منبع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

موثر مالياتي و تمركز مالكيت با محافظه كاري توسط وي در مورد بررسي قرار گرفته و نتايج تحقيق نشان مي دهد كه با افزايش اندازه، محافظه كاري كاهش مي يابد. همچنين بين درجه رقابت در صنعت و مالكيت دولتي با محافظه كاري يك رابطه مستقيم برقرار است. بين ريسك و نرخ موثر مالياتي با محافظه كاري هيچ گونه رابطه معني داري مشاهده نشده و بين شدت سرمايه گذاري و تمركز مالكيت با محافظه كاري يك رابطه معني داري مشاهده نشده و بين شدت سرمايه گذاري و تمركز مالكيت با محافظه كاري يك رابطه معكوس برقرار است .
بني مهد(1385) بر اساس اطلاعات يك دوره يازده ساله 1373 الي 1383 از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، عوامل مؤثر بر محافظه كاري حسابداري را تعيين و مدلي را براي اندازه گيري آن پيشنهاد داد. نتايج تحقيق او نشان داد كه محافظه كاري حسابداري و شاخص سودآوري(بازده دارايي ها) در ايران طي دوره تحقيق بطور همزمان كاهش يافته است. اندازه شركتها و ماليات بر محافظه كاري حسابداري اثري نداشته و محافظه كاري حسابداري نميتواند به عنوان يك مكانيزم قراردادي كارآمد براي كاهش تعارضهاي تقسيم سود بين سهامداران و اعتباردهندگان محسوب شود.
رضازاده و آزاد(1387) به تبيين رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران و ميزان محافظه كاري در گزارشگري مالي پرداختند. آنها براي اندازه گيري عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه كاري به ترتيب از دامنه ي تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و معيار باسو استفاده كردند. نتايج تحقيق بيانگر وجود رابطه مثبت و معني دار ميان عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران و سطح محافظه كاري اعمال شده در صورت هاي مالي است. همچنين، نتايج نشان مي دهد كه تغيير عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران موجب تغيير در سطح محافظه كاري مي گردد.
كردستاني و بيگي(1387) به بررسي رابطه عدم تقارن زماني سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري به عنوان معيارهاي محافظه كاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج تحقيق آنها حاكي از وجود يك رابطه منفي معني دار بين اين دو معيار سنجش محافظه كاري بود همچنين آنها دريافتند هر چه دوره برآورد معيار عدم تقارن زماني طولاني تر شود، اين رابطه منفي تر مي شود .
مهرانی، وافی ثانی و حلاج(1387)رابطه ي اندازه ي شركت و قراردادهاي بدهي را با محافظه كاري در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند.آنها براي اندازه گيري محافظه كاري از سه معيار مبتني بر اقلام تعهدي،مبتني بر ارزش بازار، و رابطه بازده ي سهام و سود استفاده کردند. يافته هاي پژوهش آنها بيانگر اين بودكه رابطه ي مثبت معناداري بين بدهي و محافظه كاري در دومعيار مبتني بر اقلام تعهدي و مبتني بر ارزش بازار وجود دارد. هم چنين، رابطه ي منفي اندازه ي شركت و محافظه كاري تنها در معيار مبتني بر ارزش بازار مورد تأييد قرار گرفت(كردستاني و اميربيگي، 1387).
کرمی و عمرانی(1388) در تحقیقی به بررسي تأثير چرخه عمر شركت و محافظه كاري بر ارزش شركتها پرداختند. در اين پژوهش با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون(1995)، تأثير محافظه كاري بر واكنش سرمايه گذاران به خالص داراييهاي عملياتي و سود عملياتي غيرعادي در مراحل مختلف چرخه عمر شركت مورد بررسي قرار گرفت. تحليل داده هاي گردآوري شده در اين پژوهش در سه مرحله انجام شده است. نخست، شركت هاي عضو نمونه آماري به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندي شده اند. سپس هر يك از شركتهاي مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون به شركتهاي محافظه كار و شركتهايي كه از رويه هاي حسابداري متهورانه استفاده ميكنند، تفكيك شده و در مرحله آخر با استفاده از روشهاي آماري تحليل همبستگي و رگرسيون مقطعي فرضيه هاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اند. نتايج حاصل از بررسي 450 سال- شركت طي دوره زماني 1382 تا 1387 نشان ميدهد كه سرمايه گذاران اهميت بيشتري به خالص داراييهاي عملياتي و سود عملياتي غيرعادي شركتهاي در مرحله رشد نسبت به شركتهاي مراحل بلوغ و افول ميدهند. همچنين نتايج نشان ميدهد كه در مراحل رشد و بلوغ، سرمايه گذاران اهميت بيشتري به خالص داراييهاي عملياتي و سود عملياتي غيرعادي شركتهاي محافظه كار(نسبت به شركتهايي كه از رويه هاي حسابداري متهورانه استفاده ميكنند) ميدهند و در مرحله افول عكس اين موضوع صادق است.
فروغی و صادقی(1389) به بررسي رابطه محافظه كاري با كارايي سرمايه گذاري دارايي هاي سرمايه اي پرداختند. در این تحقیق معيار محافظه كاري با استفاده از مدل گيولي و هان محاسبه شد و جهت بررسي كارايي سرمايه گذاري واحدهاي تجاري از دو معيار متفاوت(با استفاده از مدل سري زماني و جريان هاي نقدي) استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش شامل شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زماني بين سال هاي 1378 تا 1386 مي باشد. مدل آماري به كار گرفته شده، مدل رگرسيون چند متغيره است و جهت تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها از مدل داده هاي تركيبي استفاده شده است. نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش از يك طرف گوياي وجود رابطه معني دار و منفي بين محافظه كاري و سرمايه گذاري بيش از حد در دارايي هاي سرمايه اي و از طرف ديگر بيانگر وجود رابطه معني دار و مثبت بين كارايي سرمايه گذاري و محافظه كاري مي باشد.
نهندی و همکاران(1390) در مطالعه ای به بررسی رابطه بین برخی مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري در گزارشگري مالی پرداختند. آنها استدلال نمود که محافظه کاري به طور بالقوه از چند طریق بر حاکمیت شرکتی مفید است: اولاً پرداختهاي فرصت طلبانه مدیریت به خود را کاهش می دهد. ثانیا موجب گزارشگري مدیر در مورد زیان حاصل از فروش دارایی ها و توقف عملیات می شود و بالاخره از تداوم سرمایه گذاري مدیر در پروژه هاي داراي خالص ارزش فعلی منفی جلوگیري می کند. در این تحقیق، محافظه کاري با استفاده از 2 مدل باسو ( 1997 ) و رویچوداري و واتز ( 2006 ) اندازه گیري شده و مالکیت سهامداران نهادي، تمرکز مالکیت و استقلال اعضاي هیئت مدیره به عنوان مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده است. جامعه آماري تحقیق حاضر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیري حذفی، 60 شرکت طی دوره زمانی 1380 تا 1387 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. با استفاده از مدل هاي رگرسیون چند متغیره، نتایج بیانگر عدم وجود رابطه بین مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري در گزارشگري مالی است. البته در این تحقیق آثار برخی متغیرهاي کنترلی نیز در نظر گرفته شده است.
هاشمی و همکاران(1389) تحقیقی با عنوان ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگوي شیوه تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاري شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. آنها تأثیر اقلام تعهدي اختیاري به عنوان شاخص کیفیت سود بر الگو، شیوه تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاري شرکتها را بررسی نمودند. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اقلام تعهدي در تعیین بازده دارایی ها، حساسیت سرمایه گذاري به وجوه نقد داخلی و تعیین تأثیر میزان تأمین مالی از منابع خارجی بر قیمت گذار ي بازار اقلام تعهدي اختیاري می باشد. در راستاي دست یابی به هدف مذکور و پاسخگویی به پرسش هاي تحقیق سه فرضیه تدوین گردیده و به منظور آزمون فرضیه هاي پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره و اطلاعات مالی 107 شرکت عضو نمونه بین سال هاي 1377الی 1386 استفاده شده است. یافته هاي پژوهش حاکی از این است که در سطح کل نمونه در شرکتهاي داراي اقلام تعهدي اختیاري مثبت بزرگ، سرمایه گذاري در دارایی هاي سرمایه اي حساسیت بیشتري به جریان هاي نقدي داخلی دارد. افزون بر این نتایج حاصل شده بر رابطه منفی بین اقلام تعهدي اختیاري جاري و بازده آتی دارایی ها دلالت دارد. نتیجه دیگر تحقیق نشان می دهد که قیمت گذاري بازار اقلام تعهدي اختیاري تحت تأثیر میزان تأمین مالی خارجی قرار ندارد. افزون بر این آزمون فرضیه هاي تحقیق در بین صنایع مورد بررسی به نتایجی متنوع منتهی گردید.
ثقفی و عرب مازار يزدي(1390) با استفاده از مدل تعديل شده وردي (2006) به آزمون تجربي رابطه ميان كارايي سرمايه گذاري و كيفيت گزارشگري مالي پرداخته اند. كارايي سرمايه گذاري به صورت مفهومي، به معني پذيرش پروژه هايي با ارزش فعلي خالص مثبت است و منظور از ناكارايي سرمايه گذاري، گذر از اين فرصت هاي سرمايه گذاري(سرمايه گذاري كمتر از حد) و يا انتخاب پروژه هايي با خالص ارزش فعلي منفي(سرمايه گذاري بيش از حد) است. در اين تحقيق، سرمايه گذاري مورد انتظار، تابعي از فرصت هاي رشد تلقي شده و سرمايه گذاري كمتر از حد(انحراف منفي از سرمايه گذاري مورد انتظار) و سرمايه گذاري بيش از حد(انحراف مثبت از سرمايه گذاري مورد انتظار) به عنوان ناكارايي سرمايه گذاري مطرح شده است. براي ارزيابي كيفيت گزارشگري مالي، از مدل هاي كيفيت اقلام تعهدي استفاده شده است. اين تحقيق در 152 شركت پذيرفته شده در بورس تهران، بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش هاي مالي شركت ها در فاصله سال هاي 1379 تا 1387 انجام شده است كه نتايج نشان داد در بورس تهران بر خلاف تحقيقات بيدل و همكاران(2009) و وردی(2006) عملا هيچ گونه همبستگي معناداري ميان متغيرهاي مزبور وجود ندارد.
عرب صالحي و اشرفي(1390) در پژوهشی، رابطه بين محدوديت هاي مالي و حساسيت سرمايه گذاري- جريان نقدي را بررسي کرده اند.براي طبقه بندي شركتها در دو گروه دچار محدوديت مالي و فاقد محدوديت مالي، ميزان ذخاير نقدي شركتها به عنوان متغير طبقه بندي كننده اصلي مورد توجه قرار گرفته است. انتظار مي رود كه ذخاير نقدي، توانايي شركت ها در بهره برداري از فرصتهاي سرمايه گذاري سودآور را افزايش دهد. به منظور مقايسه مدل ذخاير نقدي بهينه با شاخص هاي سنتي محدوديت مالي، ميزان كارايي متغيرهاي اندازه، عمر، نسبت سود تقسيمي و عضويت شركت در گروه هاي تجاري در تعيين محدوديت مالي شركتها نيز آزمون شده است. اين پژوهش از نوع همبستگي بوده، بر تحليل داده هاي تابلويي مبتني است. در اين پژوهش، اطلاعات مالي 72 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1378 تا 1387 بررسي شده است. يافته هاي پژوهش نشان دهنده نقش مثبت ذخاير نقدي در كاهش حساسيت سرمايه گذاري-جريان نقدي شركتهاست.از طرف ديگر، برتري خاصي در استفاده از مدل ذخاير نقدي بهينه در مقايسه با معيار هاي سنتي محدوديت مالي مشاهده نشد.
فروغی و صادقی(1389) به بررسي رابطه محافظه كاري با كارايي سرمايه گذاري دارايي هاي سرمايه اي پرداختند. در این تحقیق معيار محافظه كاري با استفاده از مدل گيولي و هان محاسبه شد و جهت بررسي كارايي سرمايه گذاري واحدهاي تجاري از دو معيار متفاوت(با استفاده از مدل سري زماني و جريان هاي نقدي) استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش شامل شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زماني بين سال هاي 1378 تا 1386 مي باشد. مدل آماري به كار گرفته شده، مدل رگرسيون چند متغيره است و جهت تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها از مدل داده هاي تركيبي استفاده شده است. نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش از يك طرف گوياي وجود رابطه معني دار و منفي بين محافظه كاري و سرمايه گذاري بيش از حد در دارايي هاي سرمايه اي و از طرف ديگر بيانگر وجود رابطه معني دار و مثبت بين كارايي سرمايه گذاري و محافظه كاري مي باشد

2-10)تحقيقات انجام شده در خصوص رفتارهای سرمايه گذاري و عوامل موثر برآن
2-10-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
مير و مجلوف34(1984) مدلي را ارائه نموده اند كه نشان مي دهد عدم تقارن اطلاعاتي بين شركت و سرمايه گذاران منجر به كم سرمايه گذاري مي شود. آنان نشان داده اند موقعي كه مديران در جهت منافع سهامداران كنوني عمل مي نمايند و شركت نياز به تامين مالي براي پروژه هاي با ارزش فعلي خالص مثبت دارد، مديران ممكن است حتي به قيمت صرف نظر كردن از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد حافظه کاری، محافظه کاری، محافظه کاری حسابداری، عدم تقارن Next Entries منبع پایان نامه درمورد حافظه کاری، محافظه کاری، عدم تقارن، وجوه نقد