منبع پایان نامه درمورد بهبود مهارت، انتقال دانش

دانلود پایان نامه ارشد

كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه باعث افزايش دانش و اطلاعات اختصاصي شغلتان شده است؟
9
8.3
8
7.3
43
39.4
39
35.8
10
9.2

نمودار 4- 22 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال19
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه باعث افزايش دانش و اطلاعات اختصاصي شغلتان شده است؟» 3/8درصد گزينه خيلي كم ، 3/7درصد گزينه كم ، 4/39 درصد گزينه تاحدودي ، 8/35 درصد گزينه زياد و2/9 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 45 درصد از فراگيران (تقريرنويسان)در حد زياد و خيلي زياد شرکت در دوره‌هاي آموزشي باعث افزايش دانش و اطلاعات اختصاصي شغلشان شده است.
جدول 4-23: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال20
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 20
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه باعث شناخت و آگاهي شما نسبت به قوانين و اصول حاکم بر سازمان و شغلتان شده است؟
8
7.3
9
8.3
42
38.5
40
36.7
10
9.2

نمودار 4- 23 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال20
فراگيران نمونه آماري در سوال «شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه باعث شناخت و آگاهي شما نسبت به قوانين و اصول حاکم بر سازمان و شغلتان شده است؟» 3/7 درصد گزينه خيلي كم ، 3/8درصد گزينه كم ، 5/38 درصد گزينه تاحدودي ، 7/36 درصد گزينه زياد و2/9 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 9/45درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد شرکت در دوره‌هاي آموزشي باعث شناخت و آگاهي افراد نسبت به قوانين و اصول حاکم بر سازمان و شغلشان شده است.
جدول 4 -24: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال21
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 21
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دور‌ه‌هاي آموزشي تا چه اندازه در به روز کردن اطلاعات شغلي شما مؤثر بوده است؟
12
10.9
10
9.1
35
31.8
45
40.9
8
7.3

نمودار 4- 24 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال21
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه در به روز کردن اطلاعات شغلي شما مؤثر بوده است؟» 9/10درصد گزينه خيلي كم 1/9 درصد گزينه كم، 8 /31 درصد گزينه تاحدودي ،9/40 درصد گزينه زياد و3/7 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 2/48 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد شرکت در دوره‌هاي آموزشي در به روز کردن اطلاعات شغلي شان مؤثر بوده است.

جدول 4-25: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال22
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 22
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه باعث بهبود مهارتهاي قابل استفاده در محيط کارتان شده است؟
12
10.9
14
12.7
36
32.7
41
37.3
7
6.4

نمودار 4- 25 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال22
فراگيران نمونه آماري در سوال «شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه باعث بهبود مهارتهاي قابل استفاده در محيط کارتان شده است؟» 9/10درصد گزينه خيلي كم ،7/12كم 7/32 درصد گزينه تاحدودي ،3/37درصد گزينه زياد و 4/6درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 6/43 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد شرکت در دوره‌هاي آموزشي باعث بهبود مهارتهاي قابل استفاده در محيط کارشان شده است.

جدول 4-26: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال23
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 23
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه باعث انجام بهتر وظايف شما شده است؟
7
6.4
18
16.4
27
24.5
44
40.0
14
12.7

نمودار 4- 26 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال23
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه باعث انجام بهتر وظايف شما شده است؟» 4/6 درصد گزينه خيلي كم ، 4/16درصد گزينه كم ،5/24 درصد گزينه تاحدودي ، 40درصد گزينه زياد و 7/12 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 7/52 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد شرکت در دوره‌هاي آموزشي باعث انجام بهتر وظايفشان شده است.

جدول 4-27: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال24
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 24
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه باعث رشد فردي شما شده است؟
11
10.2
11
10.2
33
30.6
42
38.9
11
10.2

نمودار 4- 27 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال24
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه باعث رشد فردي شما شده است؟» 2/10درصد گزينه خيلي كم ، 2/10درصد گزينه كم ، 6/30درصد گزينه تاحدودي ، 9/38 درصد گزينه زياد و 2/10 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 1/49 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد شرکت در دوره‌هاي آموزشي باعث رشد فردي شان شده است.

جدول 4 -28: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال25
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 25
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه باعث توانمند سازي شما براي انتقال دانش و مهارتتان به ديگران شده است؟
10
9.1
17
15.5
48
43.6
31
28.2
4
3.6

نمودار 4- 28 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال25
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه باعث توانمند سازي شما براي انتقال دانش و مهارتتان به ديگران شده است؟» 1/9 درصد گزينه خيلي كم ، 5/15 درصد گزينه كم ، 6/43 درصد گزينه تاحدودي ،2/28 درصد گزينه زياد و6/3 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 8/31 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد شرکت در دوره‌هاي آموزشي باعث توانمند سازي آنان براي انتقال دانش و مهارتهايشان به ديگران شده است.
جدول 4-29: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال26
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 26
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش به کارگيري روش‌هاي جديد و نوآورانه توسط شما شده است؟
17
15.6
16
14.7
33
30.3
38
34.9
5
4.6

نمودار 4- 29 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال26
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش به کارگيري روش‌هاي جديد و نوآورانه توسط شما شده است؟» 6/15 درصد گزينه خيلي كم ،7/14 درصد گزينه كم ،3/30 درصد گزينه تاحدودي ، 9/34 درصد گزينه زياد و6/4 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 4/39 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد شرکت در دوره‌هاي آموزشي موجب افزايش به کارگيري روش‌هاي جديد و نوآورانه توسط آنها شده است.
جدول 4-30 : توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال27
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 27
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت شما در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه در کاهش هزينه‌هاي کاري واتلاف بودجه در سازمان موفق بوده است؟
23
21.3
22
20.4
32
29.6
24
22.2
7
6.5

نمودار 4- 30 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال27
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «شرکت شما در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه در کاهش هزينه‌هاي کاري واتلاف بودجه در سازمان موفق بوده است؟» 3/21 درصد گزينه خيلي‌كم، 4/20درصد گزينه كم ، 6/29 درصد گزينه تاحدودي ، 2/22 درصد گزينه زياد و 5/6 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 7/28 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد شرکت در دوره‌هاي آموزشي در کاهش هزينه‌هاي کاري واتلاف بودجه در سازمان موفق بوده است.

جدول 4-31: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال28
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 28
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت شما در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش سرعت انجام فعاليت‌هاي شما در سازمان شده است؟
17
15.6
12
11.0
28
25.7
43
39.4
9
8.3

نمودار 4- 31 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال28
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «شرکت شما در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش سرعت انجام فعاليت‌هاي شما در سازمان شده است؟» 6/15 درصد گزينه خيلي كم ، 11درصد گزينه كم ، 7/25 درصد گزينه تاحدودي ، 4/39 درصد گزينه زياد و 3/8 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 7/47 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد شرکت در دوره‌هاي آموزشي موجب افزايش سرعت انجام فعاليت‌هايشان در سازمان شده است.

جدول 4-32 : توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال29
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 29
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت شما در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه در سازمان تغيير مثبت به وجود آورده است
16
14.7
11
10.1
39
35.8
35
32.1
8
7.3

نمودار 4- 32 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال29
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «شرکت شما در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه در سازمان تغيير مثبت به وجود آورده است؟» 7/14 درصد گزينه خيلي كم ، 1/10 درصد گزينه تاحدودي ، 8/35 درصد گزينه زياد و1/32 درصد گزينه زياد، 3/73 درصد نيزگزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 4/39 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد شرکت در دوره‌هاي آموزشي در سازمان تغيير مثبت به وجود آورده است.

جدول 4-33 : توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال30
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 30
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت شما در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش بازده کاري شما شده است؟
13
11.8
11
10.0
36
32.7
42
38.2
8
7.3

نمودار 4- 33 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد خيلي، گزينه، كم، فراگيران Next Entries دانلود پایان نامه درباره داستان کوتاه، تعلیم و تربیت، سلسله مراتب، داستایفسکی