منبع پایان نامه درمورد تعهد سازمانی، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری، زندگی کاری

دانلود پایان نامه ارشد

ن پرسشنامه
-همهی افراد جامعه از یک جنس (مرد) بودند.
5-4- پیشنهادها
5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی
-پیشنهاد میشود که پژوهشگران جنسیت دیگر (زن) را در پژوهشهای خود مورد بررسی قرار دهند.
-برای افزایش قابلیت تعمیم یافتهها پیشنهاد میشود، پژوهش در جوامع آماری دیگر با حجم نمونه بیشتری انجام شود.
5-4-2- پیشنهادهای کاربردی
-با توجه به همبستگی مثبت کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی، برای افزایش تعهد سازمانی کارکنان، میتوان میزان کیفیت زندگی کاری را افزایش داد که افزایش کیفیت زندگی کاری با توجه به مولفههای آن حاصل میشود که شامل:
1- پرداخت کافی و منصفانه که شامل دادن حقوق و مزایای مناسب به کارمندان میباشد.
2-توجه به محیط کاری کارکنان که خطر بیماری و حوادث را به حداقل برساند.
3-فراهم کردن فرصت مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد کارکنان
4-فراهم کردن فرصتهای مناسب برای پیشرفت در مسیر شغلی کارکنان
5-افزایش همبستگی اجتماعی در بین کارکنان
6-داشتن آزادی در محیط کار به معنای حق آزادی بیان و حاکم بودن قانون
7-ارائه برنامه هایی برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی
8-توجه به نقشهای اجتماعی کارکنان
توجه به مولفههای بالا سبب افزایش کیفیت زندگی کاری و سپس افزایش تعهد سازمانی در بین کارکنان میگردد
-بر اساس ارتباط منفی بین تعارض کار-خانواده و تعهد سازمانی، میتوان با برگزاری کارگاههای آموزشی مدیریت حل تعارض منجر به افزایش تعهد سازمانی در کارکنان شد.

فهرست منابع و مأخذ
1-ابراهیمی، احمد، 1378، تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی مدیران و معلمان مدارس دولتی مقطع راهنمایی شهرستان آمل، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
2-ابطحی، حسین؛ کاظمی، بابک،1380، بهره‌وری، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
3-احمدی، الهه،1387، رابطه جوسازمانی موجود و مطلوب با انواع تعهد سازمانی و خشنودی شغلی به‌منظور ارائه الگو در کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی صنعتی-سازمانی، دانشگاه اصفهان. اصفهان.
4-اخباری، مریم السادات، 1389، رابطهی تعهد سازمانی و حرفهای با متغیرهای سازمانی منتخب و تأثیر مداخلات انجام‌شده بر روی متغیرهای پژوهش در شرکت پالایش نفت استان اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی سازمانی، دانشگاه اصفهان. اصفهان.
5-استرون، حسین،1377، تعهد سازمانی، فصلنامه مدیریت در آموزش‌وپرورش، سال پنجم، شمارهی 17.
6-اسلامی وقار، مریم، 1388، رابطه خودپنداری فردی و جمعی با تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در کارکنان ستادی شرکت ملی گاز ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان. اصفهان.
7-اسماعیلی، کوروش، 1380، تعهد سازمانی، ماهنامه تدبیر، شمارهی 112. صص 69-66.
8-امیر سالاری، یعقوب، 1386، بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و خانواده کاربر رضایت شغلی و سلامت روان دبیران مقطع متوسطه استان فارس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه اصفهان. اصفهان.
9-امیری، فرزاد، 1388، بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی و بهرهوری دبیران دوره راهنمایی شهرستان فلاورجان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
10-برهانی، فاطمه، 1381، بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
11-جمشیدی، عالیه، 1379، بررسی کیفیت زندگی کاری (QWL) کارکنان مرکز توان‌بخشی روزانهی دولتی بهزیستی استان تهران، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و توان‌بخشی. تهران.
12-حاتمی، حسین؛ میر جعفری، سید احمد؛ مجاهدی جهرمی، سعیده،1390، رابطهی کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهرهوری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شمارهی 3.
13-حاتمی، حسین؛ میر جعفری، سید احمد؛ مجاهدی جهرمی، سعیده،1390، رابطهی کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهرهوری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال دوم، شمارهی 3.
14-حسینی، سید مهدی؛ مهدی زاده اشرفی، علی، 1388، شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی، فصلنامه مدیریت، سال 7، شمارهی 18.
15-حسيني، مهدي؛ مهدی زاده جرج افكي، غلامرضا، 1389، بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري با عملكرد، كنفرانس بین‌المللی علوم پيشرفته (ICMS)، سال اول. صص 559-562.
16-حمیدی، مهرزاد؛ کشتی دار، محمد، 1381، بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکدههای تربیت‌بدنی دانشگاههای سراسر کشور، نشریهی حرکت، شمارهی 15.
17-خادم دزفولی، زهرا؛ ارشدی، نسرین؛ تقی پور، آذین 1391، رابطه صفات شخصیت، حمایت سرپرست و فشار روانی شغل با خشنودی شغلی و تعارض کار-خانواده، پژوهشهای روان‌شناختی، سال پانزدهم، شمارهی 2.
18-خاکی، غلامرضا، 1379، نقش تعهد سازمانی در بهرهوری، نشریه نامه پژوهش، شماره 5، 37-42.
19-خداکرم پور، زهرا؛ سرحدی، فاطمه، 1392، بررسی رابطه اشتغال با تعارض کار-خانواده (مطالعه موردی زنان شاغل در سازمانهای دولتی شهرستان سیرجان)، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شمارهی 161.
20-خوشبختی، جعفر، 1383، طراحی و تبیین مدل سه‌بعدی سبک‌های رهبری، کیفیت زندگی کاری کارکنان و اثربخشی مدیران دانشکدهها و گروه‌های آموزشی تربیت‌بدنی دانشگاههای دولتی کشور، رساله‌ی دکتری تربیت‌بدنی دانشگاه تهران، تهران.
21-دربانیان، محسن، 1390، بررسی روابط ساده و چندگانه بین الگوی پنج عاملی شخصیت، دل‌بستگی شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شرکت‌های صنعتی مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
22-درگاهی، حسین؛ قریب، میترا؛ گودرزی، مریم، 1386، بررسی کیفیت زندگی کاری پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجلهی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران (حیات)، سال 13. شمارهی 2. صص 21-13.
23-دعایی، حبیب اله؛ پور، سمیرا؛ خریدار، فاطمه، 1389، تحلیل و بررسی عوامل پیشبینی کننده تعارض کار-خانواده و قصد ترک خدمت؛ (نمونه موردمطالعه: پرستاران بیمارستان قائم در مشهد)، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، صص 63-88، مشهد.
24-دولان، شیمون؛ شولر، رندال اس، 1392، مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، ترجمهی محمدعلی طولی و محمد صائبی، چاپ دهم، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
25-دولت خواهان، محبوبه، 1380، تعهد سازمانی مدیران و رابطه آن با رضایت شغلی آنان در دبیرستانهای شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران.
26-دهقان، نبی اله؛ صالحی صدقیانی، جمشید؛ مرادی، شعبان، 1389، تبیین ارتباط ابعاد غنی‌سازی شغل و رضایت شغلی کارکنان، فصلنامه مطالعات کمی، شمارهی 2.
27-رجبی فرجاد، حاجیه؛ رشید پور، علی؛ احمدی، جلال، 1392، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان، فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات منابع انسانی، سال دوم، شمارهی ششم.
28-رستگار خالد، امیر،1385، کار، خانواده، جنسیت، تهران: انتشارات شورای فرهنگی-اجتماعی زنان.
29-رستگاری، حسینعلی، 1378، بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان شاغل در شبکهی بهداشت و درمان شهرستان نجف‌آباد، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
30-روحی، قنبر؛ آسایش، حمید؛ رحمانی، حسین؛ عباسی، علی، 1390، ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، فصلنامه پایش، سال دهم، شمارهی 2، صص 292-285.
31-رهنمای رود پشتی، فریدون؛ محمود زاده، نصرتالله، 1387، توسعه منابع انسانی، مطالعه موردی تعلق و تعهد سازمانی و رقابت‌پذیری، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
32-ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز؛ عسگریان، مهناز، 1391، آزمونهای روانشناختی، چاپ سوم، تهران: انتشارات ویرایش.
33-سلطان حسینی، محمد؛ نادریان، مسعود؛ همایی، رضا؛ موسوی، زهره، 1388، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت‌بدنی استان اصفهان، مدیریت ورزشی، 2 شمارهی.صص 181-167.
34-سیفی، هوشنگ، 1385، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان بیمارستانهای دانشگاهی شهر سنندج، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، واحد مرودشت.
35-شریف‌زاده، فتاح؛ خیراندیش، مهدی،1388، تجزیه‌وتحلیل رابطهی بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیران گروههای آموزشی دانشگاه اصفهان، نشریه‌ی مدیریت دولتی، سال اول، شمارهی 3.
36-صلاحیان، افشین؛ کجباف، محمدباقر؛ نوری، ابوالقاسم؛ مولوی، حسین؛ حسن‌زاده، مجید، 1389، برخی عوامل سازمانی مؤثر بر تعارض کار-خانواده، ماهنامه علمی –پژوهشی دانشگاه شاهد. سال هفدهم. شمارهی 43.
37-صنوبری، فرهاد، 1379، بررسی رابطه‌ی کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان شاغل در شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
38-صیادی تورانلو، حسین؛ جمالی، رضا و منصوری، حسین، 1388، بررسی رابطهی بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی، (مطالعه‌ی موردی: کارکنان آموزش‌وپرورش یزد)، علوم تربیتی، سال پنجم، شمارهی 1، صص 136-113.
39-طوسی، محمد، علی، 1380، بالندگی سازمانی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
40-عریضی، حمیدرضا؛ گلپرور، محسن (زیر چاپ). بررسی تعهد سازمانی در سازمانهای ایران بر اساس یافتههای پژوهشی در مجموعهای از سازمانها و صنایع ایران در طی سالهای 1387-1382.
41-عریضی، حمیدرضا؛ گلپرور، محسن، 1388، فرا تحلیلی بر رابطه بین ابعاد سازمانی با مشارکت در تصمیمگیری رفتار مدنی-سازمانی و رفتارهای فرانقشی، روانشناسی معاصر، سال چهارم، شمارهی 1.
42-عسگری، پرویز؛ پور تراب، حدیث، 1389، رابطهی کیفیت زندگی کاری، دل‌بستگی شغلی و سلامت سازمانی با تعهد سازمانی کارمندان بانک ملی اهواز، یافتههای نو در روانشناسی.
43-علاقه بند، علی، 1386، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، (ویرایش پنجم). تهران: روان.
44-غفار زاده، فاطمه، 1380، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهبود فعالیت کارکنان اداره کل سازمان آموزش فنی و حرفهای شهر اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.
45-فاتحی زاده، مریم؛ نقوی، اعظم؛ سلطانی، مرضیه، 1386، بررسی رابطه حمایت اجتماعی و تعارض کار-خانواده در زنان شاغل، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، سال اول، شماره 1.
46-فاتحی زاده، مریم؛ نقوی، اعظم؛ سلطانی، مرضیه، 1389، بررسی میزان شیوع تعارض کار-خانواده و خانواده کار و ارتباط آن با متغیرهای رضایت زناشویی و شغلی در بین زنان، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، سال دوم، شمارهی 3.
47-فخر پور، رقیه؛ یاوری، یوسف؛ امیر تاش، محمدرضا؛ تندنویس، فریدون،1390، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشکدهها و گروههای آموزشی تربیت‌بدنی دانشگاههای کشور، مدیریت ورزشی. شمارهی 13. صص 168-153.
48-فراهانی، ابوالفضل؛ کاشف، امیرمحمد؛ کشاورز، بهرام؛ نظری، رضا، 1389، پژوهش در علوم ورزشی، شمارهی 28، 164-149.
49-فرج وند، اسفندیار، 1376، بهبود کیفیت زندگی کاری، زمینه، شمارههای 66 و 67، صص 44-39.
50-قاسم‌زاده، علی، 1384، بررسی تأثیر مشاوره شغلی به شیوه نظریه سازگاری شغلی دیویس بر کیفیت زندگی کاری کارکنان رسمی شهرداری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان، اصفهان.
51-قمی زاده، رضا، 1379، بررسی رابطهی شاخصهای کیفیت زندگی کاری با عملکرد نیروی انسانی در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
52-کرمانی، بهناز، 1389، رفتار سازمانی با نگاهی به تعه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد تعهد سازمانی، زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری Next Entries منبع پایان نامه درمورد کیفیت زندگی، زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی