منبع پایان نامه درمورد بهداشت روان، آموزش مهارت، بهداشت روانی، جرایم خشونت آمیز

دانلود پایان نامه ارشد

ابن خلدون:
از نظر ابن خلدون شهرنشيني مرحله ي دوم حيات بشري است. پديده ي شهرنشيني به عنوان يك واقعيت اجتماعي، با وجود قواعد و آداب و نقش خاص، طرز معيشت، انديشه و صنايع و مشاغل خاصي مورد نظر قرار گرفته است. تعريف ابن خلدون از شهرنشيني چنين است :«تفنن جويي در تجملات و بهتر كردن كيفيات آن و شيفتگي به صنايعي است كه كليه ي انواع و فنون گوناگون آنها ترقي مي يابد؛ مانند صنايعي كه براي امور آشپزي و پوشيدني ها يا ساختمان ها و گستردني ها آماده مي شود و براي زيبا كردن هر يك از آنها، صنايع بسياری است كه در مرحله ي باديه نشيني به هيچ يك از آنها نيازي نيست» ( آزارارمكي ، 1386).

اميل دوركيم33:
اميل دوركيم جامعه شناس فرانسوي حدود چندين سال پيش اعلام كرد كه افزايش جنايات، انحرافات با تراكم و افزايش جمعيت نسبت مستقيم دارد. پژوهش هاي كه در شهرهاي كشورهاي اروپايي انجام گرفته شده حاكي از اين است كه ميزان ارتكاب جرم و بزهكاري طبق آمارهاي رسمي در شهرها بيشتر از روستاها ديده مي شود و با صنعتي شدن هر چه بيشتر شهرها اين پديده در حال گسترش است (فرجاد، 1383).

ارزيابي نظريه مرتون:
نظريه مرتون بزهكاري طبقات پايين را توضيح مي دهد. اما بزهكاري طبقه ي متوسط و بالا را تبيين نمي كند. مجرمان طبقات متوسط و بالا غالباً شناخته و گرفتار نمي شوند. و بي آنكه كسي متوجه خلاف آنها شود به مديريت مؤسسات اقتصادي بزرگ گمارده مي شوند. جرائم طبقات بالا كمتر از مراتب پايين نيست اما نوع آن فرق مي كند(سروستاني، 1387).

نظريه آلبرت كوهن درباره ي بزهكاري جوانان:
خرده فرهنگ بزهكاري(1999).
تصويري كه اين جا از خرده فرهنگ بزهكاران جوان ارائه مي شود تصوير واقعي است. و اين تصوير براي كساني كه جوانان بزهكار را در محيط طبيعي مشاهده كرده اند يا در خيابان ها و كوچه هاي شهر ديده اند به سهولت قابل درك است در اين تحقيق رفتار جوانان بزهكار به وضوح ديده مي شود(شامياني، 1382).

خرده فرهنگ جوان بزهكار:
براي اكثريت افراد، جرم جوان از لحاظ انگيزه و موضوع با جرم بزرگسالان فرق چنداني ندارد، تنها تفاوت در اين است كه جوانان از لحاظ سني با بزرگسالان متفاوت اند. اين موضوع همواره مورد بحث متخصصان و كارشناسان بوده است. آيا طبقه بندي جرم بزرگسالان با همان شكل شامل جرم جوانان هم مي شود؟ آيا بزهكاري بزرگسالان ادامه بزهكاري جوانان است؟ هدف مطالعه كوهن پاسخ به اين سؤالات نيست(حبيبي و همکاران،1390).
اما كوهن بر اين نكته تأكيد دارد كه جرم جوانان با بزرگسالان تفاوت دارد و بايد جرم جوانان را جدا از بزرگسالان مطالعه كنيم. كوهن در مطالعه جوانان در محيط طبيعي زندگي متوجه مي شود كه جرائم جوانان از سه جهت با بزرگسالان متفاوت است، چنين تفاوت هايي عبارتند از : غير عادي بودن، توأم بودن با كينه توزي و خشم ، نفي هنجارهاي اجتماعي.
در توضيح خصيصه اول مي گويد: اگر مردم عادي چيزي را مي دزدند به دليل آن است كه مي خواهند آن را بخورند، بپوشند، مصرف كنند یا بفروشند. ولي انگيزه اكثر ماجراجویي هاي جوانان چنين نيست حتي اگر شي دزديده شده خيلي سودمند باشد. براي آنها دزدي جدا از مسئله سود و درآمد نشانة افتخار، مردانگي، و به دنبال آن كسب رضايتي عميق است. دزدي براي آنها بيشتر جنبه ي سرگرمي و تفريح دارد(حبيبي و همکاران،1390).

مكتب كلاسيك:
مكتب كلاسيك اولين ثمره منسجم فرآيند نظريه پردازي درباره ي جرم و كج روي است. اين مكتب در افكار و انديشه هاي فيلسوفان، و منتقدان اجتماعي مانند: ولترو روسو و پس از آن دو، بكاريا و بنتام ريشه دارد كه در تبيين جرم از مفاهيمي مانند: اختيار، تصميم گيري فايده گرايانه و حضور قرارداد اجتماعي سخن مي گفتند. همچنين محصول تغييراتي مهم و حساس در حوزه هاي سياسي ، حقوقي، اجتماعي و اقتصادي جوامع اروپايي قرن هاي هیجدهم و نوزدهم و نوعي اعتراض بنيادي به روابط طبقاتي موجود در نظام هاي جزايي آن زمان است؛ حمله اساسي خود را متوجه استفاده هاي خودكامانه از قدرت و امتيازات طبقاتي صاحبان منزلت وحمايت از حقوق و آزادي هاي انسان ها مي سازد و در نمايه اصلي آن، ايجاد ارتباط ميان مفاهيم حقوق فردي، دولت و برابري است(صدیق سروستانی، 1382).

بزهکاران و زندان:
شکی نیست که زندان برای نظام های قضایی تمام کشورها از جمله کشور ما به عنوان امری مهم مطرح می باشد. اما از سوی دیگر، آثار و تبعات و آسیب هايی که زندان و حبس در بر دارند، به خصوص با این اشکال ترتیبی که امروز در اکثر کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرد، مسئله ای بسیار مهم و قابل توجه است.
زندان آسیب های بسیاری دارد که در اغلب موارد بسیار بیشتر از سود ناچیزی است که از آن عاید می‌شود. امروزه هر چند که برخی از کشور های جهان تلاش داشته اند تا از این آسیب ها بکاهند اما توفیق آنها چندان قابل توجه نبوده است و در این زمینه تفاوت زیادی بین کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه نیست ؛چرا که هر کدام از این کشورها آسیب های خاص خود را دارند. زندان ها و بازداشتگاه ها حتی در ثروتمندترین و توسعه یافته ترین کشورها تحت فشار ازدحام جمعیت هستند و در نتیجه از آسیب ها و مشکلاتی همانند: فضای فیزیکی نامطلوب، تسهیلات بهداشتی، درمان ناکافی، سوء استفاده های جنسی (لواط)، خشونت و پرخاشگری، استعمال مواد مخدر و استفاده از داروهای روان گردان، خودکشی و خودزنی و خالکوبی،عدم  طبقه بندی صحیح زندانیان و عدم اشتغال زندانیان رنج می برند. در صفحات بعدی به اختصار در خصوص بعضی از این آسیب ها در زندان توضیحاتی ارائه گردیده است.
به طور کل باید توجه داشت که آسیب ها و مشکلاتی که به برخی از آن‌ها اشاره شد، در حصار تنگ زندان ها محدود نمی مانند و خواه ناخواه به کل جامعه تسری می یابند و اگر روند بازتاب برخی از این آسیب ها و مشکلات در جامعه تا حدودی کند و غیرلمس باشد در برخی جنبه ها، بسیار چشمگیر، سریع و حساسیت برانگیز خواهد بود که شیوع برخی بیماری های واگیر دار مهم همانند:ایدز، هپاتیت از جمله آنهاست) نجفى ابرندآبادى،1382).
خوشبختانه در کشور ما نیز در سال های اخیر، به جنبه های مختلف زندان توجه نسبتاً زیادی شده است که سبب خوشحالی و امیدواری است. اما آن چه که در این میان بسیار شوق انگیز و امیدوار کننده است ،توجه به جنبه های انسانی زندان است که به نظر می رسد تأمل جدی در این جنبه ، پویایی جنبه های دیگر را نیز به دنبال خواهد داشت و باز آنچه که در این میان دل انگیز تر و امید وار کننده تر است ، توجه مقامات و مسئولان عالی کشوری به این جنبه از زندان است.

خودکشی:
خودکشی مرگی است که عمداَ به دست خود شخص حاصل شود ؛به عبارتی خودکشی عمل آگاهانه نابود سازی به دست خود است که آن را یک ناراحتی چند بعدی در انسان ناتوان یا نیازمندی می توان دانست که حذف خود را برای حل مسئله بهترین راه حل تصور می کند.
بدون شک میزان خودکشی در یک زندان معرف سطح کلی بهداشت روانی در آن زندان است. خودکشی با بیماری های روانی و جسمی متعددی ارتباط دارد، اما بیشترین ارتباط را با افسردگی دارد. افسردگی پیش درآمد اکثر خودکشی هاست. خودکشی با سوء مصرف الکل و اسکیزوفرنی نیز رابطه دارد.افراد قاتل و دیگرکش نیز به مقدار زیادی در معرض خطر خودکشی هستند. میزان خودکشی در زنان و مردان در بین افرادی بیشتر است که طلاق گرفته و بیوه شده اند. همچنین خطر خودکشی در افراد مجرد بالاتر از افراد متأهل است. اقدام به خودکشی قوی ترین عامل خطر برای خودکشی کامل است که این اقدام در سال بعدی صد برابر بیشتر از متوسط، خطر به همراه دارد. بزهکارانی که سابقه ی رفتارهای خود آسیبی داشتند اغلب مجرد، سفید پوست، یا بومی بودند. در مورد سوابق کیفری ،بزهکارانی که سابقه ی محکومیت های متعدد داشتند همچنین موارد متعدد فرار از زندان و ارتکاب  به جرایم سازمان یافته از مواردی است که می توان درباره ی این گروه ذکر کرد. علاوه بر این کمترین دوره زمانی عدم ارتکاب جنایات را داشتند و دارای سوابق جرایم خشونت آمیز و حتی سوابقی مبنی بر داشتن آزادی مشروط و در موارد بسیار نقض آن هم بودند . ارزیابی هنگام پذیرش زندانیان به مااین امکان را می دهد که این موارد به طور کامل احراز شوند) طالبان، 1385). 

پیش گیری از اقدام به خودکشی
  الف) محدود کردن دسترسی به داروها و مواد سمی :
  1- هشدار به زندانیان در مورد ذخیره داروها در زندان
  2- آگاهی دادن عمومی در مورد خطرناک بودن داروها وسموم(داروی نظافت و…)
  ب) کنترل حوادث استرس زای زندگی :
  1- درمان مناسب بیماری های روان پزشکی،به ویژه افسردگی و اعتیاد
  2- توجه به اهمیت نقش بنیاد خانواده و سعی در حل مشکلات خانوادگی
  3- درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری های مزمن و صعب العلاج

ج) راهکارهای مؤثر بر شناخت:
  1- بالا بردن ظرفیت روانی و قدرت سازگاری با مشکلات و آماده کردن افراد برای برخورد با بحران های قابل پیش بینی
  2- آموزش مهارت هاي اساسي زندگی

د) راهکارهای مؤثر بر عواطف:
1.توجه دادن به آموزش های مکتب اسلام ،با اشاعه این برداشت كه خودکشی یک گناه است و بهره گرفتن از زمینه های اعتقادی در افراد
2.تقویت دلبستگی مذهبی و تشویق افراد به شرکت در مراسم و آیین های جمعی مذهبی
3.جلو گیری از انزوای اجتماعی و پیوند دادن افراد با گروه ها و کانون های مختلف و ارتقای حس تعلق به گروه

ه) راهکارهای مؤثر بررفتار:
  1- حساس کردن پزشکان،روان پزشکان،روان شناسان،مددکاران در مورد اخطار خودکشی و شناخت و تشخیص افکار خودکشی و تصمیم جدی
  2- کنترل نزدیک و پیوسته خانواده ها با افرادی که قصد جدی خودکشی دارند.
  3- آموزش مهارت مقابله با بحران به افراد
  و) راهکارهای مؤثر بر محیط:
1.حمایت از افرادی که زندگی خانوادگی آنها با بحران مواجه شده است.
2.آشنا ساختن افراد با خدمات روان شناسی و روان پزشکی و مددکاری به ویژه از بعد بهداشت روانی
3.توجه به افراد گروه های آسیب پذیر شامل:سالمندان، معتادان، بیماران صعب العلاج و مزمن،افراد با بحران های زناشویی و… .
عدم طبقه بندی و تفکیک صحیح زندانیان (انتقال تجارب به یکدیگر):
یکی از اصول زندانبانی در دنیا طبقه بندی زندانیان است که به علت تنوع زیاد جرایم ، طبقه بندی کامل زندانیان امکان پذیر نیست ولی با توجه به امکانات،طبقه بندی زندانیان بر حسب جنس، سن، و شخصیت صورت می گیرد. بدیهی است که زندان ها ،هم چون مدارس یک کشور که اثر مستقیم در امر آموزش و پرورش نسل ها دارند ؛ مؤثر در اصلاح و تربیت انسان هایي هستند که خواسته یا ناخواسته مرتکب جرمی گردیده و در نهایت به مدتی حبس محکوم شده اند و چون منظور از نگهداری بزهکاران در زندان علاوه بر تنبیه، باز سازی فکری و اصلاح و تربیت آنان می باشد؛بنابراین لازم است به همان اندازه که در مورد مدارس اعمال نظرهای تربیتی و پرورشی خصوصاً در بخش آموزش واجب و اساسی می باشد و هرگز امکان آموختن و تعلیم دادن به افراد مختلف در سطوح گوناگون علمی و پایه تحصیلی در یک کلاس به صورت ایده ال مقدور نبوده و هرگونه کوششی عبث و بیهوده است، در زندان ها نیز به مراتب ، با اهمیت بیشتری به این مسئله توجه نموده و برای حصول به هدف عالی تربیت و اصلاح و بازسازی زندانیان طرح طبقه بندی و تفکیک آنها را پیاده و با دقت هر چه تمام تر اجرا نمود. لازم است یاد آوری گردد که نه تنها جدا سازی، تربیت و اصلاح مددجویان از حیث تربیتی ضروری می باشد،بلکه نگهداری از سایر زندانیان نیز بدون طبقه بندی و تفکیک آنان میسر نخواهد شد و این امر از سایر جهات ،بهداشت و درمان، استراحت و آسایش ،تغذیه فن آموزی و اشتغال و تفریحات سالم و ورزش ، نیز غیر قابل اجرا می باشد و بنابراین همین اصول لازم است که زندانیان به شرح و تربیتی که در ذیل بیان می گردد طبقه بندی و تفکیک گردند:
  1- بر حسب سن ( اطفال، جوانان، بزرگسالان ، سالمندان)
  2- بر حسب نوع اتهام و وضعیت محکومیت های قطعی (متهمین، محکومین قطعی)
  3- بر حسب مدت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد رفتار انسان، اوقات فراغت، قرن نوزدهم، صاحب نظران Next Entries منبع پایان نامه درمورد مواد مخدر، پرخاشگری، روابط جنسی، آسیب های اجتماعی