منبع پایان نامه درمورد تحلیل واریانس، رشته تحصیلی، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

افرادي كه با من مهربان هستند، كارهاي خوب انجام مي دهم.

وقتي كسي كاري را به خوبي انجام مي دهد، خوشحال مي شوم.

من دوستي را كه غمگين است، دلداري مي دهم .

به دوستي كه آسيب ديده است، كمك مي كنم .

وقتي كسي مطلب خنده داري مي گويد، من هم مي خندم .

ديگران كه با من شوخي مي كنند، من آن ها را اذيّت نمي كنم .

مهارت اجتماعی

مهارت هاي همكاري
در فعاليّت ها و كارهاي گروهي شركت مي كنم .

در شراكت به درستي عمل مي كنم .

با ديگران در كارها هم فكري مي كنم .

تقاضاي منطقي ديگران را برآورده مي سازم .

چيزهايي كه دارم با ديگران به مشاركت مي گذارم .

در امور عام المنفعه شركت مي جويم .

درفعاليت هاي مدرسه مشاركت مي كنم .

در مراسم دعا و نياش براي ديگران شركت مي كنم .

به فقرا ويتيمان كمك مي كنم .

در ميهماني ها پذيرايي مي كنم .
مهارت اجتماعی
مهارت هاي مسئوليت پذيري
به كسي كه صدمه ديده، كمك مي كنم .

وقتي ديگران نياز داشته باشند، كمك مي كنم .

از اموال ديگران ، همانند اموال خودم مراقبت مي كنم .

به وعده هاي خود در ارتباط با ديگران عمل مي كنم .

از هم سالان گرفتار دفاع مي كنم .

به ديگران بدون نياز خودشان كمك مي كنم.
مهارت اجتماعی
مهارت هاي قانون مندي
دركارها و فعاليّت هاي گروهي از قوانين گروه پيروي مي كنم .

نوبت را در كارها و فعاليّتهاي گروهي رعايت مي كنم .

به قوانين و مقررّات جامعه پايبندم .

از دستورات والدين پيروي مي كنم .

از اوامر مربيان مدرسه اطاعت مي كنم .

3-9- محاسبه نمرات متغیرهای مستقل و وابسته
در قسمت متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق حاضر عمدتا از طیف لیکرت برای سنجش متغیرها استفاده شده است که برای گویه‌های مثبت به‌صورت زیر است :
جهت بررسی متغیرهای مهارت اجتماعی از جدول زیر استفاده شده‌است.

جدول3 -6 : محاسبه نمره‌دهی سئوالات طیف لیکرت
گویه
همیشه
غالبا
بعضی اوقات
به‌ندرت
هرگز
نمره
5
4
3
2
1

جدول3 -7 : محاسبه نمره‌دهی سئوالات طیف لیکرت
گویه
زیاد
متوسط
کم
اصلا
نمره
4
3
2
1

فصل چهارم:
یافته های تحقیق

4-1 مقدمه
در این بخش ابتدا اطلاعات مربوط به ویژگی های دموگرافیک نمونه آماری براي درك بهتر و صحيح‌تر داده‌هاي جمع آوري شده توصیف و به صورت طبقه‌بندي و تهيه جداول آورده شده است كه در جداول، فراواني، درصد و درصد تراكمي هر كدام از اطلاعات دموگرافيك براساس متغيرهاي (سن، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی، نوع آموزشگاه، محل آموزشگاه، ناحیه محل آموزشگاه، وضعیت فعالیّت و اشتغال پدر، تحصیلات پدر، وضعیت فعالیّت و اشتغال مادر، تحصیلات مادر، محل زندگی پاسخگویان، درآمد ماهیانه خانوار ) محاسبه و آورده شده است. و سپس به توصيف متغيرهاي مستقل و وابسته ی اصلي تحقيق و هم چنین توصیف داده ها و بررسی وضعیت پاسخگویان نسبت سئوالات پرداخته شده است.
برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون تحلیل واریانس (آنوا) برای فرضیه اول تا چهارم و از آزمون تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیه پنجم استفاده شده است .

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مهارت های اجتماعی، متغیر مستقل، شاخص سازی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره عدالت اجتماعی، اندیشه سیاسی، بررسی تطبیقی