریک از این متغیرها در سه دسته نیازمندی‌های مدل گردید. خلاصه نتایج مربوط به دسته‌بندی انجام شده در جدول 4- 7 آمده است .
جدول 4- 5 – ارزیابی نتايج نيازهاي مشتريان (پاسخ مثبت)

کاملا موافق
موافق
ممتنع
مخالف
کاملا مخالف
بیشترین فراوانی
تعداد
کیفیت
82
44
24
0
0
کاملا موافق
82
قیمت
42
85
14
4
5
موافق
85
رنگ
105
17
20
5
3
کاملا موافق
105
مقاومت
24
85
32
9
0
موافق
85
دوام و ماندگاری
45
77
18
7
3
موافق
77
نرمی
66
40
32
8
4
کاملا موافق
66
زمان فاسد شدن
79
30
41
0
0
کاملا موافق
79
ایمنی
72
36
42
0
0
کاملا موافق
72
چسبندگی
42
85
11
9
3
موافق
85
تعهد به مشتری
35
88
10
14
3
موافق
88
دسترسی سریع
101
27
11
0
11
کاملا موافق
101
آسانی خرید
130
2
10
0
8
کاملا موافق
130
خرید به صورت کیسه‌ای
111
12
8
7
12
کاملا موافق
111
امکان خرید به صورت فله‌ای
117
9
14
5
5
کاملا موافق
117
خرید به صورت الکترونیکی
107
17
17
2
7
کاملا موافق
107
بسته‌بندی
110
15
9
14
2
کاملا موافق
110
نحوه حمل و نقل
101
27
11
0
11
کاملا موافق
101
خدمات پس از فروش
130
2
10
0
8
کاملا موافق
130
زمان سفارش
39
81
9
7
14
موافق
81
رسیدگی به شکایات
80
20
30
10
10
کاملا موافق
80
توجه به خواسته مشتری
60
35
35
5
15
کاملا موافق
60

جدول 4- 6- ارزیابی نتايج نيازهاي مشتريان (پاسخ منفی)

کاملا موافق
موافق
ممتنع
مخالف
کاملا مخالف
بیشترین فراوانی
تعداد
کیفیت
0
0
20
25
105
کاملا مخالف
105
قیمت
5
0
0
10
135
کاملا مخالف
135
رنگ
2
16
68
35
29
ممتنع
68
مقاومت
5
5
10
15
115
کاملا مخالف
115
دوام و ماندگاری
4
0
4
54
88
کاملا مخالف
88
نرمی
15
10
25
10
90
کاملا مخالف
90
زمان فاسد شدن
0
8
54
17
71
کاملا مخالف
71
ایمنی
5
5
15
25
100
کاملا مخالف
100
چسبندگی
15
10
5
15
105
کاملا مخالف
105
تعهد به مشتری
0
0
27
37
86
کاملا مخالف
86
دسترسی سریع
0
17
62
32
39
ممتنع
62
آسانی خرید
4
15
75
27
29
ممتنع
75
خرید به صورت کیسه‌ای
11
15
19
59
46
مخالف
59
امکان خرید به صورت فله‌ای
1
17
74
28
30
ممتنع
74
خرید به صورت الکترونیکی
0
13
78
8
51
ممتنع
78
بسته‌بندی
0
0
10
40
100
کاملا مخالف
100
نحوه حمل و نقل
0
4
90
42
14
ممتنع
90
خدمات پس از فروش
15
0
10
25
100
کاملا مخالف
100
زمان سفارش
25
0
15
20
90
کاملا مخالف
90
رسیدگی به شکایات
4
11
96
23
16
ممتنع
96
توجه به خواسته مشتری
4
26
93
13
14
ممتنع
93

با توجه به فراوانی مشاهده شده در پاسخ به هریک از پرسش‌های مربوط به نیازهای اصلی مشتریان و با عنایت به روش دسته‌بندی نیازها در مدل کانو که در فصل سوم بیان شد، متغیرها به صورت زیر دسته‌بندی می‌شود:

جدول 4-7- دسته‌بندی نيازهاي مشتريان
متغیر
پاسخ مثبت
پاسخ منفی
نوع نیاز
نماد
کیفیت
کاملا موافق
کاملا مخالف
عملکردی
P1
قیمت
موافق
کاملا مخالف
اساسی
B1
رنگ
کاملا موافق
ممتنع
انگیزشی
A1
مقاومت
موافق
کاملا مخالف
اساسی
B2
دوام و ماندگاری
موافق
کاملا مخالف
اساسی
B3
نرمی
کاملا موافق
کاملا مخالف
عملکردی
P2
زمان فاسد شدن
کاملا موافق
کاملا مخالف
عملکردی
P3
ایمنی
کاملا موافق
کاملا مخالف
عملکردی
P4
چسبندگی
موافق
کاملا مخالف
اساسی
B4
تعهد به مشتری
موافق
کاملا مخالف
اساسی
B5
دسترسی سریع
کاملا موافق
ممتنع
انگیزشی
A2
آسانی خرید
کاملا موافق
ممتنع
انگیزشی
A3
خرید به صورت کیسه‌ای
کاملا موافق
مخالف
انگیزشی
A4
امکان خرید به صورت فله‌ای
کاملا موافق
ممتنع
انگیزشی
A5
خرید به صورت الکترونیکی
کاملا موافق
ممتنع
انگیزشی
A6
بسته‌بندی
کاملا موافق
کاملا مخالف
عملکردی
P5
نحوه حمل و نقل
کاملا موافق
ممتنع
انگیزشی
A7
خدمات پس از فروش
کاملا موافق
کاملا مخالف
عملکردی
P6
زمان سفارش
موافق
کاملا مخالف
اساسی
B6
رسیدگی به شکایات
کاملا موافق
ممتنع
انگیزشی
A8
توجه به خواسته مشتری
کاملا موافق
ممتنع
انگیزشی
A9

4-4- اولویت‌بندی نیازهای اصلی مشتریان با استفاده از مدل AHP
با توجه ب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد تحلیل عاملی، تحلیل عامل، جمع آوری اطلاعات، روایی محتوا Next Entries منبع پایان نامه درمورد ناسازگاری، تحلیل شبکه، حمل و نقل، نیازمندی‌ها