منبع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، روش پژوهش، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

بررسي معنيدار بودن ضرايب محاسبه شده، ضرايب همبستگي و مدلهاي رگرسيوني از اين آزمون استفاده شده است. بر اين اساس، چنانچه سطح معني‏داري143 محاسبه شده كمتر از 05/0 باشد، در اين صورت مقادير محاسبه شده از لحاظ آماري در سطح اطمينان درصد معنيدار هستند.
3-10-2 آزمون F
معمولاً از آزمون t براي مطالعه تفاوت و اثرگذاري در رابطه با دو متغير استفاده مي‏شود. در مواردي كه اثرگذاري چند متغير مد نظر باشد آزمون t صرفا قادر است به طور مجزا به بررسي اثرگذاري هر يك از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته بپردازد در اين صورت بروز اشتباهات آماري و محاسبات غلط اجتناب ناپذير خواهد بود. به منظور رفع اين مشكل از آزمون F فيشر استفاده مي‏شود. اين روش امكان تشخيص تفاوت‏هاي معني‏دار بين گروه‏ها و تاثير كل متغيرها به صورت همزمان را فراهم مي‏آورد (حافظ نيا، 1382)
3-10-3 ضريب تعيين
ضريب تعيين مهمترين معياري است كه با آن مي‏توان رابطه بين دو متغير x و y را توضيح داد. اين ضريب شاخصي است كه بيانگر درصد تغييرات بيان شده بوسيله معادله رگرسيون است. بهعبارت ديگر اين شاخص نشان مي‏دهد كه چند درصد مقادير پيش‏بيني شده متغير وابسته با مقادير واقعي انطباق دارد.
3-11 فروض مدل رگرسيون خطي کلاسيک
تحليل رگرسيون مبتني بر چند فرضيه اساسي و ساده مي‏باشد و اگر يك يا چند مورد از اين مفروضات برقرار نباشد، تفسير مربوط به تحليل رگرسيون نادرست بوده و پيش‏بيني‏هاي انجام شده بر اساس آن ضعيف خواهد بود. اين مفروضات عبارتند از:
الف- عدم وجود ناهمساني واريانس Ui ها.
ب- عدم وجود هم خطي کامل بين متغيرهاي توضيحي.
ج- عدم وجود خود همبستگي بين Ui ها.
د- ميانگين اجزاي باقيمانده (خطاها) مساوي صفر است [E(Ui)=0].
ه- کوواريانس صفر بين Ui ها و Xi ها.
و- عدم وجود تورش تصريح.
ز- غير تصادفي بودن متغيرهاي توضيحي.
در مدل داده‏هاي تابلويي دو مورد ازاهميت بيشتري برخوردار است كه در ادامه توضيح داده شده است.
3-11-1 ناهمساني واريانس
يکي از مهمترين فروض مدل کلاسيک رگرسيون خطي اين است که اجزاي اخلالUi که تابع رگرسيون جامعه ظاهر مي‏شوند، داراي واريانس همسان هستند. اگر ناهمساني واريانس‏ها وجود داشته باشد آزمون‏هاي t و F نتايج غلطي را ارائه مي‏دهند و آنگاه نمي‏توان فرضيه‏ها را با آزمون F و t تجزيه و تحليل كرد (گجراتي144، 1386).
3-11-2- عدم خود همبستگي جملات خطا
اصطلاح خود همبستگي را ميتوان چنين تعريف کرد: همبستگي بين سري مشاهداتي که در زمان (مانند داده‏هاي سري زماني) يا مکان (مانند دادههاي مقطعي) رديف شدهاند (گجراتي، 1386).
در مدل کلاسيک رگرسيون خطي فرض ميشود که در اجزاء اخلال چنين خود همبستگي وجود ندارد. به اين معني که جزء اخلال مربوط به يک مشاهده، تحت تأثير جزء اخلال مربوط به مشاهده ديگر قرار نميگيرد. زماني كه بين جملات خطا ارتباط وجود داشته باشد، مشكل خود همبستگي بين جملات خطا پيش ميآيد. در صورت وجود خود همبستگي مشکلات زير بروز مينمايد:
الف- هر چند تخمينزنهاي OLS بدون تورش باقي ميمانند، اما کارا نيستند (در بين همه تخمينزنهاي بدون تورش داراي حداقل واريانس نيستند).
ب-آزمونهاي t و F معمولي جهت معنيداري مدلها نميتوانند به کار گرفته شوند.
ج-واريانس خطا اريبدار است.
د-واريانس ضرايب مدل نيز اريبدار است.
براي تشخيص وجود خود همبستگي ميتوان از روش ترسيمي، آزمون دوربين_ واتسون145 و LM146 استفاده نمود.
الف- روش ترسيمي
اگر بتوان باقيماندههاي روش OLS را در مقابل زمان ترسيم نمود آنگاه وجود خود همبستگي به وسيله مشاهده يك الگوي پيوسته در جملات خطا شناخته ميشود؛ بدين معني که اگر اندازه جمله خطا به تدريج بزرگتر يا كوچكتر شود، يا يك الگوي سيكلي را نشان دهد، معرف آن است كه متغير ديگري وجود دارد كه به طور سيستماتيك بر متغير مستقل اثر دارد (گجراتي، 1386).
ب- آزمون دوربين- واتسون
اين آزمون از مشهورترين آزمونها جهت تشخيص خود همبستگي است. زماني که آماره دوربين واتسون در حدود دو باشد، معرف آن است كه خود همبستگي وجود ندارد، ولي مقادير بالاتر يا كمتر از 2 معرف آن است كه جملات خطا به صورت تصادفي اتفاق نميافتند و بنابراين، نتايج غيرواقعي است (گجراتي، 1386).
ج- آزمون LM
آزمون LM که منتسب به بروش- گادفري147 است، يکي از کاملترين آزمونهاي تشخيص خود همبستگي است. در اين روش علاوه بر خود همبستگي از درجه يک، خود همبستگي از درجات بالاتر نيز قابل تشخيص است (گجراتي، 1386).
3-12 نرم افزارهاي تجزيه و تحليل
اطلاعات مورد نياز پس از گردآوري، در نرم افزار Excel جمع بندي شده و به منظور تجزيه و تحليل به کمک نسخه 6 نرم افزار Eviews و Stata تجزيه وتحليل نهايي مورد نياز انجام شده است.
3-13 خلاصه فصل
در اين فصل روش شناسي، جامعه و نمونه آماري، روش هاي گردآوري اطلاعات و روش هاي آماري تجزيه و تحليل آن ها، فرضيه ها و مدل هاي تجربي مورد استفاده براي آزمون آنها تشريح گرديد. پژوهش حاضر، اثباتي، غيرآزمايشي (شبه آزمايشي)، توصيفي- هم بستگي، تجربه گرايانه و از منظر نوع مطالعه و نحوه ي گردآوري داده ها ميداني-كتابخانه اي مي باشد. مشاهدات مورد بررسي در اين پژوهش مشتمل بر 99 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زماني سا لهاي 1387 تا 1391 مي باشد.
در فصل آتي با استفاده از روش هاي اندازه گيري و مدل هاي معرفي شده در اين فصل و در قالب چارچوب نظري كه در فصل دو و تا حدي در فصل حاضر تبيين گرديد، فرضيه هاي تحقيق براساس داده هاي گردآوري شده مورد تجزيه و تحليل و بررسي آماري قرار خواهند گرفت.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

4-1 دیباچه
از مهم‌ترین عوامل موفقیت در یک پژوهش، انتخاب روشهای مناسب آماری برای کلیه فرآیندهای لازم در طول پژوهش، از مرحله فرضیهسازی تا تجزیه و تحلیل دادهها و ارائه نتایج است. پژوهشگر باید درک درستی از مفاهیم و روشهای آماری داشته باشد تا بتواند با انتخاب مناسبترین تکنیکها به هدف پژوهش نائل شود. تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان بخشي از فرآيند روش پژوهش علمي يکي از پايههاي اصلي مطالعه و بررسي است. به عبارتي ديگر در اين فصل پژوهشگر براي پاسخگويي به مسئله تدوین‌شده و يا تصميمگيري در مورد تأييد يا رد فرضيه يا فرضيههايي که براي پژوهش در نظر گرفته است از روشهاي مختلف تجزيه و تحليل استفاده ميکند. پس از آنکه در فصل گذشته روش پژوهش مشخص شد، اکنون نوبت آن است که داده‏هاي مورد نياز براي آزمون فرضيه پژوهش جمع‏آوري شود و با استفاده از روش‏هاي آماري متناسب با روش پژوهش و نوع متغيرها، دسته‌بندی و تجزيه و تحليل گردد.
داده‏هاي جمع‌آوری شده از صورت‏هاي مالي شرکت‏هاي نمونه آماري، با استفاده از نرم‌افزار Excel دسته‌بندی شدند و مقدار متغيرهاي پژوهش به کمک اين نرم‌افزار محاسبه شدند. سپس با استفاده از نرم‌افزار آماري Eviews و STATA آزمون فرضيه پژوهش انجام شد که خلاصه نتايج آزمون‏هاي آماري صورت گرفته بر فرضيه پژوهش در ادامه اين فصل ارائه مي‏شود.
ساختار فصل با توجه به فرضیه‌های مورد بررسی تنظیم گردیده است. در این فصل نخست آمار توصیفی و پس از آن نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با آزمون فرضیه‌ها ارائه شده است. کلیه جداول مرتب با آزمونهای آماری در پیوست پژوهش ارائه شده است.
4-2 جامعه آماری پژوهش
از میان شرکت موجود در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهای سرمایه گذاری، بانک ها و مؤسسههای مالی و اعتباری به دلیل تفاوت قابل توجه در اهداف و فعالیتها و به تبع آن متفاوت بودن ترکیب دارائیها و بدهیهای این گونه واحدهای تجاری در مقایسه با سایر
شرکتها کنار گذاشته شدند. در گام دوم با در نظر گرفتن شرایط ارائه شده برای انتخاب نمونه (فصل سوم) و این موضوع که قلمرو زمانی پژوهش شامل پنج دوره مالی منتهی به سالهای 1387،1388،1389،1390،1391 است، شرکتهایی که اطلاعات مربوط به صورتهای مالی آنها برای هر پنج دوره مالی فوق دردسترس نبوده است کنار گذاشته شد و در نتیجه 99 شرکت در نمونه پژوهش باقی ماند که نتایج حاصل در نگاره 4-1 نشان داده شده است.

نگاره4-1 نحوه انتخاب نمونهی آماری پژوهش
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح
تعداد
درصد
شرکتهایی که در دوره زمانی1391-1387 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشتهاند.
486
100
شرکتهایی که در گروه شرکتهای سرمایهگذاری، بانکها، شرکتهای لیزینگ و هلدینگ و بیمه بودهاند.
(34)
(7)
شرکتهایی که در محدوده 1387-1391 توفق نماد بیش از 6 ماه داشتهاند و یا تغییر فعالیت دادهاند.
(124)
(26)
شرکتهایی که طی دوره مورد بررسی همه داده ها لازم را نداشته اند.
(20)
(4)
شرکتهایی که بعد از سال 1387 در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده.
(70)
(14)
شرکتهایی که دوره مالی آنها منتهی به 29/12 نمیباشد.
(136)
(28)
شرکتهایی که ارزش دفتری حقوق صاحبان آنها منفی است.
(3)
(0,7)
تعداد شرکتهای نمونه
99
20,3

در ادامه با توجه به نگاره 4-1 و به منظور نمایش بهتر نمونههای انتخابی آن را در نمودار دایرهای به شرح صفحه بعد نشان میدهیم.

نمودار4-1 جامعه آماری پژوهش

با اعمال شرایط یاد شده تعداد 99 شرکت جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه پژوهش انتخاب شدهاند. نمونه انتخاب شده در صنايع مختلف در نگاره شماره (4-2) نشان داده شـده است. اسامی کامل شرکتهای عضو نمونه در بخش پیوستها پس از فصل پنجم رساله ارائه شده است.
نگاره 4-2 نمونه انتخاب شده در صنایع مختلف
ردیف
گروه صنعتی
تعداد نمونه
درصد
1
ابزار پزشکی
1
1.0
2
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
2
2.0
3
خودرو و قطعات
13
13.1
4
دستگاههای برقی
5
5.1
5
ذغالسنگ
1
1.0
6
داده پردازی ایران
1
1.0
ردیف
گروه صنعتی
تعداد
نمونه
7
زراعت
1
1.0
8
سایر معادن
1
1.0
9
سیمان آهک گچ
3
3.0
10
شیمیایی
8
8.1
11
غذایی بجز قند وشکر
8
8.1
12
فرآورده های نفتی
2
2.0
13
فلزات اساسی
7
7.1
14
فنی و مهندسی
1
1.0
15
کاشی و سرامیک
7
7.1
16
کانه های فلزی
5
5.1
17
کانی غیر فلزی
6
6.1
18
لاستیک وپلاستیک
3
3.0
19
ماشین آلات و تجهیزات
5
5.1
20
محصولات فلزی
2
2.0
21
محصولات کاغذی
2
2.0
23
منسوجات
2
2.0
24
مواد دارویی
13
13.1
جــــــــــــــــــــــــــــــــمع
99
100
4-3 آمار توصیفی
اين نوع آمار صرفاً به توصيف جامعه ميپردازد و هدف آن محاسبه پارامترهاي جامعه است. چنانچه محاسبه مقادير و شاخصهاي جامعه آماري با استفاده از سرشماري تمامي عناصر آن انجام گيرد، آن را آمار توصيفي گويند (مؤمنی و آذر، 1377). همانطور که اشاره شد، از نرم‌افزار اكسل براي دسته‌بندی داده‏هاي جمع‌آوری شده از صورت‏هاي مالي شرکت‏هاي نمونه آماري استفاده شده است و با استفاده از همين نرم‌افزار نيز براي محاسبه متغيرهاي پژوهش که فرمول محاسبه آن‌ها در فصل سوم تشريح شد، مورد استفاده قرار گرفته است. براي ارائه يک نماي کلي از خصوصيات مهم متغيرهاي محاسبه‌شده، در نگاره شماره 4-3 برخي از مفاهيم آمار توصيفي اين متغيرها، شامل تعداد مشاهدات، ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداکثر مشاهدات ارائه شده است.
نگاره (4-3) آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش
متغیرهای پژوهش
تعداد مشاهدات
شاخص های مرکزی
شاخص های پراکندگی
شاخص های شکل توزیع

میانگین
میانه
انحراف معیار
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
چولگی
کشیدگی
سرمایه گذاری تحقیق و توسعه*
495
0.000
0.000
0.003
0
0.03
6.12
41.95
سرمایه گذاری سرمایهای*
495
0.037
0.01
0.132
0.47-
1.23
2.89
19.15
کل سرمایهگذاری*
495
0.038
0.01
0.132
0.47-
1.23
2.87
19.07
سود تقسیمی*
495
0.115
0.08
0.129
0
0.75
1.8
3.94
کیفیت گزارشگری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد اثرات ثابت، روش حداقل مربعات Next Entries منبع پایان نامه درمورد انحراف معیار، آزمون فرضیه، گزارشگری مالی، رگرسیون