منبع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازار سرمایه، مالی رفتاری

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات میان سهامداران و تورش رفتاری آنها تاثیر معناداری وجود دارد. در بازار اوراق بهادارباید بین سرمایه گذاران بررسی هایی انجام شود که آیا در بازار کارایی وجود دارد یا خیر؟ هر چه بازار کاراتر باشد تبادل اطلاعات به صورت دقیق تر در آن صورت می گیرد و تا حدودی عامل دیگری نمی تواند منجر به ایجاد تورش رفتاری در میان سهامداران شود. طبیعی است که وجود چنین بازاری تنها به نحوه اشتراک گذاشتن اطلاعات میان سهامداران و تبادل آن بین یکدیگر امکان پذیر است که تورش رفتاری را کاهش دهد. به سهامداران پیشنهاد می شود که با گسترش سایت های اطلاع رسانی در رابطه با بورس ها و موقعیت شرکت ها، اطلاعات را به شکل صحیح، گسترده تر و با سرعت بیشتر در اختیار سایر سرمایه گذاران و سهامداران بالقوه قرار دهند، زیرا به محض ورود اطلاعات جدید، قیمت ها به سرعت تغییر می کند و این اطلاعات صحیح و به موقع نقش زیادی در توسعه بازار مالی دارد و همینطور پیشنهاد می شود اطلاعاتی که بر قیمت سهم موثرند را آزادانه در اختیار همه بگذارند تا از ایجاد تورش رفتاری بین آنها جلوگیری شود.

پیشنهادات در مورد فرضیه چهارم تحقیق:
همانگونه که نتایج تحقیق نشان می دهد بین تورش های رفتاری سهامداران و رفتار توده ای آنها تاثیر معناداری وجود دارد. تورش های شناختی در فرایند شناخت انسان اثر نامطلوب گذاشته و شناخت را دچار خدشه می کند، و اگر فرایند شناخت به درستی انجام نشود، تصمیم گیری نیز در معرض خطا قرار می گیرد. انسان به طور کلی بر محیط اطراف خود اثر گذار است و هرچه دایره اطلاعات او از پدیده های اطرافش کامل تر شود، این کنترل افزون تر می شود. ولی در خصوص برخی پدیده ها نیز کنترل چندانی در دست نیست که این ها همان تورش های رفتاری هستند. ولی اگر اطلاعات میان سهامداران به طور صحیح و گسترده قرار گیرد نه تنها این تورش ها به وجود نمی آیند بلکه منجر به ایجاد رفتار توده وار بین سهامداران نیز نمی شود. به سهامداران پیشنهاد می شود که با تورش های گفته شده آشنایی کامل داشته باشند، با این آشنایی هیچگاه در تصمیم گیری مجبور نمی شوند گریبان گیر رفتار توده ای شوند و از رفتار جمعی تبعیت کنند و همین آشنایی سرمایه گذاران با تورش ها باعث می شود سرمایه گذاران در هنگام قضاوت برای سرمایه گذاری در محاصره این ضعف ادراکی قرار نگیرند، زیرا تورش های رفتاری عمدتا باعث تکرار شکست می شود و این خود عاملی است که منجر به ایجاد رفتار توده ای بین سهامداران می شود.
5-5-2- پیشنهادات کاربردی:
به کارگزاران پیشنهاد می شود با برگزاری کلاس های آموزشی دوره های جمع آوری اطلاعات و نحوه تبادل اطلاعات و دسترسی به آن، راهکارهای جلوگیری از مداخله تورش های رفتاری بر تصمیم گیری و نهایتاً تاثیرگذاری بر رفتار توده ای، سهامداران را آگاه کنند تا از پیش آمدن مشکلات عدیده ای که عمدتاً با آن دست درگریبانند رهایی یابند.

5-5-3- پیشنهادات به محققان
انجام تحقیقات کیفی به صورت وسیعتر و عمیقتر از قبیل مصاحبه می تواند راهگشا باشد.
انجام تحقیقات مختلف در نقاط جغرافیایی متفاوت و مقایسه نتایج تحقیقات .
پیشنهاد می شود تکرار پژوهش در جامعه آماری بزرگتری جهت تعمیم نتایج آن انجام پذیرد.
بررسی رفتار توده وار در دوره های کم تنش و عادی بازار و دوره های پر نوسان
تحقیقی مقایسه ای از رفتار توده وار بر روی سه گروه اصلی فعالان بازار یعنی سرمایه گذاران انفرادی، مدیران سرمایه گذاری و نهادهای بزرگ سرمایه گذاری
پیشنهاد میشود که پژوهشی جهت سنجش تاثیر سایر ویژگی ها بر ایجاد رفتار توده وار انجام گیرد.
همچنین پیشنهاد میشود که پژوهشی جهت سنجش تاثیر تبادل اطلاعات بر ایجاد تورش های رفتاری انجام گیرد.
5-6- محدودیت ها و مشکلات تحقیق
در این پژوهش با محدودیت هایی که تاثیر اساسی بر نتیجه ی تحقیق داشته باشد مواجه نبودهام.

فهرست منابع و ماخذ

الف) مراجع فارسی
اسلامی بیدگلی، غلامرضا.(1389).مباحثی در تئوری و مدریت مالی، تهران، انتشارات ترمه.
ایزدی نیا، ناصر؛ حاجیان نژاد، امین.(1388).بررسی و آزمون رفتار توده وار در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال2، شماره7.
آذر، عادل.(1377).آمار و کاربرد آن در مدیریت، (جلددوم) تهران، انتشارات سمت
بابایی، حسین.(1390).توجیه تاثیر عوامل روان شناختی در رفتار سرمایه گذاران در پرتو حل معضل عقلانیت کامل و عقلانیت محدود، مقاله معرفت اقتصادی، سال سوم، شماره اول.
پمپین، میشلام.(1388).دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی، بدری، احمد(مترجم)، تهران، انتشارات کیهان.
پناهی، بلال.(1387).اعتماد و اعتمادسازی در سازمان، بانک نشریات فارسی ایران.
پورزمانی، زهرا.(1391).بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی با استفاده از مدل کرستی و هوانگ در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال اول، شماره3
تلنگی، احمد.(1383).تقابل نظریه نوین مالی و رفتاری،تحقیقات مالی، شماره 17، ص3 تا 25.
خاکی، غلامرضا.(1387).روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی، تهران، بازتاب.
خشنود،رضا.(1383).شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گری سرمایه گذاری فردی و نهادی در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
داوری، مجیدرضا؛ سلیمانی، بشلی.(1390).روان شناسی بازار خدمات مالی، تهران، انتشارات رسا.
درخشیده، حامد.(1391).تاثیر شفاف سازی اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اصفهان، فصل نامه علمی-پژوهشی برنامه ریزی و بودجه ،شماره1.
راعی، رضا؛ فلاح پور، سعید.(1383).مالیه رفتاری رویکردی متفاوت در حوزه مالی،‌ تحقیقات مالی، شماره18.
رجوعی، مرتضی.(1391).مدیریت عدم اطمینان در تصمیمات استراتژیک، فصلنامه تخصصی رشته مدیریت دانشگاه امام رضا(ع).
رهنمای رودپشتی؛ فریدون وزیری، وحید.(1391).مالی رفتاری و مالی عصبی(پارادایم نوین مالی) از تئوری تا عمل، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
زنجیردار، مجید.(1392).مالی رفتاری چشم اندازی نوین در سرمایه گذاران، همایش علوم مدیریت نوین، استان گلستان.
ساعی ارسی، ایرج.(1387).روش های پژوهش در علوم اجتماعی، جلد دوم، روش های کمی و کیفی ،‌تهران، ‌انتشارات بهمن برنا.
سدیدی، مهدی؛ ابراهیمی، سجاد.(1390).عدم اطمینان محیطی و استفاده مدیران از اقلام تعهدی اختیاری، فصلنامه مطلاعات تجربی حسابداری مالی، ص 119-103.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه.(1387).روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ اول، تهران: انتشارات آگه.
سعیدی، علی؛ فرهانیان، سیدمحمد جواد.(1390).مبانی اقتصاد و مالی رفتاری، تهران، سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس تهران.
سعیدی، علی؛ فرهانیان، سیدمحمدجواد.(1391).رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، شماره16.
سکاران، اوما.(1381).روش های تحقیق در مدیریت، محمد صائبی و محمود شیرازی (‌مترجمان) ،‌نشر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
صالح آبادی، علی؛ مظفری، مهردخت.(1391).بررسی توده واری شرکت های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران 1385-1388، مقاله علمی پژوهشی
صدقی خوراسگانی، حسین.(1390).سبک های غالب رفتاری سرمایه گذاران در بازار سهام تهران، روزنامه سرمایه، شماره542.
فلاح پور، سعید؛ عبداللهی، غلامرضا.(1390).شناسایی و وزن دهی تورش های رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رویکردAHP فازی، تحقیقات مالی، شماره31، ص 99-120.
فنایی، سید مجتبی.(1388).خودآموز بورس، تهران، انتشارات بورس.
قاضی زاده، مصطفی.(1390).روان شناسی بازار خدمات مالی، تهران، انتشارات رسا، چاپ اول، ص160.
کاویان، امیر؛ رمضان زاده، عبدالرضا.(1385).شناخت گاوها در بورس(اصول سرمایه گذاری در بازار سرمایه)، چاپ اول، تهران: دانش پژوهان جوان.
کیانی، رضا؛ صفاریان، مریم.(1386).فرآيند و الزامات افشای اطلاعات در بازار سرمایه، مجله اقتصادی.
محزون، نیما.(1389).بررسی ارتباط میان ویژگی های فردی، حرفه ای، و شخصیتی با تورش های رفتاری متداول در میان سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی.
میرزابیاتی، مهدی.(1391).ارزشگذاری سهام و ناهمگنی رفتار سهامداران در بورس اوراق بهادار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
میرزایی، حمید.(1390).مفاهیم در روش تحقیق، تهران، انتشارات پیام
نوبخت، زهرا.(1383).ارزیابی شفافیت اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت مالی، دانشگاه الزهرا(س).
وطن پرست، م.(1387).نقش اطلاعات در بازار سرمایه، سایت بورس اوراق بهادار.
اله یاری، اکبر.(1387).بررسی شکل ضعیف کارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، شماره4.
یوسفی، راحله.(1386).مقدمه ای بر مالیه رفتاری، ماهنامه بورس اوراق بهادار، شماره69.
یوسفی، م؛ شهرآبادی، ر.(1388).بررسی و آزمون رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره2،جلد5.

ب) مراجع لاتین
Admati, A., & Pfleiderer, P.(2000). Forcing firm to talk: Financial disclosure regulation and externalities. Review of Financial Studies, 13(3), 479 -519.
Alevy, J. E., M. S. Haigh and J. List (2007). “Information cascades: evidence from a field experiment with financial market professionals”, The Journal of Finance 62, 1, 151-180.
Baumol, W.J.B.(1972).the stoket and economic efficiency, new work, Fordham university review,p.212.
Beatriz Fernández.(2010). THE ROLE OF THE INTERACTION BETWEEN INFORMATION AND BEHAVIORAL BIAS IN EXPLAINING HERDING, University of Valladolid,Valladolid, Spain, The Journal of Finance.
The Journal of Finance
Bhattacharya, U., and Daouk, H.(2001). The World Price of Insider Trading, Journal Of Finance 57.
Bikhchandalli,Sushil and Sharma slunil.(2001). Herd behavior in
Brennan, Michael.(1993). Agency and Asset Prices, Finance Working Paper No. 6-93, UCLA.
Brown, A. L. and J.H. Kagel (2009). “Behavior in a simplified stock market: the status quo bias, the disposition effect and the ostrich effect”, Annals of Finance 5, 1-14.
Chang, E.C.,Cheng, J.W and Khorana, A.(2000). An Examination of Herd Behavior in Equity Markets: an International Perspective, Journal of Banking and Finance, Vol. 24, No. 10, P.1651-1699.
Chiang, H.(2005). An empirical study of corporate governance and corporate performance, Journal of American Academy of Business, 6(1).
Child, j.(1972). Organization structure, environment, and
Christie, W.G. and Huang, R.D.(1995). Following the Pied: Do Individual Returns Herd around the Market?, Financial Analyst Journal, Vol. 51, No. 4, PP: 31-37
Clark G. ,Murrey L.W.(2000). Investor relations: perceptions of the annual statement ,Corporate Communications: An International Journal , 5 (3):144-151.
Cyert,R.M. and March, J.G.(1992). A behavioral theory of the firm, second edition,Blackwell,Oxford
De Bondt, Werner F.M., and Richard H.Thaler.(1985). Does the Stock Marke t Overreact? Journal of Finance. 40,pp. 793-805.
Dess, G., & Beard, D.(1984). Dimensions of organizational environments. Administrative Science Quarterly, 29, 313˚ 327.
Devenow, A. and Welch, i.(1996). Rational Herding in Financial Economics, European Economic Review, Vol. 40, PP: 603 – 615.
dipankar, gh, & lori,

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دانشگاه تهران، جبران خسارت، نکاح منقطع، شخص ثالث Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت، دانشگاه تهران، شخص ثالث