منبع پایان نامه درمورد تورش رفتاری، داده های ورودی، سوگیری، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

عملياتي: كارائي عملياتي زماني حاصل مي شود كه عمليات واسطه گري با حداقل هزينه ممكن انجام شود. اين موضوع بايد در سطح بازار بطور كلي ودر هر معامله بطور اخص صادق باشد (همان منبع، ص80).
ج)كارآئي اطلاعاتي: كارايي اطلاعاتي زماني حاصل مي شود كه قيمت اوراق بهادار منعكس كننده كامل اطلاعات موجود در دسترس باشد اگر در بازاري به كارايي اطلاعاتي برسيم سرمايه گذاران نمي توانند با داشتن اطلاعاتي خاص به سود غيرعادي و غير معمول دسترسي داشته باشند (بامول61، 1972).
2-2-6-3- سطوح مختلف كارايي
سطوح مختلف كارايي را مي توان به سه سطح زير طبقه بندي نمود :
الف – فرم ضعيف كارايي62 ب – فرم نيمه قوي كارايي63 ج – فرم قوي كارايي64 (اله یاری، 1387، ص80 ). این سطوح همانند شکل 2-2 یکدیگر را پوشش می دهند.
الف – فرم ضعيف كارايي: اگر قيمت هاي جاري سهام اثر پذير از اطلاعاتي باشد كه از حركت قبلي قيمت ها بدست آمده است در اين صورت بازار سرمايه در سطح ضعيف داراي كارايي مي باشد. چنانچه الگوي بخصوصي براي تعيين قيمت ها وجود نداشته باشد، حركت قيمت ها مستقل از حركت قبلي خواهد بود و در نتيجه سرمايه گذاران از بررسي قيمت هاي گذشته نمي توانند به برداشت خاصي برسند. به عبارت ديگر اطلاعات راجع به قيمت و بازده سال هاي گذشته نمي تواند راهنماي خوبي براي رسيدن به بازده اضافي باشد و حركت قيمت ها در بازار كارا به شكل تصادفي است (همان منبع، ص 81).

0

شکل 2-2: سطوح مختلف کارایی (اله یاری، 1387، ص80)

ب – فرم نيمه قوي كارايي: در اين سطح از كارايي، بازاري را كارا مي ناميم كه قيمت سهام وابستگي شديد و سريع به اطلاعات جديد منتشر شده داشته باشد. در چنين بازاري استفاده كنندگان از اطلاعات ممكن است نظرات متفاوتي درباره اهميت داده ها داشته باشند. اما قيمت ها هميشه نشان دهنده بهترين تفسيرها از اطلاعات موجود خواهد بود. به طور كلي مي توان گفت كه سرمايه گذاران نمي توانند از تجزيه و تحليل اطلاعات انتشار يافته به موقعيتي فوق العاده دست يابند و در نتيجه سودهاي غيرعادي نصيب آنها نخواهد شد (همان منبع، ص81).
ج – فرم قوي كارايي :بازاري داراي كارايي در سطح قوي است كه قيمت سهام اثر پذير از اطلاعات انتشار يافته و آن دسته از اطلاعات كه هنوز انتشار نيافته اند باشد. اگر بازاري به طور قوي كارايي داشته باشد هيچ كس نمي تواند با استفاده از اطلاعات خاص خود و با استفاده از موقعيت خود به سود اضافي دست يابد (فاما، 1976، ص134).
2-2-7- تصمیم گیری
در تعریف تصمیم گیری می توان گفت که پیش بینی و ارزیابی نتایج از راه حل های موجود و انتخاب قطعی یک راه حل برای رسیدن به هدف را «تصمیم گیری»‌ می گویند، تصمیماتی که افراد می گیرند با توجه به میزان دانش و اطلاعات آن ها در وضعیت تصمیم گیری به سه دسته تقسیم می شود، تصمیم گیری در شرایط «اطمینان»، «عدم اطمینان» و «ریسک»‌ (ایردلی65 و همکاران، 1991).
دو نوع تصمیم اساسی وجود دارد:
• تصمیمات قابل برنامه ریزی و به خوبی ساختار یافته
• تصمیمات غیرقابل برنامه ریزی و بد ساختار یافته
تصمیمات قابل برنامه ریزی که اغلب اتفاق می افتند، تصمیماتی هستند که دارای ساختار کاملاً مشخص بوده و داده های ورودی آنها قابل پیش بینی هستند. در نتیجه ممکن است با استفاده از یک فرآیند از پیش تعریف شده مشکلات موجود یا بالفعل را حل کنند. عموماً تصمیمات غیرقابل برنامه ریزی دارای بیش از یک ماهیت هستند، ساختارهای غیرقابل تشخیص و داده های ورودی غیرقابل پیش بینی دارند (رجوعی، 1391، ص10).
2-2-7-1- عوامل روانی تاثیر گذار در تصمیمات سرمایه گذاران
به طور کلی شواهد تجربی به دست آمده از مطالعات صورت گرفته در بازارهای سرمایه، گویای این واقعیت است که فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و رفتار آن ها بسیار پیچیده بوده و امکان ارائه یک الگوی واحد برای پیش بینی رفتار آن ها در بازار، به راحتی میسر نخواهد بود. به طور کلی می توان گفت که عوامل روانی تاثیرگذار بر قصد افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار عبارتند از: عوامل بیوریتمی، قدرت تحلیل ذاتی، کسب پرستیژ (‌وجهه) سهامدار بودن، انطباق تصویر ذهنی خریدار و تصویر واقعی شرکت، میزان درجه ریسک پذیری، میزان اعتماد به نفس (خشنود، 1383).
2-2-8- تورش های رفتاری
منظور از تورش، انحراف از تصميم گيري هاي درست و بهينه است .از آنجايي که زمان و منابع شناخت محدود هستند، نمي توانيم داده هايي را که از محيط اخذ مي کنيم به صورت بهينه مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. بنابراين ذهن انسان به طور طبيعي از قواعد «سرانگشتی» استفاده می کند. اگر از چنين روش هاي ابتکاري به طور مناسب استفاده شود، مي توانند موثر واقع شوند، در غير اين صورت تورش هاي غير قابل اجتنابي پيش خواهند آمد. به طور کلي ممکن است اشخاص در فرآيند تفکر و تصميم گيري دچار خطا شوند (ریتر66 ،2003).
منابع تورش در تصمیم گیری عبارتند از:
عقلانیت محدود و این که انسان در شناخت دچار تورش می شود.
محدودیت زمانی افراد در دوره های کوتاه مدت، باید تصمیم های زیادی اتخاذ کنند، بنابراین وقت کافی برای بررسی وجود ندارد .
عوامل احساسی که بر قضاوت انسان ها اثر می گذارد .
تورش های رفتاری تاثیر گذار بر تصمیم های سرمایه گذاران عقلایی یا به عبارت بهتر سرمایه گذاران نرمال را می توان به دو دسته طبقه بندی نموئد: «تورش های شناختی67» و «تورش های احساسی68». تورش های شناختی چون در «دسترس بودن69 » از اشتباه در شیوه استدلال سرمایه گذاران نشات می گیرد که با کسب اطلاعات
می توان در جهت بهبود تصمیم گیری ها و کاهش خطای آن ها گام برداشت؛ لیکن تورش های احسای همچون زیان گریزی70 ریشه در نگرش و احساسات ناگهانی افراد داشته و تصحیح آن ها به آسانی ممکن نمی باشد (‌دی بونت و تالر71 ، 1985).
معمولا برای طبقه بندی تورش های رفتاری از رده بندی مشخصی استفاده نمی شود‌، در اینجا تک تک تورش ها را به صورت جدا از یکدیگر بررسی می کنیم.
2-2-8-1- واکنش کمتر از حد72
جگادیش و تیتمن73 نخستین کسانی بودند که فرضیه واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه گذاران در بازارهای اوراق بهادار را مطرح نمودند. آن ها با استفاده از یک نمونه گسترده از شرکت های پذیرفته شده در بازارهای بورس نیویورک و بورس اوراق بهادار آمریکا نشان دادند که سرمایه گذاران واکنشی کمتر از
حد انتظار داشته اند (میرزابیاتی، 1391).
راهبرد مومنتوم که بر اساس فرضیه واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران معرفی شده است، بیان می کند سرمایه گذاران بنا به دلایلی قیمت های اوراق بهادار را بر اثر واکنش کمتر از حد مورد انتظار نسبت به اطلاعات جدید به طور صحیحی تعیین نمی کنند و می توان در دوره های میان مدت (‌حداکثر تا یک سال) از طریق خرید و یا نگهداری سهام برنده و فروش سهام بازنده به بازده با اهمیتی دست یافت. لازم به توضیح است که برای ارزیابی واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه گذاران وجود همبستگی سریالی مثبت در بازده سهام شرط لازم، ولی کافی نیست (همان منبع).
2-2-8-2- نماگری یا نماینده بودن74
این تورش رفتاری بیانگر حالتی است که افراد معمولا برای درک بهتر معانی و مفاهیم، موضوعات و تفکرات خود را طبقه بندی می نمایند. زمانی که افراد با پدیده جدیدی مواجه می شوند و این پدیده با طبقه بندی پیشین آن ها همخوانی ندارد، برآنند که به هر طریق ممکن این پدیده را با طبقه بندی مورد نظر خود تطبیق دهند. همچنین اصولا افراد تمایل دارند که شانس ها و احتمالات را به گونه ای منطبق با ایده ها و ادراکات قبلی خود تصور کنند. گاهی اوقات موارد قیاس پذیری وجود دارد که با طبقه بندی مورد نظر اختلاف زیادی دارد؛ در این موارد استفاده از طبقه بندی گمراه کننده می باشد و درک درستی از پدیده تحت بررسی به تحلیل گر ارائه
نمی کند (همان منبع، ص 23).
دو تعبیر از نماگری در مورد سرمایه گذاران مصداق دارد: 1- قصور پایه گزینی که در این مورد سرمایه گذاران در تلاشند، موفقیت آمیز بودن یک استراتژی را از طریق قرار دادن در یک جدول طبقه بندی آشنا و قابل درک تعیین نمایند. به عنوان مثال سهام شرکت الف را در گروه رشدی قرار می دهد و بدین ترتیب ریسک و بازدهی سهم را با توجه به مولفه های این طبقه بندی توجیه می کند. 2- قصور اندازه نمونه بیانگر حالتی است که سرمایه گذاران هنگام قضاوت و ارزیابی در مورد احتمال وقوع یک پیامد خاص در زمینه سرمایه گذاری غالبا در توجه به اندازه نمونه کوتاهی می کنند و به گونه ای نادرست فرض می کنند که نمونه کوچک معرف کل جامعه است. هنگامی که افراد یک پدیده غیر منتظره در یک سری داده را خوب درک نمی کنند، به سرعت و با تکیه به داده های اندک در دسترس مفروضاتی را در مورد آن پدیده خلق می کنند. یکی دیگر از مصادیق قصور اندازه نمونه مربوط به بررسی سوابق تحلیل گران اوراق بهادار است، که اگر یک تحلیل گر در گذشته چنین پیش بینی موفقیت آمیزی داشته باشد با همین مقدار کم نمونه معمولا فرض می شوند که پیش بینی وی همیشه از صحت لازم برخوردار است و بالعکس (‌بدری، 1388).
2-2-8-3- اتکا (‌لنگر اندازی )75
این تورش رفتاری بیانگر حالتی است که سرمایه گذاران برای تخمین یک متغیر یا هر پدیده دیگر معمولا یک رقم اولیه و یا شاخصی را بر اساس شرایط گذشته در ذهن دارند و شرایط جدید را سعی می کنند با آن بسنجند و اگر این انحراف مثبت باشد اقدام به خرید و اگر انحراف منفی باشد اقدام به فروش سهام می نمایند، این تعدیل معمولا ناقص بوده و نتیجه آن رفتار سوگیرانه است. به طور کلی سرمایه گذاران برای پاسخگویی به این سوال که آیا بازار سهام قیمت سهم را زیر ارزش ذاتی و یا بالاتر از آن براود نموده است به نقاط اتکا توجه دارند. سرمایه گذاران عقلایی با اطلاعات جدید بدون جهت گیری برخورد می کنند و به نقاط اتکا توجه ندارند، اما سرمایه گذارانی که دارای این سوگیری رفتاری می باشند بر روی این سوگیری تاکید می کنند و به آمار و احتمالات واقعی توجه ندارند. به طور کلی هرگاه انسان به یک حقیقت یا رقمی که منطقا و به لحاظ آماری نباید یک نقطه مهم در تصمیم گیری به حساب آید، دلبستگی پیدا کند در معرض تورش رفتاری اتکا و یا لنگراندازی قرار می گیرد (محزون، 1389).
مهمترین تحقیق در این زمینه توسط نورث کرفت76 و نالی77 تحت عنوان “خبرگان، آماتورها و املاک و مستغلات: اتکا و تعدیل چشم انداز بر روی تصمیمات قیمت گذاری دارایی” نتایج زیر را نشان می دهد:
سرمایه گذاران به پیش بینی های بازار که به سطوح فعلی بسیار نزدیک است تمایل بیشتری نشان
می دهند.
سرمایه گذاران در هنگام مواجه با اطلاعات جدید یک شرکت تخمین های بسیار نزدیک به برآورد های اولیه خود انجام می دهند.
سرمایه گذاران تمایل دارند، میزان افزایش و یا کاهش بازده طبقه خاصی از دارایی ها را بر مبنای سطوح فعلی آن پیش بینی نمایند (همان منبع).
2-2-8-4- ناهماهنگی شناختی78
ناهماهنگی شناختی واکنشی است که در قالب ستیز و تلاش برای سازگار نمودن تضاد ها و در نتیجه غلبه بر ناراحتی های ذهنی است و بیانگر حالتی است که وقتی افراد یا سرمایه گذاران اطلاعات جدیدی کسب می نمایند که با اطلاعات قبلی آن ها در تضاد است این رفتار را از خود بروز می دهند و زمانی رخ می دهد که فرد شناخت های متضاد را در مقابل هم قرار می دهد. فرد برای غلبه بر این شرایط اقدام به توجیهات و دلیل تراشی های دور از دسترس متوسل می شود تا از این طریق، ادراک ها و شناخت های خود را هماهنگ و ثبات روانی خود را حفظ نمایند (میرزابیاتی، 1391).
ناهماهنگی شناختی دارای دو جنبه می باشد: 1- ادراک گزینشی79 : افرادی که از این ویژگی برخوردارند فقط اطلاعاتی را مورد توجه قرار می دهند که از روش پیش انتخاب شده آن ها تبعیت می کند، که این امر دیدگاهی ناقض در مورد واقعیت ایجاد می نماید. 2- تصمیم گیری گزینشی80 : این پدیده زمانی به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت، شخص ثالث، قاعده احترام، ضمن عقد Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اسناد و املاک، ثبت اسناد، اصل برائت