منبع پایان نامه درمورد تحلیل عاملی، تحلیل عامل، اعتبار سازه، مدیریت کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

فرايندهاي توليد توسط نگرش های مديران اجرايي
ME2- مسئولیت پذیری مدیران سازمان در ارائه و اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت
ME3- توانایی مدیران سازمان در ارائه و اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت
ME4- موثر بودن مدیران سازمان در پيشبرد اهداف كلان سازمان
1، 4، 6، 8

جدول 3-3: گويه هاي اصلي پرسشنامه براي «شاخص های کیفی (QI)»
ابعاد (کد)
گویه ها (تعاريف عملياتي و کد آنها)
شماره سوالات
ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد (STM)
STM1- افزایش نقش مديريت ارشد بر تحقق الزامات مدنظر مشتري پس از اجراي
ISO/TS 16949
STM2- افزایش حمايت مديريت ارشد بر تحقق نيازمندي هاي نيروي انساني پس از اجراي ISO/TS 16949
STM3- افزایش حمايت مديريت ارشد بر بهبود سطح كيفي محصولات پس از اجراي ISO/TS 16949
STM4- افزایش ارائه نوآوری در سازمان پس از اجراي ISO/TS 16949
38، 42، 32، 2
مدیریت نیروی کار (MW)
MW1- میزان افزايش سطح دانش و آموزش پرسنل موثر بر كيفيت پس از اجراي
ISO/TS 16949
MW2- افزايش رضايت شغلي در بين پرسنل پس از اجراي ISO/TS 16949
MW3- افزايش انگيزش شغلي در بين پرسنل پس از اجراي ISO/TS 16949
MW4- میزان بهبود ملموس اثربخشي شغلي پس از اجراي ISO/TS 16949
40، 34، 28، 5
ارتقاء
تأمین کنندگان (IS)
IS1- افزايش تعامل با تامين كنندگان مرتبط با سازمان پس از اجراي ISO/TS 16949
IS2- ارتقای سطح دانش كيفي تامين كنندگان مرتبط با سازمان پس از اجراي
ISO/TS 16949
IS3- میزان بهبود تحويل به موقع خدمات و قطعات از تامين كنندگان پس از اجراي
ISO/TS 16949
IS4- تسهیل انتقال اطلاعات و ارتباط با تامین کنندگان پس از اجرای ISO/TS 16949
23، 13، 24، 3
بهبود شاخص رضایت مشتری (CS)
CS1- میزان افزايش رضايت مشتريان سازمان پس از اجراي ISO/TS 16949
CS2- میزان کاهش میزان شكايات مشتريان سازمان پس از اجراي ISO/TS 16949
CS3- میزان كاهش زمان پاسخگويي به نيازهاي مشتريان پس از اجراي ISO/TS 16949
CS4- میزان کاهش محصولات برگشتی از مشتریان پس از اجراي ISO/TS 16949
45، 20، 33، 41
بهبود شاخص فرایند مدیریت و کنترل تولید محصول (CMP)
CMP1- میزان افزایش تولید سازمان پس از اجرای ISO/TS 16949
CMP2- كاهش میزان توقفات خطوط توليدي پس از اجراي ISO/TS 16949
CMP3- كاهش ضايعات داخلي خطوط توليدي پس از اجراي ISO/TS 16949
CMP4- ميزان افزايش سود آوري سازمان پس از اجرای ISO/TS 16949
39، 47، 29، 48
تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصولات/ خدمات (DPS)
DPS1- جلوگیری بروز خطاي اپراتوري در حين توليد پس از اجراي ISO/TS 16949
DPS2- افزایش تطابق مشخصات فني محصولات با الزامات مدنظر مشتري پس از اجراي ISO/TS 16949
DPS3- افزایش دسترسی مدارك و سوابق اپراتوري توليد پس از اجراي ISO/TS 16949
DPS4- افزایش قابلیت دوام و عملکرد محصول پس از اجراي ISO/TS 16949
12، 30، 46، 43

در بخش سؤالات عملياتي پرسشنامه از خبرگان خواسته شد تا بر اساس طيف پنج تايي ليكرت (از كاملاً موافق تا كاملاً مخالف) به سؤالات پاسخ دهند. براي شاخص ها با جنبه مثبت امتيازدهي بر اساس جدول (3-4) انجام شده است.
جدول3-4: طیف امتیازدهی به شاخص ها
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
1
2
3
4
5

حال به بررسي روايي و پايايي پرسشنامه مي پردازيم.
3-6- روايي و پايايي پرسشنامه
3-6-1- تعيين پايايي پرسشنامه
براي ارزيابي پايايي185 پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد.نتايج آزمون پايايي پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ براي 217 پرسشنامه در جدول (3-5) خلاصه شده است.از آنجايي كه اين عدد بالاي 70 درصد مي باشند، پرسشنامه مورد استفاده از پايايي لازم برخوردار است.
جدول 3-5: نتايج آزمون پايايي پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ
حوزه آزمون
تعداد سؤالات
ضريب آلفاي كرونباخ
الزامات ISO/TS 16949
24
0.950
شاخص های کیفی
24
0.967
كل پرسشنامه
48
0.978
3-6-2- تعيين روايي پرسشنامه
براي تعيين روايي186 پرسشنامه روشهاي متعددي وجود دارد كه در اين تحقيق، براي بررسي روايي پرسشنامه از روش هاي «روايي محتوا»187 و «روايي سازه»188 استفاده شد.
3-6-2-1- روايي محتوا
روایی محتوا به این مطلب اشاره میکند که نمونه سؤالهای مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامع سؤالهایی ممکن است، که میتوان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه کرد (داناییفرد و همکاران، 1387: 246). بدين منظور پس از تدوين چهارچوب اوليه، جهت ارزيابي پرسشنامه تحقيق از ديدگاه 17 نفر از خبرگان (شامل: 15 نفر از مديران اجرايي و مرتبط با اجراي ISO/TS 16949 در سازمان و 2 تن از اساتيد دانشگاه) ارائه و نظر سنجي گرديد. اين ارزيابي در اصل بر روايي محتوايي شاخص هاي ارائه شده براي سنجش ابعاد مورد نظر در طرح تحقيق تمركز داشت. بنابراين در مرحله اوليه از روش روايي محتوا براي سنجش ميزان اعتبار پرسشنامه استفاده شده است.
3-6-2-2- روايي سازه
روایی سازه دلالت بر آن دارد که نتایج بدستآمده از کاربرد سنجهها تا چه حدی با تئوریهایی که آزمون بر اساس آنها طراحی شده، سازگاری دارد (داناییفرد و همکاران، 1387: 246).در اين تحقيق براي اطمينان از اعتبار سازه، از تحليل عاملي189 استفاده مي كنيم. تحليل عاملي، روش ديگر سنجش روايي است. (مؤمنی و قیومی، 1386: 207).
اعتبار عاملي صورتي از اعتبار سازه است كه از طريق تحليل عاملي بدست مي آيد. تحليل عاملي يك فن آماري است كه در علوم انساني كاربرد فراوان دارد. در حقيقت تحليل عاملي در شاخه هايي كه در آنها آزمون و پرسشنامه استفاده مي شود، لازم و ضروري است (كلاين، 1380).
تحليل عاملي اكتشافي و بطور مشخص شاخص اعتبار عاملي براي بررسي اعتبار سازه پرسشنامه استفاده مي شود با استفاده از تحليل عاملي مي توان مشخص نمود آيا پرسشنامه شاخص هاي مورد نظر را اندازه گيري مي كند يا خير. در تحليل عاملي بايد سؤالاتي كه براي ارزيابي يك شاخص يا صفت طرح شده اند داراي بار عاملي مشترك باشند و اين عوامل معنادار باشند.بنابراين كليه سؤالات پرسشنامه هاي اين تحقيق كه با استفاده از سؤالات پرسش نامه هاي معتبر علمي190 طراحي شده بودند، مورد تحليل عاملي اكتشافي قرار گرفتند. همچنين از آنجايي كه تحليل عاملي تأييدي در قالب يك مدل اندازه گيري مورد تحليل قرار مي گيرد، و در نتايج آن برازش و اعتبار مدل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد، لذا در ادامه نتايج برازش مدل اندازه گيري ارائه مي گردد.
بطوركلي، تحلیل عاملی سعی در شناسایی متغیرهای اساسی یا عامل ها به منظور تبیین الگوی همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده دارد. تحلیل عاملی به دو نوع تحليل عاملي اکتشافی191 و تحليل عاملي تأییدی192 قابل تقسیم بندی است(مؤمنی و قیومی، 1386: 191).
در واقع، در تحلیل عاملی اکتشافی، محقق درصدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرها است و پیش فرض اولیه محقق، آن است که هر متغیری ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد. برای اجرای یک تحلیل عاملی چهار گام اصلی به ترتیب زیر ضرورت دارد: 1- تهیه ماتریس همبستگی از تمام متغیرهای مورد استفاده در تحلیل و برآورد اشتراک، 2- استخراج عامل ها از ماتریس همبستگی، 3- انتخاب و چرخش عامل ها، 4- تفسیر نتايج (مؤمنی و قیومی، 1386: 192).
همچنين براي برازش حجم نمونه در روش تحليل عاملي از شاخص KMO193 استفاده مي شود (اگر مقدار اين شاخص كمتر از 0.6 شود نتايج تحليل عاملي براي داده هاي مورد نظر چندان مناسب نيست). همچنين براي بررسي اينكه تحليل عاملي براي شناسايي ساختار (مدل عاملي) مناسب است، از آزمون بارتلت194 استفاده مي شود. اگر sig آزمون بارتلت كوچكتر از 05/0 باشد، تحليل عاملي براي شناسايي ساختار مناسب است (مؤمنی و قیومی، 1386: 189-194).
تحليل عاملي براي 217 پرسشنامه صورت پذيرفت. نتايج تحليل عاملي براي پرسشنامه «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 »، و پرسشنامه «شاخص های کیفی (QI)» با استفاده از نرم افزار SPSS 20 به شرح جداول (3-6) تا (3-13) مي باشد.

الف) تحليل عاملي اكتشافي «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949»
پس از تحليل عاملي 24 متغير بر اساس دادههاي استخراج شده از 217 پرسشنامه، نتايج زير بدست آمد. طبق خروجي اول نرم افزارSPSS 20 در جدول (3-6)، شاخص آزمون KMO195 برابر 0.886 شده است (بزرگتر از 0.6 مي باشد) که نشانگر کفایت مقدار نمونه‌گیری است. همچنین با توجه اینکه مقدار sig آزمون بارتلت کوچکتر از 5 درصد است، بنابراین می‌توان گفت تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است.
جدول3-6: آزمون شاخص KMO و بارتلت «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949»
شاخص KMO برای کفایت نمونه گیری
.886
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
3818.9

Df.
276

Sig.
0.000
خروجي دوم نرم افزارSPSS 20 در جدول (3-7) به ترتيب اشتراك اوليه196 و اشتراك استخراجي197 را نشان مي دهد. اشتراك يك متغير برابر مربع همبستگي چندگانه (R2) براي متغيرهاي مربوط با استفاده از عامل ها (به عنوان پيش بيني كننده) است. به دليل اينكه ستون اشتراك اوليه، اشتراك ها را قبل از استخراج عامل (يا عامل ها) بيان مي كند، تمامي اشتراك هاي اوليه برابر 1 مي باشد. هرچه مقادير اشتراك استخراجي بزرگ تر باشد، عامل هاي استخراج شده، متغيرها را بهتر نشان مي دهند. اگر هر يك از مقادير اشتراك استخراجي بسيار كوچك (كمتر از 0.5) باشد، ممكن است استخراج عامل ديگري الزامي شود (مومني و قیومی، 1386 ،ص: 200).

جدول 3-7: اشتراکات «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949»
متغير
اشتراکات اولیه
اشتراکات استخراجی
COM1
1.000
.824
COM2
1.000
.741
COM3
1.000
.711
COM4
1.000
.799
INT1
1.000
.782
INT2
1.000
.690
INT3
1.000
.662
INT4
1.000
.802
SO1
1.000
.595
SO2
1.000
.789
SO3
1.000
.720
SO4
1.000
.720
MA1
1.000
.791
MA2
1.000
.777
MA3
1.000
.830
MA4
1.000
.757
DOC1
1.000
.741
DOC2
1.000
.797
DOC3
1.000
.733
DOC4
1.000
.832
ME1
1.000
.712
ME2
1.000
.647
ME3
1.000
.656
ME4
1.000
.654
Extraction Method: Principal Component Analysis.

در جدول (3-7) همه مقادير مربوط به اشتراك استخراجي بيشتر از 0.5 مي باشند كه نشان مي دهد نيازي به حذف متغير با اشتراك استخراجي يا ايجاد عامل جديد وجود ندارد.
خروجي سوم نرم افزارSPSS 20 در جدول (3-8) حاوي سه قسمت است. قسمت اول (با برچسب Initial Eigenvalues) مربوط به مقادير ويژه است و تعيين كننده ي عامل هايي است كه در تحليل باقي مي ماند (عامل هايي كه داراي مقادير ويژه كمتر از 1 هستند از تحليل خارج مي شوند). عوامل خارج شده از تحليل، عواملي هستند كه حضور آنها باعث تبيين بيشتر واريانس نمي شود. قسمت دوم (با برچسب Extraction Sums of Squared Loadings) مربوط به مقدار ويژه عوامل استخراجي بدون چرخش است و قسمت سوم (با برچسب Rotation Sums of Squared Loadings) مربوط به مقدار ويژه عوامل استخراجي با چرخش مي باشد.(مومني و قیومی، 1386: 200)
جدول3-8: كل واريانس تبيين شده «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949»
مؤلفه ها
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared Loadings
Rotation Sums of Squared Loadings

ارزش ويژه
درصد واريانس
واريانس تجمعي
ارزش ويژه
درصد واريانس
واريانس تجمعي
ارزش ويژه
درصد واريانس
واريانس تجمعي
مستندسازی
10.789
44.956
44.956
10.789
44.956
44.956
3.187
13.281
13.281
وضعیت سازمان
1.837
7.652
52.609
1.837
7.652
52.609
2.980
12.418
25.699
کارایی مدیریت
1.646
6.858
59.466
1.646
6.858
59.466
2.961
12.339
38.038
یکپارچگی
1.348
5.616
65.082
1.348
5.616
65.082
2.936
12.234
50.272
تعهد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد معادلات ساختاری، مدل معادلات ساختاری، جامعه آماری، تحلیل عاملی Next Entries منبع پایان نامه درمورد تحلیل عاملی، معادلات ساختاری، تحلیل عامل، مدل سازی