منبع پایان نامه درمورد بیمه عمر، مدل مفهومی، اعتماد به برند، بیمه ایران

دانلود پایان نامه ارشد

موثری بر فرایندهای فروش اختصاص دهند.
هانگ يول331 و همكاران در سال 2011 تحقيقي تحت عنوان اثرات هزينه تبليغات بر وفاداري برند در بخش خدمات انجام دادند. اين تحقيق در زمينه دو خدمت متفاوت يعني بانكها و خرده فروشي‌ها صورت گرفت، نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه هزينه تبليغات بر ميزان وفاداري به نام تجاري به واسطه تاثير بر كيفيت ادراك شده ،‌تصوير ذهني ايجاد شده و رضايت اثرگذار است.
استفان ملودنا332 در سال 2011 پژوهشي تحت عنوان “بررسي اشتباهات رايج سازمان‌ها در زمان اجراي برنامه‌هاي وفاداري” ارائه نمود، وي به اين نتيجه رسيد كه وفاداري انواع متفاوتي دارد و اشتباه سازمان‌ها اين است كه فكر مي‌كنند بايد وفاداري نگرشي در افراد ايجاد كنند در حالي اين طور نيست و سازمان‌ها بايد ابتدا به صنعتي كه در آن قرار دارند،‌ نوع مشتري و همچنين اهداف سازماني خود قبل از هرگونه پرداخت هزينه براي ايجاد وفاداري توجه كنند.
مطالعه جالبي با هدف بررسي عوامل تعيينکننده يا شرايط علي (مقدم) تاثيرگذار بر باورها و نگرشهاي مصرفکنندگان و رابطه آنها با تبليغات ارايه شده براي کالاها و خدمات، توسط پترويچي333 و مارينو334 در سال 2005 ميلادي انجام شده است. در اين مطالعه که در دو کشور روماني و بلغارستان انجام شده است، 797 مصاحبه حضوري (440 مصاحبه در روماني و 357 مصاحبه در بلغارستان) با مصرفکنندگان کالاها و خدمات در شهرهاي بزرگ اين دو کشور صورت گرفته و ده فرضيه مورد بررسي قرار گرفته است.
دو مورد از فرضيات تحقيق به عنوان نمونه در ادامه ذکر شده است:
فرضيه 1: اطلاعات درباره کالاها و خدمات بر نگرش عمومي نسبت به تبليغات تاثير مثبت دارد.
فرضيه 2: جنبه سرگرمکنندگي تبليغات بر نگرش عمومي نسبت به تبليغات تاثير مثبت دارد.
بر اساس آزمونهاي آماري مختلف از جمله آزمون همبستگي، فرضيات مورد بررسي قرار گرفتند و کليه فرضيات مورد تاييد قرار گرفتند. يافتههاي تحقيق نشان ميدهد که در هر دو کشور، ديدگاه مثبتي نسبت به تبليغات به عنوان ابزار آگاهيرساني درباره کالاها و خدمات جديد به مصرفکنندگان وجود دارد. لذا، اهميت اطلاعرساني و معرفي کالاها و خدمات جديد به مصرفکنندگان فعلي و مشتريان بالقوه، در اثربخشي تبليغات روشن ميشود. تفاوت اصلي بين باورها و نگرشها نسبت به تبليغات در اين دو کشور اين است که، در بلغارستان دستيابي به اطلاعات درباره کالاها و خدمات، نگرش عمومي نسبت به تبليغات را شکل ميدهد، اما در روماني ارزش سرگرمکنندگي تبليغات،
مهمترين دليل توجه به تبليغات است.
يکي از تحقيقاتي که با توجه به موضوع، ميتواند به تحقيق جاري کمک زيادي کند، مطالعه انجام شده توسط کاتلين مورتيمر335 در زمينه «شناسايي مولفههاي تبليغات اثربخش خدمات» است.
مورتيمر در اين تحقيق، تعدادي از تبليغات پخش شده در بريتانيا را بر اساس دو حوزه: الف- استفاده از جاذبههاي منطقي يا احساسي در تبليغات و ب- وجود سه ابزار اجراي تبليغ شامل: نمايش فيزيکي، مستندسازي و نشان دادن شخص ارايه دهنده خدمات، تحليل نمود. در اين تحقيق تبليغات ارايه شده توسط شش شرکت هاليفاکس336 در صنعت بانکداري، آرنج337 در زمينه خدمات شبکه تلفن همراه، پيتزاهات338 در زمينه غذاهاي آماده، شرکت بيمه فريزل339، اي اي340 در زمينه خدمات تعمير خودرو و شرکت بارکلي کارد341 در صنعت کارت اعتباري مورد بررسي قرار گرفته است.
روش تحقيق، ترکيبي از مطالعه موردي و تحليل محتواي تبليغات اثربخش خدمات شرکتهاي فوق بوده است. شايان ذکر است که تبليغات اين شش شرکت، در بررسيهاي انجام شده قبلي توسط نهادهاي متولي در کشور انگليس، به عنوان تبليغات موفق و اثربخش انتخاب شدهاند. جاذبههاي تبليغاتي مورد مطالعه نيز، بر اساس مدل جاذبههاي تبليغاتي «پلي»342 طبقهبندي شدهاند.
پرسشهاي اصلي تحقيق به صورت زير ميباشد:
پرسش 1: کدام يک از جاذبههاي تبليغاتي در تبليغات خدمات اثربخش ميباشد؟
پرسش 2: کدام يک از ابزارهاي تبليغاتي در تبليغات خدمات اثربخش ميباشد؟
نتايج تحقيق نشان ميدهد که اکثر تبليغات اثربخش، به طور همزمان جنبههاي تجربي و سودمند خدمات را به مشتريان ارايه ميکنند. اين بدان معناست که مشتري براي خريد خدمات همواره در پي دلايل منطقي و عقلايي نيست و مشاهده مفهوم زندگي واقعي و نشان دادن سودمندي و منافع ملموس خدمات در تبليغ، ميتواند محرکي قوي براي تصميم به خريد مشتري باشد. همچنين جاذبههايي مانند سنت، علاقه و وابستگي و متمايز شدن نيز تاثير بسزايي در متقاعد کردن مشتريان به خريد خدمات دارند.
سیده فروغ فتحی در سال 1389 پایان نامه خود را با عنوان بررسی تاثیر ابزارهای تبلیغاتی بر جذب مشتریان بیمه آتش سوزی انجام داد. وی فرضیه ای در راستای دستیابی به این هدف طراحی نمود جامعه آماری وی شبکه فروش شرکت بیمه ایران در استان زنجان در نظر گرفته شد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده نمود محقق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده نموده و پس از جمعآوری پرسش نامه از آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل آنها استفاده نموده است و همچنین برای آزمون فرضیات از تحلیل رایانه های با کمک نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از ابزارهای تبلیغاتی بر افزایش فروش و جذب تعداد بیشتر مشتریان بیمه آتش سوزی تاثیر مثبت دارد.
محسن مرادي در سال 1389 در پژوهشي با عنوان طراحي و تبيين مدل وفاداري مشتري در صنعت بيمه (مورد مطالعه شركت بيمه كارآفرين) با هدف شناسايي و مديريت روشها و الگوهاي موثر ايجاد وفاداري به تحقيق پرداخت. در تحقيق فوق مدل وفاداري مشتري صنعت بيمه با توجه به رابطه كيفيت ارائه خدمات محسوس و نامحسوس، ميزان رضايت و وفاداري رفتاري و نگرشي مورد بررس قرار گرفت. جامعه آماري اين تحقيق بيمه گذاران شركت بيمه كارآفرين در شهر مشهد بود. وي براي تجزيه و تحليل داده‌ها از روش تحليل مسير و با استفاده از نرم افزار Smat-PLS استفاده كرد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه مدل پيشنّّهادي محققان با داده‌هاي آماري گردآوري شده تناسب دارد.
از سوی دیگر در مطالعات مختلف در خصوص مشکلات فروش بیمه عمر در کشور به عوامل زیادی اشاره شده است، از قبیل: ساختارهاي سازماني و مديريتي، عدم اشائه مطلوب فرهنگ بيمه، شبكه فروش نا كارآمد، عدم سياستگذاري هاي كلان در صنعت بيمه و عدم وجود استراتژي در جهت توسعه بيمه هاي عمر، پايين بودن قدرت اقتصادي مردم كشور، كافي نبودن تامين هاي ارائه شده توسط شركت هاي بيمه، عدم رضايت بيمهشدگان ازسرويس دهي مطلوب شركت هاي بيمه، عدم تبيين جايگاه حقوقي و قانوني بيمه هاي عمر، عدم وجود سيستم و برنامه آموزشي مدون و كاربردي جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز، نحوه سرمايه گذاري ذخاير رياضي بيمه هاي عمر، وجود تورم اقتصادی در کشور، نحوه حسابداري حسابهاي بيمه اي و از جمله بيمه هاي عمر، عدم استفاده از تكنولوژي اطلاعات IT ، عدم وجود يك نظام جامع آماري و پايگاه اطلاعاتي جهت تصميم گيران و تصميم سازان و محققين، نرخ هاي بهره فني اعلام شده از سوي بيمه مركزي ج.ا. ايران، عدم پرداخت سود مشاركت واقعي در شركت هاي بيمه، عدم وجود سياست ترويجي و تبليغاتي فراگير، طولاني بودن فرآيند صدور بيّمه نامه و پرداخت خسارت، عملياتي نشدن معافيت هاي مالياتي پيش بيني شده در قوانين مالياتي و … یاد شده‌است (تدبیری، 1388، محمود صالحی و رستمی 1385، رجبی اسلامی 1388، رنجبران و قدرت‌پور 1383).
2-35- مدل مفهومی تحقیق
در اين تحقيق فرضيه اساسي اين است كه بين ميزان تبليغات و اعتماد و احساس برند با ميزان فروش رابطه وجود دارد و اين تحقيق درصدد شناسايي ميزان عملياتي شدن اين مدل مفهومي كه ذيلاً ارائه شده‌است، انجام مي‌گيرد:

نمودار2-3: مدل مفهومی تحقیق
2-36- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت: عبارت است از ارائه یک کالا، پیام، ایده و یاخدمت به صورت غیر شخصی ، توسط یک رسانه مشخص( فرهنگی و محب علی، 1377). تبلیغات ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، روﺷﻬﺎ، اﺑﺰار و فعالیتهایی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﺰاﯾﺎ، ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﻣﻀﺮات و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﺷﯿﺎ، ﮐﺎﻻﻫـﺎ، ﻣﺤـﺼﻮﻻت، ﺧـﺪﻣﺎت، ﺗﺠﺎرت، ﻃﺮﺣﻬﺎ، ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ، اﻓﮑﺎر، ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ، رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم ﺑﻪ دﯾﮕﺮان از راه ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﭘﯿﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪه (ﻣﺨﺎﻃﺐ)، ﭘﯿﺎم دﻫﻨﺪه (رﺳﺎﻧﻪ) و ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﯿﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ.
احساس نسبت به برند: احساس نسبت به برند، به معنای ارزیابی کلی مطلوب یا نامطلوب از برند به وسیله مشتریان می باشد. احساس نسبت به برند به عنوان توانایی برند در دریافت پاسخ احساسی مثبت از متوسط مشتریان می باشد (Matzler ,2008) .
اعتماد به برند: توافق در زمینه تعریف اعتماد به وسیله تعریفی از مورمان3 ودیگران ایجاد گردیده است: این نویسندگان، اعتماد به برند را به عنوان خواسته متوسط مشتریان برای اعتماد بر توانایی برند درانجام عملکرد مربوط بیان می کنند.
بیمه: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد بر او را جبران نموده و یا وجوه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند (دستباز، 1377).
فروش بيمه عمر: در اين تحقیق منظور از فروش بيمه عمر ، فروش انواع بیمه عمر توسط كساني است كه بيمه عمر را به مشتریان عرضه نموده‌اند. به عبارت ديگر بايد افرادي انتخاب شوند كه بيمه عمر را فروخته اند و بعد با تكميل پرسشنامه تحقيق مشخص شود كه ميزان اعتماد و احساس به برند اين افراد در چه حد و ميزاني است، تبليغات بيمه‌اي در فروش بيمه عمر اين افراد تا چه ميزان تاثير دارد.
بیمه عمر: منظور از بیمه عمر کلیه انواع بیمه عمر (به شرط حیات، به شرط فوت و مختلط پس انداز) است.
مدل مفهومی فوق به صورت كامل از يك مطالعه و پژوهش مشخص برگرفته نشده ‌است، اما بر اساس تحقيقات مختلفي که صورت گرفته است، روابط بين تبليغات و عملكرد شركتهاي تجاري، توليدی و خدماتي تا حدود زيادي تاييد شده‌است
مطالعه یوو و همکاران343 و السون344 در خصوص تاثیر تبلیغات بر وفاداری، اعتماد و احساس و رضايتمندي بوده ‌است و بر اساس نتايج اين تحقيق تا حدود زيادي مي‌توان ادعا كرد كه بين تبليغات شركتهاي بيمه و اعتماد و احساس و نيز فروش بيمه عمر رابطه معناداري متصور بود. دومین مدل بررسی شده، توسط یوو و همکاران اثر هزینه تبلیغات بر وفاداری مشتری به واسطه کیفیت ادراک شده ناشي از افزایش و کاهش در معرض پیام قرار گرفتن را مورد بررسی قرار داد
(Hong-Youl Ha, Joby John, Swinder Janda, Siva Muthaly, (2011),).

فصل سوم:
روش تحقیق

3-1- مقدمه
در بخش سوم تحقيق به توضيح روش و طرح تحقيق حاضر پرداخته مي‌شود، علاوه بر روش تحقيق موضوعاتي از قبيل جامعه و نمونه آماري تحقيق، ابزار جمع‌آوري داده‌هاي تحقيق، ويژگي‌هاي فني مورد نياز ابزار تحقيق، نحوه و مراحل گردآوري داده‌هاي مورد نياز تحقیق و نيز روش تجزيه و تحليل داده‌هاي اين تحقيق به طور مفصل توضيح داده مي‌شود.
3-2- نوع و روش تحقیق:
تحقیق حاضر از لحاظ هدف تحقیق از انواع پژوهش‌های کاربردی به شمار مي‌رود، چراكه اين تحقيق به منظور كمك مستقيم به صنعت بيمه ايران انجام مي‌گيرد. داده‌ها و نتايج تحقيق به طور بلافصل بعد از اتمام تحقيق مي‌تواند در جامعه آماري مورد نظر مورد بهره‌برداري قرار گيرد. در این تحقیق ما بدنبال آن هستیم که در شرکتهای بیمه ایران، آسیا و البرز میزان روابط بین متغیر تبلیغات و اعتماد و احساس به برند بر فروش بيمه عمر به چه میزان است. همچنين اين پژوهش از لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها از انواع پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد بیمه ایران، شرکت بیمه ایران، شرکت سهامی، صنعت دارو Next Entries منبع پایان نامه درمورد اعتماد برند، تحلیل داده، قابلیت اعتماد، جامعه آماری