منبع پایان نامه درمورد تحلیل شبکه ای، تحلیل شبکه، عدم قطعیت

دانلود پایان نامه ارشد

ارسطویی چنین بییان می دارد:
«تمام منطق سنتی بنا به عادت فرض را بر آن می گذارد که نمادهای دقیقی به کار گرفته شده است.به این دلیل موضوع در مورد این زندگی خاکی قابل بکارگیری نیست، بلکه فقط برای یک زندگی ماوراءالطبیعه معتبر است».
دومین حادثه، کشف«اصل عدم قطعیت»توسط هایزنبرگ در فیزیک کوانتوم بود.اصل عدم قطعیت کوانتومی هایزنبرگ به باور کورکورانه ما به قطعیت در علوم و حقایق علمی خاتمه داد و یا دست کم آن را دچار تزلزل ساخت.هاینبرگ نشان داد که حتی اتم های مغز نیز نا مطمئن هستند.حتی با اطلاعات کامل نمی توانید چیزی بگویید که صد درصد مطمئن باشید.هاینبرگ نشان داد که حتی در فیزیک، حقیقت گزاره ها تابع درجات است.

شکل2- 5- الگوریتم فرایند تحلیل شبکه ای فازی

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3- 1- روش تحقیق بر حسب هدف و نوع داده ها
این تحقیق از حیث هدف کاربردی و بر حسب روش پیمایشی می باشد.به این ترتیب که با مطالعه منابع کتابخانه ای و سایر مقالات و پایان نامه ها در این رابطه و مصاحبه با اساتبد امر،یکسری معیارها مورد شناسایی قرار گرفت،سپس این معیارها در قالب پرسشنامه ای در اختیار جامعه آماری تحقیق که از کارشناسان شرکت های سرمایه گذاری تشکیل یافته است قرار گرفت .
طیف پاسخگویی به سوالات به این صورت بود که با مراجعه به حدود20 شرکت از شرکت های سرمایه گذاری مستقر در تهران ،از تقریبا 50 کارشناس سرمایه گذاری آنها پرسش تحقیق برای مشخص کردن 9 معیار برتر برای خرید و فروش سهام بود از بین 35 معیار مشخص شده بود مطرح گردید.
تحصیلات این کارشناسان سرمایه گذاری که جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند به شرح زیر می باشد:
5%—— دیپلم
10%—— فوق دیپلم
25%—— لیسانس
45%—— فوق لیسانس
15%——دکتری
در مرحله بعد این معیارها بر اساس روش نظر خبرگان در اختیار مدیران سرمایه گذاری 20 صندوق سرمایه گذاری برتر قرار گرفت و آنها بر اساس روش فازی مثلثی اقدام به امتیاز دهی کیفی به معیارهای مشخص شده نمودند.
و به این لحاظ می توان این ادعا را نمود که این پژوهش از بالاترین درجه علمی از نظر دانش و تجربه پاسخ دهندگان برخوردار می باشد.
در این راستا پس از مشخص شدن وزن معیارها ما از رویکرد ترکیب فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) با نظرات کارشناسان بازار سرمایه استفاده نمودیم.روش ANP به ما اجازه می دهد که نظرات کارشناسان را در مورد هر شاخص نسبت به گزینه ها وبالعکس(بصورت دو طرفه) ترکیب نماییم که حسن آن نسبت به روشAHP می باشد.بعلاوه روش ANP بر مبنای تابع نسبت مطلوبیت است که بیشتر برای تجزیه وتحلیل داده های نا معین(مثل نظرات کارشناسان)مناسب است وامکان در نظر گرفتن اطلاعات کمی وکیفی را بطور همزمان دارا می باشد به خصوص هنگامی که داده ها بطور نسبی در دسترس هستند .
نرم افزار تحقیق SUPER DECISION می باشد که داده های جمع آوری شده را به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری و رتبه بندی معیارها تبدیل می نماید.

شکل3- 1- پیاز فرآیند پژوهش
1. مبانی فلسفی پژوهش 2.جهت گیری های پژوهش 3.رویکردهای پژوهش 4. صبغه پژوهش
5.نوع پژوهش 6.استراتژی های پژوهش 7.اهداف اصلی پژوهش 8.شیوه های گردآوری داده ها

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد سلسله مراتب، منطق ارسطو، منطق ارسطویی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه گردشگری، آداب و رسوم، استان ایلام