منبع پایان نامه درمورد تخصیص بهینه، انعطاف پذیری، تامین کننده، رتبه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

شود:
رابطه (4-14)
گام هفتم: رتبه بندي گزينه ها: بر اساس ترتيب نزولي مي‌توان گزينه‌هاي موجود در مسأله را رتبهبندي نمود. هر گزینهای که CC بزرگتری داشته باشد بهتر است. نتايج در جدول (4-10) آورده شده است.
جدول4-13 رتبه‌بندی گزینه‌ها
رتبه
C C
فاصله تا ایده‌آل منفی
فاصله تا ایده‌آل مثبت
گزینه ها
ردیف
3
0.152
0.76
4.257
تخصیص بهینه منابع
1
2
0.166
0.832
4.184
تامین کننده اهداف سازمان
2
6
0.137
0.69
4.33
سازگاری با وظایف سازمان
3
11
0.13
0.654
4.366
كارايي
4
13
0.109
0.548
4.475
عقلایتر بودن بودجه
5
12
0.123
0.618
4.403
امكان مقايسه پروژهها و برنامهها
6
10
0.137
0.689
4.33
امکان مشارکت گروهی
7
5
0.144
0.725
4.293
انعطاف پذیری
8
2
0.166
0.832
4.184
شفاف بودن بودجه
9
10
0.137
0.689
4.33
پاسخگو بودن
10
4
0.144
0.725
4.293
سهولت كنترل بودجه
11
10
0.137
0.689
4.33
سهولت کنترل عملیات
12
10
0.137
0.689
4.33
سادگی اجرا
13

نمودار 4-2 رتبه بندی گزینهها

نتایج حاصل از این رتبه‌بندی نشان دهنده آن است که به ترتیب گزینههای: 1- تأمینکننده اهداف سازمان 2- شفاف بودن بودجه 3- تخصیص بهینه منابع 4- انعطافپذیری 5- سهولت كنترل بودجه 6- سازگاری با وظایف سازمان 7- پاسخگو بودن 8- امکان مشارکت گروهی 9- سادگی اجرا 10- سهولت کنترل عملیات، به ترتیب از اولویت بالاتری نسبت به سایر گزینه‌ها برخوردار میباشند.

4-2-2- آزمون سوال دوم
الگوي مناسب بودجهريزي براي سازمان تامين اجتماعي چيست؟
رتبهبندی گزينه‌ها با استفاده از تکنيک ویکور فازي صورت گرفته است. برای انجام ارزیابی گزینه ها در این تحقیق از عبارات کلامی استفاده گردیده است. عبارات کلامي و اعداد فازی متناظر با آن ها در جدول(4-15) نشان داده شده است
جدول4-15 اعداد فازي و عبارت کلامي
عدد فازی
عبارت کلامی
(0,0.05,0.15)
خیلی کم
(0.1,0.2,0.3)
کم
(0.2,0.35,0.5)
نسبتا کم
(0.3,0.5,0.7)
متوسط
(0.5,0.65,0.8)
نسبتا زیاد
(0.7,0.8,0.9)
زیاد
(0.85,0.95,1)
خیلی زیاد

ارزيابي گزينه‌ها براساس معيارها طبق اعداد فازي و عبارات جدول فوق، در جدول(4-17) نشان داده شده است. اعداد مندرج در اين جدول ميانگين فازي نظرات خبرگان مي‌باشد.

جدول 4-16 عناوین معیارها
عنوان
شماره
شفاف بودن بودجه
C1
سادگی اجرا
C2
سهولت کنترل عملیات
C3
سهولت كنترل بودجه
C4
پاسخگوبودن
C5
امکان مشارکت گروهی
C6
سازگاری با وظایف سازمان
C7
انعطاف پذیری
C8
تخصیص بهینه منابع
C9
تامین کننده اهداف سازمان
C10
جدول4-17 امتيازات فازي ارزيابي گزينه‌ها(ماتريس تصميم‌گيري(

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
نوع معیار
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
A1
(0.2,0.3,0.414)
(0.338,0.464,0.598)
(0.224,0.343,0.474)
(0.138,0.236,0.36)
(0.181,0.279,0.395)
(0.152,0.257,0.381)
(0.19,0.3,0.429)
(0.21,0.329,0.462)
(0.164,0.257,0.374)
(0.119,0.221,0.345)
A2
(0.086,0.179,0.293)
(0.324,0.479,0.633)
(0.167,0.286,0.414)
(0.162,0.286,0.417)
(0.152,0.271,0.398)
(0.095,0.193,0.312)
(0.138,0.25,0.369)
(0.086,0.179,0.29)
(0.124,0.229,0.35)
(0.062,0.143,0.245)
A3
(0.229,0.35,0.483)
(0.312,0.457,0.602)
(0.267,0.407,0.55)
(0.248,0.379,0.512)
(0.195,0.336,0.481)
(0.167,0.293,0.426)
(0.152,0.279,0.419)
(0.257,0.4,0.545)
(0.238,0.379,0.519)
(0.214,0.357,0.5)
A4
(0.1,0.2,0.314)
(0.371,0.543,0.714)
(0.129,0.243,0.369)
(0.133,0.243,0.36)
(0.133,0.243,0.367)
(0.071,0.157,0.269)
(0.133,0.25,0.376)
(0.105,0.207,0.324)
(0.129,0.236,0.357)
(0.067,0.15,0.26)
A5
(0.419,0.564,0.705)
(0.329,0.486,0.643)
(0.417,0.579,0.738)
(0.407,0.571,0.733)
(0.39,0.543,0.695)
(0.348,0.507,0.667)
(0.333,0.486,0.638)
(0.31,0.457,0.605)
(0.379,0.543,0.705)
(0.376,0.536,0.695)
A6
(0.695,0.807,0.895)
(0.624,0.743,0.852)
(0.64,0.757,0.862)
(0.657,0.771,0.871)
(0.643,0.757,0.862)
(0.595,0.729,0.852)
(0.552,0.693,0.824)
(0.526,0.657,0.771)
(0.621,0.736,0.833)
(0.664,0.771,0.871)
A7
(0.417,0.557,0.698)
(0.381,0.536,0.69)
(0.398,0.543,0.686)
(0.419,0.571,0.724)
(0.481,0.629,0.776)
(0.307,0.457,0.607)
(0.44,0.586,0.729)
(0.407,0.557,0.705)
(0.379,0.536,0.69)
(0.431,0.586,0.738)
A8
(0.2,0.314,0.443)
(0.24,0.364,0.493)
(0.176,0.279,0.395)
(0.202,0.314,0.44)
(0.169,0.279,0.405)
(0.181,0.293,0.424)
(0.148,0.25,0.369)
(0.143,0.264,0.402)
(0.198,0.293,0.405)
(0.174,0.286,0.412)
وزن معیار
(0.147,0.147,0
(0.16,0.16,0.16)
(0.078,0.078,0.078)
(0.065,0.065,0.065)
(0.052,0.052,0.052)
(0.217,0.217,0.217)
(0.045,0.045,0.045)
(0.11,0.11,0.11)
(0.082,0.082,0.082)
(0.044,0.044,0.044)
در ادامه به يافته‌هاي مراحل تکنيک ویکور فازي جهت رتبه‌بندي گزينه‌هاي مورد مطالعه مي‌پردازيم.
گام اول: تشکيل ماتريس تصميم‌گيري ارزيابي گزينه‌ها: اين ماتريس در جدول(4-17) نشان داده شده است.
گام دوم: بي مقياس نمودن ماتريس تصميمگيري: در اين گام بايستي ماتريس تصميمگيري فازي را به يک ماتريس بي مقياس شده فازي تبديل نمائيم. براي به دست آوردن ماتريس، بایستی مراحل زیر طی شود:
تعيين بهترين و بدترين مقدار برای هر معیار:
بهترين و بدترين هريک از مقادير در هر معيار شناسايي شده و به ترتيب و ناميده ميشود.
در صورتی که معیار jام، معرف سود باشد و از روابط زیر بدست میآید:
i=1,2,….,n for (سود باشند) رابطه( 4-15)
i=1,2,…., for (سود باشند) رابطه (4-16)
ولی در صورتی که معیار j ام، معرف هزینه باشد و از روابط زیر بهدست میآید:
i=1,2,….,n for (هزینه باشند) رابطه(4-17) i=1,2,….,n for (هزینه باشند) رابطه(4-18)
به دست آوردن مقادیر نرمالیزه شده:
باشد، مقادیر نرمالیزه شده بدین صورت به دست میآید:اگر
برای معیارهای معرف سود: رابطه(4-19)
برای معیارهای معرف هزینه: رابطه(4-20 )

جدول (4-18) مقادیر نرمالیزه شده ماتریس ارزیابی را نشان میدهد.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد تخصیص بهینه، تامین کننده، انعطاف پذیری، تکنیک تاپسیس Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، عوامل بازدارنده، جامعه آماری، تحلیل عاملی