منبع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام، بورس تهران

دانلود پایان نامه ارشد

ناديده مي گيرند تا از آشكار شدن ناتواني يا ضعف هايشان اجتناب نمايند (دونو و ولچ، 1996) .
ج – رفتارهاي توده اي مبتني بر نظام پاداش و جزا
اگر حقوق و دستمزد يك مدير سرمايه گذاري وابسته به عملكرد او در مقايسه با ساير مديران باشد، اين مساله موجب تحريف انگيزه هاي مدير و تشكيل پرتفوي غير بهينه مي گردد، كه نهايتاً نوعي از توده واري را به همراه دارد (برنان118، 1993 و رول119، 1992).
ماگ و نيك 1201996، يك سرمايه گذار ريسك گريزي را درنظر گرفتند كه درآمد او با بالا رفتن ميزان كارايي و بازده شخصي اش باتوجه به يك معيار سنجش كه اين معيار مي تواند عملكرد گروهي مجزا از سرمايه گذاران و يا بازده يك شاخص مورد نظر باشد، افزايش و كاهش مي يابد و اطلاعات خصوصي سرمايه گذار و معيار سنجشي كه انتخاب نموده است از نقص اطلاعات برخودار بوده و اطلاعات محرمانه در مورد بازده سهام را نمي داند. سرمايه گذار براساس معيار سنجه خاصي كه در نظر گرفته، تصميم به سرمايه گذاري مي گيرد، سپس با ارائه آن به كارگزار پس از بررسي و مشاهده نتايج اين معيارها يك پرتفوي خاص را به سرمايه گذار ارائه مي دهد. بنابراين كارگزار تمايل به تقليد از معيار دارد، يعني پرتفوي سرمايه گذاري بهينه او پس از مشاهده اقدامات معيار، به پرتفوي معيار بسيار نزديك مي گردد. از سوي ديگر طرح در نظر گرفته شده براي پرداخت حقوق و دستمزد دليل مضاعفي از سوي كارگزار براي كپي برداري و تقليد از معيارها و سنجه هاي در نظرگرفته شده است. اين واقعيت كه ميزان حقوق و دستمزد كارگزار بدليل عدول و دوري گزيدن از اين معيارها ممكن است كاهش يابد باعث مي شود تمايل مدير براي سوق دادن سرمايه به سوي پرتفوي بدست آمده از اين معيارها افزايش يافته به نوعي كه سرمايه گذار فقط دارد با آنچه خود دارد و مي داند سرمايه گذاري مي كند. برخي فرآيندهاي اجتماعي وجود دارند كه مي توانند سبب تقويت همگرايي و يا واگرايي رفتار شوند كه مي توان آنها را در قالب زير دسته بندي كرد:
اثرات خارجي دستاوردها: معمولاً اثر شبكه اي يا مكملهاي استراتژيك ناميده مي شود، مثلاً فردي از ايمل استفاده مي كند چون همه اين كار را مي كنند.
مجازات به مجرد انحراف: مانند زمانيكه مخالفان در يك حكومت ديكتاتوري زنداني ميشوند يا مورد شكنجه قرار مي گيرند.
اثر متقابل ترجيحات: مثلاً برخي در يك فصل لباسي را مي پوشند فقط به اين دليل كه بقيه اين كار را انجام مي دهند و گروهي ديگر ممكن است از مثلاً رنگ خاصي استفاده نكنند فقط به اين دليل كه مد شده است.
ارتباطات مستقيم: برخي به سادگي ميان دو گزينه تعيين مي كنند كداميك بهتر است ، اما به اين راحتي ها هم نيست زيرا اينجا مساله اعتبار مطرح مي شود.
اثر ديداري يا مبني بر مشاهده: فرد ممكن است عملكرد يا نتيجه عملكرد سايرين را مشاهده كند.
در شكل 2-5 يك طبقه بندي دو گانه از منشا واگرايي يا همگرايي ارائه شده است كه تنها شامل رفتارهاي توده اي عمدي مي شود:

نمودار 2-6 : طبقه بندی رفتار توده ای عمدی

شکل 2-5 : طبقه بندی رفتار توده وار عمدی (خاکساری،1390: 29 -30 )

طبقه بندي اول براي رفتارهاي توده اي و و اگرا كه فراگيرترين طبقه بندي است. اشكال مستطيل نمايش دهنده طبقه بندي مبتني بر مشاهده است (A,B,C,D) که منشا اطلاعاتي رفتارهاي توده اي يا واگرا را نشان مي دهد كه به صورت زير مي باشند.
رفتارهاي توده اي/واگرا: مشاهده سايرين ممكن است منجر به رفتارهای همگرا يا واگرا شود. مثلاً ترجيحات افراد متضاد هم باشد، واگرايي در پي خواهد داشت.
اثر مبني بر مشاهده: وابستگي رفتار بر اساس مشاهده رفتار ديگران يا نتايج رفتار آن كه ممكن است كاملا عقلایي باشد.
يادگيري مبني بر مشاهده عقلاني: اثر مشاهده كه از برداشتهاي عقلاني بيزي از اطلاعاتي كه در رفتار سايرين و يا نتيجه آن منعكس مي شود، بدست مي آيد.
آبشارهاي اطلاعاتي: يادگيري مبني بر مشاهده كه مشاهده ديگران (گفتگوها، عملكرد، دستاوردها) حاوي چنان اطلاعاتي است كه رفتار فرد به سيگنال شخصي خودش بستگي ندارد در اين شرايط تقليد حتما صورت مي گيرد. وقتي فرد درون آبشار قرار مي گيرد، عملكرد وي براي سايرين هيچگونه اطلاعاتي در بر ندارد. در نتيجه آبشار منجر به انسداد اطلاعات مي شود. چنين ممانعت هايي يك جنبه از اثر خارجي اطلاعات است فردي كه گزينه اي را انتخاب مي كند ممكن است بدون كمترين توجهي به فوايد اطلاعاتي بالقوه عملكردش براي سايرين اين كار را انجام دهد (همان منبع: 31).
در شكل فوق اشكال دايره طبقه بندي بر اساس اثر متقابل دستاوردها است كه ديدگاه جديدي از رفتارهاي گله اي يا واگرا نشان مي دهد و به شرح زير است.
رفتارهاي توده اي /واگرا (همانند طبقه بندي اطلاعات در بالا)
اثرات خارجي دستاوردها و اثر شبكه اي اين اثر شامل همگرايي يا واگرايي نوعي از رفتاري برخاسته از اين حقيقت است، كه عملكرد فرد روي دستاورد سايريني كه همان گزينه را انتخاب
مي كنند، اثر مي گذارد. در اقتصاد مالي دياموند و دايبويگ121( 1983) مدلي از اداره بانك ارائه كردند كه شامل اثر مستقيم دستاوردها مي شود.
رفتارهاي توده اي و واگرا مبني بر شهرت (اعتبار): در اين حالت همگرايي يا واگرايي رفتار به خاطر تلاش فرد جهت كسب وجهه ي خوب نزد اشخاص ديگر است. چنين خواسته اي براي كسب شهرت خوب مي تواند اثر دستاوردي در پي داشته باشد و در اینصورت گزینه II در زیر مجموعه گزینه III قرار می گیرد (همان منبع، ص 31).

2-3- مدل مفهومی پژوهش
با توجه به مطالب مطرح شده در بخش مبانی نظری مدل مفهومی پژوهش در شکل2-6 ارائه می شود:

شکل 2-6 مدل مفهومی پژوهش
2-4- بخش دوم پیشینه تحقیق
2-3-1- مطالعات انجام شده در داخل کشور
1. علی سعیدی و سید محمد جواد فرهانیان (1391) وجود رفتار توده وار بين سرمايه گذاران بورس اوراق بهادار تهران طی سال های(1386-1382) را مورد بررسي و آزمون قرارداده اند. اين پژوهش با در نظر گرفتن شاخص بازار، از بتاي توده وار به عنوان معيار تشخيص توده واري استفاده مي كند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که بین سال های (86-82) رفتار توده وار بین سرمایه گذاران دیده شده ولی توده واری علیرغم تایید وجود، به شکل همزمان همسویی با بازده بورس تهران ندارد. در واقع رفتار توده وار به نتایج مثبتی برای سرمایه گذاران در بورس تهران منتهی نمی شود.
2. زهرا پورزمانی (1391) به بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در اين راستا با استفاده از مدل كريستي و هوانگ انحراف بازده سهام شركت ها از بازده بازار در فواصل زماني روزانه و هفتگي در كل توزيع بازده بازار و نيز در خلال دوره هاي نوسانات افزايشي يا كاهشي بازار در گروه سرمايه گذاران نهادي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه رفتار توده وار در دوران رونق بازار در بورس تهران وجود ندارد، ولي شواهدي از رفتار توده وار در دوران ركود بازار در بورس تهران با استفاده از داده هاي روزانه بازده يافت شد.
3. ودیعی و شکوهی زاده (1391) به بررسی معیارهاي مالی مؤثر بر تصمیم گیري سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش که از آزمون هاي آماري استیودنت، کروکسال والیس، کاي دو، فیشر و t مانند ویلکاکسون و فریدمن122 استفاده شده، نشان می دهد که معیارهاي مالی بر تصمیم سرمایه گذاران مؤثر است و عوامل سرعت و قدرت نقد شوندگی سهام، روند قیمت سهام و وضع بازار سهام در رتبه هاي برتر عوامل مؤثر بر تصمیم قرار دارند .
4. سعید فلاح پور و غلامرضا عبداللهی (1390) به شناسایی و وزن دهی تورش های رفتاری سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. این پژوهش اشاره بر این دارد که اشراف بر تورش های رفتاری باعث می شود تا سرمایه گذاران با آگاهی بیشتری فرآیند تصمیم گیری خود را بررسی نمایند و در صورت مواجهه با تورش ها بتوانند به خوبی واکنش نشان داده و از انحراف در تصمیم گیری جلوگیری کنند. در پژوهش حاضر برای وزن دهی تورش های رفتاری موثر در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران تورش های 36 گانه در قالب پنج گروه: شناختی، عاطفی، پدیده های غیر عادی، رفتار های مکاشفه ای، و در نهایت گروه ترجیحی با بکار گیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، اولویت بندی شدند.
5. مریم صفاریان و رضا کیانی (1389) در این پژوهش به فرآیند و الزامات افشای اطلاعات در بازار سرمایه پرداخته شده است. این مقاله نشان دهنده الزام بورس ها به افشای اطلاعاتی از قبیل آمار مربوط به دادوستد روزانه، فهرست اوراق پذیرفته شده و نمادهای متوقف و نیز اطلاعات جامع مربوط به معاملات اوراق بهادار شرکت ها، بر اساس قوانین و مقررات می باشد.
6. فهیمی دوآب (1389) به بررسی عوامل رفتاري خاص بر تصمیم خرید سرمایه گذاران سهام عادي پرداخت. این پژوهشگر که به مقایسۀ بورس هاي اوراق بهادار تهران و مشهد پرداخته، به این نتیجه رسیده است که تصمیم خرید سهام توسط سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران و مشهد تحت تأثیر عوامل فرهنگی است و تأثیر عوامل فرهنگی در بورس اوراق بهادار مشهد قويتر است.
7. نیما محزون (1389) ارتباط میان ویژگی های فردی ، حرفه ای، و شخصیتی با تورش های رفتاری متداول در میان سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. در این تحقیق به بررسی تورش های رفتاری در میان مدیران و متخصصان نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران به وسیله پرسشنامه پرداخته شده است و ارتباط تورش های شناسایی شده با ویژگی های فردی و شخصیتی هر یک از آزمودنی ها کنکاش گردیده. نتایج حاصل در این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران حرفه ای در نهادهای مالی نیز در تصمیمات خود از تاثیر تورش های رفتاری مصون نمی باشند و به طور خاص جنسیت، سن، میزان تجربه … و گونه شخصیتی آنها تاثیر معنی داری در نشان دادن برخی از خطاهای سیستماتیک در قضاوت شامل بیش اطمینانی، توهم کنترل، حسابداری ذهنی و… داشته است، که اهمیت شناخت بیشتر نسبت به تورش های رفتاری را حتی در میان سرمایه گذاران نهادی آشکار می سازد تا با در نظر گرفتن این شناخت تصمیمات بهینه تری را اتخاذ کنند.
8. راحله یوسفی و ابوالفضل شهرآبادی (1388) به بررسی و آزمون رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار پرداخته اند. در اين تحقيق نوعي توده واري مورد بررسي قرار مي گيرد كه سرمايه گذاران عملكرد يكي از متغيرها مثل شاخص بازار يا حركات كل بازار را پيروي مي كنند و بر اساس آن تصميمات مربوط به خريد و فروش يك سهم را بدون توجه به مدل تعادلي ريسك و بازده اتخاذ مي كنند .
9. ايزدي نيا و حاجيان نژاد (1388) در پژوهشي با عنوان بررسي رفتار توده وار در صنايع منتخب بورس اوراق بهادار طي سال هاي1380- 1387 اقدام به آزمون نمودند. در اين پژوهش وجود رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفته است. روش تحقيق آن مبتني بر كاهش انحراف معيار مقطعي بازده سهام نسبت به ميانگين در دوره هاي تنش بازار نسبت به ساير دوره ها مي باشد. نتايج تحقيق حاكي از آنست كه رفتار توده وار در چهار پرتفوي مورد آزمون وجود نداشته است و همچنين نتايج تحقيق براي دوران تنش همراه با افول بازده سهام و دوران تنش همراه با صعود بازده سهام يكسان مي باشد. بنابراين رفتار سرمايه گذاران عقلايي به نظر مي رسد. به عبارت ديگر مطابق با الگوي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي انحراف معيار بازده سهام در دوران تنش بازار افزايش يافته است.
10. خادمي و ديگران (1386) در مقاله اي به بررسي عوامل مؤثر بر تصميم گيري سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران بر مبناي مدل معادلات ساختاري پرداخته اند. با توجه به اينكه ماليه رفتاري سرمايه گذاران و نحوه تصميم گيري در بورس هاي اوراق بهادار، ناشي از عوامل مختلفي است، پژوهش گفته شده براي شناسايي اين عوامل انجام

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد بازار سهام، بورس اوراق بهادار، بازار اوراق بهادار، شفافیت اطلاعاتی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی شهادت شهود، حل و فصل اختلافات