منبع پایان نامه درمورد تورش رفتاری، عدم اطمینان، افشای اطلاعات، توانایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

o.(2009). Environmental uncertainty and
Djankov, S., Mcleish, C., Nenova, T., and Shleifer, A.(2001). Who Owns the Media?, Harvard Institute of Economic Research Discussion Paper No.1919.
Eardley,A., Marshall, D.V. and Ritchie, R.L.(1991). Management information systems, second edition, Longman,London.
Eugene f.fama.(1997). foundation of finance new work, basic Books lnc. Publishers, , p. 136-165.
Fuller, L.R., Kaplan, S.E.(2004). A Note about the Effect of Auditor Cognitive Style on Task performance, Behavioral Research in Accounting, vol. 16,pp. 131-143.
Hallwood, Toby.(2001). How can the web used to increase corporate transparency?”
Hirshleifer, D. and S.H. Teoh (2003). “Herd Behavior and Cascading in Capital Markets: A Review and Synthesis”, European Financial Management 9, nº 1, 25-66.
Kahneman, D. and Tversky, A.(1979). Prospect theory: an analysis of decision making under risk, Econometrica, Vol. 47, No. 2, pp. 263-292.
managers’ use of discretionary accruals, Accounting, Organizations and Society 34 (2009) 188˚ 205.
Montier,J.(2003). Irrational pessimism and the road to revulsion, research report, Dresdner Kleinwort Wsserttein.
performance: the role of strategic choice, Sociology, Vol 6. Pp 1-22.
Ritt er, J. R.(2003). Behavioral finance, Pacific-Basin Finance Journal, 1 1(4), 429 -437
Roll, Richard.(1992). A Mean/Variance Analysis of Tracking Error, Journal of PortfolioManagement, summer, 13–22.
Tversky, A. & Kahneman, D.(1991). The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211,453–458
Verrecchia, R.(1982). The Use of Mathematical Models in Financial Accounting, Journal of Accounting Research, Supplement
Villatoro, Felix.(2009). The delegated portfolio management problem: Reputation and herding, Elsevier B.V., Journal of Banking & Finance
Vishwanath, T., & Kaufmann, D.(2006). Toward transparency: New approaches and their,application to financial. The World Bank Research Observer, 16(1), 41 -57.
Wenland, T. A.(2003). Measuring governmental performance the accountants weigh in, The Journal of Government Financial Management, 52(3), 51- 69.

ج) مراجع اینترنتی:
www.tse.ir
www.boursenews.ir
www.behavioralfinance.net
www.en.wikipedia.org
www.bousbazan.com

پیوست ها

پیوست الف – پرسشنامه

به نام خدا- پاسخگوی گرامی: با سلام و احترام
پرسشنامه زیر یک کار پژوهشی و دانشگاهی تحت عنوان “بررسی رابطه بین تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده وار” می باشد .توجه و دقت شما در پاسخ به سوالات کمک شایانی به انجام پژوهش خواهد نمود.لازم به توضیح است اطلاعات به دست آمده محرمانه تلقی شده و تنها از نتایج آن استفاده خواهد شد لذا خواهشمندم به تمامی سوالات زیر با دقت و حوصله پاسخ دهید و تقاضا دارم هیچ یک را بی پاسخ نگذارید.
این پرسشنامه شامل دو بخش است: بخش اول مربوط به سؤالات فردی و بخش دوم مربوط به سؤالات تخصصی.
با سپاس فراوان- نسرین الهی( دانشجوی کارشناسی ارشد (مدیریت مالی) مرداد ماه 1393)

الف- سؤالات فردی:
1- جنسیت:
زن ز
مرد م

3- سطح تحصیلات:
دیپلم د
فوق دیپلم ف
لیسانس ل
فوق لیسانس و بالاتر
2- سن:
زیر 30 سال ز
31-40 3
41-50 4
بالای 50 سال ب
4- شغل:
کارمندک
کارگر ک
آزاد آ
شغل اصلی (معاملات سهام) (
5- تجربه معامله:
کمتر از 2 سال ک
2-4 سال 2
4-6 سال 4
بیشتر از 6 سال ب
6- نحوه معامله:
مراجعه به کارگزاری م
اینترنتی (آن لاین) ا
هر دو ه
7- مکان معامله:
خانهخ
محل کار م
دفتر کارگزارید
همه موارده

ب: سوالات تخصصی
عدم اطمینان محیطی
1- تا چه حد نوسانات محیطی، داده ها و اطلاعاتی که از واحدهای تجاری منتشر می شود، تبادل اطلاعات بین سهامداران را تحت تأثیر قرار می دهد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
2- تا چه حد عدم اطمینان محیطی فرصت ها و تهدید هایی را برای سهامداران در تبادل اطلاعات خلق می کند؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
3- ویژگی های شخصی تصمیم گیرنده مانند تجربه، مهارت، آموزش و توانایی های شناختی در محیط عدم اطمینان محیطی تا چه اندازه می تواند برتبادل اطلاعات بین سهامداران تاثیر گذارد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
4- اطلاعات ناکافی تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
5- عدم وضوح ساختار مشکل تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
6- عدم توانایی در تعریف راه حل های جایگزین برای حل مشکل تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
7- ماهیت آینده نگری تصمیم تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
2- مشخصات شناختی سهامداران
2-1- تعصب توهم کنترل
8- افرادی که دایره حقیقت را به دایره فهم خود (که در کنترل آن هاست) محدود می کنند تا چه اندازه بر تبادل اطلاعات بین سهامداران تاثیر می گذارد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
9- توهم کنترل تا چه حد، ميزان احتمال موفقيت سهامداران را را به صورت نادرستي بالاتر از ميزان احتمال عيني موجود برآورد مي کند؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
10- خوش بيني غير واقع بينانه (مفهومي شبيه به توهم کنترل) که در مورد رويدادها در آينده است تا چه حد بر تصمیمات سهامداران در تبادل اطلاعات تاثیر می گذارد ؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
11- در توهم کنترل اشتباهاتی نظیر (انجام معاملات با بی احتیاطی، تشکیل سبد سهام با تنوع ناکافی) تا چه اندازه در تبادل اطلاعات بین سهامداران تاثیر می گذارد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
12- انتظار کسب موفقیت بیش از واقعیت تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
2-2- تعصب اعتماد
13- تا چه اندازه توانايي های سهامداران هم در پيش بيني و هم در مورد دقت اطلاعاتي که در اختیارشان دارند، بر تبادل اطلاعات تاثیر دارد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
14- تا چه اندازه داشتن هوش بالادر سهامداران بر اینکه اطلاعات بهتری دارند بر تبادل بین اطلاعات میانشان تاثیر دارد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
15- تا چه اندازه اعتماد سهامداران به صحت و دقت قضاوت های خود در تصمیم گیریشان در تبادل اطلاعات تاثیر می گذارد ؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
16- در تعصب اعتماد شخص سهامدار بیش از اندازه به توانایی ها، استعداد ها و استدلال های خود اطمینان دارد این اطمینان تا چه اندازه بر تبادل اطلاعات بین سهامداران تاثیر می گذارد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
17- تخمین بیش از اندازه توانمندی تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
2-3- تعصب اسناد به خود
18- تا چه اندازه نسبت دادن موفقيت هاي سرمایه گذاران به ويژگي هاي ذاتي خود در تبادل اطلاعات نقش دارد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
19- در تعصب اسناد به خود تا چه اندازه سهامداران شكست هاي خود را به عوامل محيطي و موفقيت هاي خود را به عوامل ذاتي خود نسبت می دهند؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
20- تا چه اندازه نادیده گرفتن عوامل خارج از کنترل در موفقیت که در فرد مستعد به بروز خطای خود اسنادی رخ می دهد بر تبادل اطلاعات بین سهامداران تاثیر می گذارد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
21- نسبت دادن تیزهوشی و زیرکی تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تاثیر گذارد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
22- نسبت دادن شکست به شانس بد تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
2-4- مغالطه سرمایه گذاری
23- جایگزین کردن وهم و خیال به جای عقل تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمر
24- تمایلات و تنفرات دروغین و غیر اصیل تا چه اندازه می تواند بر تبادل اطلاعات میان سهامداران تأثیر داشته باشد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب

25- حاکمیت قوای طبیعی و فیزیکی بدن مانند خستگی و عواطف شادی یا غم سرمایه گذار در هنگام تبادل اطلاعات با دیگران بر تورش رفتاری آنان تاثیر ندارد .

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
26- هر نوع خطا و آشفتگي آگاهانه يا غيرآگاهانه اي که در سهامداران رخ می دهد تا چه اندازه بر تبادل اطلاعات میان سهامداران نقش دارد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
3- تبادل اطلاعات
27- کسب اطلاعات محرمانه و انتقال مسقیم آن به دیگران توسط تحلیل گران مالی تا چه اندازه می تواند بر تورش رفتاری تأثیر داشته باشد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
28- شفافیت اشاعه اطلاعات تا چه اندازه می تواند بر تورش رفتاری تأثیر داشته باشد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطت
کمک
بسیار کمب
29- سهولت دسترسی به اطلاعات تا چه اندازه می تواند بر تورش رفتاری تأثیر داشته باشد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
30- جمع آوری اطلاعات داخلی توسط سرمایه گذاران نهادی تا چه اندازه می تواند بر تورش رفتاری تأثیر داشته باشد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطت
کمک
بسیار کمب
31- نبود ساختاری مناسب برای ارائه و افشای اطلاعات در بازارهای مالی تا چه اندازه می تواند در ایجاد تورش رفتاری بین سهامداران اثر گذار باشد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
32- واكنش‌هاي غير‌منطقي سهامداران نسبت به اطلاعات و اخبار جديد تا چه اندازه منجر به ایجاد تورش رفتاری می شود؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
33- افشای اطلاعات نادرست تا چه میزان بر تورش رفتاری تاثیر می گذارد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
4- تورش رفتاری
34- واکنش کمتر از حد تا چه اندازه می تواند بر رفتار توده ای تأثیر داشته باشد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
35- ناهماهنگی شناختی چه اندازه می تواند بر رفتار توده ای تأثیر داشته باشد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
36- محافظه کاری تا چه اندازه می تواند بر رفتار توده ای تأثیر داشته باشد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمم
بسیار کم
ب
37- ‌توجه به رویدادهای اخیر تا چه اندازه می تواند بر رفتار توده ای تأثیر داشته باشد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
38- زیان گریزی تا چه اندازه می تواند بر رفتار توده ای تأثیر داشته باشد؟

بسیار زیادب
زیادز
متوسطم
کمک
بسیار کمب
5-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مدیریت استعداد، منابع انسانی، لنگرهای مسیر شغلی، حفظ کارکنان Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق تجارت، استان تهران، دانشگاه تهران، اسناد و املاک