منبع پایان نامه درمورد تأمین اجتماعی، قیمت تمام شده، بازنشستگی، اعداد و ارقام

دانلود پایان نامه ارشد

هزینهیابی بر مبناي فعالیت میباشد علیرغم این که هزینهیابی بر مبناي فعالیت مفهوم سادهاي است ولی مجریان و کاربران غالبا آن را مفهوم پیچیدهاي میدانند ABC. جمعآوري و طبقهبندي دادههاي هزینههایی میباشد که بسیار اثر بخش بوده و اعضاء تیم و تصمیم سازان پروژه را به سمت برداشتن قدمهاي نوین و خلقمبتکرانه نتایج سوق میدهد. ABC بخشی از مدیریت تغییر در یک واحد تولید کالا و خدمات میباشد.
ABC اقدامات مدیریتی را در قالب معیارهاي مالی ارائه می نماید همچنین تناظر نزدیکتري بین خروجیها و منابع ایجاد میکند، انحراف از قیمت تمام شده واقعی را تصحیح نموده و سازمان اکنون میتواند به قیمت تمام شده واقعی خدمات می برد ( آشتیانی، محمدسلیمان،1387( .
بودجهریزي بر مبناي عملکرد
بودجهریزي بر مبناي عملکرد را شکلی از بودجهریزي عملیاتی میدانند که به طور رسمی افزایشها در هزینه را به افزایش در نتایج متصل میسازد. مزایاي متعدد این شیوه از بودجهریزي از اهمیت ویژهاي برخورداراست. بودجهریزي بر مبناي عملکرد، مشهورترین تلاش اصلاحی در بخش عمومی از دهه شاید در قرن حاضر بوده است )مارکر، ویلوگ بی، 1998(.
به گونهاي که بارت و گرین دهه1990 را دهه بودجهریزي بر مبناي عملکرد مینامند. در طول دهه1990 بودجهریزي بر مبناي عملکرد، هم معنا با بودجهریزي بر مبناي پیامدها و بودجهریزي نتایج محور مورد استفاده قرار گرفته است )هرزوگ، 2006(. به طور کلی، هدف بودجهریزي بر مبناي عملکرد، تبدیل فرایند بودجهریزي از یک فرایند صرفا سیاسی به فرآیندي است که مبانی اقتصادي، عینی و عقلانی را نیز در تصمیم گیري دخیل کند) شی، باس،2008(.
با توجه به اینکه مهمترین مزایاي بودجهریزي بر مبناي عملکرد را شفافیت و پاسخگویی بیشتر(2007 شه، شن) طراحی مجدد برنامهها با تمرکز بر بهبود، کمک به عقلانی ساختن تخصیصها با استفاده از اطلاعات عملکرد به منزله مبنایی براي تصمیمگیري، و همتراز کردن هزینههاي دولت و هدفهاي کلی)2003، یانگ( میدانند.

2-16- بررسی فرآیند بودجه و بودجهریزی در سازمان تامین اجتماعی
سابقه تأمین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی كشوری در سال ۱۳۰۱ باز میگردد كه طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تأمین اجتماعی كه عبارت بودند از فراهم نمودن “حقوق و تأمین خاص” برای كسانی كه پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست میدهند، “مقرری خاص” برای كسانی كه به علت حادثه ای، علیل و از كار افتاده شوند و “حمایت كارفرمایان” از خانواده هر مستخدم كه فوت شود، به چشم میخورد.
بعد از انقلاب با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر قانون اساسی، مبحث “تأمین اجتماعی” به طور صریح به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت. در اصل ۲۹ این قانون آمده است: “برخورداری از تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیكاری، از كارافتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به مراقبتهای بهداشتی و درمانی به صورت بیمهای و غیربیمهای، حقی است همگانی و دولت موظف است خدمات و حمایتهای فوق را برای یكایك افراد فراهم نماید.
بحث بودجه در سازمان تاميناجتماعي, نظير هر سازمان اقتصادي ديگر, از بدو تشكيل آن مطرح بوده است. اما در سازمان تامين اجتماعي, پيچيدگي كاركردهاي آن, از لحاظ حجم و نوع وظايف باعث شده كه بودجهبندي اين سازمان, از لحاظ ماهيتي با پيچيدگي خاص روبه رو باشد, بنحويكه مي توان گفت اين پيچيدگی باعث شده كه بودجه و بودجهريزي در سازمان تامين اجتماعي, تا حـدودي با بودجه و بودجهريزي  دولتي و شركتي, متفاوت باشد. مراحل بودجه در سازمان تامين اجتماعي از چهارمرحله تشكيل ميشود كه در مجموع اين چهارمرحله را دور بودجهاي يا سيكل بودجهاي نيز مي نامند. اين چهارمرحله عبارتند از:

2-16-1- مرحله اول: تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه (بودجه پيشنهادي)
اين مرحله شامل كليه عمليات مربوط به تهيه, ارزيابي, طبقهبندي و تنظيم اطلاعات بودجهاي ميباشد. در اين مرحله, هر ساله ستادي به نام ستاد برنامه و بودجه در سازمان تشكيل ميشود, اين ستاد علاوه بر آنكه اهداف, سياستها و برنامههاي اجرائي سازمان را بر حسب بخشهاي مختلف بررسي,‌ تصحيح و تلفـيق مينمايد, بودجه پيشنهادي واحدهاي اجرائي (ادارات كل اعم از ستادي و اجرائي) را نيز مورد رسيدگي قرار ميدهد. بودجه پيشنهادي ستاد برنامه و بودجه پس از تائيد توسط هيات مديره براي تصويب نهائي به شوراي عالي سازمان فرستاده مي شود. طبق ماده 20 اساسنامه سازمان, هيات مديره مكلف است تا اول دي ماه هر سال, بودجه كل سازمان را براي تصويب به شورايعالي تقديم نمايد.

2-16-2-مرحله دوم: تصويب بودجه (بودجه مصوب)
 منظور ازاين مرحله، تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره توسط شوراي عالي سازمان ميباشد. تصويب بودجه به مفهوم تائيد و تجويز برنامههاي مالي هيات مديره به وسيله شورايعالي است. در اين مرحله, بودجهاي كه هيات مديره پيشنهاد نموده است قبل از شروع سال مالي اجراي بودجه, به صورت قانون در ميآيد و جهت اجرا به هيات مديره و واحدهاي اجرائي ابلاغ ميگردد.
در سازمان تامين اجتماعي, بودجه پيشنهادي هيات مديره, بعد از تقديم به شورايعالي, جهت رسيدگي به كميتههاي تخصصي مربوطه ارجاع ميشود. شوراي عالي سازمان پس از ارائه نظرات و پيشنهادات كميتههاي تخصصي, بودجه سازمان را با تعديلاتي به تصویب ميرساند. نكته مهم در اين مرحله اين است كه هدف, تصويب اعداد و ارقام نيست بلكه منظور اصلي, رسيدگي به سياستها و برنامههاي هيات مديره ميباشد كه با توجيهات اقتصادي, اجتماعي و… همراه مي باشد و به صورت اعداد و ارقام تجلي يافته است.

2-16-3- مرحله سوم: اجراي بودجه (بودجه تخصيصي)
اجراي بودجه كليه مراحلي را شامل ميشود كه جهت وصول درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار از يك طرف و مصرف اعتبارات پيشبيني شده و مصوب از طرف ديگر به مورد اجرا گذاشته ميشوند. اين مرحله شامل ابلاغ بودجه, تخصيص بودجه و مصرف اعتبارات ميباشد. در مرحله مصرف اعتبارات مخارج سازمان به مرحله عمل در ميآيد. مرحله مصرف اعتبارات خود شامل مراحل تفضيلي تامين اعتبار, عملكرد (تعهد) و دستور پرداخت ميباشد.

2-16-4- مرحله چهارم: نظارت و كنترل بودجه (تفريغ بودجه)
 نظارت بر بودجه به معني كنترل مالي و قانوني نحوه اجراي بودجه مصوب و ارزيابي نتايج حاصل از اجراي بودجه است. در حال حاضر وظيفه نظارت و كنترل بودجه سازمان را  اداره كل بودجه و تشكيلات برعهده دارد. اما هر ساله براي تهيه و تنظيم بودجه سالانه سازمان, CPM يا برنامه زمانبندي تهيه و تنظيم بودجه توسط ستاد مركزي تهيه و بر اساس اين برنامه زمانبندي, جزئيات مراحل اول و دوم و تهيه بودجه كه همان تهيه, تنظيم, پيشنهاد و تصويب بودجه ميباشد, با جزئيات آن مشخص ميشود. بر اساس CPM تنظيم شده, مراحل مختلف تهيه و تنظيم و تصويب بودجه, همراه با واحدهاي ستادي و اجرائي متولي هر يك از مراحل, به ريز مشخص ميشود. در يك تقسيمبندي كلي جزئيات CPM يا مراحل تهيه, تنظيم و تصويب بودجه سالانه سازمان را ميتوان به چندين قسمت مجزا و به شرح ذيل تقسيم كرد:
1- بررسي چشمانداز پيش روي سازمان در سال مالي مورد نظر و تهيه و تدوين راهبردها و خطمشيهاي سازمان:
گام اول تهيه و تنظيم بودجه ساليانه سازمان, بررسي چشمانداز پيش روي سازمان از ابعاد درون و برون سازماني و تدوين راهبردها و خط مشي هاي سازمان بر اساس اين چشمانداز ميباشد. در اين مرحله, سازمان پيشبيني ميكند كه در سال مالي مورد نظر, با چه مسائل و موضوعات درون و برون سازماني و از لحاظ متغيرهاي اثرگذار بر عملكرد سازمان مواجه ميباشد. اين پيشبيني كمك شاياني به ترسيم فعاليتهاي سازمان در سال مالي مورد نظر خواهد داشت.
 2- پيشبيني و تصويب منابع و مصارف و نرمهاي كلان سازمان(بر اساس مفاد بند قبل),  تهيه و تدوين بخشنامه بودجه و دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه بر اساس آن و ابلاغ آن به واحدها ذيربط:
پس از تصويب راهبردها و خط مشي هاي كلان سازمان در ستاد برنامه و بودجه, كميتههاي تخصصي به تهيه و تنظيم اهداف و سياستهاي بخشي در چارچوب راهبردها و خط‌مشيهاي كلان سازمان ميپردازند. محصول نهائي كميتههاي تخصصي, پيش‌بيني منابع و مصارف و نرمهاي كلان سازمان ميباشد كه پس از بحث و بررسي در ستاد برنامه و بودجه, به تصويب ميرسد. اين برآوردها چارچوبي را براي تجزيه و تحليل ارقام پيشنهادي ادارات كل بيمهاي و مديريتهاي درمان استان, شركتهاي وابسته به سازمان و واحدهاي ستادي بدست ميدهد. همزمان تهيه فرمهاي برنامههاي اجرايي توسط اداره كل بودجه و تشكيلات و تائيد آن در ستاد برنامه و بودجه, تهيه بخشنامه برنامه و بودجه, و تهيه و تنظيم اهداف و سياستهاي بخشي توسط ستاد برنامه و بودجه و تائيد آن توسط مديرعامل و تهيه دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه توسط اداره بودجه و تشكيلات و ابلاغ آن به معاونتها, ادارات كل ستادي, ادارات كل بيمهاي و مديریتهاي درماني استاني, صورت ميگيرد.
 3- تهيه, تنظيم و تصويب بودجه پيشنهادي ادارات كل, مديريتهاي درمان, شركتهاي وابسته به سازمان, واحدهاي ستادي تدوين تبصره هاي بودجه بر اساس مفاد بخشنامه بودجه و دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه:
در اين مرحله واحدهای استانی(ادارات كل بيمه اي و مديريتهاي درمان), ستادي با توجه به بخشنامه بودجه و دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه, كه در مرحله قبل تهيه شده بود, به تنظيم بودجه پيشنهادي خود ميپردازند. علاوه بر آن در اين مرحله, تبصرههاي بودجه نيز مورد بررسي و تصويب قرار ميگيرد. در این مرحله اداره کل بودجه وتشکیلات، سیاستهای بخش مصوب ستاد برنامه و بودجه را به معاونتهای سازمان ابلاغ میکند. همزمان با ابلاغ اهداف وسیاستهای بخشی شوراهای تخصصی و فنی و درآمد، سرمایهگذاری، درمان و . . . با تشکیل جلسات متعدد، وصول حق بیمه، درآمدهای سرمایهگذاری و تعهدات قانونی را برای سال آتی برآورد مینمایند.
4- تلفيق بودجه ستاد, استانها و بررسي و تدوين تبصرههاي بودجه:
در اين مرحله اداره كل بودجه و تشكيلات با تلفيق برنامههاي اجرائي واحدهاي ستادي, شركتهاي تابعه و ادارات كل بيمهاي و مديريتهاي درمان استانها, به تهيه بودجه سراسري اقدام مينمايد, بودجه تلفيقي پس از بحث در ستاد برنامه و بودجه و جرح و تعديل آن در اين ستاد و تائيد نهائي آن, براي بررسي و تائيد و تصويب, به هيات مديره فرستاده ميشود.

 5- بررسي و تصويب بودجه در هيات مديره:
در اين مرحله هيات مديره به بررسي برنامه و بودجه پيشنهادي سازمان, ارسالي از سوي ستاد برنامه و بودجه (تهيه شده در مرحله قبل) پرداخته در صورتيكه هيات مديره نظر خاصي در خصوص بودجه پيشنهادي ارسالي داشته باشد آنرا براي بازبيني مجدد به اداره كل بودجه و تشكيلات بر ميگرداند و اداره كل بودجه و تشكيلات پس از اعمال نظرات هيات مديره آنرا براي تصويب مجدد به هيات مديره ارائه مينمايد. در صورت جلب رضايت هيات مديره, بودجه پيشنهادي به تصويب هيات مديره رسيده و آنرا براي تصويب نهائي به شوراي عالي ارسال مي نمايد. همچنين در صورتيكه هيات مديره در خصوص بودجه ارسالي از سوي ستاد برنامه و بودجه, اصلاحيه خاصي نداشته باشد, آنرا مستقيماً براي تصويب به شوراي عالي ارسال مي كند.
 6- بررسي و تصويب بودجه در شوراي عالي:
در اين مرحله شوراي عالي سازمان, پس از بررسي برنامه و بودجه پيشنهادي در كميتههاي تخصصي خود و اعمال نقطه نظرات خود در آن, آنرا به تصويب ميرساند. شايان ذكر است, شوراي عالي سازمان بالاترين مرجع تصميمگيري در سازمان در خصوص كليه امور مي باشد.
7- ابلاغ بودجه به واحدهاي ذيربط و مبادله موافقتنامه:
پس از تصويب نهائي بودجه در شوراي عالي, اداره كل بودجه و تشكيلات به تدوين و تسهيم نهائي بودجه بين ادارات كل و مديريتهاي درمان استاني, واحدهاي ستادي و شركتهاي تابعه پرداخته و با دستور مديرعامل آنرا ابلاغ ميكند. طي سالهاي اخير ابلاغ بودجه به واحدهاي استاني(ادارات كل و مديريتهاي درمان) از طريق تنظيم ومبادله موافقتنامه بين ستاد و واحدهاي استاني صورت ميگيرد.
در پايان نيز اداره كل بودجه و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد سلسله مراتب، قیمت تمام شده، منابع سازمان، اجرای برنامه Next Entries منبع پایان نامه درمورد سازمان تامین اجتماعی، روش تحقیق، روش پژوهش، جامعه آماری