منبع پایان نامه درمورد تخصیص بهینه، تامین کننده، انعطاف پذیری، تکنیک تاپسیس

دانلود پایان نامه ارشد

کلامی فوق، میانگین امتیازات فازی نظرات خبرگان در خصوص گزینههای موجود در این تحقیق در جدول(4-7) نشان داده شده است.

جدول4-7- میانگین نمرات فازی هریک از گزینههای مورد مطالعه
نام
امتیاز فازی
تخصیص بهینه منابع
(6.2,8.2,10.2)
تامین کننده اهداف سازمان
(7,9,11)
سازگاری با وظایف سازمان
(5.4,7.4,9.4)
كارايي
(5,7,9)
عقلاییتر بودن بودجه
(3.8,5.8,7.8)
امكان مقايسه پروژهها و برنامهها
(4.6,6.6,8.6)
امکان مشارکت گروهی
(5.4,7.4,9.4)
انعطاف پذیری
(5.8,7.8,9.8)
شفاف بودن بودجه
(7,9,11)
پاسخگوبودن
(5.4,7.4,9.4)
سهولت كنترل بودجه
(5.8,7.8,9.8)
سهولت کنترل عملیات
(5.4,7.4,9.4)
سادگی اجرا
(5.4,7.4,9.4)

تبدیل اعداد فازی به عبارات کلامی:
شیوه تبدیل اعداد فازی به عبارات کلامی بهکار برده شده در این تحقیق بر اساس روشی است که چینگ (2014) در مطالعه خود بیان کرده است.
برای مثال، نمودار (4-1) محل قرار گرفتن عدد فازیِ مربوط به گزینهی A1 (تخصیص بهینه منابع) نسبت به متغیرهای کلامی بهکاربرده شده در این تحقیق را نشان میدهد.
نمودار4-1 نسبت به متغیرهای کلامی

برای اینکه عبارت کلامی عدد فازی مربوط به گزینهی A1 (تخصیص بهینه منابع) را تعیین نماییم، ابتدا بایستی فاصلهی این عدد را از هریک از عبارتهای کلامی مندرج در شکل فوق محاسبه نمائیم. بعد از تعیین فواصل، با توجه به کمترین فاصلهی بین عدد فازیِ گزینهی مربوطه و عبارتهای کلامی، عبارت کلامی متناسب را تعیین مینمائیم.
برای محاسبه فاصله بین دو عدد فازی از فرمول زیر استفاده میگردد:
فرض کنید ودو عدد فازی با مقادیر زیر باشند:

آنگاه فاصله بین و به صورت زیر محاسبه می شود:
(4-1)
با توجه به فرمول فوق فاصله بین عدد فازی مربوط به گزینهی«A1» با هریک از عبارتهای کلامی به شرح زیر می باشد:

جدول4-8- فاصله گزینه A1 از هر یک از عبارات کلامی
فاصله گزینه A1 از عبارت کلامی
طیف
6.601
خیلی ضعیف
5.2
ضعیف
3.2
متوسط
1.2
خوب
0.8
خیلی خوب

همانطور که نتایج نشان میدهد کمترین فاصله مربوط به عبارت کلامی خیلی خوب میباشد، نتایج حاصل از تبدیل اعداد فازی سایر گزینههای مورد مطالعه در جدول (4-9) آورده شده است.
جدول4-9 عبارات کلامی متناظر با میانگین نمرات فازی گزینههای تحقیق

فاصله گزینه تا عبارت کلامی

گزینه
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
خیلی خوب
حداقل فاصله
عبارت کلامی
تخصیص بهینه منابع
6.601
5.2
3.2
1.2
0.8
0.8
خیلی خوب
تامین کننده اهداف سازمان
7.394
6
4
2
0
0
خیلی خوب
سازگاری با وظایف سازمان
5.81
4.4
2.4
0.4
1.6
0.4
خوب
كارايي
5.416
4
2
0
2
0
خوب
عقلایی­ تر بودن بودجه
4.239
2.8
0.8
1.2
3.2
0.8
متوسط
امكان مقايسه پروژهها و برنامهها
5.023
3.6
1.6
0.4
2.4
0.4
خوب
امکان مشارکت گروهی
5.81
4.4
2.4
0.4
1.6
0.4
خوب
انعطاف پذیری
6.205
4.8
2.8
0.8
1.2
0.8
خوب
شفاف بودن بودجه
7.394
6
4
2
0
0
خیلی خوب
پاسخگو بودن
5.81
4.4
2.4
0.4
1.6
0.4
خوب
سهولت كنترل بودجه
6.205
4.8
2.8
0.8
1.2
0.8
خوب
سهولت کنترل عملیات
5.81
4.4
2.4
0.4
1.6
0.4
خوب
سادگی اجرا
5.81
4.4
2.4
0.4
1.6
0.4
خوب

در ادامه به یافته‌های مراحل تکنیک تاپسیس فازی جهت اولویت‌بندی گزینه‌های مورد مطالعه می‌پردازیم.
گام اول: تشکیل ماتریس تصمیم‌گیری ارزیابی گزینه‌ها: این ماتریس در جدول(4-10) نشان داده شده است.
جدول4-10 امتیازات فازی ارزیابی گزینه‌ها(ماتریس تصمیم‌گیری)
عوامل ارزیابی
خبره 1
خبره 2
خبره 3
خبره 4
خبره 5
تخصیص بهینه منابع
(5,7,9)
(7,9,11)
(7,9,11)
(7,9,11)
(5,7,9)
تامین کننده اهداف سازمان
(7,9,11)
(7,9,11)
(7,9,11)
(7,9,11)
(7,9,11)
سازگاری با وظایف سازمان
(5,7,9)
(7,9,11)
(7,9,11)
(3,5,7)
(5,7,9)
كارايي
(5,7,9)
(7,9,11)
(5,7,9)
(5,7,9)
(3,5,7)
عقلایی­ تر بودن بودجه
(3,5,7)
(5,7,9)
(5,7,9)
(3,5,7)
(3,5,7)
امكان مقايسه پروژهها و برنامهها
(3,5,7)
(5,7,9)
(5,7,9)
(5,7,9)
(5,7,9)
امکان مشارکت گروهی
(5,7,9)
(5,7,9)
(7,9,11)
(5,7,9)
(5,7,9)
انعطاف پذیری
(5,7,9)
(5,7,9)
(5,7,9)
(7,9,11)
(7,9,11)
شفاف بودن بودجه
(7,9,11)
(7,9,11)
(7,9,11)
(7,9,11)
(7,9,11)
پاسخگو بودن
(5,7,9)
(5,7,9)
(7,9,11)
(5,7,9)
(5,7,9)
سهولت كنترل بودجه
(5,7,9)
(5,7,9)
(7,9,11)
(7,9,11)
(5,7,9)
سهولت کنترل عملیات
(5,7,9)
(5,7,9)
(7,9,11)
(5,7,9)
(5,7,9)
سادگی اجرا
(5,7,9)
(5,7,9)
(7,9,11)
(5,7,9)
(5,7,9)

گام دوم: بي مقياس نمودن ماتريس تصميم گيري: در اين گام بايستي ماتريس تصميمگيري فازي ارزيابي گزینهها را به يک ماتريس بيمقياس فازي () تبديل نمائيم. براي به دست آوردن ماتريس، از روابط زير استفاده میشود:
( 4-2)رابطه
m : تعداد گزینهها n: تعداد خبره‌ها
اگر اعداد فازی به صورت(a,b,c) باشند، که ماتریس بیمقیاس(نرمالیزه شده) است بدین صورت به دست میآید:
رابطه (4-3)
در این رابطه ماکزیمم مقدار c در خبره j اُم در بین تمام گزینههاست. رابطه (4-4) این موضوع را بیان میکند:
رابطه (4-4)
نتايج حاصل از بي‌ مقياس سازي در جدول(4-8) نشان داده شده است.

جدول4-11 ماتریس بی‌مقیاس فازی

C1
C2
C3
C4
C5
A1
(0.455,0.636,0.818)
(0.636,0.818,1)
(0.636,0.818,1)
(0.636,0.818,1)
(0.455,0.636,0.818)
A2
(0.636,0.818,1)
(0.636,0.818,1)
(0.636,0.818,1)
(0.636,0.818,1)
(0.636,0.818,1)
A3
(0.455,0.636,0.818)
(0.636,0.818,1)
(0.636,0.818,1)
(0.273,0.455,0.636)
(0.455,0.636,0.818)
A4
(0.455,0.636,0.818)
(0.636,0.818,1)
(0.455,0.636,0.818)
(0.455,0.636,0.818)
(0.273,0.455,0.636)
A5
(0.273,0.455,0.636)
(0.455,0.636,0.818)
(0.455,0.636,0.818)
(0.273,0.455,0.636)
(0.273,0.455,0.636)
A6
(0.273,0.455,0.636)
(0.455,0.636,0.818)
(0.455,0.636,0.818)
(0.455,0.636,0.818)
(0.455,0.636,0.818)
A7
(0.455,0.636,0.818)
(0.455,0.636,0.818)
(0.636,0.818,1)
(0.455,0.636,0.818)
(0.455,0.636,0.818)
A8
(0.455,0.636,0.818)
(0.455,0.636,0.818)
(0.455,0.636,0.818)
(0.636,0.818,1)
(0.636,0.818,1)
A9
(0.636,0.818,1)
(0.636,0.818,1)
(0.636,0.818,1)
(0.636,0.818,1)
(0.636,0.818,1)
A10
(0.455,0.636,0.818)
(0.455,0.636,0.818)
(0.636,0.818,1)
(0.455,0.636,0.818)
(0.455,0.636,0.818)
A11
(0.455,0.636,0.818)
(0.455,0.636,0.818)
(0.636,0.818,1)
(0.636,0.818,1)
(0.455,0.636,0.818)
A12
(0.455,0.636,0.818)
(0.455,0.636,0.818)
(0.636,0.818,1)
(0.455,0.636,0.818)
(0.455,0.636,0.818)
A13
(0.455,0.636,0.818)
(0.455,0.636,0.818)
(0.636,0.818,1)
(0.455,0.636,0.818)
(0.455,0.636,0.818)

گام سوم: ايجاد ماتريس بي مقياس وزين فازي()
معادله (4-5)
معادله (4-6) در این رابطه ماتریس بیمقیاس بهدست آمده از گام دوم است.
توجه شود در این جا منظور از وزن، وزن نظرات خبرگان می‌باشد که یکسان در نظر گرفته شده است.
جدول4-12 بی مقیاس کردن ماتریس

C1
C2
C3
C4
C5
A1
(0.091,0.127,0.164)
(0.127,0.164,0.2)
(0.127,0.164,0.2)
(0.127,0.164,0.2)
(0.091,0.127,0.164)
A2
(0.127,0.164,0.2)
(0.127,0.164,0.2)
(0.127,0.164,0.2)
(0.127,0.164,0.2)
(0.127,0.164,0.2)
A3
(0.091,0.127,0.164)
(0.127,0.164,0.2)
(0.127,0.164,0.2)
(0.055,0.091,0.127)
(0.091,0.127,0.164)
A4
(0.091,0.127,0.164)
(0.127,0.164,0.2)
(0.091,0.127,0.164)
(0.091,0.127,0.164)
(0.055,0.091,0.127)
A5
(0.055,0.091,0.127)
(0.091,0.127,0.164)
(0.091,0.127,0.164)
(0.055,0.091,0.127)
(0.055,0.091,0.127)
A6
(0.055,0.091,0.127)
(0.091,0.127,0.164)
(0.091,0.127,0.164)
(0.091,0.127,0.164)
(0.091,0.127,0.164)
A7
(0.091,0.127,0.164)
(0.091,0.127,0.164)
(0.127,0.164,0.2)
(0.091,0.127,0.164)
(0.091,0.127,0.164)
A8
(0.091,0.127,0.164)
(0.091,0.127,0.164)
(0.091,0.127,0.164)
(0.127,0.164,0.2)
(0.127,0.164,0.2)
A9
(0.127,0.164,0.2)
(0.127,0.164,0.2)
(0.127,0.164,0.2)
(0.127,0.164,0.2)
(0.127,0.164,0.2)
A10
(0.091,0.127,0.164)
(0.091,0.127,0.164)
(0.127,0.164,0.2)
(0.091,0.127,0.164)
(0.091,0.127,0.164)
A11
(0.091,0.127,0.164)
(0.091,0.127,0.164)
(0.127,0.164,0.2)
(0.127,0.164,0.2)
(0.091,0.127,0.164)
A12
(0.091,0.127,0.164)
(0.091,0.127,0.164)
(0.127,0.164,0.2)
(0.091,0.127,0.164)
(0.091,0.127,0.164)
A13
(0.091,0.127,0.164)
(0.091,0.127,0.164)
(0.127,0.164,0.2)
(0.091,0.127,0.164)
(0.091,0.127,0.164)

گام چهارم: مشخص نمودن ايدهآل مثبت فازيو ايده آل منفي فازي.
رابطه (4-7) رابطه (4-8) در این روش از مقدار ایده آل مثبت فازی و ایده آل منفی فازی معرفی شده توسط چِن استفاده م یشود. این مقادیر عبارتند از:
رابطه (4-9)
رابطه (4-10)
گام پنجم: محاسبه مجموع فواصل هر يک از گزینهها از ايدهآل مثبت فازي و ايدهآل منفي فازي:
در صورتي که A ̃و B ̃ دو عدد فازي به شرح زير باشند، آنگاه فاصله بين اين دو عدد فازي بواسطه رابطه(4-11) به دست ميآيد:

رابطه (4-11)
با توجه به توضيحات فوق در مورد نحوه محاسبه فاصله بين دوعدد فازي، فاصلهی هر يک از مؤلفهها را از ايدهآل مثبت و ايدهآل منفي بهدست مي آوريم:
رابطه (4-12)

رابطه (4-13)

گام ششم: محاسبه نزديکي نسبي گزینه i اُم از راه حل ایدهآل. اين نزديکي نسبي را به صورت زير تعريف مي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد سازمان تامین اجتماعی، روش تحقیق، روش پژوهش، جامعه آماری Next Entries منبع پایان نامه درمورد تخصیص بهینه، انعطاف پذیری، تامین کننده، رتبه بندی