منبع پایان نامه درمورد تحلیل عاملی، تحلیل عامل، جمع آوری اطلاعات، روایی محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات مورد نظر محقق هستند زیرا آنها تنها افرادی هستند که می توانند چنین اطلاعاتی را ارائه دهند با برخی از معیارهایی که محقق تدوین کرده است , مطابقت دارند . این نوع از طرحهای نمونه گیری , نمونه گیری هدفمند نامیده می شود . در روش نمونه گیری قضاوتی و نظری محقق سعی دارد با استفاده از قضاوت , داوری و تلاش , نمونه ای را انتخاب کند که در حد امکان معرف جامعه مورد مطالعه باشد (حسن زاده , 1385 ) .
3-5-3- 2- نمونه‌گیری از خبرگان
لازم به توضیح است در گام دوم این مطالعه از تکنیک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی برای اولویت‌بندی معیارها استفاده شده است. بنابراین جامعه مورد بررسی را خبرگان و کارشناسان ارشد حوزه مورد مطالعه تشکیل می‌دهند. ساعتی74 (2002) معتقد است تعداد ده نفر از خبرگان برای مطالعات مبتنی بر مقایسه زوجی کافی است. همچنین ریزا و وازیلیس (1988) با اشاره به این نكته كه تعداد خبرگان به عنوان مصاحبه شونده نباید زیاد باشد در كل 5 الی 15 نفر را پیشنهاد می‌کنند. در نتیجه تعداد 10 نفر از خبرگان به عنوان نمونه مورد بررسی در این مطالعه استفاده شده اند.
3-6- چگونگی گردآوری داده های پژوهش
3-6-1- روش گردآوری داده ها
روش گرد آوری داده ها را می توان به دو دسته روشهای کتابخانه ای و میدانی تقسیم کرد. در روش کتابخانه از کتب , مقاله ها , مجلات و منابع الکترونیکی استفاده می شود و در روش میدانی به روشهای اطلاق می شود که محقق با برقراری ارتباط با واحد تحلیل و توزیع پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات

مورد نظر می پردازد . در این تحقیق از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود . از مقالات و پایان نامه ها و کتب مختلف و مرتبط با موضوع پژوهش جهت غنی تر کردن ادبیات تحقیق و تبیین چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است که در جهت جمع آوری اطلاعات ثانویه محسوب می شود , همچنین برای جمع آوری اطلاعات اولیه از پرسشنامه استفاده می شود که عبارتست از مجموعه ای از سوالها که پاسخ دهنده با ملاحضه , پاسخ لازم را ارائه می دهد و این پاسخها داده های مورد نیاز پژوهش را می سازند ( سرمد و همکاران , 1387 ) .
روشهاي گردآوري اطلاعات در اين پژوهش نیز به دو دسته كتابخانهاي و ميداني تقسيم ميشود. در خصوص جمع آوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش از روشهاي كتابخانهاي و جهت گردآوري اطلاعات براي تاييد يا رد فرضيههاي پژوهش از روش ميداني استفاده شده است.
3-6-2- ابزار جمع آوری داده ها
در این مرحله پژوهش باید با ابزارهایی داده های لازم را از جامعه آماری ( نمونه ) جمع آوری نمایید و با تحلیل و پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات , به آزمون فرضیه ها بپردازد . برای جمع آوری داده ها به ابزار گوناگونی نیاز است که نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق است , هریک از ابزارهای گوناگون جمع آوری داده ها , مزایا و معایبی دارند که هنگام به کار گیری آنها , باید به این مزایا و معایب و تاثیر آنها در هدف تحقیق توجه کرد و با رعایت نکات لازم , زمینه های افزایش اعتبار تحقیق را فراهم کرد ( خاکی , 1384 , ص 239 ) .
در اين پژوهش براي گردآوري دادههاي پژوهش از ابزار پرسشنامه75 استفاده گرديده است. پرسشنامه به عنوان يكي از متداول ترين ابزار جمع آوري اطلاعات در تحقيقات پيمايشي مورد استفاده قرار ميگيرد و عبارت است از مجموعهاي از پرسشهاي هدف دار كه با بهره گيري از مقياس‌هاي گوناگون نظر، ديدگاه و بينش يك فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار مي دهد (حافظ نيا،1388 , ص121) .
برای تحلیل دیدگاه مشتریان از روش کانو و روش‌های آمار استنباطی استفاده شده است. بنابراین دو پرسشنامه در اين تحقيق مورد استفاده قرار رفته است. پرسشنامه نخست اهمیت وجود یا عدم وجود هر معیار را با استفاده از مقیاس کانومورد سنجش قرار می‌دهد و پرسشنامه دوم وضعیت رضایت مشتریان از هر دسته از نیازمندی‌هایشان را مي‌سنجد.
6-3-2-1 پرسشنامه کانو
با مطالعه متون متعدد و با عنايت به ادبيات و پيشينه پژوهش، مصاحبههاي مفصل با اساتيد و متخصصين امر و مديران رده بالاي سازمان‌هاي مورد بحث ، در ابتدا مجموعهاي طولاني و مفصل از آيتمهاي مربوط به هر يک از مؤلفههاي کيفيت بدست آمد. سپس طي چندين مرحله بررسي و غربال آيتمها در نهايت يک مقياس مرکب از 21 پرسش بدست آمد.
اين شاخص‌ها در قالب پرسشنامه کانو طراحي شده است. در پرسشنامه کانو درباره هريک از الزامات شناسائي شده براي محصول يا خدمت دو پرسش مطرح مي‌شود. يک پرسش حالت مثبت و يک پرسش حالت منفي دارد. براي نمونه :
1-الف: نظر شما در زمينه وجود تعهد به مشتری چيست؟
1- ب: نظر شما در زمينه عدم وجود تعهد به مشتری چيست؟
ديدگاه پاسخ‌دهندگان با طيف 5 درجه ليکرت (جدول 3-1) گردآوري مي‌شود.
جدول 3-1- طيف ليکرت 5 درجه
گزينه انتخابي
کاملا مخالف
مخالف
ممتنع
موافق
کاملا موافق
امتياز
1
2
3
4
5
بعد از گردآوري و تجميع ديدگاه پاسخ‌دهندگان براساس جدول زير اقدام به دسته‌بندي نيازمندي‌هاي مشتريان مي‌شود.

جدول3-2- دسته‌بندي نيازمندي‌هاي مشتريان با مدل کانو،( منبع: هوشيار و همکاران1380 : 42)
پاسخ مشتریان
پرسش منفی: Dysfunctional question

کاملا موافق
موافق
ممتنع
مخالف
کاملا مخالف
پرسش مثبت
functional question
کاملا موافق
Q
A
A
A
P

موافق
R
I
I
I
B

ممتنع
R
I
I
I
B

مخالف
R
I
I
I
B

کاملا مخالف
R
R
R
R
Q

نمادهاي مندرج در اين جدول بصورت زير تفسير مي‌شود:

– نماد Q : سوال برانگيز، از مواردي که در اين حيطه قرار مي‌گيرد صرف ‌نظر خواهد شد.
– نماد R : معکوس، مواردي که نبود آنها بر بودنشان مرجح است و از آنها صرف نظر مي‌شود.
– نماد I : بي‌تفاوت، مواردي که بودن و نبودنشان تاثيري ندارد و از آنها صرف نظر مي‌شود.
– نماد B : الزامات اساسي
– نماد P : الزامات عملکردي
– نماد A : الزامات انگيزشي
6-3-2-2- پرسشنامه خبره
پرسشنامه دوم مورد استفاده پرسشنامه خبره است. پرسشنامه خبره جهت اولویت‌بندی معیارهای اصلی انتخاب روش انجام پروژه با استفاده از تکنیک‌ های مبتنی بر مقایسه زوجی مورد استفاده یعنی AHP می‌باشد. این پرسشنامه‌ها براساس طیف 9 درجه ساعتی تنظیم شده است.با استفاده از این مدل اهمیت نسبی معیارها با استفاده از اصول AHP است تخمین زده می‌شود. برای امتیاز دهی مقیاس نه درجه ساعتی به صورت زیر استفاده می‌شود:
جدول 3-3- ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم، مقیاس نه درجه ساعتی (1980)
ارزش
وضعیت مقایسه i نسبت به j
توضیح
۱
ترجیح یکسان Equally Preferred
شاخص i نسبت به j اهمیت برابر دارد.
۳
کمی مرجح Moderately Preferred
گزینه یا شاخص i نسبت به j كمی مهمتر است.
۵
خیلی مرجح Strongly Preferred
گزینه یا شاخص i نسبت به j مهمتر است.
۷
خیلی زیاد مرجح Very strongly Preferred
گزینه i دارای ارجحیت خیلی بیشتری از j است.
۹
كاملاً مرجح Extremely Preferred
گزینه i از j مطلقاً مهمتر و قابل مقایسه با j نیست.
۶-۴-۲
بینابین
ارزشهای بینابین را نشان می‌دهد.

تعداد سوالات لازم برای طراحی یک پرسشنامه خبره به تعداد مقایسه‌های لازم بستگی دارد. بطور کلی برای مقایسه n عامل به مقایسه نیاز است.

3-6-3- تعیین روایی و پایایی
تردیدی نیست که هرچه ابزار مورد استفاده در تحقیق , توانایی و قابلیت بیشتری در جمع آوری داده ها داشته باشد , از ضمانت بالاتری برخوردار بوده و استناد به داده های حاصل از آن با قابلیت اتکای بیشتری همراه خواهد بود . (دانایی فرد و همکاران ,1386 ) . استفاده از ابزار بهتر , صحت بیشتر نتایج را تضمین می کند که این امر خود کیفیت علمی پژوهش را افزایش خواهد داد. در اینجا , باید به طریقی مناسب و صحیح بودن گویه ها را سنجید یعنی باید به طور معقولانه مطمئن شد که ابزارهای مورد استفاده در تحقیق متغیرهای فرضی مورد نظر را می سنجد دو معیار عمده برای آزمون صحت و خوب بودن گویه ها , روایی و پایایی است . به طور کلی روایی و پایایی , دقت عملی کاربردی در بررسی پژوهشی را تصدیق و تایید می کند .( دانایی فرد و دیگران , 1383, ص 311) .
تعیین روایی ( قابلیت اعتبار)
روایی76 از واژه ” روا ” به معنای جایز و درست گرفته شده و به معنای صحیح و درست بودن است . مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری , بتوان خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد .
زیگموند77 (2003) روایی را به توانایی ابزار اندازه گیری به منظور اندازه گیری آنچه قصد اندازه گیری آن را دارد , تعریف می کند . مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظررا می سنجد . بدون آگاهی از اعتبار ابزار نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت .
اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد ( خاکی , 1383 , ص 388 ) .
روایی به طور کلی به سه گروه دسته بندی شده است که شامل روایی محتوا 78, روایی وابسته به معیار , روایی سازه .
روایی محتوا اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش را در بر دارد . هرچه وجود این ابعاد و مولفه ها در سنجش جهت انعکاس مفهوم , بیشتر باشد روایی محتوایی بیشتر می شود ( دانایی فرد و دیگران , 1383 , ص 313 ) . روایی ظاهری79 یک شاخص حداقل برای روایی محتواست که در تحقیق حاضر بر اساس نظرات اساتید و راهنما مورد تایید قرار خواهد گرفت ( سکاران , 1388 ) . در واقع این نوع روایی با پاسخ به این سوال حاصل می شود که ” آیا متخصصین تاکید می کنند که ابزار همان چیزی را که از نام آن استنباط می شود , می سنجد ؟ “
روایی وابسته به معیار زمانی مطرح می شود که ابزار اندازه گیری, تفاوت میان افراد را بر پایه ی معیاری که قرار است آن را پیش بینی کند قرار می دهد .
روایی سازه یا ساخت بیان می کند که نتایج به دست آمده از کاربرد یک ابزار اندازه گیری, تا چه حد با نظریه هایی که آزمون بر محور آنها تدوین شده است تناسب دارد ( سکاران , 1388) . از تحلیل عاملی به منظور تعیین روایی سازه یا ساخت استفاده می شود که تحلیل عاملی می تواند به دو صورت اکتشافی و تاییدی انجام شود . اینکه کدام یک از این دو روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده هاست . در تحلیل عاملی اکتشافی , پژوهشگر به دنبال بررسی داده های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص ها و نیز روابط بین آنهاست و این کار را بدون داشتن هرگونه مدل معینی انجام می دهد . به بیان دیگر تحلیل اکتشافی علاوه بر آنکه ارزش تجسمی پیشنهادی دارد می تواند ساختار ساز , مدی ساز یا فرضیه ساز باشد ( هومن , 1387 ) .
تحلیل عاملی تاییدی در اقع بسط تحلیل عاملی معمولی است که در آن فرضیه های معینی درباره ی ساختارهای عاملی و همبستگی های متقابل بین متغیرها , مورد آزمون قرار می گیرد .
مقصود از روائي80 آن است که وسيله اندازه گيري، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت روائي از آن جهت است که اندازهگيريهاي نامناسب و ناکافي مي تواند هر پژوهش علمي را بي ارزش و ناروا سازد (خاکي, 1378). در اين پژوهش براي بررسي روايي پرسشنامه از روش روايي صوري و محتوائي استفاده شده است. بدين صورت كه پرسشنامه به تعدادي از صاحب نظران و اساتيد مديريت و علوم رفتاري از جمله استاد راهنما و مشاور داده شده و از آنها در مورد پرسش‌ها و ارزيابي فرضيه‌ها نظرخواهي گرديد كه به اتفاق پرسشنامه را تاييد نمودند.
برای تعیین وزن متغیرهای مدل از فرآیند تحلیل سلسه‌مراتبی گروهی با توجه به نتایج پرسشنامه مقایسات زوجی براساس طیف نه درجه ساعتی استفاده گردیده است که یک روش پذیرفته شده علمی توسط بسیاری از محققان است. این پرسشنامه در تعیین وزن‌های نسبی متغیر‌ها دارای نوعی روایی منطقی و محتوایی می‌باشد. (مهرگان، 1387 ,ص 89) .

تعیین پایایی (قابلیت اعتماد 81 )
زیگموند

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد جامعه آماری، روش پژوهش، رضایت مشتری، مدل کانو Next Entries منبع پایان نامه درمورد سلسله‌مراتب، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، سلسله مراتب