منبع پایان نامه درمورد بیمه ایران، شرکت بیمه ایران، شرکت سهامی، صنعت دارو

دانلود پایان نامه ارشد

ایرانی به نام «دکتر الکساندر آقایان» که سابقه کار درشرکت بیمه روسی نادژدا را داشت مطرح و با پیگیری علی اکبر داور، وزیر دارایی وقت، وارد فاز اجرایی شد. در همین سال قانون و نظامنامه ثبت شركت‌ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شركت‌های بیمه خارجی اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند. شرکت بیمه ویکتوریا دوبرلین اولین شرکتی بود که فعالیت خود را در رشته بیمه عمر در ایران آغازکرد و سرانجام در سال 1314 نخستین شرکت بیمه ایرانی به نام شرکت سهامی بیمه ایران با اختصاص سرمایه ای معادل 20 میلیون ریال در قانون بودجه آن سال فعالیت خود را آغاز کرد و همچنین در سال 1316 اولین قانون بیمه ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
شرکت بیمه شرق اولین شرکت بیمه خصوصی بود که در سال 1329 تاسیس شد و در پی آن تا سال
1357 علاوه بر دو نمایندگی بیمه خارجی و شرکت سهامی بیمه ایران 12 شرکت بیمه خصوصی نیز در بازار بیمه ایران فعالیت می‌کردند.
در طی این مدت دو قانون مهم در ارتباط با امور بیمه ای کشور به تصویب رسید قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری در سال 1347 و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بيمه‌گری در سال 1350 که نظام بیمه ای کشور را استحکام بخشیدند.
در سال 1358 با ملی شدن موسسات بیمه و لغو فعالیت شركت‌های بیمه خارجی صنعت بیمه وارد مرحله جدیدی شد و بر اساس قانون اداره امور شركت‌های بیمه در سال 1367 بازار بیمه کشور در اختیار چهار شرکت بیمه ایران، البرز، آسیا و دانا قرار گرفت و نهایتا” تصویب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی در سال 1380 بار دیگر زمینه را برای فعالیت شركت‌های بیمه خصوصی فراهم نمود (امین وکمالخانی،1387).
2-33- مباني بيمه هاي عمر
از آنجا که در اين تحقیق، مبحث اصلي، بيمه‌هاي عمر است، سعي بر آن است که ابعاد مختلف ارائه اين بيمه‌ها مورد بررسي قرار گیرد:
ريسکهاي مرتبط
اصولا بيمه‌هاي عمر و مستمريها دو نوع ريسک کلي را در زندگي انسان پوشش مي‌دهند.
فوت ناگهاني و غيرمنتظره (ريسک فوت): اين ريسک مخصوصاً در مورد فوت سرپرست و نان آور خانواده از اهميت خاصي برخوردار است. در بسياري از خانواده ها، حيات اقتصادي خانواده به وجود نان آور آن وابسته است و با فوت ناگهاني او اعضاي ديگر، از حمايت مادي و معنوي وي محروم مي‌شوند، درآمدهاي حاصل از فعاليت و کسب و کار وي قطع مي‌شود و خانواده تحت شرايط و آسيبهاي سخت اقتصادي و به طبع آن اجتماعي قرار مي‌گيرند.
طول عمر بيش از حد انتظار (ريسک حيات): در مقابل خطر فوت اين خطر قرار دارد که در آن فرد و خانواده، در اثر طول عمر بسيار زياد وي در شرايط سخت اقتصادي و اجتماعي قرار مي‌گيرند. دليل اين امر آن است که با افزايش سن و رسيدن دوران بازنشستگي و کهولت سن، درآمد افراد کاهش مي‌يابد و در مقابل، هزينه هاي او نيز به دليل افزايش هزينه هاي درماني ناشي از بيماريها و مشکلات پيري با افزايش روبروست.
براي پوشش دادن به اين ريسکها، اصولا سه نوع بيمه عمر وجود دارد:
• بيمه عمر به شرط فوت (با پوشش فوت)
• بيمه عمر به شرط حيات (با پوشش حيات)
• بيمه عمر به شرط فوت و حيات (با پوشش توام فوت و حيات يا مختلط).
به عبارت ديگر، تمامي‌انواع بيمه‌هاي عمر در جهان، در يکي از اين سه طبقه قرار مي‌گيرند. در بيمه‌نامه‌هاي با پوشش فوت، بيمه گر تنها در صورت فوت بيمه شده، منافع بيمه را پرداخت مي‌نمايد و در قبال زنده بودن فرد تعهدي ندارد. در بيمه‌نامه‌هاي با پوشش حيات، بيمهگر تنها در صورت حيات بيمه شده در موعد مقرر، منافع بيمه‌نامه را مي‌پردازد و تعهدي در قبال فوت وي ندارد، به عبارت ديگر، در اين بيمه‌ها انجام تعهدات بيمه‌گر موكول به حيات بيمه شده در موعد معين است. و بالاخره، بيمه‌هاي با پوشش توام فوت و حيات، بيمه گر در هر دو صورت متعهد به پرداخت منافع تعيين شده در بيمه‌نامه مي‌باشد. در اين بيمه‌نامه‌ها که به بيمه‌هاي مختلط نيز موسومند، در صورت فوت بيمه شده، بيمه گر منافع را پرداخت مي‌کند، در غير اين صورت اگر بيمه شده تا آخر دوره قرارداد، زنده بماند، باز هم بيمه گر متعهد به پرداخت منافع است.
بر اين اساس مي‌توان بيمه عمر را به شکل ساده زير تعريف کرد:
تعريف كلي
بيمه عمر، قراردادي است كه به موجب آن شركت بيمه متعهد مي‌شود تا در صورت فوت و يا حيات شخص بيمه شده مبلغي را بصورت يكجا يا مستمري به استفاده كننده از بيمه‌نامه بپردازد. خطر فوت در بيمه‌هاي عمر، به هر علت شامل فوت ناشي از انواع بيماريها و يا حوادث بوده و فقط فوتهاي ناشي از جنگ و يا خودكشي را بصورت استثناء در نظر گرفته و تنها تحت ضوابط مشخصي تحت پوشش قرار مي‌دهد.
2-33-مزاياي مهم بيمه‌هاي عمر
بيمه‌هاي عمر و مستمري چهار دسته از نيازمنديها را مرتفع مي‌سازند::
• تامين خطرات ناشي از فوت
• تامين مستمري در دوران بازنشستگي
• تامين در مقابل حوادث و از کار افتادگي
• پس انداز و تشکيل سرمايه
با توجه به شرايطي كه افراد و خانواده‌ها ممكن است در اثر فوت نان‌آور يا رسيدن وي به سن بازنشستگي، متحمل شوند، كاربردهاي بيمه‌هاي عمر به صورت زير بر‌شمرده مي‌شود:
• تامين هزينه‌هاي فوت
• تامين مستمري براي بازماندگان پس از فوت
• تامين اقساط وامها و ديون
• تامين هزينه تحصيلات
• تامين سرمايه براي مقاصد خاص
• تامين برخي نارساييها در كسب و كار
• تامين مستمري بازنشستگي
• تامين آتيه فرزندان
• پس‌انداز با قاعده و سرمايه‌گذاري منظم مبالغ اندك و ………..
2-34- تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق
اسکات دگرافنريد326 در تحقيقي با عنوان «ماوراء تبليغات» به بررسي جايگاه و اهميت تبليغات توصيهاي به عنوان يک ابزار اثربخش و نوين تبليغاتي، در تصميمگيري خريد مشتريان بالقوه
ميپردازد. به اعتقاد وي هدف اصلي اکثر تبليغات ارايه شده توسط شرکتها، جلب توجه
مصرفکنندگان بالقوه به کالاها و خدمات شرکت است. لذا شرکتها از ابزارها و پيامها تبليغاتي متفاوتي، به تناسب کالا يا خدمت خود استفاده ميکنند.
هدف اصلي اين تحقيق، بررسي مقايسهاي و تحليلي تاثير تبليغات توصيهاي کالاها و خدمات توسط افراد متخصص، نسبت به تبليغات رسانهاي کالاها و خدمات، در تصميمگيري خريد مصرفکنندگان است. روشن شدن اين موضوع، ميتواند به سياستگذاري اثربخش مديران بازاريابي و تبليغات در خصوص انجام تبليغ مناسب کالاها و خدمات کمک کند.
اين تحقيق در بخش دارو و درمان انگليس انجام شده و محقق در بررسي خود به اين نتيجه رسيده که تبليغات توصيهاي نسبت به ساير انواع تبليغات اثربخشي به مراتب بالاتري دارد. تحليل يافتههاي تحقيق که عمدتاً بر اساس مشاهده و مصاحبه گردآوري شدهاند نشان ميدهد که، به عنوان نمونه احتمال جلب توجه مشتريان بالقوه در تبليغات مکتوب يک درصد است ولي ميزان جلب توجه به تبليغات توصيهاي برابر با هشتاد درصد ميباشد. همچنين احتمال پذيرش محصول توسط مشتريان بالقوه در تبليغات مکتوب برابر با 01/0 درصد است، ولي در تبليغات توصيهاي احتمال پذيرش محصول 35 درصد ميباشد. يکي از يافتههاي جالب اين تحقيق که ميتواند راهنماي مناسبي براي سياستگذاران حوزه بازاريابي و تبليغات در صنعت دارو و درمان باشد اين است که، معمولاً پزشکان داروهايي را که از تبليغات گستردهاي در رسانهها برخوردارند را به بيماران و همکاران خود توصيه نميکنند. بنابراين شرکتهايي که هزينههاي سنگين تبليغاتي را در صنعت دارو و درمان انجام
ميدهند، بايد اين واقعيت را مد نظر داشته باشند. لذا تبليغات توصيهاي با ميزان هزينه تبليغات رابطه عکس دارد.
شواينگ وو327 در تحقيق خود در زمينه اثربخشي تبليغات، به بررسي رابطه «درگيري و مشارکت مصرفکننده» با اثربخشي تبليغات پرداخته است. بهطور کلي، سطح مشارکت يا درگيري مصرفکننده در يک گروه محصول، يک متغير مهم تاثيرگذار بر تعيين استراتژي و سياستگذاري تبليغات است. سطوح مختلف درگيري مصرفکنندگان يک محصول خاص، ميزان اثربخشي تبليغات متفاوتي را ايجاد ميکند. در اين تحقيق، عوامل فردي و عوامل مرتبط با کالا به عنوان وروديهاي سيستم، سطح درگيري مصرفکنندگان را تعيين ميکنند. خروجيهاي سيستم نيز شامل «ترجيح دادن محتواي تبليغات» و «اثربخشي تبليغات» است.
دو فرضيه اصلي تحقيق عبارتند از:
• بين سطح درگيري مصرفکنندگان و اهميت محتواي تبليغ، رابطه مثبت وجود دارد.
• بين سطح درگيري مصرفکنندگان و سلسله مراتب تاثيرات تبليغ، رابطه مثبت وجود دارد.
گردآوري و تحليل دادهها با بهرهگيري از گروه کانوني و يک پرسشنامه هشت بخشي انجام شد.
پرسشنامه بين 500 نفر از مصرفکنندگان که بر اساس نمونهگيري تصادفي انتخاب شده بودند، توزيع شد. بسياري از سوالات پرسشنامه فعاليتها، علايق و نظرات گروه مخاطب نسبت به دو گروه محصول خودرو و شامپو را بررسي ميکند.
بر اساس نتايج تحقيق، افراد پاسخدهنده در چهار گروه مصرفکنندگان با سطح درگيري بالا در محصول اتومبيل، مصرفکنندگان با سطح درگيري پايين در محصول اتومبيل، مصرفکنندگان با سطح درگيري بالا در محصول شامپو و مصرفکنندگان با سطح درگيري پايين در محصول شامپو
تقسيمبندي ميشوند. تحليل يافتهها، دو فرضيه تحقيق را تاييد ميکند. بنابراين تعيين ميزان مشارکت يا درگيري مصرفکنندگان در فرايند خريد، ميتواند به عنوان يک ابزار يا راهکار مناسب براي سياستگذاران بازاريابي و تبليغات به منظور افزايش اثربخشي تبليغات ارايه شده مورد استفاده قرار گيرد.
اسپيک328 و جوزف329 نيز در مطالعهاي در آمريکا، به بررسي تاثير تبليغات حضوري بر تصميم خريد مصرفکنندگان دارو پرداختند. هدف اصلي آنها تعيين ميزان اثربخشي تبليغات حضوري کالاها و خدمات و تعيين متغيرهاي کليدي تاثيرگذار بر تصميم خريد مصرفکنندگان دارو بود. آنها در مطالعه خود بر اساس گروه کانوني پرسشنامهاي را طراحي نمودند و بين 154 نفر از خريداران دارو، در زماني که منتظر تهيه نسخه خود توسط داروساز بودند، توزيع کردند.
يافتههاي تحقيق نشان ميدهد که اکثر خريداران اعتقاد دارند که تبليغات حضوري و شفاهي در محل داروخانه يا فروشگاه، اطلاعات کافي براي تصميمگيري خريد را در اختيار آنها قرار نميدهد، هر چند ميزان ارايه اين تبليغات در فروشگاهها و داروخانهها بسيار زياد است. بيش از 90 درصد پاسخدهندگان بيان نمودند که حداقل در هر هفته، دوبار در معرض تبليغات حضوري دارو، لوازم آرايشي و بهداشتي يا ساير کالاهاي مصرفي قرار ميگيرند، با اين حال به دليل ارايه اطلاعات ناکافي در اين نوع تبليغات، آنها نميتوانند داروها و لوازم بهداشتي تبليغ شده در داروخانهها را با موارد توصيه شده توسط پزشک خود همتراز بدانند. لذا به طور معمول، کالاها و خدمات توصيه شده توسط پزشک متخصص خود را خريداري ميکنند.
نزديک به 50 درصد مصرفکنندگان اعلام نمودند که بعد از دريافت تبليغات حضوري داروها و لوازم بهداشتي جديد در داروخانهها و فروشگاهها، معمولاً اطلاعات تکميلي را از کانالهاي مختلف گردآوري ميکنند، ولي در نهايت از پزشک خود ميخواهند که آن کالاي جديد را در صورت صلاحديد، در قالب نسخه به آنها توصيه کند.
نکته قابل تامل در اين مطالعه، که ميتواند تا حدود زيادي به سياستگذاران و مديران حوزه تبليغات و بازاريابي شرکتها، در زمينه کاهش هزينههاي ناکارآمد تبليغات و افزايش تبليغات اثربخش و کارآمد کمک کند، توجه ويژه به جايگاه و اهميت نظرات افراد متخصص و گروههاي مرجع، بر تصميم خريد مصرفکنندگان کالاها و خدمات مختلف از جمله کالاهاي حساس و مرتبط با سلامتي انسان است.
سااوکی330 و همکاران در سال 2009 درمقاله خود تحت عنوان تاثير وسايل ارتباطي بر فروش محصولات بيمه: مورد مطالعه يك كشور در حال توسعه، دریافتند که تبلیغات بر میزان فروش و بهبود تصویر عمومی محصول تاثیرگذار است با این حال انتخاب رسانه تبلیغاتی، شکل پیام و فرمت پیام نیز بر موفقیت و یا عدم موفقیت تبلیغات به کار برده شده موثر است. همچنین آنها دریافتند که هزینه بکار رفته برای تبلیغات میتواند حجم فروش محصولات را تعیین کند، بنابر این شرکتها می توانند به جای اتلاف منابع مالی، بودجه را به طور

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد اعتماد به برند، حمل و نقل، بیمه گذار، عملکرد برند Next Entries منبع پایان نامه درمورد بیمه عمر، مدل مفهومی، اعتماد به برند، بیمه ایران