منبع پایان نامه درمورد تعهد سازمانی، زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری

دانلود پایان نامه ارشد

ن فراوانی متعلق به گروههای کارکنان زیر 30 سال با سابقه خدمت 15 سال به بالا، کارکنان 50 سال به بالا با سابقه خدمت زیر 5 سال و کارکنان 50 سال به بالا با سابقه خدمت 10-15 سال هستند.

جدول 4-6 میزان سن بر اساس سطح تحصیلات آزمودنی

تحصیلات

زیردیپلم و دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
کل
سن زیر 30 سال

تعداد
49
28
30
4
111

درصد
3/17
9/9
6/10
4/1
2/39
40-30

تعداد
56
38
26
1
121

درصد
8/19
4/13
2/9
4/0
8/42
50-40
تعداد
29
7
5
0
41

درصد
2/10
5/2
8/1
0
5/14
50 به بالا

تعداد
8
2
0
0
10

درصد
8/2
7/0
0
0
5/3
کل
تعداد
142
75
61
5
283

درصد
2/50
5/26
6/21
8/1
100
یافتههای جدول 4-6 نشان میدهد که افرادی که دارای 30-40 سال سن با تحصیلات زیردیپلم و دیپلم هستند، بیشترین درصد فراوانی را دارا میباشند و کمترین درصد فراوانی متعلق به افراد با 40-50 سال سن و تحصیلات فوق لیسانس و 50 سال به بالا با تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس میباشد.
4-3- یافتههای استنباطی
یافته‌های t تک نمونهای
جدول 4-7 آزمون t تک نمونهای تعهد سازمانی و مؤلفههای آن
متغیرها
تعداد
میانگین (میانگین از پنج)
انحراف معیار
t
درجه آزادی
سطح معناداری
تعهد عاطفی
298
(81/3) 48/30
(99/0)96/7
285/3-
297
00/0
تعهد مستمر
300
(06/4) 48/32
(67/0)41/5
556/1
299
12/0
تعهد هنجاری
300
(62/3) 98/28
(87/0)03/7
427/7-
299
000/0
تعهد سازمانی
298
(83/3) 96/91
(62/0)10/15
607/4-
297
000/0
*میانگین مفهومی یا نقطه وسط طیف پرسشنامه (3)
براساس یافتههای جدول 4-7 مقدار میانگین تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد سازمانی به طور کلی و معناداری پایین تر از میانگین مفهومی است و مقدار میانگین تعهد مستمر به صورت معناداری بالاتر از میانگین مفهومی میباشد.
جدول 4-8: آزمون t تک نمونهای تعارض کار-خانواده و خانواده-کار
متغیرها
تعداد
میانگین (میانگین از هفت)
انحراف معیار
t
درجه آزادی
سطح معناداری
تعارض کار-خانواده
300
(79/3) 96/18
(57/1) 88/7
286/2-
299
02/0
تعارض خانواده-کار
297
(35/3) 75/16
(13/1) 69/5
835/9-
296
000/0
میانگین مفهومی یا نقطه وسط طیف پرسشنامه (4)
جدول 4-8 نشان میدهد که مقدار میانگین تعارض کار-خانواده و تعارض خانواده-کار به طور معناداری پایین تر از میانگین مفهومی است.
جدول:4-9 آزمون t تک نمونهای کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن
متغیرها
تعداد
میانگین (میانگین از پنج)
انحراف معیار
T
درجه آزادی
سطح معناداری
پرداخت کافی و منصفانه
300
(92/1) 69/7
(78/0) 12/3
89/23-
299
000/0
محیط کاری ایمن و بهداشتی
300
(51/2) 08/15
(71/0) 27/4
80/11-
299
000/0
توسعه قابلیت های انسانی
274
(78/2) 93/13
(67/0) 36/3
21/5-
273
000/0
فرصت رشد و امنیت مداوم
285
(08/3) 33/12
(77/0) 08/3
82/1
284
06/0
یکپارچگی و انسجام اجتماعی
300
(48/2) 96/9
(76/0) 07/3
62/11-
299
000/0
قانونگرایی
300
(46/2) 87/9
(15/1) 60/4
00/8-
299
000/0
فضای کلی زندگی
300
(58/2) 76/7
(80/0) 41/2
86/8-
299
000/0
وابستگی اجتماعی زندگی کاری
300
(98/2) 93/14
(81/0) 07/4
26/0-
299
78/0
کیفیت زندگی کاری
300
(56/2) 72/89
(54/0) 01/19
91/13-
299
000/0
میانگین مفهومی یا نقطه وسط طیف پرسشنامه (3)
طبق دادههای جدول 4-9 مقدار میانگین کیفیت زندگی کاری پایین تر از میانگین مفهومی است. در بین مولفههای کیفیت زندگی کاری مولفههای پرداخت کافی و منصفانه، محیط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت های انسانی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، قانونگرایی، فضای کلی زندگی به طور معناداری پایین تر از میانگین مفهومی هستند و فرصت رشد و امنیت مداوم به طور معناداری بالاتر از میانگین مفهومی است و مولفهی وابستگی اجتماعی زندگی کاری به طرز غیرمعناداری از میانگین مفهومی پایین تر است.

-جدول 4-10 همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

تعهد سازمانی
کیفیت زندگی کاری
تعهد سازمانی
1
**352/0
کیفیت زندگی کاری
**352/0
1
(01/0 p) **
براساس نتایج حاصله جدول 4-10 بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد و فرضیه اول پژوهش مبنی بر ارتباط کیفیت زندگی و تعهد سازمانی کارکنان گازسوزان نجفآباد در سطح (P 0/01) تأیید میشود.
جدول 4-11 همبستگی بین تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی

1
2
3
1- تعارض کار-خانواده
1


2- تعارض خانواده-کار
**195/0
1

3-تعهدسازمانی
173/0-
**298/0-
1
(01/0 p) **
نتایج جدول 4-11 نشان میدهد که بین تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و فرضیه دوم پژوهش مبنی بر ارتباط تعارض کار-خانواده و تعهد سازمانی کارکنان در سطح (01/0 p) تأیید میشود.

-جدول 4-12 یافتههای همبستگی بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

میانگین
انحراف معیار
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1-تعهد سازمانی
96/91
10/15

2- پرداخت منصفانه و کافی
69/7
12/3
**187/0

3-محیط کاری ایمن و بهداشتی
08/15
27/4
**213/0
**367/0

4- توسعه قابلیتهای انسانی
93/13
36/3
**208/0
*139/0
**438/0

5- فرصت رشد و امنیت مداوم
33/12
08/3
**195/0
**343/0
**439/0
**323/0

6-یکپارچگی و انسجام اجتماعی
93/9
07/3
**237/0
**372/0
**294/0
**399/0
**435/0

7- قانونگرایی
87/9
60/4
**210/0
**257/0
**322/0
**301/0
**327/0
**359/0

8- فضای کلی زندگی
76/7
41/2
**292/0
339/0
391/0
369/0
352/0
478/0
352/0

9-وابستگی اجتماعی زندگی کاری
93/14
07/4
**355/0
**294/0
**383/0
**455/0
412/0
**588/0
**388/0
**466/0

(01/0 p) **
با توجه به ضرایب همبستگی جدول فوق 4-12 میتوان گفت که بین تعهد سازمانی با مؤلفههای کیفیت زندگی کاری که شامل پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیتهای انسانی، فرصت رشد و امنیت مداوم، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، قانونگرایی، فضای کلی زندگی و وابستگی اجتماعی زندگی کاری همبستگی مثبت ومعناداری وجود دارد.

جدول 4-13: یافتههای همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی کارکنان

1
2
3
4
1- تعارض کار-خانواده
12- تعارض خانواده-کار
**195/0
1


3- کیفیت زندگی کاری
**278/0-
**299/0-
1

4- تعهدسازمانی
**173/0-
298/0-
**352/0
1
(01/0 p) **
نتایج جدول شماره 4-13 نشان میدهد که کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و هم چنین بین تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی همبستگی منفی معناداری وجود دارد به این معنا که با افزایش تعارض کار-خانواده، تعهد سازمانی کاهش مییابد و بالعکس؛ بنابراین فرضیه سوم پژوهش در سطح (01/0 p) تأیید میشود.
نتایج تحلیل رگرسیون
رگرسیون تعارض کار-خانواده، خانواده-کار و تعهد سازمانی
جدول 4-14: همبستگی بین مولفه های تعارض کار-خانواده و خانواده-کار و کیفیت زندگی کاری با تعهدسازمانی
Adj. R2
R2
R
sig
F
مجذور میانگین
df
مجموع مجذورات

16/0
16/0
41/0
000/0
630/19
945/3788
3
836/11366
رگرسیون

018/193
291
113/56168
باقیمانده

294
949/67534
کل

sig
t
ضرایب استاندارد
ضرایب غیر استاندارد
متغیرهای
پیشبین

Beta
خطای معیار
B

000/0
857/13

999/5
119/83
مقدار ثابت

000/0
60/3-
204/0-
150/0
541/0-
تعارض خانواده-کار

000/0
820/4
278/0
046/0
220/0
کیفیت زندگی کاری

متغیرهای پیشبین: (مقدار ثابت)، تعارض کار-خانواده، تعارض خانواده کار و کیفیت زندگی کاری
متغیر ملاک: تعهد سازمانی
براساس نتایج جدول 4-14 41/0= R، 630/19= (291 و 3)F و 01/0 P نشان داد که مقیاسهای تعارض خانواده-کار و کیفیت زندگی کاری با اطمینان 99 درصد به گونهی معنیداری توان تبیین واریانس تعهد سازمانی را به میزان 16 درصد دارا هستند. سهم مقیاسها به ترتیب کیفیت زندگی کاری (278/0 = )، تعارض خانواده-کار (204/0-= )، در سطح اطمینان 99 درصد معنیدار است. بر اساس ضرایب استاندارد میتوان بین متغیر ملاک و متغیرهای پیشبین معادلهی زیر را در نظر گرفت:
(مقدار ثابت) 19/83 + (تعارض خانواده-کار) 541/0- (تعارض کار-خانواده) 102/0- (کیفیت زندگی کاری) 220/0= تعهد سازمانی

جدول 4-15: همبستگی بین مولفه های تعارض کار-خانواده و خانواده-کار با تعهدسازمانی
Adj. R2
R2
R
sig
F
مجذور میانگین
df
مجموع مجذورات

096/0
102/0
319/0
000/0
567/16
161/3441
2
322/6882
رگرسیون

714/207
292
627/60652
باقیمانده

294
949/67534
کل

sig
t
ضرایب استاندارد
ضرایب غیر استاندارد
متغیرهای
پیشبین

Beta
خطای معیار
B

000/0
721/35

034/3
364/108
مقدار ثابت

03/0
073/2-
117/0-
108/0
225/0-
تعارض کار-خانواده

000/0
850/4-
274/0-
150/0
729/0-
تعارض خانواده-کار

متغیرهای پیشبین: (مقدار ثابت)، تعارض کار-خانواده، تعارض خانواده کار
متغیر ملاک: تعهد سازمانی
براساس نتایج جدول 4-15 319/0= R، 567/16= (292 و 2)F و 05/0 P نشان داد که مقیاسهای تعارض خانواده-کار و کار-خانواده با اطمینان 99 درصد به گونهی معنیداری توان تبیین واریانس تعهد سازمانی را به میزان 10 درصد دارا هستند. سهم مقیاسها به ترتیب تعارض خانواده-کار (729/0-= )، تعارض کار-خانواده (729/0-= )، در سطح اطمینان 95 درصد معنیدار است. بر اساس ضرایب استاندارد میتوان بین متغیر ملاک و متغیرهای پیشبین معادلهی زیر را در نظر گرفت:
(مقدار ثابت) 364/108+ (تعارض کار-خانواده) 225/0- (تعارض خانواده- کار) 729/0-= تعهد سازمانی

جدول 4-16: همبستگی بین زیرمقیاسهای مولفهی کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی
Adj. R2
R2
R
sig
F
مجذور میانگین
df
مجموع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد کیفیت زندگی، زندگی کاری، تعهدسازمانی، کیفیت زندگی کاری Next Entries منبع پایان نامه درمورد تعهد سازمانی، زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری